طرح درس فارسی نشانه ق

مشخصات کلی درس

نام پایه : اول ابتدایی

موضوع درس : همکاری

عنوان درس : تدریس حرف ( قـ   ق )

صفحات مورد تدریس  : صفحه48

تعداد دانش آموزان :

تاریخ اجراء :

نام معلم :

نام مدرسه :

زمان تدریس : 45 دقیقه

 

 

 

 

 

 

اهداف

1- تعیین هدف های کلی   

2- تعیین هدف های رفتاری

زمان

هدف های کلی

1- تقویت مهارت زبانی

2- همکاری بین اعضای خانواده ( بالا بردن حس مسوولیت )

3- یادگیری حرف جدید     ق

 

هدف های جزئی ( در سه حیطه )

دانش ، مهارتی ، نگرشی

1- آموزش صدا و نشانه ی قـ   ق ( دانش )

2- تقویت مهارت گوش دادن و سخن گفتن . ( مهارتی )

3- توجه به نظم موجود در هر خانواده . ( نگرشی )

4- تشخیص صدای قـ   ق در اول و وسط و آخر کلمات . ( مهارتی )

5- توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده . ( مهارتی )

6- شناخت نام وسایل آشپزخانه ( دانش )

7- رعایت نکات ایمنی در استفاده از چاقو و ...  ( نگرشی )

8- آشنایی با مفاهیم سبک ، سنگین ، بزرگ ، کوچک ( دانش )

9- توجّه به آداب اجتماعی مثل سلام و ... ( نگرشی ) 

 

هدف های رفتاری :

الف) دانستنی ها         ب) مهارت ها             ج) نگرش ها

هدف های رفتاری

الف) دانستنی ها ( حیطه ی شناختی )

1- کلماتی که داری  قـ  ق هستند را می خواند .

2- کلماتی که دارای قـ  ق هستند را می تواند بنویسد .

3- با کلماتی که دارای قـ  ق هستند جمله می سازد .

4- حروفی که در کلمات جابجا هستند مرتب می کند و با آن ها جمله می سازد .

5- کلمات خارج از کتاب را می تواند بخواند .

6- دانش‌آموز می‌تواند با کلماتی که اول‌یا وسط یا آخرشان قـ  ق هست مثال‌بزند.

7- جملات ناقص را با توجه به حرف خوانده شده مرتب می کند .

8- دانش آموز می تواند نام تصویر را بخواند و آن را بنویسد .

ب) مهارت ها ( حیطه ی روانی - حرکتی )

1- حروف قـ  ق را از حروف دیگر تشخیص می دهد .

2- با مشاهده تصاویر نام آن ها را بیان می کند .

3- کلماتی که داری حرف قـ  ق هستند در یک متن را تشخیص داده و جدا می کند .

4- کلماتی‌که دارای قـ  ( غیر آخر ) و ق ( آخر ) هستند از هم جدا و طبقه بندی می‌کند .

5- تفاوت بین فـ ف را با قـ  ق بیان می کند .

6- قـ  و   ق  را در جملات جدید بکار می برد .

7- مطالب و آموخته های خود را برای اعضای گروه و دیگران بیان می کند .

هدف های رفتاری

ج) نگرش ها ( حیطه ی عاطفی )

1- با گروه خود همکاری می کند .

2- مسوولیت پذیر است . ( کارهای خواسته شده را انجام می دهد . )

3- آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می برد .

4- نسبت به درس علاقمند است .

5- در تفهیم مطالب به اعضای گروه خود و افراد ضعیف تلاش می کند . 

 

ویژگی های عمومی فراگیران

الف) سن

این دانش آموزان درسن 7 سالگی هستند و نیاز به توجه خاص دارند .

ب) از لحاظ اجتماعی

در سطح خوبی هستند در ایجاد ارتباط خوب و روابط میان گروهی مناسب دارند .

ج) از لحاظ فرهنگی

با توجه به این که هر کدام از دانش آموزان از نقاط مختلف شهر می باشند دارای فرهنگ‌های متعدد هستند ولی نسبت به اعتقادات و ارزش های مذهبی معتقد و دارای زندگی نسبتاً خوبی هستند و نسبت به عقاید پای بند می باشند .

د) از لحاظ اقتصادی

اکثر دانش آموزان متعلق به قشر کارمند هستند و از نظر اقتصادی در سطح متوسط بالا می باشند .

هـ) از نظر ذهنی و جسمی :

فراگیران‌در سطح مرحله ی عملیات عینی رشد از نظر پیاژه هستند و دارای توانمندی‌های ذهنی خوبی هستند به طوری که مشکل جدی از نظر ذهنی و هوشی ندارند و اکثراً در حد بالا و در انجام تکالیف موفق هستند و از نظر جسمی سالم می باشند و چند دانش آموز چپ دست در این کلاس وجود دارند که باید در چینش کلاس به آن ها توجه شود و دانش آموزان ضعیف هم مد نظر قرار گیرند .

و) از لحاظ اخلاقی

فراگیران با یکدیگر دوست و مهربان هستند و در خانواده نیز مشکل اخلاقی وجود ندارد . در فراگیری مطالب درسی خوب می باشند و کارهای گروهی و وظایف محوله را به بهترین نحو انجام می دهند و مسئولیت پذیرند و خانواده ها نیز همکاری خوبی با کلاس و مدرسه دارند .

