قیمت میلگرد درب کارخانه


یلگردارگ تبریز
ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 16-20 شاخه a3 16720 16920 پول پيش 2 14 شاخه a3 - 16700 پول پيش 3 22 شاخه a2 16720 17250 پول پيش میلگرد ساده تهران ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات 1 10 شاخه a3 17020 17100 - 2 14 شاخه a3 17020 17100 - 3 16 شاخه a3 17020 17100 4 18 شاخه a3 17020 17100 - 5 25 شاخه a3 17020 17100 - 6 32 شاخه a3 - - -- میلگرد اردبیل فروش ندارد  ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10 شاخه a2 - 17800 پول پيش 2 14 شاخه a2 - 17250 - میلگردامیر کبیر ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 12 شاخه a3 17020 17070 پول پيش 2 14-16 شاخه a3 17020 17070 پول پيش، 3 20 شاخه a3 - 16480 - 4 18 شاخه a3 17020 17070 - میلگرد پرشین فولاد ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش 1 14 شاخه a3 16950 17020 - 2 16 شاخه a3 16950 17400 - 3 18 شاخه a3 16950 17020 - 4 20 شاخه a3 16950 17020 - 5 22 شاخه a3 16950 - - 6 24 شاخه a3 - - - میلگرد سیرجان ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوی پرداخت 1 12 شاخه a2 17300 17400 - 2 14 شاخه a2 17300 17400 - 3 12 شاخه a3 17500 17600 - 4 14 شاخه a3 17500 17600 - میلگردظفربناب ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 17570 17620 - 2 10 شاخه آجدار a2 17320 17420 - 3 12 شاخه آجدار a2 17120 17220 - 4 14 شاخه آجدار a2 17120 17220 - 5 16 آشاخه آجدار a2 17020 17120 - 6 18 شاخه a2 17020 17120 - 7 20 شاخه آجدار a2 17020 17120 - 8 22 آشاخه آجدار - 17020 17120 - 9 24 شاخه آجدار - - - - 10 25 شاخه آجدار - 17020 17120 - 11 30 شاخه آجدار - - - - 12 32 شاخه آجدار - - - - میلگرد سبک آجدار امیر (نوردی) ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 12 شاخه a2 - - - 2 14 شاخه سبک آجدار a2 16000 16200 - 3 16 شاخه سبک آجدار a2 16000 16200 - 4 18 شاخه آجدار a3 - - - میلگرد آریان فولاد(قزوین)   ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10 شاخه a2 16910 17010 - 2 12 شاخه آجدار a2 16910 17010 - 3 14 شاخه آجدار a2 16710 16860 - 4 16 شاخه آجدار a2 16710 16860 - 5 18 شاخه آجدار a2 16710 16970 6 20 شاخه آجدار a2 - 16460 - میلگردشاهرود ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 14 شاخه a3 - 17250 - 2 16-18 شاخه a3 17070 17320 - 3 25 شاخه a3 17070 17320 - میلگردکاوه تبریز  ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 16-18 شاخه -a3 16920 17300 - 2 12-14 شاخه a3 17120 17220 - 3 22-25 شاخه a3 16920 17300 -


مطالب مشابه :


قیمت میلگرد نرمال اصفهان

خبرهای بازار آهن - قیمت میلگرد نرمال اصفهان - تولید میلگرد از سایز 8 الی 32 - خبرهای بازار آهن
قیمت میلگردذوب اصفهان/ قیمت میلگرد نرمال ذوب اصفهان

خبرهای بازار آهن - قیمت میلگردذوب اصفهان/ قیمت میلگرد نرمال ذوب اصفهان - تولید میلگرد از
قیمت میلگرد/یزد/ذوب اصفهان /هیربد/اهواز

خبرهای بازار آهن - قیمت میلگرد/یزد/ذوب اصفهان /هیربد/اهواز - تولید میلگرد از سایز 8 الی 32
قیمت میلگرد

آهن ایران - قیمت میلگرد - واردات و صادرات انواع میلگرد و مقاطع فولادی - آهن ایران
قیمت میلگرد

آهن ایران - قیمت میلگرد قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران-اصفهان. قیمت بروز نبشی ناب
قیمت میلگرد درب کارخانه

آهن ایران - قیمت میلگرد درب کارخانه - واردات و صادرات انواع میلگرد و مقاطع فولادی - آهن ایران
برچسب :