نمونه سوالات پیشنهادی برگزیده املای هفتم --- (نوبت دوم) خردادماه

نمونه سوالات پیشنهادی برگزیده املای هفتم --- (نوبت دوم) خردادماه 1- در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

الف)توقف      ب)شکسته نویسی     پ)سرعت و دقت     ت)حاشیه گذاری

2- در فارسی چه تنوینی به کار می رود؟

الف)   ً        ب)  ٍ         پ)  ٌ         ت)  همه ی موارد

3- کدام صورت املایی توصیه نمی شود؟

الف)بلیط      ب)قورباغه     پ)توس       ت)اتاق

 4-   راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

الف) توجه به معنا     ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ) حفظ کردن    ت) الف و ب

5 -یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

الف) تشدید    ب) نقطه    پ) همزه    ت)واژه های هم آوا

6-املای کلمات مرکب به چه صورتی است؟

الف) جدا   ب) سرهم    پ) هر دو صورت     ت) خط تیره میان دو جزء

7- شناخت شکل درست واژه های هم آوا به چه چیزی وابسته است؟

الف)معنا و کاربرد آنها در جمله                  ب)تلفظ آنها 

  پ)نقش دستوری آنها                           ت)تعداد حروف املایی

8- در کدام گزینه ، واژه ها هم خانواده نیستند؟

الف)غریق-مغروق-غرقه       ب)لطیف- طفولیت-الطاف  

پ)طبیعت-مطبوع-طبایع      ت)شریعت-شارع-مشروع

9- املای همه گزینه ها جز گزینه .........با توجه به معنی درست است.

الف) آیین : رسم                                     ب) عالم : دانشمند   

پ) مطیع : فرمان بردار                              ت) عرج : ارزش

10-کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

الف)حریم      ب)محروم     پ)ترحیم     ت)حرمت

11-کدام واژه فقط یک صورت املایی دارد؟

الف)ثواب     ب)فراغ     پ)عطا     ت)خوار    

12- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

الف)نیازی به نوشتن شناسه " د " در سوم شخص مفرد فعلهایی چون " خوردند " نیست.  

    ص               غ   

ب)کلماتی مانند " موسی" و"عیسی" را به همان شکل تلفظ شده می نویسیم.     

     ص             غ

پ) در املا از خط تحریری شکسته استفاده می شود.    

        ص           غ

ت) در هنگام نوشتن املا می توان واژه های هم آوا را به جای هم به کار برد.       

         ص          غ

ث) شکل تلفظ شده و نوشتاری همه کلمات در املا یکسان است.   

          ص          غ

ج) اگر در تلفظ  واژه ای حرف"ج" به صورت "ش" تلفظ شود ،باید به صورت "ج" نوشته شود.   

          ص          غ 

چ) تصحیح املا توسط دانش آموزان به یادگیری آنان عمق می بخشد.      

           ص          غ

ح) برای تشخیص صورت درست املای واژه ها نیازی به توجه به معنا نیست.       

          ص          غ

13-جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف)هنگام نوشتن "صلاح" و " سلاح" به ..... و .......آنها توجه می کنیم.

ب) دو واژه ی "معمور" و"مامور" که دارای تلفظ یکسان هستند........نامیده می شوند.

پ)-شکل درست املای دو واژه ی هم آوا را باید با استفاده از ......آن ها در جمله فهمید.

ت)برخی از کلمه ها دو املایی اند یعنی به دو شکل نوشته می شوند، که هر دوی آنها درست است.

مانند .........و..........

ث)یک کلمه ی سه حرفی .....ویک کلمه ی پنج حرفی .... بنویسید که با حرف "ص" آغاز شود.

ج) یکی از راه های تقویت املا و درست نوشتن کلمات ،...........................است.

چ)گاه اختلاف معنای دو کلمه به خاطر تفاوت حرکت های آن هاست.مانند: .........و............

14-صورت ترکیب شده ی واژگان زیر را بنویسید. (در هر یک چه حرفی اضافه یا کم می شود؟)

دل بسته +ی=             کارخانه+ات =           نیا+ ان =   

  روحیه +ات =             آشنا +ان=

15- با این حروف به هم ریخته 4 واژه که ارزش املایی دارد بسازید.

