سوالات تستی پیام آسمانی هشتم

۱- این سخن  اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ (ع) که می فرماید(از [ﺧﻠﻘﺖ] اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻪای ﭼﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﭘﺎره ای ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪو ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان [رﻳﺰ] ﻣﯽﺷﻨﻮد.) به چه چیزی اشاره دارد؟

 

الف) شگفتیهای خلقت         ب)هدف افرینش                ج) شگفتیهای انسان            د) قدرت جسمی انسان

 

2- این سخن اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم که ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ راه ﻳﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ازﻋﺬاب دوزخ ﺑﺮﻫﺎﻧﻴﺪ.) به چه چیزی اشاره دارد؟

 

الف) شگفتیهای آفرینش         ب) قدرت تفکر انسان                 ب) هدف آفرینش             د) فضیلت و برتری انسان

 

3- چه کسی نیازهای انسان را خوب می شناسد؟ 

الف) خود انسان          ب) پیامبر          ج) علم و دانش            د) خداوند

 

4- ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ دﻟﻴﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

 

الف) تا در باره آنها فکر کنیم  و به وسیله آنها به بهشت راه یابیم    ب) خو دمان را از عذاب دوزخ برهانیم

 

ج) تا انسان را وادار به تلاش کند                                       د) همه موارد صحیح می باشد

 

5-این آیه به چه چیزی اشاره دارد(( حَتّی اذا جاءَاَحَدهم اَلموت قالَ رب راجعونِ لعلّی اَعمَلُ صالِحاً فیما تَرَکتُ کلّا انّها کَلِمةٌ هو قائلها))

 

الف) کسانی که فرصت عمر را از دست می دهند     ب) کسانی که از این دنیا دست خالی می روند

 

ج) کسانی که خانواده خود را ترک می کنند                      د) گزینه الف و ب

 

6-امام علی (ع) چه چیزی را به گذر ابرها تشبیه می کند و می فرمایند که باید آنها را  غنیمت شمرد ؟

 

 الف) سلامتی            ب) امنیت                ج) فرصتها                 د) جوانی انسان

 

7-   چرا دعای قوم بنی اسرائیل پذیرفته نمی شد؟

 

الف) چون پیامبرشان آنها را نفرین کرده بود         ب)  چون از روی اخلاص دعا نمی کردند

 

ج) برای منافع دنیا دعا می کردند                     د) بخاطر کسب مال حرام دعای آنها مستجاب نمی شد

 

8- یکی از تفاوتهای انسان با دیگر حیوانات وگیاهان در چیست؟

 

الف) نعمت عمر    ب) رشد وتعالی  ج) قدرت فکر واندیشیدن   د)برخورداری از نعمتهای مادی

 

9- پیامبر اکرم چه چیزی را از ساعتهای طولانی عبادت کردن برتر می داند؟

 

الف) ساعتی تفکر در نشانه های خداوند   ب) نیکی به پدر و مادر ج) جهاد در راه خدا  د) عبرت گرفتن

 

 10-یکی از مهمترین وساده ترین راهای استعانت از خداوند چه می باشد؟

 

الف) نیکی به دیگران         ب) دعا کردن           ج) قران خواندن             د)  نماز خواندن

 

11-اینکه اگر پیامبران راه درستی را و خوشبختی را بیان نمی کردند ما هرگز خودمان نمی توانستیم این راه را پیدا کنیم بیان کننده ارزش چیست؟

 

الف) ارزش دین           ب) عقل انسان           ج) ارزش هدف        د) ارزش راهنمایی دیگران

 

12-کدام جمله صحیح نیست؟       

 

الف) اگر ما از از علت دستورات دینی آگاهی نداشته باشیم باز هم می توانند ضامن سعادت ما باشند

 

ب) در ماه رمضان مسلمان کمتر دچار خلاف می شوند

 

ج) ما مسیر بهشت را قبلاً نرفته ایم

 

د) پیامبران از راه اخرت وسعات آگاه نیستند ولی باز هم می توانند ما را کمک کنند

 

13-- پیامبر اکرم چه چیزی را از ساعتهای طولانی عبادت کردن برتر می داند؟

 

الف) ساعتی تفکر در نشانه های خداوند           ب) نیکی به پدر و مادر         

    ج) جهاد در راه خدا            د) عبرت گرفتن

 

 14-یکی از مهمترین وساده ترین راهای استعانت از خداوند چه می باشد؟

 

الف) نیکی به دیگران              ب) دعا کردن                ج) قران خواندن                 د)  نماز خواندن

 

- چه چیزی باعث شد که مردم جزیرة العرب که سالیان دراز دشمن یک دیگر بودند مانند برادر با یکدیگر شوند؟

 