 

 

 

فعالیت های تدریس – یادگیری

الف) تدریس معلم به گروه دانش آموزان ( روش پرسش و پاسخ – بحث گروهی – نمایش )

1) اهداف :

- آشنایی با حروف جدید قـ   ق

- آشنایی با کلمات جدید همراه با مثال

- برقراری ارتباط بین حروف قبل و حرف جدید و ساختن کلمات جدید .

2) روش های تدریس :

این روش تدریس بر اساس الگوی تدریس اِشر تدوین شده است و تدرس تلفیقی از روش‌های فعال زیر به علاوه روش توضیحی می باشد  .

- روش کلی

- روش اعضای تیم

- پرسش و پاسخ

- بحث گروهی

- نمایشی

3) رسانه ها :

که توسط معلم یا دانش آموز یا داخل و خارج از کلاس آماده شده اند .

کارت های تصاویر – کارت های کامل کردنی – رادیو ضبط جهت پخش صدای خروس و مرغ – برچسب صدای ق – تصاویر بدون رنگ – کارت های سیلاب سازی ( توسط معلم خارج از کلاس ) . جمع آوری تصاویر و کلمات دارای صدای قـ  ق  ( توسط دانش آموزان خارج از کلاس ) . تابلو – گچ سفید و رنگی و تخته پاک کن – جدول حروف الفبا – گیره – کش یا طناب – چسب و جدول سیلاب سازی ( توسط معلم داخل کلاس )

4) گروه های تدریس :

استفاده از گروه های 4 یا 5 نفره و گروه بزرگتری که شامل تمام دانش آموزان است .

5) نیروی انسانی :

معلم و دانش آموزان

6) فضای آموزشی و زمان

فضای کلاسی و زمان برای تدریس در کلاس 45 دقیقه و در جشنواره مطابق با زمان پیش‌بینی شده

 

هدف های رفتاری

رسانه

فضا

روش تدریس

نیروی انسانی

گروه ها

ارزشیابی

الف) دانستنی ها

1- کلماتی که دارای قـ ق هستند را می خواند .

2- کلماتی که دارای قـ ق هستند را می نویسد.

 

 

3- با کلماتی که دارای قـ ق هستند جمله می‌سازد .

4- جملات ناقص را با توجه به حرف خوانده شده مرتب می کند .

 

 

ب) مهارت ها

1- حرف قـ ق را از حروف دیگر تشخیص می‌دهد .

 

2- با مشاهده تصاویر نام آن ها را بیان می‌کند.

3- مطالب و آموخته های خود را برای اعضای گروه و دیگران بیان می کند .

4- تفاوت بین فـ ف را با قـ ق بیان می کند .

 

ج) نگرش ها

1- با گـــــــروه خود همکاری می‌کند .

2- آموخته های خود را در زندگی به کار می‌برد.

3- نسبت به درس علاقمند است .

 

 

کلید واژه‌ها

 

تابلو و برگه

 

 

تابلو و دفتر

تابلو،دفتر و برگه

 

 

 

نمایش ، کلیدواژه‌ها

 

تصاویر مختلف

کتاب و تصویر

 

کتاب و تصویر

 

 

عکس و تصویر

گزارش

 

کتاب و تصویر

 

کلاس

 

کلاس

 

 

 

کلاس و خانه

کلاس و منزل

 

 

 

کلاس

 

 

کلاس

 

کلاس

 

 

کلاس

 

 

 

کلاس

 

کلاس

 

کلاس

 

 

نمایش

 

تکرار و تمرین ، پرسش و پاسخ

تمرین

 

تمرین و عملی

 

 

 

نمایش ، پرسش و پاسخ

عملی و گروهی

سخنرانی و همیاری

 

نمایش

 

 

 

عملی و گروهی

عملی و گروهی

عملی و گروهی

 

معلم

 

دانش آموزان

 

 

دانش آموزان

معلم ، دانش آموزان و اولیاء

 

معلم و دانش آموزان

دانش آموزان

دانش آموزان و معلم

دانش آموزان و معلم

 

دانش آموزان

دانش آموزان

دانش آموزان

 

4 نفره

 

4 نفره

 

 

 

4نفره و انفرادی

انفرادی

 

 

 

 

4نفره

 

 

4 نفره

 

4 نفره

 

 

4 نفره

 

 

 

4 نفره

 

4 نفره

 

4 نفره

 

کیفی(توصیفی)

 

توصیفی

 

 

 

توصیفی

 

توصیفی

 

 

 

 

توصیفی

 

 

توصیفی

 

توصیفی

 

 

توصیفی

 

 

 

توصیفی

 

توصیفی

 

توصیفی

 ادامه ی فعالیت های تدریس – یادگیری

ب) فعالیت های دانش آموزان ( فعالیت های مستقل)

- مطالعه ی متن درس به وسیله ی هر گروه .

- دقت به تصویر بزرگ و موارد موجود در آن .

- مشاهده ی کارت های تصویری که مربوط به تصویر بزرگ هستند .

- پاسخ به سوالاتی که به صورت تصویری و کامل کردنی در اختیار هر گروه قرار می‌گیرد .