( ب – س – ت – ج – ع – م – ا)

16- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله ، انتخاب کنید .

الف)باید به ریشه و ....ناهنجاری ها توجه شود. ( اثاث،اساس)

ب)بحمدالله ،برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر .....افتخار برای ملت ماست. (مایه-مایع)

پ)گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده ........(بر می خواست- بر می خاست)

ت )نشاط وشتاب و......از ویژگی های نوجوانان وجوانان است. (اظطراب – اضطراب)

ث) این را ......نزدیکان او گفته اند. (قالب -غالب )

ج) این عمل شما بسیار .......و..........دارد. (سواب- اجر) (صواب – عجر) (ثواب – اجر)

چ)کسی او را نمی شناسد. او در این جا .....است و.....یک سال است که ماندگار شده است. 

( قریب – غریب )

ح) کلمه ....به معنی آسودگی وکلمه ............به معنای جدایی ودوری است. (فراق- فراغ)

خ) .....به معنای " ادا کردن و به جا آوردن" است . در حالی که ......به معنای " نهادن و قرار دادن"

می باشد. (گزاردن و گذاردن)

د )این ها چرا ......و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ ( سلاح- صلاح)

17- شکل ناقص واژه های املایی زیر را با استفاده از حروف مناسب تکمیل کنید.

الف) در ا...نای سفر       ب) از نواب...ادب      پ) لح...ه های زندگی      ت) رهبر مع....م 

18- برای هر یک از واژه های زیر ،یک هم خانواده بنویسید.

الف) معصوم............ب) اعجاز.............پ) زوّار   .......  ت)امتیاز ............

19- در متن زیر 4 غلط املایی وجود دارد . آن ها را بیابید وشکل درست آنها را بنویسید.

از خداوند خاست به او در را هی که انتخاب کرده است ،اخلاس و همت بلند عطا کند وبه 

قلب نگران مادر ، آرامش ونشات بخشد وکسالط او را شفا دهد

20- غلط های املایی را در متن زیر بیابید و درست آن را بنویسید.

به رقم تلاش دشمنان واقعیت عکس این است.

من به هیچ وجح قبول نمی کنم تهلیل کسانی را که گاهی در رسانه ها از انحراف جوانان

سخن می گویند.

نقمه ی عشق—لقو قول و قرار – از قضا -

21- مفهوم علامت های اختصاری زیر را بنویسید.

الف) ص:                                      ب) ق. م

 جویبار لحظه هاتان سرشار از گلاب معرفت باد.
تمرین کلاسی:

1-برای هریک از واژه های زیر یک هم خانواده بنویسید.

اعجاب........     امتیاز........   انصاف..........رحمت..........  جاری........  

خصلت.......    تمدن........     عطوفت.........جذاب......  اعلامیه......... 

وسط........    اطاعت.........   حریم......      توصیه........ انصاف..........

2-برای واژه های زیر کلمه های هم آوا نوشته و هر یک را معنی کنید.

اثاث.............    قریب...............فراق...................ثواب.................حیاط..............

3-با حروف زیر 4 کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد. (س-ا-ت-م-ع-ج-ی-ر)

4-در متن زیر که یک دانش آموز بی دقت نوشته است چند غلط املایی می بینید

آنها را پیدا کرده و شکل درست آن را بنویسید.

رهبر معضم انقلاب اسلامی—کم حوصلگی—در اثنای راه—از نوابق ادب—تقسیر

خودش—مصاحبت دوستان—اظطراب—علاقمند—معلم متواظع—فراقت می یافت—

تغییر قافیه—قراعت نامه—ذمذمه قرآن—ظریح حضرت—حجره—غزل بی غلط حافظ—

گشت و گزار در صحرا—کصالت—عطش مطالعه—صلوات الله الیه—زوزه ی باد

غلتیدند—آجزانه—ضجر—تقدیر—زخم های تنم—صلی الله علیه و آله و سلم

رعفت—غرین رحمت—متعسفانه—ابدی -- اعلامیه ترحیم—بر می خواست

—اعتراض—نهظت اسلامی—تظاهرات—


5- جاهای خالی را پر کنید.