الف) پذیرش دین اسلام       ب) پیوند خویشاوندی           ج) صلح کردن       د) علم و دانش جدید

 

15- بر طبق گفته امام علی (ع) وقتی از دوزخیان سوال می شود چه چیزی شما را به دوزخ کشانید در پاسخ چه جوابی می دهند؟

 

الف) ما از نماز گزاران نبودیم                       ب) ما به حرف بزرگان گوش نمی دادیم

 

ج) ما از زکات دهندگان نبودیم                            د) ما از مسلمانان نبودیم

 

16- طبق گفته امام علی (ع) چه چیزی گناهان را مانند برگهای پاییزی می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن می گشاید؟

 

الف) نیکی به پدر و مادر           ب) روزه         ج) اخلاق نیکو              د) نماز

 

17- در میلن احکام اسلامی چه چیزی بیشتر از همه مورد سفارش قرار گرفته است؟

 

الف) امر به معروف         ب) نماز                            ج) روز                                د) زکات

 

18-  پیامبر اکرم(ص) چه چیزی را به چشمه آبی تشبه کرده که جلوی خانه کسی جریان داشته باشد و او هر روز خودش را پنج مرتبه در آن شست و شو دهد؟

 

الف) نماز                           ب) اخلاق نیکو                      ج) اذان                        د) شکر خداوند

 

  19- این حدیث گرانقدر که امام علی (ع) می فرمایند هر کس اذان و اقامه در نماز بخواند دو صف از فرشتگان پشت سر او او به نماز می ایستند و هر کس تنها اقامه را بخواند یک صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند بیانگر ارزش چه چیزی در نماز است؟

 

الف) ارزش نماز جماعت                                               ب) ارزش اذان و اقامه در تکمیل نماز 

 

ج) ارزش واجبات در نماز                                              د) ارزش ارکان در نماز

 

20- بر طبق گفته پیامبر اسلام بخشی از ثواب نماز همه نماز گزاران برای کیست؟

 

الف) امام جماعت                   ب) پدر و مادر              ج) مؤذنی که مردم را به نماز فرا می خواند         د) همه موارد

 

21- کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟

 

الف) اگر حتی دکمه ها یا بخشی از لباس نماز گزار غصبی باشد نمی تواند با آن نماز بخواند

 

ب) اگر نماز گزار در مکان غصبی نماز بخواند نمازش باطل است

 

ج) نماز خواندن با جوراب با کلاه دستکش و جوراب نجس حتی اگر خیس باشد صحیح است

 

د) اگر نماز گزار بعد از نماز بفهمد که لباسش نجس بوده و قبلاً از آن اطلاع نداشته نمازی که خوانده صحیح است

 

22- پیامبر اسلام چه چیزی را به عنوان سپری در برابر مشکلات دنیا و پوششی در برابر عذاب آخرت می داند؟

 

الف) نماز                 ب) روزه                     د) صدقه                    د) امر به معروف

 

23- کدام یک از موارد زیر جز فواید روزه گرفتن به حساب نمی آید؟

 

الف) تقویت صبر و اراده                                            ب) توجه به محرومان

 

ج) صرفه جویی                                                    د) حفظ سلامتی

 

24- بر طبق این آیه(( ای کسانیکه ایمان آوردید روزه بر شما واجب شد همانطوریکه بر کسانیکه قبل از شما بودند نیز واجب شده بود باشد که پرهیزگارشوید)) مهمترین فایده روزه گرفتن چیست؟  

 

الف) صرفه جویی                                                   ب) حفظ سلامتی

 

ج) تقوا و ایمان به خدا                                            د) یاد مرگ

 

25- کدام یک از موارد زیر جز مبطلات روز نیست؟

 

الف) غیبت کردن                                                     ب) خوردن و آشامیدن

 

ج) فرو بردن سر به زیر آب                                     د)فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

 

26- در داستان زیرک پادشاه زیرک به چه کسی تشبیه شد؟

 

الف) انسان مؤمن                     ب) انسان گناهکار                         د) مسلمانان                        د) دنیا دوستان

 

27- به نظر ابوذر غفاری چرا انسان از مرگ گریزان است؟

 

الف) چون هنوز آن را تجربه نکرده                                         ب) بخاطر برداشت غلط انسان از مرگ

 

ج) به خاطر قبض و روح                                                د) چون ما دنیای خود را آباد و آخرت را ویران کردیم

 

28- بر طبق فرموده امام صادق(ع) هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و مهربان باشد چه پاداشی برای او است؟

 

الف) دشواریهی مرگ بر او آسان می شود                          ب) هرگز در دنیا فقیر نمی شود

 

ج) عمر طولانی به او داده می شود                                   د) گزینه الف و ب

 

29- پیامبر اکرم خطاب به چه کسی می گوید روزی که به ملاقات من می آید من قول می دهم که او را به بهشت ببرم؟