- کامل کردن کتاب بنویسیم در ساعت بعد

- پاسخ به سوالاتی که در پایان درس به صورت انفرادی پرسیده می شود . ( توجه به تفاوت‌های فردی ) سوال ساده تر از افراد ضعیف تر و سوال پر محتوا تر از افراد قوی .

- انجام کار گروهی و شرکت در بحث گروهی و تلاش در یاد دادن مطالب به دیگر اعضای گروه .

- انجام تکالیف و فعالیت های در نظر گرفته شده برای جلسه ی بعد .

ج) فعالیت های مشترک معلم و دانش آموز

- دانش آموزان با راهنمایی معلم گروه بندی می شوند و نام گروه خود را یاد می گیرند و یک سرگروه برای خود انتخاب می نمایند که برای هر فعالیت تغییر می کند و سعی می شود بین گروه‌ها از نظر درسی تعادل رعایت شود و تقریباً گروه ها با هم متناسب باشند .

- معلم با پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل را یادآوری می کند و در صورت اشکال موارد را رفع می نماید .

- هنگام کار گروهی معلم فقط نظاره گر کار آن ها است و در حین نظارت راهنمایی های لازم و تذکرات مورد نیاز را خواهد داد .

- دانش آموزان با راهنمایی معلم به صورت فعال به مطالب درس جدید دست می یابندو محور فعالیت ها در تدریس دانش آموز می باشد .

 

ویژگی های فراگیران

- دانش آموز در درس های قبل با برخی از حروف آشنا شده .

- کلمات نوشته شده را می خواند با توجه به اینکه تمام حروفش را خوانده است .

- جمله سازی با کلماتی که حروفشان را خوانده ، انجام می دهد .

- کلماتی که تمام حروفش را خوانده که به طور نامنظم نوشته شده اند می تواند منظم و یک جمله کامل ارائه دهد .

- جاهای خالی را می تواند با کلمات مناسب پر کند . ( مداد کاغذی –  شفاهی )

- جملات ناقص را با توجه به تصاویر تکمیل می کند . ( با توجه به برداشت خود از تصاویر )

- با توجه به حروف خوانده شده بخش دوم هر کلمه را تشخیص می دهد و با جمع دو بخش کلمه را کامل می نویسد . ( گروهی ، شفاهی ، مداد کاغذی )

- دانش آموزان کلمات یک بخشی ، دو بخشی و سه بخشی را خوانده و مثال می زند . (مداد کاغذی ، شفاهی )

- در پایان جملات فعل لازم هر جمله را بکار می برد . (مداد کاغذی ، شفاهی )

- با توجه به حروف خوانده شده با صداهای در هم ریخته کلمه می سازد . (مداد کاغذی ، گروهی )

- با توجه به تفاوت های فردی و یادگیری دانش اموزان سوالات مطرح و بازخورد گرفته می شود (مداد کاغذی ، شفاهی ، گروهی ) .

 


 

خلاصه ای از محتوای درس

ابتدا دانش آموزان را به روش پازل گروه بندی می کنیم و برای هر گروه نامی می گذاریم . تعداد هر گروه 4 یا 5 نفر می باشد . ( البته به دلیل کمبود وقت دانش آموزان قبلاً گروه بندی شده اند ) و برای هر فعالیت گروه ها تعویض می شوند . دانش آموزان به طور انفرادی در هر گروه با دقت به تصویر بزرگ نگاه می کنند ، بعد از چند دقیقه اعضای گروه با یکدیگر مشورت می کنند در صورت توانایی هر گروه یک داستان کوتاه بیان می کند ، سپس به سوالاتی که از جانب معلم بیان می شود پاسخ می دهند . ( مدت زمان مشخصی جهت تفکر و مشورت )

فعالیت 1: توجه دانش آموزان را به تصاویر انتخاب شده جلب می کنیم و از آن ها می خواهیم در گروه صحبت کنند و حدس بزنند هر تصویر چه کلمه ای را نشان می دهد . پس از بحث و گفتگو در کلاس دانش آموزان را راهنمایی می کنیم که تصویر را با شکل کلمه مطابقت دهند و سپس آن را تلفظ کنند . ( ابتدا تصویر خوانی بعد مطابقت تصویر با نوشته ) – معرفی صدای جدید – سیلاب سازی – قرار دادن صدای جدید در جدول .

در پایان از روی متن درس بخوانند و کلمات مشکل را با تصاویر تطبیق داده و بخوانند .

 

ارزشیابی تشخیصی ( پیش آزمون )

چند سوال درس گذشته همچنین از مطالبی که دانش آموزان قبلاً یادگرفته اند و پیش نیاز درس جدید می باشند از از فراگیران پرسیده می شود و سوالاتی به صورت گروهی به آنها داده تا پاسخ دهند. مثلاً : ( سوالات ضمیمه می باشد ) در پایان گروه ها به وسیله کلامی ( مرحبا ، احسنت و ... ) تشویق می شوند .

