باشگاه پژوهشگران جوان

 

dr%20valadabadi.JPG
دکتر سید علیرضا ولدآبادی
رئیس همایش و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (CV)


Pi%D8%AA%D8%A7%D8%B1cture%20009.jpg
دکتر پیام معاونی
دبیر علمی همایش و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (CV)


tawaha.jpg
دکتر عبدالرحمن تاواها (Dr. Abdel Rahman Al-Tawaha)
رئیس کمیته علمی همایش (Head of Scientific Committee) (CV)


untit%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7led.J
مهندس حسین علی آبادی فراهانی

دبیر اجرایی همایش و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس (CV)

999.jpg

Picture%200204.jpg
دکتر قربان نورمحمدیاستاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (CV)

Scan0012.jpg
دکتر سیدعلی محمد مدرس ثانویاستاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران (CV)

imagesCA4YSVCN.jpg
دکتر علی کاشانی
استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (CV)

amir.jpg
دکتر امیرحسین شیرانی راد
دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (CV)

yarniya.jpg
دکتر مهرداد یارنیا
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (CV)

Picture%20117.jpg
دکتر جهانفر دانشیان
دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (CV)


untitle,,d.JPG
دکتر محمد نصری
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (CV)


hamid.jpg
دکتر حمید مدنی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (CV)


scan0030.jpg
دکتر محمدحسین لباسچی
استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (CV)

untit%D9%82%DB%8C%D9%81led.bmp
دکتر بهزاد ثانی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (CV

imagesCA4YS%D8%B1VCN.jpg
دکتر بهرام میرشکاری
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (CV)

untitl%D8%A6%D8%AF%D8%B0ed.JPG
دکتر محمد منشوری
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران (CV)

untitl0ed.JPG
دکتر حسین حسن پور درویشی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (CV)


untitl..ed.JPG
دکتر داود حبیبی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (CV)

Aidin%20Hamidi-2011.jpg
دکتر آیدین حمیدی
استادیار، موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال (CV)

untitlejhd.bmp
دکتر حمید مظفری
معاون آموزش و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (CV)


mahdavi-abdolmajid.jpg
دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
استادیار، دانشگاه شهید بهشتی تهران (CV)


500-500.jpg


mahdavi-abdolmajid.jpg
دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
استادیار، دانشگاه شهید بهشتی تهران (CV)دکتر منوچهر جم نژاد

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه (CV)


مطالب مشابه :


نقش نیروی انتظامی در ارتباط با مراجع قضایی

وبلاگ شخصی دکتر علیرضا حبیبی پور - نقش نیروی انتظامی در ارتباط با مراجع قضایی -
وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین

وبلاگ شخصی دکتر علیرضا حبیبی پور - وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین -
1300 تن از اساتید و مدرسان دانشکده‌های علوم تربیتی، طی بیانیه‌ای از نامزدی مهندس موسوی در انتخابات ر

رضا حبیبی - دکتر حسین عاطفی _ حسن حسینی پور _ علیرضا جوادی _ حمید نقی زاده _ رحمان
پایان نامه های دکتری معماری دانشگاه تهران

دکتر سید محسن حبیبی جهان‌پور، بهروز دکتر علیرضا عینی فر، استاد مشاور :
فهرست نمایندگان آبادگران در سراسر کشور

۲۰- محمد نبی حبیبی دکتر فتاحی نادر یحیی کمالی‌پور بافت دکتر علیرضا
باشگاه پژوهشگران جوان

دکتر سید علیرضا دکتر حسین حسن پور دکتر داود حبیبی
فهرست کامل 133 پژوهشگر و مدیر پژوهشی برجسته کشور

دکتر علیرضا کوچکی دکتر محمدرضا رحیم پور دانشگاه شیراز دکتر محمد دکتر شهلا حبیبی
برچسب :