 

الف) کسی که به والدین خود نیکی می کند                       ب) هرکس به نمازهای پنجگانه اش اهمیت دهد وآنها را در وقت خود بخواند

 

ج) کسی که خوش اخلاق است                                      د)  کسی که روزه می گیرد

 

30- علت آزار و فشار قبر سعد ابن دمعاذ چه بود؟

 

الف) بی اهمیتی به نماز                                ب) بد اخلاقی در خانه

 

ج) بت پرستی                                          د) همه موارد

 

31-  انسان از دقت در جهان آفرینش و تذکر در آن چه درسی می گیرد؟

 

الف) خداشناسی                         ب) فداکاری                     ج) انسان شناسی                       د) شکیبایی

 

32- اولین سرمایه انسان برای خوشبختی و سعادت در دنیا و آخرت چیست؟

 

الف) تفکر                   ب) عمر و زندگی                      ج) مرگ                            د) تخیل

 

33- خداوند متعال در آیه 44 سوره فرقان چه کسانی را از چهارپایان گمراهتر معرفی می کند؟

 

الف) کسانیکه بینا و شنوا هستند                                     ب) کسانی که گناهکارند

 

ج) افرادی که دلهایشان کر ولال است                                د) افرادی که توانایی شنیدن را ندارند

 

34- کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای افرادی است که به راهنمایهای دین اعتقاد دارند؟

 

الف) به درستی راه خود اطمینان ندارند                                               ب) دستورات دین را بی فایده می دانند

 

ج) بدو ن ترس و اضطراب به سوی هدف حرکت می کنند                     د) در مورد رسالت پیامبران شک و تردید دارند

 

35-به عقیده مسلمانان کدام قسمت نماز شعار اسلام است  ؟

 

الف) اذان و اقامه             ب) رکوع وسجود                  ج) سلام وتشهد                                د)ذکر و قرائت

 

36- استفاده از طلا برای مردان در هنگام نماز چه حکمی دارد؟

 

الف) اشکال ندارد                             ب) باطل است                          ج) حرام است                      د) حرام و باطل است

 

37- وضعیت ما انسانها در هنگام رفتن از دنیا با دیگران چگونه است؟

 

الف) مشابه                           ب) مخالف                          ج) متفاوت                  د) مساوی

 

38- بر طبق فرموده ی امام علی (ع) چه کسی برایش فرقی ندارد که چگونه بمیرد؟

 

الف) کسی که از گناهان بپرهیزد                                                     ب)به واجباتش عمل کند

 

ج) خود را به اخلاق نیکو زینت دهد                                              د) همه موارد

 

39- بر طبق آیه 23 سوره شوری خداوند چه چیزی را بر گردن مسلمانان مزد رسالت پیامبر قرار داده است؟

 

الف) دعا کردن مردم برای او                  ب) محبت و دوستی اهل بیت او                 ج) نماز خواندن               د) احترام گذاشتن به زیارت او

 

40- یکی از بهترین راههای قدردانی از زحمات اولیاء خداوند چیست؟

 

الف) دعا کردن برای آنها                     ب)  رفتن به زیارت آنها                    ج) دشمنی با دشمنان آنها                د) گزینه الف و ب

 

41- برطبق گفته امام باقر (ع)چگونه می توان  به پاداشهای الهی و ولایت ائمه رسید؟

 

الف) رفتن به زیارت آن حضرت                        ب) دشمنی با دشمنان او                  ج) با پرهیزگاری و عمل صالح

 

42-به کارهای مستحبی که ما با انجام آنها در زیارتگاههای بیشتر مورد لطف و  توجه دوستان خدا قرار می گیریم چه گفته می شود؟

 

الف) آثار ماتأخر             ب) آداب زیارت                          ج) دوستی اهل بیت                       د) زیارت

 

43- غسل چند مرحله دارد؟  الف)دو مرحله                   ب) سه مرحله                 ج) چهار مرحله               د) پنج مرحله

 

44- کدام جمله در مورد غسل غلط است؟

 

الف) غسلهای واجب و  مستحب به یک شکل انجام می شود فقط نیت انها متفاوت است          

 

  ب) همراه شستن هر قسمت از بدن لازم است مقداری از سمت دیگر شسته شود تا اطمینان حاصل کنیم  که ان طرف کامل شسته شده

 

ج) اگر چیزی به بدن چسبیده باشد که مانع رسیدن آب به بدن شود باید آن را بر طرف کنیم

 

د) در غسل بدن باید خشک باشد

 

45- کلمه فرج به چه معنا می باشد؟

 

الف) گشایش در کارها و برطرف شدن مشکلات

 

ب) ظهور امام زمان

 

ج) دیدن حضرت مهدی (عج)

