جدول زمان بندی

 

برنامه زمانبندی رودوزی سنتی 2

مهرماه

هفته

جلسه

رئوس مطالب

ساعت تئوري

ساعت عملي

فعاليتهای کارگاهی

ابزار

هفته اول

جلسه اول

توانایی تشخیص انواع رودوزی های سنتی

آشنایی با رودوزیهای سنتی-گلدوزی رشت –پوستین دوزی مشهد –پنبه دوزی کرمان

تعریف کلی در مورد رودوزیهای سنتی

جنس زمینه کار و نخ مصرفی

شناسایی انواع نخ دمسه-عمامه ابریشمی-کلاف ابریشمی نقده و گلابتون –ابریشم خام و مورد مصرف هر یک دوخت انواع شلال به صورت خطی شلال ساده –مستقیم شکسته

1

6

نمایش نمونه های دوخته شده در کارگاه و دادن توضیحات لازم در مورد رودوزیهای مشهد ، کرمان رشت

نمایش انواع نخ ، برش پارچه

انجام انواع دوخت شلال توسط مربی و دانش آموزان

 

انواع نمونه دوخت

انواع نخ

پارچه جهت دوخت نمونه 60×20 از جنس تترون یا ترگال

هفته دوم

جلسه دوم

آشنایی با دوختهای چشمه اصفهان، بلیش دوزی ترکمن صحرا-نقده دوزی کردستان

شناسایی ثبات رنگ و خشکشویی و ثبات خوب و بد نخ

شناسایی الیاف طبیعی و مصنوعی و مورد مصرف هر کدام

دوخت شلال پیچ-مارپیچ –بست دوزی

 

 

دادن توضیحات لازم در مورد دوختهای اصفهان ، ترکمن صحرا و کردستان نمایش نمونه در کلاس توسط مربی-آزمایش نخ از طریق سوزاندن و دوخت انواع شلاک توسط مربی و تکرار توسط دانش آموز

انواع نمونه دوختهای ذکر شده

انواع نخ

کبریت

شمع

سوزن

قیچی

پارچه

هفته سوم

جلسه سوم

اشنایی با دوختهای زری دوزی بندرعباس-ممقال دوزی آذربایجان –گبریازر دشت دوزی و ترمه دوزی یزد و سایر دوخت

شناسایی انواع سوزن و کاربرد آن در رودوزی

شناسایی انگشتانه و انواع آن

شناسایی انواع قیچی

شناسایی میز کار و ارتفاع مناسب

شناسایی انواع کارگاه

دوخت بخیه –بخیه پیچ و مار پیچ

 

 

توضیح در مورد دوختهای ذکر شده (بندرعباس-آذربایجان-یزد)

نمایش انواع سوزن-انگشتانه-قیچی-کارگاه و میز کار

دوخت انواع بخیه توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

انواع نمونه دوخت و انواع سوزن انگشتانه و انواع قیچی

پارچه تترون-نخ جهت دوخت

میز کار

هفته چهارم

جلسه چهارم

توانایی انتخاب زمینه مناسب جهت رودوزی

شناسایی انواع پارچه و کاربرد هر یک

چگونگی انتخاب جنس و رنگ بر حسب نوع دوخت

دوخت انواع ساقه دوزی

 

 

نمایش انواع پارچه

دوخت انواع ساقه دوزی توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

انواع پارچه های اطلس ، تافته، پارچه های ابریشمی ، مخمل ، ترمه ، چلوار

پارچه تترون جهت دوخت نمونه-نخ-ابریشم-الوان دمسه

 

 

برنامه زمانبندی رودوزی سنتی 2

آبان ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالب

ساعت تئوري

ساعت عملي

فعاليتهای کارگاهی

ابزار

هفته اول

جلسه پنجم

توانایی انتخاب نقشه مناسب جهت رودوزی

شناسایی انواع نقشه های سنتی و تعاریف و اصطلاحات هر یک

انتخاب جنس و رنگ مناسب بر حسب نوع رودوزی و انتخاب نخ مناسب

دوخت انواع زنجیره –ساده –جادویی-ضخیم

 

 

