تبدیلات لورنتس و اثبات کامل

همانطور که مشاهده کردیم ودیدیم تبدیلات گالیله نمی توانند پدیدهای را که سرعت های انها نزدیک سرعت نور است را توصیف کنند وباید معادلتی جایگزین ان ها شوند که با تجربه سازگار است این معادلات را معادلات لورنتس نامیدند علت این نام گذاری همانطور که در بحث قبل دیدم لورنتس اولین کسی بودکه برای حفظ چارچوب اتر فرض اینکه اجسام در راستای حرکتشان کوتاه می شوند را ارائه کرد هرچند اینشتین این تبدیلات را با مفهومی درست تر بدست اورد ولی این معادلات را معادلات  لورنتس نامیدند.ما هرچند در این وبلاگ قبلا این معادلات را نوشتیم ولی در این اینجا می خواهیم این معادلات را با استفاده از فرض های ساده کننده که هیچ لطمه ای به کلیت مسئله نمی زند و یک نتایجی صوری بدست می اوریم که بعدا انها را محک می زنیم.

image001.png

رویدادی را رادر نظر بگیریم که در چارچوب S مختصات فضا- زمان ان را به وسیله پارامتر های زیر معلوم می کنیم

این رویداد را در چارچوبی که نسبت به S با سرعتی یکنواخت V حرکت می کند یعنی چارچوب 'S  با مختصات پریم دار از چهار چوب S  تفکیک می کنیم یعنی مختصات فضا –زمانی این رویداد درچارچوب'S به صورت زیر است

 image003.png

اکنون ما به دنبال روابطی هستیم که این دو مختصات را بهم ربط دهد که به صورت نماد ریا ضی داریم

image005.png

 

 image007.png

ما در اینجا از دو اصل یعنی اصل نسبیت و اصل همگن بودن فضا –زمان برای حل مسئله مدد می جوییم همانطور که می دانیم اصل نسبیت خود شامل دو قسم است که به قرار زیر است:

1.هیچ دستگاه لخت مرجع خاصی (مانند اتر شکست خورده) وجود ندارد وقوانین فیزیک باید در تمام چارچوب ها معتبر باشد(مثل پایستگی تکانه خطی در برخورد)

2.سرعت نور در برای تمام چار چوب های لخت یکی باشد دومین اصل که همگنی فضا –زمان می باشد یعنی هیچ نقطه خاصی چه در فضا و چه در زمان  وجود نداشته باشد که نسبت به نقاط دیگر متفاوت باشد یعنی تمام فضا _زمان هم ارزند.

برای ساده کردن مسئله فرض می کنیم که که دو چارچوب S و'S فقط در امتداد محور X هاست که دارای حرکت نسبی هستند به شکل زیر نگاه کنید

 image009.jpg

 

این فرض هیچ محدودیتی در نتایج ندارد چرا که فضا همسانگرد است یعنی خواص ان تحت چرخش یکسان است همچنین در لحظه ای که دو مبداء O و'O بر هم منطبق اند ساعت ها را به ترتیب روی صفر تنظیم می کنیم یعنی

image010.png

بعلاوه فرض همگنی فضا ایجاب می کند که روابط بین مختصات فضا –زمانی تنها به صورت خطی باشد یعنی داریم

image012.png

image014.png

image016.png

image018.png

 

ضرایب بالا با شاخص های نشان داده شده اند که این شاخص ها شاخص های ثابتی هستند وباید معین گردند اکنون می خواهیم این شانزده ضریب را پیدا کنیم  انتظار داریم که این شانزده ضریب به سرعت نسبی چارچوب ها یعنی  V بستگی داشته باشد یعنی اینکه اگر سرعت نسبی صفر باشد دو چارچوب همواره منطبق اند ودر این حالت خاص باید داشته باشیم

image020.png

وبقیه ی ضرایب باید صفر شوند ولی ما باید ضرایب را طوری بدست اوریم که برای تمام سرعت ها صادق باشد

اولا می دانیم که دو چارچوب تنها در راستای X ها نسبت به هم حرکت می کنند و درنتیجه می دانیم محور X همواره بر محور' X منطبق است  واین تنها در صورتی ممکن است که برای 0= Y و0=Z که این دو معادله معرف محور X است باید برای محور 'X داشته باشیم 0='Y و0='Z  باشد درنتیجه با توجه به معادلات رابطه دو و سه به صرت زیر نوشته شود

 