- با خرگوش یک جمله بسازید ؟

- اسم تصاویر را زیر آن ها بنویسید ؟ مثل درخت – خانه – شاخه

- با حروف داده شده به صورت منظم یک کلمه بنویسید ؟

سؤالات رفتار ورودی :

همچنین چند سوال راجع به درس جدید پرسیده می شود تا دانش اموزان با توجه به اطلاعات خود پاسخ گویند تا ببینیم چقدر در مورد درس جدید اطلاعات دارند . مثلاً می پرسیم :

م- بچه های عزیز شما با چه چیزی غذا می خورید ؟ مریم : با قاشق

م- فاطمه ، یک جمله با آن بساز ؟ فاطمه : مادرم قاشق را شست . ( گروه قایق )

م- داخل چه چیزی غذا می ریزید ؟ لیلا : بشقاب

م- زهرا ، یک جمله با آن بساز ؟ زهرا : بشقاب تمیز و سفید است . ( گروه قناری )

م- با چه چیزی میوه را پوست می گیرید ؟ زیبا : با چاقو

م- فریبا ، یک جمله با آن بساز ؟ فریبا : چاقو تیز است . ( گروه قوری )

البته دانش آموزان می توانند با راهنمایی های لازم به سؤالات پاسخ دهند ولی در این جا توان تشخیص قـ ق را ندارند که باید به دانش آموزان معرفی گردد .


 

تعیین تکلیف مربوط به درس خــ         ارزشیابی تشخیصی

1- کلمات را جدا کن و زیر تصاویر مربوطشان بچسبان

 

 

 

 

رودخانه

خِرس

خٍرگوش

دِرخت

2- حرف خـ  مناسب را جدا کن و در جاهای خالی قرار بده .

.... ـانه         ..... ـاموش       سُر .....                شا ......

خـ      خ

خـ      خ

خ      خـ

خ      خـ

3- کلمات نامرتب را مرتب کن و با صدای بلند برای خانواده ات بخوان .

آفریده ، ما  را ، خدا ، است .

خانه ، دارد ، خرگوش ، در ، زیرِ زمین .

رودخانه ،‌نزدیک ، ما ، است ، خانه ی .

3 دقیقه

4- حروف را مرتب را مرتب کن و ان کلمه را با صدای بلند برایمان بخوان .

ا، خـ ، ش ، مـ  ، و

ر، ت ، د ، خـ

د، ا ، خـُ

ر، و ، ا ، خـ  ، د ، ـه ، نـ

 

 

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

1- قبل از شروع تدریس

در ابتدا معلم وارد كلاس مي شود .

م) بچه ها سلام صبح يا ظهر به خير          د) خانم سلام صبح يا ظهر شما هم بخير

م) بچه هاي گلم همگي خوبيد     د) بله        م) سرحاليد       د) بله

م) تندرست و شادابيد       د)بله         م) خوب خدا را شكر كه همگي سرحال وشاداب آماده اند براي درس امروز             م)فاطمه جان شما ديگر كسالتي نداريد

د) نه خير خانم حالم ديگر خيلي خوب شده . م) الحمد لله ، همگي هم حاضرند

م) خوب عزيزان هر كاري را با نام       د) خدا        م) شروع مي كنيم

م) بچه هاي عزيز امروز چند شنبه است         د) دوشنبه        م) چه تاريخي است ؟

د) 25           م) 25/10/87   كه مصادف است با دهه دوم ماه محرم كه مي دانيد در اين ماه ما براي امام حسين و ياران با وفايش عزاداري مي كنيم وشما عزيزان با دلهاي پاكي كه داريد در اين ماه براي فرج امام زمان و شفاي مريضان زياد دعا كنيد .

م) دختران گلم حالا با هم مثل نوار سوره ي ناس را مي خوانيم

د) سوره را با صداي خوش مثل نوار مي خوانند.

م) بچه هاي خوبم حالا كه آماده ايد تكاليف را روي ميز بگذاريد .

م) چند تكليف را ديده وبررسي مي كند و باز خورد مناسب را مي نويسد وبيا ن مي كند.            م) زهرا جان اگر با حوصله بنو يسي خوش خط تر نمي شوي؟

د) بله خانم سعي مي كنم                    م) فاطمه جان آفرين بر شما دختر پر تلاش

در پايان گروه بندي دانش آموزان انجام مي گيرد كه اين كار قبلا بر اساس خوب، متوسط و ضعيف صورت گرفته است همچنين به دانش آموزان كم حرف وكم فعاليت توجه مي شود.  

 

 

 

 

 

 

1 دقیقه

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

2- جلب توجه و ایجاد انگیزه

بعد از پرسش سوالاتی از دروس قبل و پیش دانسته های دانش آموزان توجه آن‌ها را جلب می کنیم .

خوب بچه های عزیز حالا که دروس قبل را خوب یاد گرفتید و چیزهایی هم در مورد درس جدید می دانید می رویم سراغ درس امروز

م) بچه ها خوب گوش کنید انگار صداهایی می آید ، دقت کنید چه صدایی هستند و صدای مرغ و خروس قناري را از ضبظ صوت پخش می کنیم و بعد می پرسیم بچه ها چه صدایی هستند ؟

د) صدای خروس

م) خروس چی میگه ؟             د) قوقولی قوقول

م)دیگه چه صدایی شنیدید؟       د) صدای مرغ

م) چی میگه ؟                  د) قدقدقدا

م) دیگه چه صدایی شنیدید ؟     د) صدای قناری که خیلی هم زیباست .

