اسامي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه بايد از تهران بروند

اسامي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي163 سازمان دولتي‌ بايد از تهران بروند
 
دولت فهرست 163 شرکت و سازمان‌ دولتي را که بايد از تهران منتقل شوند، اعلام کرد.معاون اول رئيس جمهور دو مصوبه مهم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس اين تصميمات اولويت و نام شرکتهاي و مؤسسات دولتي که بايد از تهران خارج شوند و نيز چگونگي برخوردار شدن بازنشستگان از امتيازات خاص در صورتي که از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند، اعلام شده است.100923955684.jpg

به گزارش خبرگزاري مهر، در راستاي برنامه تمرکز زدايي دولت از شهر تهران و بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که در جلسات پنجم و شانزدهم ارديبهشت اين کارگروه و پس از بحث و بررسي اعضا و به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده است، دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها موظف شدند براساس اولويت تعيين شده از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترين مقام اجرايي دستگاه و استاندار تعيين خواهد شد.

طبق اولويت تعيين شده، به ترتيب شرکت‌هاي دولتي مستقر در تهران، موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهاد‌هاي عمومي (طبق فهرست پيوست) و سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها موظف به انتقال از تهران هستند.

کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکيد کرده که همه سازمان‌هاي فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب اين کارگروه تعيين خواهد شد.

بر اساس ديگر تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور و در راستاي انتقال شرکت‌هاي دولتي از تهران، هيات مديره کليه شرکت‌هاي دولتي مستقر در تهران موظف شدند ظرف يک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزي به شهرستان‌هاي ذي ربط اقدام نمايند.

همچنين معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور موظف شد امتيازات مقرر در تصميم نامه مورخ 27/12/88 (آئين نامه جديد اعطاي تسهيلات به کارکنان متقاضي انتقال از تهران) را به نيرو‌هاي داوطلب بازنشسته نيز تسري دهد. بدين ترتيب، بازنشستگان مقيم تهران نيز که متقاضي انتقال از تهران به ديگر شهرها باشند، طبق شرايط آئين‌نامه فوق، از تسهيلات آن برخوردار خواهند شد.

وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و مسکن و شهرسازي هم مکلف شدند امکانات لازم براي پرداخت تسهيلات و تامين مسکن را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام نمايند.

بر اساس اين مصوبه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز بايد با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به کاهش ساختار و تعداد سازمان‌هاي مستقل وابسته به وزارتخانه‌ها  اقدام لازم و قانوني به عمل خواهد آورد.

پايان اطلاع رساني دولت تصريح کرد: وزيران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظفند نسبت به تفويض اختيار به مديران استاني با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام نمايند. همچنين استانداران موظفند بستر‌هاي لازم براي اجرايي شدن تصميمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را فراهم نمايند.

 ضمنا همه مسئولين اجرايي موظفند تصميمات کارگروه انتقال را برابر زمان بندي مقرر اجرايي کنند. بديهي است با افراد سهل انگار برخورد لازم قانوني و مديريتي انجام خواهد شد.

ضمنا وزيران و استانداراني که دستورات رئيس جمهور و مصوبات هيات وزيران و کارگروه انتقال را به طور مطلوب اجرا کنند با رعايت مقررات قانوني نشان لياقت دريافت خواهند کرد.

کاهش جمعيت دانشگاه‌ها و انتقال پادگان‌ها از تهران

بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، 3وزارتخانه مکلف به کاهش جمعيت دانشگاهي تهران و انتقال آن به ساير شهرها شدند.

طبق اين مصوبه، وزارتخانه‌هاي علوم،‌ تحقيقات و فناوري، ‌بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکي و آموزش و پرورش موظفند نسبت به کاهش ظرفيت دانشجو در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي تهران و تسهيلات انتقال و پذيرش در دانشگاه‌هاي کلان شهر‌ها و ساير شهرستان‌ها اقدام نمايند.

