ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد

ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد آزمایشگاه خاک - بتن - جوش

شرکت خشت و خاک پرشین

ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد ضوابط شهرسازی و صدور پروانه

دراین قسمت برای آشنایی بیشترعزیزان ، بعضی از اموری که شما درمراجعات خود به شهرداریهای مناطق نیاز به دانستن آن دارید، بطور مختصر ذکرمیگردد. اینگونه امور که عمدتا مربوط به ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان و یا اخذ استعلامات گوناگون در ارتباط با املاک بوده بیشترین مواردی می باشد که درشهرداری مراجعان مختلف با آن سروکار دارند. سر فصل این موارد عبارتند از :


الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)


عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد
عوارض قابل تقسیط
عوارض غیرقابل تقسیط
چگونگی استفاده از جایزه خوش حسابی
اسناد برگشتی
صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب (آب، گاز، برق و تلفن)
استعلام دفترخانه برای انتقال ملک (ماده74)
نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت
تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان
دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک و زمین

ب - راهنمای شهرسازی
انواع مجوز و پروانه های ساختمانی
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی
مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی
مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض
مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی
مدارک لازم پس از تایید نقشه
مرحله سوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی
موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی
مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی
تخریب و نوسازی
عدم خلاف ساختمان
انواع گواهی ساختمانی
دریافت گواهی پایان کار
صدور پایان کار (پیش نویس)
تفکیک و تجمع
استعلام طرح
کسب و پیشه
مراحل دریافت مجوز نصب تابلو

ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران
کمیسیون ماده 100 شهرداری
نحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100
نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری
نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی)
نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی)


مرجع: شهرداری منطقه 3


الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)

عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد
تمامـی عــوارضی که شهرداریهای مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط میباشند، بجزآن دسته ازعوارضی که درقسمت دوم وبعنوان عوارض غیرقابل تقسیط ازآنهانام برده شده ومیبایستی نقدا پرداخت گردند. میزان پاداش پرداخت نقدی عوارض مورد درخواست شهرداری وگردشکارآن بشرح ذیل می باشند:
مالکان و متقاضیانی که در زمان مراجعه به اداره درآمد، اقدام به پرداخت عوارض خود (که حداکثر 2 ماه از تاریخ تهیه پیش نویس اعلام عوارض (توسط شهرسازی منطقه) نگذشته باشد) و قصد پرداخت کل بدهی خود را بصورت نقدی داشته باشند میتوانند از10% تخفیف کل بدهی به عنوان پاداش برخوردار شوند.


عوارض زیر بنا
عوارض تراکم
عوارض مازاد تراکم
عوارض تفکیک اراضی
عوارض تغییر کاربری
عوارض پذیره
جرائم ماده صد
عوارض حذف و کسر پارکینگ
عوارض پیش آمدگی حق تشرف
عوارض تخلفات ساختمانی غیر مجاز
دریافت پیش نویس اعلام عوارض از واحد مربوطه
ارائه پیش نویس به اداره در آمد
اخذ مدارک
صدورفیش درآمد جهت پرداخت
درخواست مودی جهت تقسیط
دستورشهرداریا قائم مقام منطقه جهت تقسیط
مراجعه به معاون مالی واداری منطقه
مراجعه به اداره درآمد
صدور فیش چهت پرداخت
اخذ فیش پرداختی ومدارک جهت تشکیل پرونده
عوارض قابل تقسیط:
مراحل گردش کار:

عوارض بقایای سطح شهر
عوارض پیشه وران
عوارض پیشه ورانه اماکن
عوارض بر قراردادها
عوارض حق انشعاب
عوارض نوسازی
عوارض سد معبر
عوارض قطع اشجار
عوارض درآمد مراکز فرهنگی
عوارض تخلیه خاک ونخاله
عوارض فروش اموال غیر منقول
عوارض یک درصد فروش نهایی
عوارض اماکن تفریحی وپلاژها
عوارض اماکن تفریحی وپلاژها
عوارض پیشه وران موسسات درمانی
عوارض درآمد مال الجاره ساختمانهای مسکونی_تجاری
عوارض درآمدهای حفاری طول(فاضلاب،گاز،برق،تلفن)
دریافت فرم اعلام عوارض از واحد مربوطه
ارائه فرم به اداره درآمد
صدور فیش پرداختی
تایید بانک(تایید فیشهای پرداختی بعد از 24ساعت انجام می گیرد.)
ارسال به واحد مربوطه
عوارض غیرقابل تقسیط :
مراحل گردش کار:
چگونگی استفاده از جایزه خوش حسابی
با یک بار مراجعه در سال به شهرداری منطقه ذیربط و پرداخت به موقع قبوض نوسازی و خدمات ملک خود، میتوان علاوه بر برخورداری از  جایزه خوش حسابی از پرداخت 9% جریمه دیرکرد در قبوض سال آینده جلوگیری به عمل آورد.اسناد برگشتی
در صورت عدم پرداخت به   موقع هر یک از اقساط عوارض، وفق مقررات دیرکرد از تاریخ سررسید چک برگشتی تا زمان وصول محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