م) خوب بچه های عزیز صدای مرغ که شما گفتید قدقدقدا است چه حرفی از آن برای شما تازگی دارد و تا بحال یاد نگرفته اید .

د) خانم  ق               م) آفرین بر شما دخترای باهوش  

2 دقیقه

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

3- مطلع کردن فراگیران از اهداف

صدایی که امروز با هم می خواهیم یاد بگیریم صدای ق است که می خواهیم طرز خواندن و نوشتن آن را یاد بگیریم .

 

 

 

1 دقیقه

4- ارائه ی درس

م) آن پرنده خوش آواز چه نام داشت ؟ د) قناری    م)آفرين بر شما (گروه قناري)

م) چه حرفی از آن تازه بود ؟         د) حرف ق  م) آفرين بر شما (گروه قفس)

م) خوب بچه ها شما کلماتی می دانید که ق در آن ها بکار رفته باشد ؟ (گروه قندان)          د) بله خانم : قاشق ، اتاق ، قاب ، قفس ، چاقو ، قیچی

م) آفرین بر شما

خوب بچه های عزیز کتابهایتان را باز کنید و با دقت به تصویر بزرگ نگاه کنید در ابتدا به صورت انفرادی بعد از دو، سه دقیقه گروه با یکدیگر مشورت کنند و بعد از دادن فرصت مناسب جهت مشورت از گروه ها سوالاتی می شود .

گروه قناری : شما بفرمائید از این تصویر چه می فهمید ؟

د) خانم این جا داخل آشپزخانه است که هر کس کاری انجام می دهد ، مادر بشقاب‌هارا می شوید ، پدر قوری چای را با سینی و استکان به داخل اتاق می برد ، آزاده به پدرش کمک می کند و قندان را به اتاق می برد تا چای بخورند و سماور روی سرویس ها قل قل می کند . آشپزخانه آن ها تمیز و مرتب است ، به دیوار یک حوله آویزان است و به گیره چاقو و ملاقه و کف گیر آویزان است .

م) آفرین بر شما دختران با هوشم .

گروه قوری : شما می توانید یک داستان کوتاه در مورد تصویر برای ما تعریف کنید ؟

د) بله خانم                   م) بفرمائید

یک روز که پدر آزاده از سر کار آمده بود و آزاده هم از مدرسه ، هر دو به داخل آشپزخانه که مادر در آنجا کار می کرد رفتند تا به مادر کمک کنند و در آن جا هر کسی کاری انجام می دهد .

مثلاً مادر بشقاب ها را می شوید و پدر چای درست کرده و به اتاق می برد تا بخورند و خستگی در کنند . آزاده قندان را به اتاق می‌برد و سماور روی سرویس است که می جوشد و وسایل آشپزخانه مثا چاقو و ملاقه و ... هم آویزان است .

 

 

25 دقيقه

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

 ارائه ی درس

خوب بچه های عزیزفکر می کنید این ها که در خانه به یکدیگر کمک می کنند به این کار چه می گویند ؟

د) خانم کمک کردن               د) دیگه چی وآن ها را راهنمایی می کنیم تا به همکاری اشاره کنند . 

م) دخترانم آیا شما هم در خانه به پدر و مادر خود کمک می کنید ؟

د) بله                  م) آیا شما که دختران کوچکی هستید به چیزهای خطرناک دست می زنید .               د) خیر خانم چون ممكن است براي ما اتفاقي بيفتد

م) بچه ها سماور که می قلد چه از آن خارج می شود ؟             د) بخار

م) بخارها چه می شوند ؟   د) به هوا می روند و ابر تشکیل می دهند و برف و باران می بارد (فعاليت مكمل جهت پيوند با درس علوم رشد گياهان و نياز آنها )

م) مرحبا ، در این تصویر چه چیزهایی برای شما خطرنام هستند ؟

د) سماور ، چاقو ، بردن چای داغ  م) مرضيه جان دوست شما درست مي گويد .

د) بله خانم (همسال سنجي )

م) صد آفرین ، بله بچه های عزیز شما اگر می خواهید به پدر و مادر خود کمک کنید باید کارهایی انجام دهید که برای شما خطر آفرین نباشند .

م) چرا آزاده درب قندان را می گذارد ؟

د) خانم تا پشه و حشرات روی آنها ننشینند .    م) زهرا جان شما چه فكر مي كنيد (خود سنجي ).       د)خانم گرد و خاك روي آن ننشيند و ما با خوردن آن مريض نشويم .    م) بله دخترانم ما باید در خوردن مواد غذایی چه چیزی را رعایت کنیم

د) بهداشت         م) موقع خوردن هر چیز چه کار کنیم ؟

د) اول دست های خود را بشوئیم و با حوله خشک کنیمو نام خدا را بگوييم  .

م) آفرین – بچه ها این نعمت های خوب مثل پدر ، مادر ، وسایل راحتی را چه کسی برای ما‌ آفریده ؟

د) خدای مهربان          م) پس بچه ها ما باید خداوند را به خاطر نعمتهایش شکر کنیم .    م) مريم دخترم درس را خوب متوجه شدي

 

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

ارائه ی درس

بعد از پرسش و پاسخ سوالات هدفمند معلم راجع به تصوير بزرگ توجه دانش آموزان را به تصاوير كوچك جلب مي كند. معلم دست خود را روي نوشته تصاوير مي گذارد و دانش آموزان تصوير خواني مي كنند. بعد از آن تطبيق نوشته با تصوير و تاكيد روي صداي جديد پشت كارت كه كل كلمه مشگي نوشته شده با يكديگر مي خوانند.