توانایی در مورد انواع نقشه و نخهای هر کدام از رودوزیها و نمایش نخها و دوخت زنجیره ساده و جادویی دوزی ضخیم توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

انواع نقشه-انواع نخ و پارچه جهت دوخت

هفته دوم

جلسه ششم

دوخت زنجیره رومی – دوبل

شناسایی انواع دوخت های پتویی

پتویی بسته-متقاطع-درجه ای –دسته ای-تزئینی

 

 

 

دادن توضیحا لازم در مورد انواع دوختهای پتویی

انجام دوخت توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

سوزن-نخ-پارچه مناسب

دوخت(تترون یا ترگال)

هفته سوم

جلسه هفتم

دوخت انواع پر – پر بسته – پر زیکزاک – شاخک دوزی-دانه دوزی-ستاره دوزی-بخیه رومانی دوخت پاپیون

 

 

دادن توضیح لازم در مورد دوخت های انجام شده

دوخت توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

سوزن-نخ-پارچه مناسب

دوخت(تترون یا ترگال)

هفته چهارم

جلسه هشتم

دوخت انواع زیگزاک (ساده-مارپیچ تابدار) دندان موشی-گره دار سایه دوزی

 

 

انجام دوخت توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

انواع نخ – دمسه-ابریشم-پارچه-سوزن

آذرماه

هفته اول

جلسه نهم

دوخت پرده دوزی-دوخت ساتن-برجسته دوزی درزفاکوت ، کردونه دوزی-روکوکو دوزی –گره فرانسوی

 

 

انجام دوخت توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

سوزن-نخ-پارچه در رنگهای مختلف

 

هفته دوم

جلسه دهم

انتخاب طرح و دوخت یک کار با انتخاب هنرجو

(رومیزی،قاب، روبالشتی و ...)

 

 

توضیح در مورد انتقال طرح به روشهای مختلف روی پارچه –انجام دوخت

پارچه مورد نیاز-قیچی-انواع نخ-ابریشم یا دمسه ، سوزن

هفته سوم

جلسه يازدهم

ادامه جلسه قبل

 

 

انجام دوخت

پارچه مورد نیاز-قیچی-انواع نخ-ابریشم یا دمسه ، سوزن

هفته چهارم

جلسه دوازدهم

ادامه دوخت

 

 

تکمیل کار

پارچه مورد نیاز-قیچی-انواع نخ-ابریشم یا دمسه ، سوزن

 

 

 

 

 

برنامه زمانبندی رودوزی سنتی 2

دی ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالب

ساعت تئوري

ساعت عملي

فعاليتهای کارگاهی

ابزار

هفته اول

جلسه سيزدهم

توانایی انجام رودوزیهای سنتی

ابریشم دوزی-نقش دوزی-برودری دوزی همراه با اپلیکه

 

 

انجام دوخت توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

انواع نخ ، پارچه ، سوزن

هفته دوم

جلسه چهاردهم

توانایی دوخت زنبوره دوزی-پیله دوزی-سرمه دوزی

ارزشیابی

 

 

انجام دوخت

طرح سؤال

نوار اریب-پیله – پارچه ترمه یا مخمل

ملیله ساده و تراش

سوزن-نخ

هفته سوم

جلسه پانزدهم

دوخت انواع چهل تکه – خاتمی دوزی

 

 

انجام دوخت

انواع پارچه های رنگی –سوزن و نخ

هفته چهارم

جلسه شانزدهم

تاردوزی-توردوزی-تور بافی با نخ و سوزن

 

 

انجام دوخت

پارچه تور یا ترگال-نخ و سوزن

بهمن ماه

هفته اول

جلسه هفدهم

دکمه دوزی-رنسانس دوزی-صدف دوزی

 

 

انجام دوخت

انواع دکمه-آینه-نوار سوزن-نخ

هفته دوم

جلسه هجدهم

زری دوزی-سجاف دوزی-شرابه دوزی

 

 

انجام دوخت

نخ نقره-پارچه-منجوق-مروارید

هفته سوم

جلسه نوزدهم

شماره دوزی روی تور و پارچه

 

 