 یعنیimage022.png ضرایب زیر برابر صفر می شوند تا اینکه شرط بالا برای همیشه بر قرار باشد به زبان ریاضی یعنی

 image024.png

همچنین با توجه به شکل یک باید صفحه یY X (که با 0=Z نیز می توان نشان داد) به صفحه ی'Y 'X  (0='Z) تبدیل گردد وطبق معادله دوم از رابطه پنجم باید ضریب Y مساوی صفر شود وبا همین استدلال برای تبدیل صفحه ZX به 'Z'X باید ضریب Z  صفر شود یعنی

image026.png

در نتیجه معادلات پنج به صورت زیر تبدیل می شوند

image028.png

حال وقت انست که برای بدست اوردن دو ضریب رابطه شش از اصول نسبیت که گفته شد استفاده کنیم میله ای را در چارچوب S موازی با محور Y درنظر بگیرید که در چارچوب S دارای طولی واحد است در نتیجه با توجه به رابطه شش از نظر چارچوب 'S طول این میله برابر با

 image030.png

اکنون فرض کنیم همین میله در چارچوب 'S واقع شده که موازی محور ' Y است ودر این چهارچوب میله نیز ساکن باشد در این صورت باید ناظر چارچوب 'S نیز طول واحد را برای میله اندازه بگیرد در غیر این صورت عدم تقارنی بین چارچوب ها وجود دارد با توجه به رابطه شش ناظر بدون پریم طول میله را برابر با زیر اندازه می گیرد در این حالت میله درون چارچوب پریم دار ساکن است و ناظر  بدون پریم ان را طبق رابطه شش باید  بدست اورد یعنی

image032.png

حال به دلیل اینکه این دو اندازه گیری دوجانبه است اصل موضوع نسبیت ایجاب می کند این اندازه گیری ها یکسان باشند چون در غیر این صورت دوچارچوب از نظر فیزیکی هم ارز نیستن واین یعنی اینکه قوانیین فیزیک برای تمام چارچوب های لخت معتبر نیت وخلاف فرض نسبیتی است پس در این صورت باید داشته باشیم

image034.png

وبا همین استدلال داریم

image036.png

رابطه شش در اخر به صورت زیر در می اید

image038.png 

معادلات تبدیل مربوط به 't و 'x یعنی

 image040.png

 

 image042.png

 

ابتدا به معادله 't نگاه کنیم با توجه به شکل یک واینکه فضا همسانگرد است باید تمام ساعت های که در صفحه ZY قرار دارند ودلیل انکه  فضا همسانگرد بوده پس باید ساعت های که در قسمت منفی ومثبت دو محور Y یا Z قرار دارند باید از نظر ناظر 'S با هم توافق داشته باشند در غیر این صورت فضا همسانگرد نیست پس باید در معادله' t ضرایب Y وZ صفر شوند یعنی

image044.png

اما در مورد معادله ی 'X می دانیم نقاطی که برای انها0='x است با سرعت V درجهیت مثبت X ها حرکت می کنند بطوری که گزاره 0='x با گزاره tV=x معادلند.

در نتیجه انتظار داریم که

 image046.png

 درست باشد درنتیجه چهار معادله ابتدایی  1 تا 4 به معادلات زیر تبدیل می گردند

image048.png

image050.png

image052.png

حال از شانزده ضریب فقط سه تای ان باقی است که باید بدست اوریم یعنی باید ضرایب زیر را بیابیم

image054.png

برای این کار از نظریه نسبیت که می گوید سرعت نور در هر چارچوب لخت ناوردا است استفاده می کنیم .فرض شود که در لحظه 0=t که یک موج الکترومغناطیسی کروی مبداء S را که در این لحظه بر 'S منطبق است را ترک می کند چون سرعت نور با چهارچوب تغییر نمی کند بنابرین پیشروی این موج در هردو دستگاه بدون پریم وپریم دار به صورت کروی به طوری که شعاع کره برحسب زمان با اهنگ سرعت نوریعنی C افزایش می یابد که بیان ریاضی ان به صورت زیر است

image056.png

image058.png

که رابطه 11 همان معادله پیشروی موج در دستگاه S است وهمچنین رابطه 12 پیشروی موج در دستگاه 'S است

حال اگر روابط  8 تا 10 ر در معادله 12 جاگذاری کنیم داریم

 image060.png

باید کاری کنیم که این معادله بالا به شکل ضرایب از مجذور مختصات فضا زمانی گردد یعنی

image062.png

 حا با نگاه به این معادله ومعادله 11 ومطابقت ان دو داریم

image064.png

image066.png

image068.png

با حل این سه معادله (که ساده بدست می اید!) ضرایب به شکل زیر است.

image070.png

 

 image074.png

 

با

جاگذاری این ضرایب در معادلات 8تا 10 به معادلات لورنتس می رسیم .

image076.png

 

 image078.png

image080.png

نگاه من:ما با هر اداب و نژادی و مسلکی که باشیم هنوز ریشه ای بزرگ ما را به هم پیوند می دهد وان ریشه انسان بودن ماست .


مطالب مشابه :


تبدیلات لورنتس و اثبات کامل

modern physics فراتر از کلاسیک - تبدیلات لورنتس و اثبات کامل - فراتر از کلاسیک
نسبیت خاص

این بدان معناست که تبدیلات لورنتس که اساس نظریهٔ نسبیت خاص هستند در سرعت‌های بسیار کم
تبدیلات گالیله

فیزیک - تبدیلات گالیله - فیزیک ودوستداران چنین تبدیلی ، تبدیلات لورنتس می‌باشد.
Symmetry & similarity

تبدیلات لورنتس توسط آلبرت: انیشتین با خود فکر کرد که اگر در تبدیلات مکان، زمان نقش دارد چرا
برچسب :