د)قوري- قند- چاقو- بشقاب- قاشق- قايق

بعد از خواندن تصاوير از دانش آموزان سوال مي كنيم بچه هاي خوب صداي جديد امروز ما چه صدايي بود.     د)صداي ق      م)كجاي تصاوير قرمز نوشته شده بود       د)دانش آموزان با كسب اجازه از معلم و رعايت نظم كلاس به نوبت به سوالات پاسخ مي دهند.   د)اول،وسط،آخر

و با تشخيص خود معلم مي توان از گروهها هم سوال كند.

در اينجا معلم سوالات ضمن تدريس را هم انجام مي دهد.

م)مريم جان كجاي تصوير قفس صداي ق دارد؟      د)خانم اول آن    م)فريده خانم دوست شما درست مي گويد.     د)بله خانم اول آن صداي ق دارد.(تاييد)     م)فاطمه جان كجاي كلمه قاشق صداي ق دارد      د) آخر آن       م)باز هم خوب دقت كن ببين درست مي گويي (خود سنجي)           د) خانم ببخشيد اول آن هم صداي ق دارد.    م) دختر گلم بيشتر دقت كن . 

 

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

ارائه ی درس

بعد از آن تصاوير را بين گروه ها تقسيم مي كنيم و از گروه ها مي خواهيم براي گروه خود و ديگر دوستان در داخل گروه بخوانند و صداي جديد را مشخص كنند.

سپس تا دانش آموزان در داخل گروه ها در حال تلا ش و خواندن تصاوير براي هم ديگر هستند معلم صداي جديد را كه قبلا روي مقوا نوشته و آماده كرده از بچه ها مي پرسد. خوب بچه ها فكر مي كنيد اين ق كه با هم ديگر ياد مي گيريم در تصاويرتان چند شكل داشت     د)همه با هم يك صدا جواب مي دهند خانم دو شكل و با بيان اين نكته از زبان بچه ها معلم هم زمان صداي قـ غير از آخرو ق آخر را روي تابلو سمت راست وچپ نصب مي كند و بعد از دادن فرصت مناسب به دانش آموزان مي گويد فرصت شما تمام شد حالا دانش آموزاني كه اين شكل قـ را دارند پاي تابلو بيايند تصوير خود را براي ديگر دوستان بخوانند و بگويند زير كدام ق بايد نصب شود.

د) از هر گروه يك نفر با در دست داشتن كارت به پاي تابلو مي آيد و به نوبت مي

خوانند : بشقاب قـ غير از آخر را دارد و زير آن بايد چسبانده شود همچنين قوري و قندان         م) با تشكر از شما عزيزان  بفرمائيد بنشينيد .

م) حالا بچه هايي كه اين ق را در تصويرشان دارند پاي تابلو بيايند و تصاوير خود را براي همه بخوانند.

د) ازگروه قوري خا نم ما تصوير اتاق را داريم .

م) كجاي آن صداي جديد را دارد             د) خانم آخر آن و زير ق آخر مي چسباند.

همينطور تصوير بوق را بعد از صداي آخر معلم مي رود سراغ تصاويري كه دو شكل ق را دارند.                  م) بچه هاي عزيز كداميك از شما دو شكل ق را دارند ؟           

 

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

ارائه ی درس

د)دو نفر از دانش آموزان از دو گروه بلند مي شوند و پاي تابلو مي آيند .

م) تصاوير خود را براي دوستانتان بخوانيد .        د) قاشق ، قايق

م) كجا بايد بچسبانيد .          د) خانم وسط دو شكل       م) چرا؟      

د) چون هر دو صدا را دارند .             م) آفرين بر بچه هاي زرنگ و با دقت

دانش آموزان تصاوير را مي چسبانند و مي نشينند .

م) خوب بچه هاي عزيز صداي امروز مثل بيشتر صداهايي كه خوانده ايد چند شكل دارد و با اشاره به صداها دانش آموزان مي گويند دو شكل قـ غير ازآخر و ق آخر و بچه ها با صداي بلند تكرار مي كنند.

بعد از تصاوير مي رويم سراغ سيلاب سازي           م)بچه ها حاضريد ق را مهمان كنيم ؟  پس شروع مي كنيم .          د) قـ با ا ---  قا        قـ با يـ ---- قيـ

قـ با و---- قو و.............     

بعد از سيلاب سازي معلم بيان مي كند همانطور كه همه حروفي كه تا به حال خوانديم جا و مكاني داشتند ق هم جايي در جدول دارد و جاي آن را براي بچه ها مشخص مي كنيم و با خوش آمد گويي آن را در جدول مي گذاريم .

م) آي بچه هاق آمده      د) خوش آمده خوش آمده      م) قـ غير از آخر آمده

د) خوش آمده خوش آمده     م) ق آخر آمده     د) خوش آمده خوش آمده

بعد از آن شعر ديگر ق را هم صدا مي خوانند     د) قـ هستم قـ هستم  قـ غير از آخر هستم هيچ وقت آخر نمي آييم كجا مي آييم اول ميام ، وسط ميام.