الف) برخی از کلمه ها ، در گفتار دچار تغییرات تلفظی می شوند. اما در نوشتن ،

شکل مکتوب و نوشتاری آنها ،باید مورد توجه باشد . مانند :.......و ........


ب) در شکل نوشتاری برخی کلمه ها ،حرفی وجود دارد که خوانده نمی شود .

به خاطر سپردن شکل املایی آنها از نکات مهم املایی است. مثل.......و.........


پ)به واژه های هم ریشه که ارتباط معنایی با یکدیگر دارند،واژه های ......می گویند.

6- گزارد مثل.............وگذارد مثل...........

7-دو کلمه مهم املایی که با حرف "ط" آغاز شده باشد و دو کلمه که با این حرف پایان یافته باشد بنویسید.

8- املای کلمه های مرکب به چه صورتی است؟


مطالب مشابه :


نمونه متن زیبا برای اگهی فوت

نمونه شعراعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم. برای زن مرد جوان کودک مادر پدر. نمونه شعر اعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم. در عرش ندای ربنا می آید—– آوای خوش خدا خدا می آید. فریاد که واکنید درهای بهشت —– مهمان خدا زکربلای می آید. نمونه شعر اعلامیه ...
نمونه ای از آگهی ترحیم

سلسله (الشتر) - نمونه ای از آگهی ترحیم - در مورد مسائل ومشکلات شهرسان سلسله بحث خواهد نمود.ئی وئبه ده ر مورئدئ موشگئله ل الئ شتر ه.
نمونه سوالات پیشنهادی برگزیده املای هفتم --- (نوبت دوم) خردادماه

رعفت—غرین رحمت—متعسفانه—ابدی -- اعلامیه ترحیم—بر می خواست. —اعتراض—نهظت اسلامی—تظاهرات—. 5- جاهای خالی را پر کنید. الف) برخی از کلمه ها ، در گفتار دچار تغییرات تلفظی می شوند. اما در نوشتن ،. شکل مکتوب و نوشتاری آنها ،باید مورد ...
مجالس ترحیم در منطقه شبستر

واقعا خداوند برایتان صبر بدهد .و به امواتتان رحمت کند . بدینوسیله یک نمونه از اعلامیه ترحیم را برایتان به صورت آپلود ارسال می نمایم تا در صفحه میز کار جهت اطلاع مردم شهید پرور درج نمایید . خداوند حافظتان باشد . ابوالفضل اولاد.
نمونه طراحی و چاپ کارت ویزیت

موسسه چاپ پلاک کرمانشاه - نمونه طراحی و چاپ کارت ویزیت - خدمات چاپ (بنر ،فلکس،کارت ویزیت،اعلامیه ترحیم ،پرینت رنگی،پوستر،سربرگ و فاکتور با پایین تر ین قیمت)
متن زیبای آگهی ترحیم. متن زیبای ادبی برای اگهی ترحیم

متن زیبای آگهی ترحیم. متن زیبای ادبی برای اگهی ترحیم. سرويس خبري : sms مذهبی; آرشيو نظرات. اس ام اس برای عرض تسلیت. http://www.kamyab.ir/wp-content/uploads/. همسفر در راه ماند..زندگی سخت است…لیک..در سفر باید بود…همراهتان از سفر ...
نمونه تشکر

وفاتیه - نمونه تشکر - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر اعتذار تقدیر سپاسگزاری مداحی.
نمونه اطلاعیه چهلم یک کربلایی

وفاتیه - نمونه اطلاعیه چهلم یک کربلایی - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر اعتذار تقدیر سپاسگزاری مداحی.
نمونه اطلاعیه چهلم1

وفاتیه - نمونه اطلاعیه چهلم1 - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر اعتذار تقدیر سپاسگزاری مداحی.
نمونه متن زیبا برای اگهی فوت

نمونه شعراعلامیه ترحیم و آگهی ترحیم. برای زن مرد جوان کودک مادر پدر. نمونه شعر اعلامیه
برچسب :