انجام دوخت

تور شماره دوزی-پارچه-سوزن-نخ

هفته چهارم

جلسه بيستم

عدسی دوزی-فتیله دوزی-قیطان دوزی

 

 

انجام دوخت

قیطان-پارچه-سوزن

نخ مناسب-قیچی

اسفند ماه

هفته اول

جلسه بيست و يکم

کاموا دوزی-گندمی دوزی-ملیله دوزی

 

 

انجام دوخت

نخ کاموا-تورشماره دوزی-پارچه درشت دوخت-گندمی-ملیله

هفته دوم

جلسه بيست و دوم

مغزی دوزی بدون لایه –با لایه-مخمل دوزی روی تور

شبه قالی

 

 

انجام دوخت

قیطان – نوار اریب –کاموا پارچه – سوزن

هفته سوم

جلسه بيست و سوم

منجوق دوزی(انواع) مروارید دوزی

 

 

انجام دوخت

انواع منجوق و مروارید-نخ-سوزن-منجوق و پارچه

هفته چهارم

جلسه بيست و چهارم

منگوله دوزی-منجوق بافی

 

 

انجام دوخت

منجوق و پارچه

 

برنامه زمانبندی رودوزی سنتی 2

فروردين ماه

هفته

جلسه

رئوس مطالب

ساعت تئوري

ساعت عملي

فعاليتهای کارگاهی

ابزار

هفته اول

تعطيل

 

 

 

 

 

هفته دوم

تعطيل

 

 

 

 

 

هفته سوم

جلسه بيست و پنجم

نقده دوزی-نوار دوزی-نگاره دوزی ابریشم

 

 

انجام دوخت

نخ نقده-نوار روبان-پارچه-نخ ابریشم

هفته چهارم

جلسه بيست و ششم

انواع روبان دوزی

 

 

انجام دوخت

روبانهای رنگی-پارچه-سوزن ضخیم

ارديبهشت ماه

هفته اول

جلسه بيست و هفتم

چهارخانه دوزی-اسمک دوزی

 

 

انجام دوخت

پارچه چهارخانه-نخ-سوزن

هفته دوم

جلسه بيست و هشتم

ادامه دوخت قبل

 

 

انجام دوخت

 

هفته سوم

جلسه بيست و نهم

انواع تکه دوزی-اپلیکه دوزی

 

 

انجام دوخت

پارچه زمینه-انواع پارچه رنگی

هفته چهارم

جلسه سی ام

تکمیل کار

ارزشیابی عملی

 

 

انجام دوخت

 

 

در پایان کار تکمیلی همراه با آلبوم به طور کامل تحویل داده شود .

منبع مورد تدریس کتاب : نگرشی بر روند سوزن دوزی سنتی ایران ( خانم صبا )

 

 


مطالب مشابه :


آموزش روبان دوزی و جواهر دوزی روی لباس

و با نخ نامرئی و سوزن ملیله دوزی منجوق های همه چی دوزی روی لباس عروس شماره دوزی
ملیله دوزی یا سرمه دوزی

ملیله دوزی سرمه دوزی دوخت انواع ملیله فلزی روی جلد قران . تابلو و تزئینات لباس عروس
جدول زمان بندی مهارت لباس عروس وپولک ومنجوق

دوخت انواع ملیله(ساقه دوزی منجوق دوزی -قاب لباس عروس روی قطعات لباس عروس
معرفی کتابهای کمک آموزشی رشته طراحی و دوخت

6 – آموزش هنر سرمه دوزی ، ملیله دوزی - کار روی لباس عروس - انواع کارهای سنگ دوزی
آموزش سنگدوزی

طرح مورد نظر را با کاربن یا کاغذ روغنی روی پارچه یا لباس منتقل یا ملیله لباس عروس
جدول زمان بندی

آشنایی با انواع ملیله منجوق دوزی -قاب لباس عروس روی قطعات لباس عروس
سی دی روبان دوزی

آموزش کامل روبان دوزی آموزش دسته گل عروس کار روی لباس:
جدول زمان بندی

شماره دوزی روی تور و کاموا دوزی-گندمی دوزی-ملیله دوزی لباس عروس لباس
برچسب :