بر اساس اين مصوبه و با هدف انتقال بخش‌هايي از دانشگاه‌ها از تهران، وزارت علوم تحقيقات و فناوري نيز موظف شد برنامه دانشگاه‌ها براي کاهش جمعيت در شهر تهران را تهيه و به کارگروه اعلام کند.

از سوي ديگر، وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح نيز موظف است براساس قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهر‌ها (مصوب 1388) و در چارچوب تدابير فرماندهي معظم کل قوا نسبت به انتقال پادگان‌ها و ساير اماکن نيرو‌هاي مسلح به خارح از تهران اقدام نمايد.

طبق اين مصوبه، انتقال پادگان‌ها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهر‌ها ـ مصوب 1388- با هماهنگي ستاد کل نيروي‌هاي مسلح در حوزه معاون اول پيگيري و اقدام خواهد شد.

طبق تصميم کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، همه دستگاه‌هاي فوق موظفند زمان بندي انتقال را به اين کارگروه اعلام کنند. علاوه بر اين، دستگاه‌ها موظفند ظرف 10 روز پيشنهاد‌هاي قابل اجرا در خصوص انتقال کارکنان دولت به خارح از تهران را با زمان بندي مشخص به کارگروه اعلام کنند.

استانداري تهران نيز مکلف شد برنامه ساماندهي و انتقال دستگاه‌هاي غير ضرور در شهر تهران را ظرف يک هفته تهيه و به کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران اعلام نمايد.

بر اساس اين مصوبه، اعتبارات پروژه‌هاي عمراني غيرضروري تهران به تشخيص معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استان‌هاي داوطلب براي پذيرش دستگاه‌ها و سازمان‌هاي منتقل شده اختصاص يابد.

همچنين دبيرخانه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تشکيل مي شود.

 فهرست شرکت‌ها و سازمان‌هايي که بايد از تهران منتقل شوند

طبق اولويت تعيين شده، به ترتيب شرکت‌هاي دولتي مستقر در تهران، موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهاد‌هاي عمومي (طبق فهرست تاييد شده در هيات دولت) و سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها موظف به انتقال از تهران هستند.

کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکيد کرده که همه سازمان‌هاي فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب اين کارگروه تعيين خواهد شد.

بر اساس پيوست مصوبه ابلاغي معاون اول رييس جمهور نام شرکتهاي ذکر شده در اين مصوبه به اين شرح است:

شرکت هاي دولتي مستقر در تهران

الف- شرکتهاي دولتي که مرکز اصلي فعاليت آنها در خارج از تهران است اما در تهران داراي دفتر هستند:

1. شرکت غله و بازرگاني منطقه‌هاي 1-2-3-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

2. شرکت سهامي بين‌المللي بازرگاني کالاي تجاري ايران

3. شرکت سهامي بين‌المللي سوسنگرد

4. شرکت سهامي خدمات مهندسي آب

5. شرکت سهامي سردخانه سام

6. شرکت سهامي دامپروري و کشاورزي اله آباد

7. شرکت سهامي سردسير گرگان

8. شرکت سهامي هواپيمايي خدمات ويژه

9. صندوق بيمه محصولات کشاورزي (استان‌ها)

10. شرکت سهامي کشاورزي و دامپروري سفيد رود

11. شرکت سهامي کشت و صنعت شهيد بهشتي

12. شرکت سهامي کشت و صنعت شهيد رجايي

13. شرکت سهام کشت و صنعت جيرفت

14. شرکت سهامي کشت و صنعت هفت تپه

15. صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي (مادر)

