کاشی معرق

عکس سفال سرامیک کاشی, سفال های ایران, کاشی های ایرانی, سرامیک های ایران, سفالرگری در ایران, کاشی کاری ایرانی, صنعت سفالگری, صنعت کاشی کاری, صنعت سرامیک کاری, Pottery, ceramics, tiles, terracotta, industry, tiles industry, iranian Pottery,ersian ceramicsکاشی معرق

کاشی معرق

هنر کاشی معرق

کاشی معرق نام یکی از هنرهای ایرانی می باشد. معرق کاری عبارت است از قطعه های بریده شده کاشی که نقوش مختلف را از رنگهای متفاوت تراشیده و در کنار یگدیگر قرارداده و به شکل قطعاتی بزرگ در آورده و روی دیوار نصب می شود تازینت بخش بنأ گردد. این نقوش گاهی از نقشهای گرهکشی و گاهی از نقشهای مختلف مانند گال و بوتهسازی اسلیمی ها که هرکدام جداگانه می توانند بنایی را زینت بخشد که ساختن یا نصب کاشیها را به این طریق را معرق می گویند.


مطالب مشابه :


کاشی کاری

کاشی کاری کاشی برای باراول قسمی که روی دیوار را بکلی بپوشاند در بناهای • آموزش
روش تغییردادن دکوراسیون دیوار آشپزخانه

استفاده از هنر موزائیک کاری روی دیوار حتی اگر به کاشی کاری بر دیوار با کاشی اموزش و
کاشی معرق

بزرگ در آورده و روی دیوار نصب می کاری کاشی در دوره سلجوقیان آموزش نصب کاشی;
کاشی معرق

کاشی معرق آموزش وبلاگ معرق کاری عبارت است از قطعه های بریده شده کاشی که نقوش مختلف را
برچسب :