م) با اشاره به ق آخر دانش آموزان يك صدا مي خوانند ق هستم وق هستم ق آخر هستم اول وسط نميام كجا ميام آخر ميام آخر ميام .

بعد از آن معلم مي گوييد حالا كتب هاي خود را باز كنيد و با دادن فرصت مي گويد در داخل گروهها درس را براي همديگر بخوانيد.و معلم بيان مي كند تصاوير پاي تابلو داخل كتاب شما هم هست معلم متن درس را كه روي برگه نوشته روي تابلو نصب مي كند و بعد از اتمام فرصت بچه ها اگر تشخيص داد همه قادر به خواندن از روي متنن درس هستند يك نفر داوطلب پاي تابلو آمده و از روي درس مي خواند و بقيه تكرار مي كنند ولي اگر درس مشكل بود ابتدا خود معلم مي خواند بعد بچه ها بعد از آن چند نفري هم از روي كتاب با صداي بلند مي خوانند و بقيه با خط بري دوست خود را همراهي مي كنند البته معلم در اينجا به دانش آموزان ضعيف تر هم اجازه خواندن مي دهد حتي اگر نتوانستند با كمك خود معلم درس را مي خوانند و مورد تشويق قرار ميگيرد ودرس با ذكر صلوات بر محمد و آل او به پايان مي رسد.   

25 دقيقه

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

5- تحریک یادآوری پیش نیازهای یاد گیری

سوالات ارزشیابی تشخیصی که در مرحله اول پرسیده بودیم را تاکید نموده و می‌پرسیم بچه های عزیز گفتید با چی غذا می خورید ؟  

د) با قاشق

م) آن را بخش کن مريم.           د) قا + شق          م)فاطمه با آن يك جمله بساز.

د)قاشق دسته دارد.

م) چند بخش است           د) دو بخش

م) بخش اول         د) قا            

م) بخش دوم         د) شق

م) حرف تازه که امروز یاد گرفتید چه بود ؟ د)همه ي دانش آموزان يك صدا ق

م) چند شكل داشت.             د) دو شكل ق آخروقـ غيرازآخر

م)ديگر چه كلماتي ق داشتند زهره شما بگو        د)اتاق

م)فريبا باآن جمله بساز.                                      د)اتاق ما قالي دارد.

1 دقیقه

6- ارائه مطالب محرک یادگیری

- دادن تصاویر به گروه ها

- دادن تصاویر کامل کردنی

- ارائه تصاویری که نام آن ها را باید در زیرشان بنویسند .

- پرسش های متنوع که از جانب معلم ارائه می گردد باعث تحریک یادگیری می‌گردد . مثل : چرا چاقو خطرناک است ؟ داخل چه غذا می خورید ؟ و در داخل چه چیزی قند می ریزند ؟ قند خوردن زیاد چه ضررهایی دارد ؟

 

2دقیقه

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

7- راهنماهای یادگیری

- در داخل گروه از روی متن درس بخوانند .

- اشکالات اعضای گروه خود را رفع نمایند .

- کلمات نوشته شده روی کارت ها را به بچه ها داده تا بخوانند .

- کلماتی دیگر غیر ازکلمات کتاب برای اعضای گروه خود که دارای ق قـ هستند بیان کنند .

- قـ غیر از آخر و ق آخر را در کلمات تشخیص دهند .

- در گروه خود کلماتی که دارند بخش کنند و صداهای آن ها را بگویند .   

2 دقیقه

8- فراخواندن عملکرد

در این مرحله از دانش آموزان مطالب تدریس شده را می پرسیم و از آنها می‌خواهیم به نوبت به سوالات پاسخ دهند که این کار در حین ارائه درس صورت می گیرد . مثلاً :

- قوری را بخش کن ، کجای آن صدای ق شنیدی .

- قاشق را بخش كن،چند ق در آن شنيدي.

-با قفس يك جمله بساز.

دراین‌قسمت باید فرصت مناسب جهت فکر کردن و پاسخ دادن به بچه ها داده شود.  

2 دقیقه

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

9- تهیه بازخورد صحیح

معلم به دانش آموزان با توجه به فعالیت هایی که انجام داده اند و با استفاده از تشویق های متنوع و تذکرات لازم بازخوردهای مختلف را انجام می دهد و نسبت به فعالیت های هر یک از دانش آموزان ( آفرین گفتن – مرحبا و تقویت روحی و ... ) عکس العمل های مناسب را نشان می دهد و چک لیست های توصیفی را برای گروه های مورد نظر تکمیل می کند .(با توجه به تفاوت هاي يادگيري)

1 دقیقه

10- سنجش عملکرد

برای سنجش عملکرد فراگیران بر اساس هدف های رفتاری باید به گونه ای عمل کنیم تا اهداف مورد نظر ارزشیابی شوند ، پس دو نوع ارزشیابی از فراگیران بعمل می اوریم .

1- گروهی قبل از جمع بندی و خلاصه کردن .

2- فردی در پایان درس و به صورت مکتوب

ارزشیابی فردی و سوالات مکتوب بیشتر می تواند دانستنی ها و بعضی مهارتها را ارزیابی کند ولی برای ارزشیابی نگرشها و بعضی مهارتها لازم است فراگیران را درگروه در نظر بگیریم . مثلاً برای سنجش و تقویت روحیه همکاری با دیگران به وسیله ارزشیابی فردی نمی توان به این موضوع پی برد لذا ارزشیابی گروهی را مطرح می کنیم .