 

د) دعا برای ظهور حضرت مهدی (عج)

 

46-کدام یک از موارد زیر جزء وظایف منتظران واقعی از دیدگاه امام رضا (ع) نیست؟

 

الف) صبور بودن                                       ب) خوشرفتاری با دیگران               

 

ج) ترویج کارهای نیک                                د) رفتن به مسجد جمکران

 

47-  بر طبق گفته  پیامبر اکرم (ص) چه کسی به خدا نزدیک به بهشت نزدیک به مردم نزدیک از آتش جهنم دور است؟

 

الف) انسان بخیل           ب) انسان نماز گزار               ج) انسان سخاوتمند                        د) همه موارد

 

48- کدام یک از موارد زیر از نمونه های ساده سخاوت است؟

 

الف) سلام کردن        ب) صدقه دادن     ج) جواب سلام دیگران را دادن  ج) دعا کرد

 

  49-  از دیدگاه پیامبر اسلام بخیل ترین انسان چه کسی است؟

 

الف) کسی که برای خودش دعا می کند                                   ب) کسی که به دیگران سلام نمی دهد

 

ج) کسی که جواب سلام دیگران را نمی دهد                                ج) کسی که برای خدا نماز نمی خواند

 

50- کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟

 

الف) سخاوت وبخل تنها در مسائل  مالی است                     ب) انسان  بخیل به آتش نزدیک است

 

ج)  یاد دادن درس به دیگران نوعی سخاوتمندی است             ج) بخشیدن مال به فقراء نوعی سخاوتمندی است

 

51- امام رضا (ع) چه چیزی را به درختی در بهشت توصیف می کند که شاخه هایش در دنیاست؟

 

الف) صدقه        ب) سخاوت            ج) نماز خواندن          د) سلام کردن به دیگران

 

52-  طبق آیه 67 سوره فرقان کسانیکه هنگام بخشش نه اصراف می کنند نه بخل می ورزند  بلکه میانه رو هستند را چه می نامد؟

 

الف) مسلمانان      ب) سخاوتمندان     ج) اندیشمندان            د) مومنان واقعی

 

53-  طبق ایه 92 سوره آل عمران چگونه به مقام نیکوکاران می رسیم؟

 الف) با نماز خواندن              ب) سلام کردن به دیگران

  ج) روزه گرفتن             د) از چیز هایی که دوست داریم به دیگران ببخشیم

 

54- طبق فرموده امام علی (ع)چه کسی هرگز به مقامهای بلند نخواهد رسید ؟

 

الف) کسی که از عادتهای بد پیروی کند                                ب) کسی که به دیگران سلام نمی کند

 

ج) کسی که مستحبات را انجام نمی دهد                                 ج) کسی که به گذشته اش نمی اندیشد

 

55- کدام یک از گزینه های زیر جز سرگرمیهای نامناسب است؟

 

الف) تماشا کردن تلویزیون                                    ب) بازیهای رایانه ای

 

ج) کتاب خواندن                                                  د) فوتبال بازی کردن

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات چهار گزینه ای سال اول دبیرستان

نمونه سوالات چهار گزینه ای سال اول دبیرستان از همکار محترمه خانم شاکری از خوانسار




نمونه سوالات ورودی راهنمایی و دبیرستان نمونه دولتی

نمونه سوالات ورودی راهنمایی و نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال چهار شگفت انگیز




سوالات کتاب و متن درس هشتم(نشان ارزشمندی)1393(کلاس هشتم)

دانلود سوالات چهار جوابي پنج درس سوالات نوبت اول 8/10/93 عربی کلاس هشتم (به صورت چهار جوابی




نمونه سوال چهار جوابی 6 درس آخر قرآن دوم راهنمایی92

دانلود سوالات چهار نوبت اول 10/10/93 چهار پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی و نیز




نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 تا 4

نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 و فناوری دوره اول متوسطه پایه هفتم و




نکاتی که همکاران عزیز در تدریس عربی جدید التالیف کلاس هفتم مدّ نظر داشته باشند:

دانلود سوالات چهار جوابي پنج درس 2- در سال دوم راهنمایی این موارد تدریس خواهد (اول متوسطه)




راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93

92-93 زیر متذکر تعداد سوالات وضرایب و منابع آزمون به دلیل این که هر سال ممکن است تغییر کند




سوالات امتحانی فارسی سوم (درس 1 تا 6 )

آموزش ادبیات فارسی راهنمایی سوالات امتحانی کتاب گویا ی فارسی پایه ی هفتم دوره اول متوسطه.




سوالات تستی پیام آسمانی هشتم

پیام آسمانی و عربی متوسطه اول فریدونشهر برنامه لیگ برتر فوتبال در سال 93. چهار مرحله




برچسب :