تمرينات و تست های کنکوری


  تمرينات و تست های کنکوری

1- در كداميك از عبارتهاي زير يك جمله اي است به ضريب عددي آن را مشخص كنيد.
الف) 7x

ب) 3y2

ج) -8

د) -3xy
ه‍) y / 11 -

ح) xy √


2 – هر يك از عبارت هاي زير را در صورت امكان ساده كنيد:
الف) 13a-8a

ب)5x-5y
ج)4a2 + a2b

د) 7x2y3 - 4x2y 3- 8x2y3 +4


3- حاصل يك جمله ايهاي زير را حساب كنيد.


      الف) (r 3)4

  ب) (-7a2b)2

  ج) 4x(-3x)3

  د) (-2xy 2z)2.x2z4- تعداد همه ي زير مجموعه هاي يك مجموعه5 2 است. اين مجموعه چند عضو دارد؟

5- با توجه به شكل به سؤالهاي زير پاسخ دهيد:driazi1_gam_53.gif
الف – رابطه جزئيت بين كدام مجموعه ها برقرار است؟
ب – مجموعه هاي جدا از هم كدامند؟
ج – اشتراك كدام مجموعه ها غيرتهي است؟


 

 

 

6 – اگر A و B با پايان باشند، آيا اجتماع و اشتراك آنها باپايان است؟

7 – اگر داشته باشيم{ c={a,e} , B={b,d,a} , A={a,b,c,d درستي تساويهاي زير را تحقيق كنيد.

Adriazi1_gam_16.gif (B ∩ C) = (A driazi1_gam_16.gif B) ∩ (A driazi1_gam_16.gif C)

A ∩ (B driazi1_gam_16.gif C) = (A ∩ B) driazi1_gam_16.gif (A ∩ C)

8- نشان دهيد هر عدد طبيعي فرد را مي توان به صورت 2k+1 نوشت كه

K driazi1_gam_25.gifW

9- حاصل ضرب هاي زير را بدست آوريد:

(-3x2)(4xy) الف)      
(1/5 x2 y z4)(10/3 x y 3z2) ب)

10- قرينه هر يك از چندجمله ايهاي زير را تعيين كنيد.

-8m +7n الف)      
-6x -11+4x2 ب)


11 – در هر يك از تقسيم هاي زير خارج قسمت و باقيمانده را تعيين كنيد.

الف)driazi1_gam_54.gif

 

ب)driazi1_gam_55.gif 

تست های كنكوري

1- عبارت x3 -3x2 +2x بر كدام عبارت بخش پذير است؟
1)x 2 +2x

2)x 2 +3x

3)x 2-3x +2

4)x 2 +3x +2


2- از مستطيلي به ابعاد x+5,x+3 يك مستطيل ديگر به ابعاد x+4,x-1 را حذف كرده ايم. مساحت باقيمانده كدام است؟
1)4x +17

5x+17(2

3)4x+19

4)5x+19


3 – در تقسيم x 2 -x +a بر x-a خارج قسمت x+2 و باقي مانده 3a شده است. مقدار a چقدر است؟
1) 4 -

2)3

3)2-

4)1


4 – اگر x3 +ax +2 عبارت بر x-1 بخش پذير باشد، تجزيه شده عبارت فوق كدام است؟
1) (x-1)2(x+2)

2) 2(x-1)(x+2)
3) 2(x-1)(x+1)

4)2(x-1)(x-2)


      5 – اگرx 2 + y 2 = 2xy باشد حاصل driazi1_gam_56.gif چقدر است ؟

1)2

2)3

3)1

4)2x-16 – اگر چند جمله اي x 3+ ax2 -x -1 بر x+1 بخش پذير باشد، آنگاه چند جمله اي بر كداميك از دو جمله اي هاي زير بخش پذير است؟
1)x-1

2)x+2

3)1+x2

4)x+3

 


      7- اگر خارج قست (5x 3 - 14x +3 ) - (x -2) يك چند جمله اي باشد؟ مقدار آن به ازاي x=-2 كدام است؟

1) 9-

2) 3-

3) 6

4)12

8 – عدد صحيح a چقدر باشد تا باقيمانده تقسيم عبارت 4x2 -5x -6 بر x-a مساوي 15 گردد؟
1)10

2)8

3)7

4)3


9 – اگر A,B,C به ترتيب چند جمله اي هاي درجه دوم و سوم و چهارم بر حسب X باشد( A(B+C بر حسب X از درجه چندم است؟
1) از درجه چهاردهم است.

2) از درجه دوم تا درجه ششم مي تواند تغيير كند
3) همواره از درجه هشتم است

4) همواره از درجه ششم است


10- اگرdriazi1_gam_57.gif باشد، مقدار A+B-C كدام است؟
1)4x 2 +x -11

2) 2x 2 +x +3
3)4x 2-x +11

4)4x 2+x +11

 


  کلید تست ها:

سوال جواب سوال جواب
1 3 6 1
2 4 7 3
3 2 8 4
4 1 9 4
5 3 10 3
 

 


مطالب مشابه :


تست ریاضی اول دبیرستان

ریاضى - تست ریاضی اول دبیرستان - مطالب علمی مرتبط به ریاضی - ریاضى
تست هوش

ریاضی اول دبیرستان - تست هوش - دبیرستان صدیقه کبری
تست زبان فارسی 1 - اول دبیرستان

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان - تست زبان فارسی 1 - اول دبیرستان - موارد آموزشی زبان فارسی و
تمرينات و تست های کنکوری

اول دبیرستان - تمرينات و تست های کنکوری - 11 – در هر يك از تقسيم هاي زير خارج قسمت و
تست های شیمی پایه اول دبیرستان بخش 1

کیمیاگران - تست های شیمی پایه اول دبیرستان بخش 1 - شیمی - مهندسی شیمی و .
تست سال اول

تست سال اول دبيرستان 1- كدام ماده از جمله ي منابع تجديد ناپذير است ؟ 1) آب 2
تست هوش

آموزش کلیه دروس دبیرستان - تست هوش - نکته ها و آموزش و نمونه سوالات کشوری کلیه دروس اول
تست عربی سال اول دبیرستان

نکته ها وناگفته های عربی - تست عربی سال اول دبیرستان - تست عربی سال اول دبیرستان.
تست عربی دبیرستان

هفتــــم - تست عربی دبیرستان - نمونه سوالات و امتحانات مربوط به پایه ششم و هفتم
برچسب :