16. شرکت سهامي مجتمع گوشت فارس

17. شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم ايران

18. شرکت سهامي مزرعه نمونه ارتش جمهوري اسلامي ايران

19. صندوق بيمه محصولات کشاورزي

20. شرکت سهامي کشت و صنعت و دامپروري مغان

21. شرکت سهامي بهره‌برداري و صنايع چوب فريم

22. شرکت سهامي نکا چوب

23. شرکت سهامي جنگل شفارود

24. شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

25. شرکت سهامي ذغال سنگ کرمان

26. شرکت سهامي البرز شرقي

27. شرکت سهامي البرز مرکزي

28. شرکت سهامي سنگ آهن مرکزي ايران

29. شرکت سهامي تهيه و توليد مواد معدني ايران

30. شرکت سهامي خدمات بازرگاني فولاد ايران

31. شرکت سهامي تهيه و توليد مواد اوليه فولاد خراسان

32. موسسه تحقيقات و کاربرد مواد معدني ايران

33. شرکت سهامي فولاد خوزستان

34. شرکت سهامي تامين مواد معدني صنايع فولاد

35. شرکت سهامي فولاد مبارکه

36. شرکت ملي صنايع مس ايران

37. شرکت سهامي آلومينيوم ايران

38. شرکت سهامي پتروشيمي رازي

39. شرکت سهامي عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي

40. شرکت سهامي هپکو

41. شرکت سهامي پاتله

42. شرکت سهامي کشتي‌سازي اروندان

43. مرکز تحقيقات و خدمات خودکفايي ايران

44. شرکت سهامي کمباين سازي ايران

45. شرکت سهامي ماشين سازي اراک

46. شرکت سهامي ماشين سازي تبريز

47. شرکت سهامي ماشين سازي لرستان

48. شرکت سهامي توليدات و ادوات کشاورزي اراک

49. شرکت سهامي واگن پارس

50. شرکت سهامي صنايع ماشين آلات صنعتي تراکتور سازي ايران

51. شرکت سهامي ساختمان نصب گستر

52. شرکت سهامي پرس ايران

53. شرکت سهامي پتروشيمي بندر امام – خراسان – تبريز- اروميه- اميرکبير- بوعلي سينا- فجر- قن‌آوران بين‌الملل – پارس- جم- مارون- زاگرس- دماوند- مبين – برزويه

54. شرکت سهامي خدماتي پازارگاد

55. شرکت مهندسي و قطعاتت ماشين آلات راهسازي ايران

56. شرکت سهامي توليد پمپهاي بزرگ آبي

57. شرکت طراحي مهندسي و بازرگاني ماشين سازي تبريز- ادکو

58. شرکت سهامي ماشين هاي التريکي سنگين – جوبين

59. شرکت سهامي ديزل سنگين ايران

60. شرکت سهامي  گسترش شيرسازي

61. شرکت سهامي مجتمع صنعتي اسفراين

62. شرکت سهامي صنايع هوايي ايران

63. شرکت سهامي نورد بندعباس- بارکو

64. شرکت سهامي فولاد آذربايجان

65. شرکت سهامي صنايع فولاد کرمان

66. شرکت سهامي توليد آلوميناي ايران

67. شرکت سهامي رخ آوران فنون پتروشيمي

68. شرکت سهامي لوله گستر اسفراين

69. سازمان منطقه  ويژه اقتصادي پتروشيمي

70. شرکت سهامي بازرگاني پتروشيمي انگلستان ـ سنگاپور

71. شرکت سهامي سيمان داراب ـ بوشهر

72. شرکت سهامي بازرگاني پتروشيمي منطقه آزاد دوبي و امارات عربي

73. شرکت بين‌المللي بازرگاني پتروشيمي شانگهاي

74. شرکت سهامي نيمه هادي عماد

75. شرکت سهامي مس سونگون

76. شرکت سهامي آلومينيوم المهدي

77. شرکت پيمانکاري عمومي صنايع فولاد گسترش

78. شرکت سهامي توليد و تجهيزات ايمني رسا- تتا

79. شرکت سهامي نوين معدن

80. شرکت سهامي بسپاران بندر امام

81. شرکت سهامي کيميا بندر امام

82. شرکت سهامي فرآورش بندر امام

83. شرکت سهامي خوارزمي بندر امام

84. شرکت سهامي ذغال‌سنگ البرز غربي

85. شرکت سهامي پتروشيمي شيراز

86. شرکت سهامي پتروشيمي شهيد تندگويان

87. شرکت سهامي پتروشيمي خوزستان

88. شرکت سهامي پتروشيمي بيستون

89. شرکت سهامي مس شهر بابک

90. شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان

91. شرکت سهامي سازمان آب منطقه‌اي استان تهران ـ فارس ـ اصفهان‌ ـ خراسان ـ غرب ـ کرمان ـ سيستان و بلوچستان ـ هرمزگان ـ آذربايجان غربي و شرقي ـ گيلان ـ مازندران و گلستان ـ اردبيل ـ يزد ـ زنجان