مراجعه مالک به اداره حقوقی
اخذ نظریه واحد حقوقی
مراجعه به اداره درآمد
محاسبه دیرکرد طبق اعلام نرخ تورم بانکی
صدور فیش (فیش به مبلغ چک برگشتی و دیرکرد)
مراجعه به بانک
مراجعه به اداره درآمد
تاییدیه برای اداره حقوقی و اداره حسابداری
مراحل گردشکار چک برگشتی:صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب(آب،گاز،برق،تلفن):
ارائه نامه ادارات مربوطه
تهیه پیش نویس اعلام عوارض
پرداخت عوارض حفاری ونوسازی وغیره
ارائه نامه ادارات ذیربط به عمران
تایید معاون عمران
تهیه فرم اعلام عوارض از عمران
ارائه فرم به اداره درآمد
تایید پرداخت عوارض های مربوطه
تایید از عمران
ارائه تایید نهایی به ادارات مربوطه
مدارک لازم:
مراحل گردشکار:استعلام دفترخانه برای انتقال ملک(ماده74)
اصل نامه دفترخانه
فیش پرداخت شده عوارض خدمات و نوسازی به تاریخ روز
پایان کار معتبر(که تاریخ آن به پایان نرسیده باشد و یا ملک بدهی به شهرداری نداشته باشد)
مراجعه به اداره درآمدبادردست داشتن مدارک لازم
ارائه مدارک به متصدی درآمد
دریافت پاسخ کتبی از درآمد
ارائه به دفترخانه مربوطه
مدارک لازم:
مراحل گردشکار:نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت:
ارائه هرگونه تسویه حساب ویا گواهی پرداخت منوط به وصول در سیستم بانکی در سیستم درآمدی منطقه و ارائه فیش های پرداختی توسط مودی می باشد.تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان
ارائه کپی سند آپارتمان
ارائه کپی صورت مجلس تفکیکی
تشکیل پرونده
مراجعه به مسئول محله مربوطه
صدور فیش
پرداخت فیش
دریافت مفاصا حساب
مدارک لازم:
مراحل گردشکار:دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک وزمین:
نامه دفترخانه
سند ملکیت
فیش عوارض سال های قبل
پایان کار
محاسبه عوارض
صدور فیش
پرداخت فیش عوارض توسط مودی
ارائه به اداره نوسازی
جهت انجام امور فوق مراجعه مالک یاوکیل قانونی الزامی است
مراجعه به مسئول محل مربوطه
صدور فیش
پرداخت فیش
ارائه فیش پرداخت شده به مسئول محل مربوطه
دریافت مفاصا حساب
مدارک لازم:تذکر: چنانچه ملک به صورت مجتمع باشد ارائه صورت مجلس تفکیکی الزامی میباشد

مراحل گردشکار:تذکر: در صورتی که سابقه نوسازی در بایگانی درآم دموجود نباشد به قسمت تشکیل پرونده مراجعه شود
ب - راهنمای شهرسازی


انواع مجوز و پروانه های ساختمانی
پروانه ساختمانی اراضی بایر
تحریب ونوسازی
اضافه اشکوب
توسعه بنا
تغییرات
تبدیلات
تغییر نقشه
تمدید پروانه

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی
اصل و تصویرسند مالکیت
اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری
حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی
اصل و تصویر وکالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل
اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد
ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (در صورتی که مالک فاقد ساختمان باشد)
اصل وتصویر صورت مجاس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند
در صورتی که درخواست مالک تخریب و نوسازی باشد فرم تعهد تخریب از شهرداری اخذ و توسط مالک گواهی امضاء شود

مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی
تشکیل پرونده
بازدید
طرح تفصیلی
بروکف
در صورت داشتن خلاف:بررسی خلاف،رئیس طرح تفصیلی،دستور نقشه
در صورت نداشتن خلاف: رئیس طرح تفصیلی - دستور نقشه

مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض
نقشه معماری که جزئیات مبحث 19 نیز در آن منعکس شده باشد با مهر و امضای مهندس معمار 2 سری
چک لیست مبحث 19(صرفه جویی درانرژی) با امضا و مهر مهندس معمار
برگ تعهد تهیه نقشه معماری که توسط مالک و مهندس معمار، گواهی امضاء شده باشد

مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی
رسید نقشه
بررسی نقشه
در صورتی که ایراد داشته باشد: عدم تایید نقشه با اعلام موارد
در صورتی که ایراد نداشته باشد: تایید نقشه
اعلام عوارض
تحویل فیش عوارض به انضمام نقشه مورد تایید به مالک یا وکیل قانونی

تذکر: از تاریخ 1/10/86 ارائه خدمات مهندسی برای کلیه پروژه ها با زیربنای ناخالص صرفا تخریب و نوسازی یا پروانه (زمین بایر یا باغات) بیش از 3000 مترمربع از طریق سازمان نظام مهندسی و شهرداری مشترکا انجام می گردد
مدارک لازم پس از تایید نقشه
پس از پرداحت عوارض متعلقه به همراه نامه تایید به اداره درآمد، مدارک زیر نیز میبایست ارائه شود. (مدارک اعلام شده بابت ساختمان های کمتر از 5000 مترمربع زیر بنا می باشد)
نقشه معماری تایید شده 4 سری با امضاء و مهر مهندس معمار
نقشه محاسباتی 4 سری با امضاء و مهر مهندس محاسب
برگ تعهد تهیه نقشهای محاسباتی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد و ثبت دبیرخانه نیز داشته باشد
چک لیست زلزله با امضاء و مهر مهندس محاسب
فرم تعهد تخریب با امضاء مالک یا وکیل قانونی وی که در دفترخانه گواهی شده باشد درصورت تخریب و نوسازی ارائه شود (درصورتی که در مرحله تشکیل پرونده ارائه نشده باشد)
نقشه تاسیسات 4 سری با امضاء و مهر مهندس برق (بابت ساختمانهای 5 طبقه و بیشتر روی پیلوت یا 3000 مترمربع به بالا)
برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد
نقشه تاسیسات مکانیکی 4 سری با امضاء و مهر مهندس مکانیک (بابت ساختمان های 5 طبقه روی پیلوت یا 3000 مترمربع به بالا) برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد
فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمان های بیشتر از 3000 مترمربع که توسط مالک و مهندس گواهی امضاء شده باشد
برگ تعهد نظارت بابت درخواست های
تخریب و نوسازی
پروانه ساختمانی
گزارش مکانیک خاک (بابت ساختمان های بیشتر از 6 طبقه)
توجه: در صورتی که مدارک اعلام شده ناقص تحویل شود مسئولیت تاخیر در صدور پروانه به عهده مالک خواهد بود
جزئیات سازه نگهبان با مهر محاسب و ناظر در 3 سری
برای ساختمان های مسکونی 6 طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غیر مسکونی اخذ تایید از سازمان آتش نشانی
اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای متراژ بالای 1000 مترمربع و یا 10 طبقه بیشتر
مالک موظف است قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی هماهنگی لازم را با سازمان های آب، برق، گاز و مخابرات به عمل آورد

مرحله سوم گردشکار صدورپروانه ساختمانی
اعلام وصول عوارض
استعلام برگ مهندسین
در صورت تایید برگه های مهندسین ارسال به پیش نویس (در صورتی که برگه های ارائه شده توسط مهندسین حقیقی ارائه شده باشد پاسخ استعلام بین 24 تا 48 ساعت خواهد بود)
تهیه پیش نویس پروانه
تایید رئیس طرح تفصیلی
تایید رئیس صدور پروانه
تایید معاون شهرسازی
تایید شهردار
چاپ پروانه وامضاءتوسط مسئولین
صدورتحویل به مالک

موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی
حضور مالک یا وکیل با ارائه کارت شناسایی
همراه داشتن سند مالکیت
حضورمهندس ناظر با ارائه کارت شناسایی
توجه: جهت دریافت پروانه ساختمانی حضورمهندس ناظر با مهر در دبیرخانه شهرسازی الزامی است

مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی
نامه شهرداری منطقه
دوسری نقشه های معماری ممهور به مهر شهرداری منطقه درقطع A3
اصل وکپی سند مالکیت
فرم اعلام عوارض
فیش پرداختی عوارض ایمنی
حضورمالک با کارت شناسایی یا وکیل با وکالت نامه رسمی
CD نقشه های معماری
تخریب و نوسازی
اصل و تصویر سند مالکیت
اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد
ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند
فیش آب، برق، گاز و تلفن
اخذ مدارک ثبت فرم درخواست
تشکیل پرونده
بازدید
طرح تفصیلی و بر و کف
دستور نقشه
ارائه نقشه معماری و برگ معماری
بررسی نقشه و صدور فیش عوارض
ارائه نقشه های محاسباتی و برگه مهندس ناظر، محاسبات و چک لیست محاسباتی زلزله
پیش نویس پروانه
تاییدات (شامل: امضاء رئیس طرح تفصیلی، رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه)
تایید آتش نشانی (جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه)
صدور و تحویل به مالک
مدارک لازم:
مراحل گردشکار:عدم خلاف ساختمان
اصل و تصویر سند مالکیت
اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد (درصورتیکه نقشه در زمان صدور پروانه ارائه نشده باشد.)
ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند
تشکیل پرونده
درخواست بازدید یا ثبت گزارش مهندس ناظر اداره طرح تفصیلی وبرکف،درصورت نداشتن خلاف ارسال به واحد پیش نویس ومحاسبات
تایید رئیس طرح
تایید رئیس نظارت فنی، تایید معاون شهرسازی و معماری، تایید شهردار منطقه
درصورت تخلف ساختمانی پس از بررسی خلاف ارجاع به کمیسیون داخلی و یا ماده صدوصدور رای و اجرای رای توسط متقاضی
پیش نویس و محاسبات
تایید طرح تفصیلی و بر و کف
تایید نظارت فنی
تایید معاون شهرسازی و معماری
تایید شهردار منطقه
صدوروتحویل به مالک
مدارک لازم:
مراحل گردشکار:انواع گواهی ساختمانی
اصل وتصویر مدارک مالکیت مدارک شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد(سند 6 دانگ برگه قراردادی و واگذاری زمین شهری، اجاره نامه سازمان اوقاف، نامه اداره امــلاک و مستغلات شـهرداری تهران با بنچاق)
اصل و تصویر شناسنامه مالکین
اصل و تصویر نوسازی سال جاری
اصل و تصویرصورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمان است
اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت (درصورت فوت مالک)
نقشه
حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است
گزارش مهندس ناظر (شماره و یا تصویر ارائه شده)
فرم تعهد محضری درمورد آپارتمان های فاقد خلاف ساختمانی که دارای پایان کار سیستمی باشند
فرم تعهد محضری درمورد آپارتمان های فاقد خلاف ساختمانی که دارای پایان کار سیستمی باشند
گزارش اتمام بنا
برگه اتمام بنا
ارائه تائید به آسانسور درصورت داشتن آسانسور
ارائه فیش آب، برق، تلفن و گاز
در صورت خلاف، بررسی و ارجاع به کمیسیون ماده صد و یا داخلی
صدور رای و اجرای رای توسط قاضی
ارائه ندارک لازم
واحد پیش نویس و محاسبات
رئیس طرح تفصیلی و بر و کف
تایید رئیس نظارت فنی
تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه
تایید شهردار منصقه
صدور گواهی
در صورت عدم خلاف ارائه مدارک لازم
واحد پیش نویس و محاسبات
رئیس طرح تفصیلی و بر و کف
تایید رئیس نظارت فنی
تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه
تایید شهردار منطقه
چاپ پروانه و امضاء توسط مسئولین
صدور گواهی
مدارک لازم: ارائه مدارک مبنی بردلالت قدمت بنای مربوطه به قبل از سال 49 می باشد (از قبیل فیش برق و سوابق نوسازی)

مراحل گردشکار:دریافت گواهی پایان کار
پایان ساختمان قبل از 1349
پایان کار آپارتمان
تهیه پایان کار ساختمان
عدم خلاف
پایان کار

