نمونه قرارداد سرقفلی

بنام خدا

تاریخ :

                                                                                                                                                                            شماره :           

قرارداد واگذاری سرقفلی

 

 

 طرف اول قرارداد ( مصالح ) : آقای / خانم ... فرزند ... به شناسنامه ... صادره از ... به نشانی : ... تلفن : ...

طرف دوم قرارداد ( متصالح ) :آقای / خانم ... فرزند ... به شناسنامه ... صادره از ... به نشانی : ... تلفن : ...

موضوع قرارداد (مورد مصالحه) : کلیه حقوق و دعاوی عینی , حقیقی , واقعی , فرضی , تصرفی و صنفی و احتمالی مصالح ناشی از حق کسب و پیشه یا تجارت و سرقفلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه واقع در پلاک ثبتی... فرعی از ... اصلی به نشانی...که چون قرارداد اجاره مغازه موصوف بنام مصالح بین طرفین در همین تاریخ منعقد گشته پس از امضاء این قرارداد دیگر هیچگونه حقی از حقوق کسب ، پیشه و یا تجارت و سرقفلی برای مصالح باقی نمانده و همه حقوق مورد مصالحه متعلق به متصالح است و متصالح اقرار به تصرف دارد.

مبلغ قرارداد (مال الصلح) :  مبلغ ... ریال معادل ... تومان که نقدا به مصالح پرداخت گردید و مصالح با امضای خود ذیل این قرارداد اقرار به وصول آن نمود.                                                                 

محل تنظیم قرارداد : ...

شرایط و تعهدات

 

بند 1- مورد مصالحه طی صورتجلسه تنظیمی به تصرف متصالح در آمد.

بند 2- کلیه خیارات خصوصاًَ خیار غبن ولو فاحش یا افحش از طرفین ساقط گردید .

بند 3 - مصالح ملزم میباشد  حد اکثر تا  تاریخ... در دفترخانه رسمی...حاضر گردیده  و  نسبت به تنظیم صلح نامه رسمی یا جهت انتقال قطعی رسمی مورد مصالحه بنام متصالح اقدام نماید در غیر اینصورت متصالح حق فسخ قرارداد حاضر و اجاره نامه مربوط را خواهد داشت را خواهد داشت و مصالح ملزم به پرداخت مبلغ ... ریال بعنوان خسارت مقطوع در حق متصالح میشود.

بند 4 - هزینه انتقال رسمی مورد صلح بالمناصفه بعهده طرفین میباشد .

بند 5 - مصالح متعهد به تأدیه اجور عقب افتاده احتمالی سند اجاره مرقوم میباشد .

    بند 6 -  این قرارداد طبق قوانین و مقررات جاری و با رعایت ماده 10 قانون مدنی در دو صفحه و در دو نسخه به اعتبار واحد تنظیم گردید و با اسقاط کافه خیارات منجمله غبن ،مورد قبول و امضای طرفین قرار گرفت.

توضیحات:.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ............ ............

 

         امضاء مصالح :                                                               امضاء متصالح :

 

                    شاهد اول :                    


کلید وازه:

سرقفلی'قراردادسرقفلی'نمونه قرارداد سرقفلی'قراردادواگذاری سرقفلی'اجاره ملک'اجاره مغازه'سرقفلی مغازه'مال الصلح'مال صلحی'عقد صلح'پلاک ثبتی'کد پستی'کلانتری'دادگاه         


منبع:

نوشته های حقوقی 


مطالب مشابه :


نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره

سلام. اینجا متن ساده ای از یک قرارداد اجاره را قرار داده ام که می توانید حسب شرایط خود آنرا
نمونه قرارداد سرقفلی

که چون قرارداد اجاره مغازه موصوف سرقفلی'قراردادسرقفلی'نمونه قرارداد سرقفلی
قرارداد نمونه اجاره نامه

قرارداد نمونه اجاره نامه. نمونه اجاره مغازه فروشي باغ
نمونه قراردادهای تجاری و اداری

96- نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه 97- نمونه قرارداد مشارکت نمونه قرارداد اجاره به شرط
نمونه قراردادهای ملکی

اجاره نامه . طراحی تارنمای. نمونه چند قرارداد. صلح حقوق سرقفلي مغازه) بيع قطعي – با سرقفلي
نمونه قرار داد صلح حقوق سرقفلي مغازه

و صنفي و تصرف در مغازه فوق الذكر و تثبیت اجاره بها و نمونه » نمونه قرارداد
106- تعیین و تعدیل اجاره بها

دانلود بیش از 600 نمونه قرارداد تمدید قرارداد اجاره باشد مغازه و با قيد
508- اجاره نامه مسکونی

نمونه قرارداد اجاره نامه 507-بيع قطعي با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد
نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره

سلام. اینجا متن ساده ای از یک قرارداد اجاره را قرار داده ام که می توانید حسب شرایط خود آنرا
نمونه قرارداد سرقفلی

که چون قرارداد اجاره مغازه موصوف سرقفلی'قراردادسرقفلی'نمونه قرارداد سرقفلی
برچسب :