92. شرکت سهامي عمران شهرهاي جديد هشتگرد ـ پرند ـ پرديس ـ انديشه ـ مهاجران ـ عالي‌شهر ـ علوي ـ گل‌بهار ـ سهند ـ‌بهارستان ـ صدرا ـ بينالود

93. شرکت آب و فاضلاب روستايي استان‌هاي آذربايجان شرقي ـ غربي ـ اردبيل ـ اصفهان ـ ايلام ـ بوشهر ـ تهران ـ چهار محال و بختياري ـ خراسان ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سيستان و بلوچستان ـ فارس ـ قزوين ـ قم ـ کردستان ـ کرمان ـ کرمانشاه ـ کهگيلويه و بويراحمد ـ گلستان ـ گيلان ـ لرستان ـ مازندران ـ مرکزي ـ هرمزگان ـ همدان ـ يزد

94. شرکت سهامي برق منطقه‌اي تهران ـ‌فارس ـ اصفهان ـ خراسان ـ آذربايجان غرب ـ کرمان ـ سيستان و بلوچستان ـ هرمزگان ـ مازندران ـ گيلان ـ باختر ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ يزد

95. شرکت ملي حفاري ايران

96. شرکت سهامي بهره‌برداري نفت و گاز اروندان

97. شرکت سهامي بازرگاني نفت ايران ـ نيکو

98. شرکت سهامي توليد مناطق نفت‌خيز جنوب

99. شرکت سهامي نفت مناطق مرکزي ايران

100. شرکت سهامي نفت فلات قاره

101. شرکت سهامي نفت خزر

102. شرکت سهامي خدمات عمومي بهداشت صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت

103. شرکت پالايش نفت اراک ـ کرمانشاه ـ اصفهان ـ دروان ـ تبريز ـ شيراز ـ تهران ـ آبادان

104. شرکت نفت و گاز پارس

105. شرکت گاز استان مرکزي ـ همدان ـ لرستان ـ کرمانشاه ـ کردستان ـ آذربايجان شرقي و غربي ـ اردبيل ـ مازندران ـ گلستان ـ زنجان ـ قزوين ـ قم ـ‌سمنان ـ يزد ـ گيلان ـ خوزستان ـ کرمان ـ چهارمحال و بختياري ـ کهگيلويه و بويراحمد ـ فارس ـ تهران بزرگ ـ استان تهران ـ ايلام ـ اصفهان ـ خراسان

106. شرکت پالايش گاز بيدبلند ـ شهيد هاشمي‌نژاد ـ خانگيران ـ فجر ـ سرخون و قشم ـ پارس ـ پارسيان

107. شرکت سهامي بهره‌برداري نفت و گاز کازرون ـ‌گچساران ـ شرق ـ‌غرب ـ زاگرس جنوب ـ‌آغاجاري ـ مارون ـ مسجد سليمان

108. شرکت سهامي پايانه‌هاي صادراتي مواد نفتي

109. شرکت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي تور بيراه

110.  شرکت سهامي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

111. شرکت سهامي حفاري شمال

112. شرکت خدماتي رفاهي و فرهنگي نفت

113. شرکت سهامي پتروپارس

114. شرکت سهامي مخابرات استان‌‌هاي مرکزي ـ تهران ـ گيلان ـ مازندران ـ آذربايجان شرقي و غربي ـ کرمانشاه ـ خوزستان ـ فارس ـ کرمان ـ خراسان رضوي ـ اصفهان ـ هرمزگان ـ سيستان و بلوچستان ـ کردستان ـ همدان ـ لرستان ـ ايلام ـ زنجان ـ چهارمحال و بختياري ـ کهگيلويه و بويراحمد ـ سمنان ـ يزد ـ بوشهر ـ اردبيل ـ قم ـ قزوين ـ گلستان 