صدور پایان کار(پیش نویس)
تائید به آتش نشانی جهت ساختمان های بیش از6 طبقه
فیش عوارض پرداخت شده
نامه تسویه حساب کامل جهت املاکی که عوارض آن ها تقسیط گردیده
گزارش اتمام بنا
برگه اتمام بنا
ارائه تائیدیه آسانسور (در صورت داشتن آسانسور)
ارائه تائیدیه آتش نشانی (جهت ساختمان های بالای 6 طبقه)
ارائه فیش آب، برق، تلفن و گاز
مدارک لازم:
مدارک لازم جهت پایان کاربرای املاک دارای پروانه ساختمانی سال 1366 به بعدتفکیک وتجمع
سه نسخه از سند مالکیت
یک برگ نقشه 2000/1 که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه 3 برگ کپی
مفاصا حساب نوسازی
در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب دارایی مریوط به زمین های بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری
در صورتی که مساحت زمین بیش از 3000 مترمربع باشد و یا زمین هاییکه به علت هندسی نبودن شکل آنها و یــا نداشتن ابعـاد درسند مـالکیت که تعیین ابـعاد و زوایا تــوسط مامور بازدید مـحل مقدور نبـاشد ارائـه نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است
درصورتی که ملک به صورت ساختمان باشد پایان کار ارائه می شود
در صورتی که قبلا جهت پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادرشده باشد ابطال گردد
درصورتی که ملک قبلا فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود
درصورتی که ملک قبلا تفکیک شده باشد، صورت مجلس تفکیکی ثبت ارائه شود
جهت تشکیل پرونده مراجعه مالک یا وکیل همراه شناسنامه الزامش است
ارائه طرح پیشنهادی با مقیاس 500/1 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد
افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101  قانون شهرداری ها فرقی ندارد
درصورت نداشتن خلاف عدم امکان تفکیک و پاسخ به متقاضی
اخذ نقشه تفکیک و عوارض مربوطه
تایید مسئولین
ارسال نقشه تفکیکی و نامه به اداره ثبت اسناد
در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف، اخذ رای و اجرای آن
عدم امکان تفکیک و پاسخ به متقاضی
اخذ نقشه تفکیک و عوراض مربوطه
تائید مسئولین
ارسال نقشه تفکیکی و نامه به اداره ثبت اسناد
مدارک لازم:
مراحل گردشکاراستعلام طرح
ارائه استعلام از مراجع ذی ربط (بانک - دفترچه)
ارائه نقشه 2000/1 که محل ملک، روی آن مشخص و به امضای متقاضی رسیده باشد
در صورت ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان
ثبت درخواست استعلام و تشکیل پرونده
بازدید
اعلام نظر طرح تفصیلی و بر و کف
تهیه پیش نویس پاسخ استعلام طرح
تایید مسئولین
صدور پاسخ استعلام
مدارک لازم:
مراحل گردشکارکسب و پیشه
ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط یا وزارت بازرگانی
فتوکپی سند مالکیت
فتوکپی اجاره نامچه و یا وکالت
بازدید
طرح تفصیلی و بر و کف
در صورت نداشتن خلاف استعلام ترافیکی
دریافت پاسخ استعلام ترافیکی
اعلام نظر امور کسب (منفی یا مثبت)
صدور پاسخ به اتحادیه
در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح درکمیسیون های مورد نظر و صدور اجرای رای
استعلام ترافیکی
دریافت پاسخ استعلام ترافیکی (منفی یا مثبت)
اعلام نظر امور کسب (منقی یا مثبت)
صدور پاسخ به اتحادیه
مدارک لازم:
مراحل گردشکار
پاسخ منفی به اتحادیه مربوطه مبنی بر اینکه پرونده تحت بررسی است (درصورتی که به مدت 15 روز از تاریخ صدور نامه اتحادیه نگذشته باشد)
مراحل دریافت مجوز نصب تابلو
فتوکپی اجاره سند یا اجاره نامچه
جواز کسب
ارائه پایان کار اداری_تجاری_مسکونی (بسته به نوع کسب)
ارائه رضایت نامه کتبی ازهیات مدیره، مدیر ساختمان یا مالک طبقه فوقانی (به طور کلی عدم وجود هر نوع شاکی درمشاعات)
ارائه عکس از محل تابلو
مدارک لازم: محل مراجعه: اداره زیباسازی منطقه
ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران


کمیسیون ماده صد شهرداری
مالکین اراضی و املاک واقع درمحدوده شهر یا حریم باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، بوسیله مامورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصورواقع باشد، جلوگیری نمایند.
ماده صد دارای 11 تبصره می باشد که تخلافات حادث شده با درخواست شهرداری، توسط کمیسیونی متشکل از: نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر بررسی و رای بدوی صادرمی گردد. این رای ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض می باشد. در صورت عدم اعتراض و یا قطعی شدن رای، مالکان 2 ماه مهلت برای اجرای رای دارند که درصورت عدم اجرای رای درمدت یاد شده، شهرداری راسا اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.
نحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100
چنانچه مالکان/ذینفعان پس از ابلاغ رای بدوی کمیسیون ماده 100، اعتراضی داشته باشند، میتوانند ظرف مهلت قانونی (10 روز از زمان ابلاغ)* لایحه اعتراضیه خود راتنظیم وجهت ارائه آن به شهرداری منطقه مراجعه نمایند.
*توجه: در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی مقرر (10 روز از زمان ابلاغ) رای بدوی به رای قطعی تبدیل وغیر قابل اعتراض خواهد بود
نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری


S = مساحت ناخالص تجاری
توجه: مساحت ناخالص تجاری: علاوه بر بنای مفید تجاری، راهرو، راه پله و آسانسورهای مربوطه نیز جزء زیر بنای ناخالص محسوب میگردد
P = قیمت منطقه ای به ریال
M = ضریب درصد طبقات طبق جدول
L = دهنه واحد تجاری به متر
L0 =.طول دهنه مجاز به متر (3 متر)
H = ارتفاع واحد تجاری به متر
H0 = ارتفاع مجاز تجاری به متر (4 متر)
N = تعداد واحدهای تجاری یا اداری

جدول میزان ضریب M درطبقات ردیف    طبقات    تجاری (1)    اداری (2)    صنعتی (3)
1    همکف    100%    60%    100%
2    زیر زمین    60%    50%    50%
3    اول    50%    40%    35%
4    دوم    45%    30%    35%
5    سوم به بالا    35%    20%    35%
6    انباری    20%    20%    35%
7    نیم طبقه    10%    10%    35%نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی)


S = مساحت ناخالص تجاری
S0 = زیربنای مورد تقاضا
K = تعداد کل واحدهای مسکونی
P = قیمت منطقه ای
X =.ضریب
X    S0
15%    تا 200 متر مربع
20%    تا 400 متر مربع
25%    تا 600 متر مربع
30%    بیش از 600 متر مربعتوجه: برای تعیین S.درکلیه پروانه ها به ازای هر واحد پارکینگ تامین شده، 20 متر مربع از زیربنای مورد تقاضا کسر می گرددنحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی)

عوارض زیربنا =
[قیمت منطقه ای x 20) x تعداد پارکینگ تامین شده) - مساحت ناخالص زیربنا x ضریب]


ضریب    سطح زیربنا
5%    تا 60 متر مربع
10%    تا 100 متر مربع
18%    تا 150 متر مربع
30%    تا 200 متر مربع
45%    تا 300 متر مربع
65%    تا 400 متر مربع
90%    تا 500 متر مربع
120%    از 600 متر مربع به بال


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

نحوه محاسبه آنها از مساحت زیربنای خانه ، زمین ، آپارتمان ، ساخته ، پیش
نحوه محاسبه عوارض شهرداري و مراحل انجام كار و مدارك لازم

نحوه محاسبه عوارض پروژه ها با زیربنای ناخالص آپارتمان های فاقد خلاف
نحوه محاسبه عوارض ساختمانی

٠ p p نحوه محاسبه عوارض آپارتمان که دارای معاف و زیربنای مازاد
نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

نحوه محاسبه خلوت ها مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان آپارتمان نشینی ولزوم
امور شهرداری

تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان نحوه محاسبه عوارض ها با زیربنای ناخالص
مثال-نحوه محاسبه حق کسب وپیشه مغازه

مثال-نحوه محاسبه حق تجاری به مساحت زیربنای مفید در حدود 20 آپارتمان نشینی
امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان - تعیین نحوه محاسبه هزینه‌های زیربنای قسمت
ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد

تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان نحوه محاسبه عوارض ها با زیربنای ناخالص
برچسب :