مثلاً : از آنها می خواهیم خوب به تصاویر نگاه کنند ، فکر کنند ، مشورت کنند ، بعد پاسخ دهند ضمناً برای این فعالیت های گروهی چک لیست لازم است تا دقیق تر بتوان فراگیران را در این مرحله ارزیابی کرد و انتظاراتی که از آن ها داریم را یادآوری می شویم و فراگیران در پایان وقت تعیین شده پاسخ را صورت گزارش گروهی ارائه می دهند .

سپس یک فرد را به عنوان نماینده گروه می خواهیم که سوالات پرسیده شده را جواب دهند و یادآوری می شویم که  پاسخ های ارائه شده رابا دقت بيشتري بيان كنند. البته تمام گروه ها را زیر نظر می گیریم و وانمود می کنیم که تمام گروه ها را زیر نظر داریم ولی لیست ارزیابی برای یک یا دو گروه تکمیل می شود وبقيه جلسات بعد.

 

مراحل تدریس

فعالیت ها

زمان

11- دست یابی به یادداری و انتقال و فعالیت های مکمل درس وتعيين تكليف

برای تثبیت یادگیری با همکاری فراگیران درس را جمع بندی و خلاصه می کنیم و آن ها در موقعیت جدید قرار می دهیم و سوالاتی از خارج از کتاب برای آن ها مطرح می کنیم تا پاسخ دهند .

م) بچه های عزیز کلمه ای بگوئید که صدای اول آن ق باشد .      د) قوری ، قناری ، قیچی و ...        م)در گروه قفس:مريم يك سوال راجع به درس از زهره درگروه قناري بپرس.       د)سوال مي كند غير ازكلمات كتاب دو كلمه ي ديگربگو كه ق داشته باشد.           د)زهره:برق،قرقره،شقايق            م)احسنت بر دخترانم.

م) بچه ها کلمه ای بگوئید که وسط آن ق باشد ؟د) بشقاب ، مسابقه ، سقف، ساقه

م) کلماتی بگوئید که آخر آن ها ق باشد ؟    د) اتاق ، قایق ، قاشق

م) کلماتی بگوئید که هر دو قـ ق در آن باشد .     د) قاشق ، قایق

م) خوب فريده جان ق چند شکل داشت ؟   د)2 شکل قـ غیر آخر و ق آخر    م)صد آفرين دخترم.

و بعد از آن برای جلسه بعد تکلیفی که قبلاً اماده کرده ایم در اختیار آنها قرار داده تا تکمیل و روز بعد با خود بیاورند . (ضميمه)-ازروي متن درس كتاب بخوانيم براي والدين خود و بزرگتر ها بخوانند.

- یک نقاشی در مورد درس همکاری بکشید و جهت نصب به کلاس بیاورید ( گروه 1 ) (فعاليت مكمل)

- گروه دوم : یک داستان کوتاه در مورد همکاری بنویسید و به کلاس آورده برای دوستانتان بخوانید . (فعاليت مكمل)

- گروه سوم : تصاویری که ق غیر آخر و یا آخر دارند با خود به کلاس بیاورند و برای دیگر دوستان بخوانند و با هر يك از آنها يك جمله بسازند.(بطور شفاهي گروه ها از يكديگر سوال مي پرسند)

 

 

فعالیت های مکمل پیش بینی شده برای درس همکاری ( قـ ق )

سوالات ارزشیابی تکمیلی

 

1- بخش دوم هر یک از این کلمه ها را بنویس و با آن جمله بساز ؟

بخش اول      بخش دوم      کلمه                   جمله

    قو          +           ری              قوری                  ما یک قوری زیبا داریم .

   قند          +    .................      =                                 .............................................................

    قا           +    .................      =                                 .............................................................

 

2- حروف را مرتب کن و کلمه بساز .

آ ، قـ ، ر ، ن                            قرآن

د ، نـ ، قـ                         ........................................

تـ ،‌ ا ، ق ، اُ                      ........................................

ا ، قـ ، ق ، یـ                     ........................................

 

3- اسم این تصاویر را بنویس و بخش های آن را جدا کن .

 


مطالب مشابه :


تزیین کدو حلوایی به شکل گل کوبک

آشنایی با درست کردن کوسن کیف با طرح برودری دوزی حوله خودتان درست کنید! روش دوختن
طرح درس پایه اول ابتدایی

مثلاً مادر بشقاب ها را می شوید و پدر چای درست کرده و با حوله با يـ ---- قيـ . قـ با و---- قو
رمان عشق عسلی

اصلا نمیتونستم تعادل خودمو حفظ کنم به اتاق عسل رفتم دیدم عسل با حوله درست کردن روش و
سکوت شیشه ای

روی همون تختی نشستم که ساعتی پیش با یوسف روش با حوله به طرف با کار کردن من مشکلی
طرح درس فارسی نشانه ق

مثلاً مادر بشقاب ها را می شوید و پدر چای درست کرده و با حوله با يـ ---- قيـ . قـ با و---- قو
برچسب :