ب: ساير شرکتهاي دولتي که محل فعاليت آنها در تهران است:

115. شرکت مادر تخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

116. سازمان خصوصي‌سازي

117. شرکت مادر تخصصي صنايع آموزشي

118. شرکت مادر تخصصي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

119. شرکت مادر تخصصي گسترش خدمات بازرگاني داخلي

120. شرکت سهامي بازرگاني دولتي ايران

121. شرکت مادر تخصصي پست جمهوري اسلامي ايران

122. شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع دفاع

123. شرکت مادر تخصص سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح

124. شرکت مادر تخصصي صنايع الکترونيک ايران

125. سازمان صنايع دفاع

126. ايزايران

127. صنايع الکترونيک شيراز

128. صنايع اپتيک اصفهان

129. صنايع قطعات الکترونيک ايران

130. شرکت صنايع مخابرات صاايران

131. سازمان صنايع هوافضا

132. صنايع هواپيماسازي ايران

133. شرکت صنايع هواپيمايي ايران

134. شرکت صنايع هوايي قدس

135. پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران (پنها)

136. شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

137. شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور

138. شرکت فرودگاه‌هاي کشور

139. شرکت عمران و بهسازي شهري

140. شرکت عمران شهرهاي جديد

141. شرکت مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

142. شرکت مادر تخصصي ساخت و تهيه کالاي برق (ساتکاب)

143. شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

144. شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور (مهاب)

145. شرکت خدمات مهندسي برق (مشانير)

146. شرکت ملي نفت ايران

147. بهينه‌سازي مصرف سوخت

148. شرکت ملي گاز ايران

149. شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

150. شرکت ملي صنايع پتروشيمي

151. شرکت مادر تخصصي توليد محصولات کشاورزي، دامي و منابع

152. شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي

153. سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

154. شرکت پشتيباني امور دام کشور

155. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

156. سازمان توسعه  و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

157. شرکت دخانيات ايران

158. شرکت مديريت شبکه برق ايران

159. شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي

160. آزمايشگاه فني و مکانيک خاک

161. شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

162. شرکت تامين ماشين الات و تجهيزات راه

163. شرکت نمايشگاه هاي بين‌الملليمطالب مشابه :


مهندس طاهري : از لحاظ ارتباطي ، شركت ارتباطات زيرساخت جمهوري اسلامي ايران حرف اول را در منطقه مي

آوري اطلاعات سيستان و بلوچستان بدهم كه بدانند مخابرات چه مي كند و شركت ارتباطات
بهره‌برداري از 163 پروژه جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان در دهه فجر

در سطح استان سيستان و بلوچستان، شركت آب و 17 پروژه، شركت مخابرات استان 257 پروژه و بنياد
لينك سايتهاي منتخب

مهندسی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل کتاب و سيستان و بلوچستان استانداري شركت
مدير عامل جديد شركت مخابرات استان قم معرفي شد

عضو هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: مخابرات سيستان و بلوچستان مخابرات
ما و اتفاقاتي كه در واحدمون مي افته.

امسال شركت مخابرات استان قزوين هم مثل تموم شركت هاي مخابرات مخابرات سيستان و بلوچستان
نتایج آزمون استخدامی شهرداریهای سیستان و بلوچستان اعلام می شود

نتایج آزمون استخدامی شهرداریهای سیستان و بلوچستان شركت كردند كه سيستان و بلوچستان
اسامي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه بايد از تهران بروند

معرفي انواع فيلم ها و بازي ها،خلاصه سريال هاي كره اي،كد هاي اسامي شركت‌ها و سازمان
تصویر : دعا

برای تبادل تجارب و اخبار مخابرات کشور و یافتن 33 شركت مخابراتي سيستان و بلوچستان
برچسب :