ضوابط طراحی مدارس ܓܨܓ

فصــــــــــــــل دوم   ضـــــوابط طـــــراحی مــــــــــــــــــــــدارس   متــــوســــــــــــــــــطه نظـــــــــــــری (شـــــــهری)                 اساسنامه مدارس شبانه روزی کلیـــــــــات   ماده 1ـ در مدرسه شبانه روزی حضور دانش آموزان با برنامه ای مشخص به صورت تمام وقت ( 24 ساعت در شبانه روز ) خواهد بود.   ماده2 ـ اهداف :   در مدارس شبانه روزی علاوه بر اهداف عمومی ، تحقق هدفهای زیر دنبال می شود :   1 ـ افزایش در صد پوشش تحصیلی دانش آموزان روستایی، عشایری و مناطق محروم و جلوگیری از هدر رفتن استعدادها وتوانائیهای نوجوانان مناطق مذکور. 2 ـ ارتفاء سطح کیفی آموزش و کاهش افت تحصیلی . 3 ـ فراهم کردن زمینه های مناسب برای تربیت دانش آموزان با بهره گیری از اوقات فراغت آنان. 4 ـ  پیشگیری از تبعات اخلاقی و اجتماعی ناشی از مهاجرت دانش آموزان روستایی به مراکز شهری. 5 ـ استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات و اعتبارات آموزش و پرورش در مناطق کم جمعیت . 6 ـ  فراهم کردن زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم و عشایری از بین دانش آموزان بومی.   ماده3 ـ  موارد درسی و برنامه و محتوای آموزشی و آیین نامه امتحانات مدارس شبانه روزی در هر دوره و رشته تحصیلی همانند مدارس عادی می باشد.   تبصره ـ  مدارس شبانه روزی می توانند علاوه بر برنامه های مصوب تا سقف 6 ساعت در هفته متناسب با نیازهای محلی کلاسهای فوق برنامه اجرا نمایند.     ماده4 ـ در تأسیس مدارس شبانه روزی یا تبدیل مدارس عادی به این گونه مدارس،رعایت موارد زیر الزامی است. 1 ـ محل مدرسه نسبت به سایر مدارس مرکزیت داشته باشد. 2 ـ مدرسه دارای فضاهای آموزشی ،پرورشی و امکانات و تجهیزات مناسب و مورد نیاز شبانه روزی باشد. 3 ـ  مدرسه در محلی تاءسیس شود که تاءمین نیروهای انسانی مورد نیاز آن ممکن باشد.   تبصره ـ مناسب بودن محل ،ساختمان،امکانات و تجهیزات مدارس شبانه روزی باید به تاءیید مدیریت نوسازی و تجهیز مدارس استان برسد.   ماده5 ـ  مدارس شبانه روزی دخترانه و پسرانه به صورت جداگانه تاءسیس واداره می شوند.   ماده 6 ـ  تاءسیس مدارسه شبانه روزی به پیشنهاد اداره آموز ش و پرورش  منطقه، تاءیید اداره کل و تصویب شورای آموز ش و پرورش استان در چهار چوب ضوابط این اساسنامه و در قالب اعتبارات استانی انجام میگردد.   ماده 7 ـ  مدارس شبانه روزی بر اساس ضوابط وزارت زیرنظر آموز ش و پرورش مربوط و بامسئولیت مدیر مدرسه اداره می شود .   ماده 8 ـ مدیر،معاون و با معاونین مدارس شبانه روزی برابر آیین نامه نحوه انتصاب مدیران و مسئولان آموز ش و پرورش مصوب شورای عالی آموزش وپرورش منصوب خواهند شد.   ماده 9 ـ  اداره آموزش و پرورش محل موظف است با هماهنگی مدیر مدرسه شبانه روزی نسبت به تأمین کادر اداری ، آموزشی و پرورشی با رعایت ضوابط و درجه بندی و پستهای سازمانی این مدارس اقدام نماید .   تبصره ـ درجه بندی و ضوابط پستهای سازمانی این مدارس توسط دفتر بودجه و تشکیلات با همکاری معاونتهای مربوط تهیه و پس از تاءیید مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.   ماده 10 ـ کارکنان مدارس شبانه روزی دخترانه باید زن و کارکنان مدارس شبانه روزی پسرانه باید مرد و حتی المقدور متأهل باشد.   تبصره ـ در مدارس شبانه روزی دخترانه استفاده از کادر نگهبانی ،تاءسیسات ،آشپزخانه،راننده و باغبان مر دیه شرط متأهل بودن بلامانع است.   ماده 11 ـ  مدارس شبانه روزی به صورت یک نوبتی دو وقته اداره می شوند.   ماده 12 ـ  دانش آموزانی در این گونه مدارس پذیرفته می شوند که دارای شرایط زیر باشد:   الف ـ  داشتن شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی مدارس. ب ـ  سکونت  در روستا  یا نقاط عشایری و عدم دسترسی به مدارس روزانه عادی. ج ـ  داشتن سلامت جسمی بنا به گواهی پزشک معتمد آموزش و پرورش. تبصره ـ ثبت نام دانش آموزان معلول جسمی مشروط بر اینکه معلولیت آنان مانع از انجام امور تحصیلی و شخصی نباشد،بلامانع است. د ـ ارائه گواهی حسن اخلاق از محل تحصیل قبلی. ه ـ موافقت کتبی ولی دانش آموز مبنی بر مشارکت فرزندش در کارهای مدرسه.   ماده 13 ـ  اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه می تواند نسبت به معرفی و ثبت نام دانش آموزی که فاقد برخی از شرایط ماده 12 است در مدرسه شبانه روزی اقدام کند مشروط به آنکه لزوم ثبت نام وی در این گونه مدارس توسط هسته مشاوره منطقه یا استان مورد توصیه و تاءیید قرار گرفته باشد و پذیرش وی نیز موجب محرومیت دانش آموزان واجد شرط از دسترسی به مدرسه نشود .   ماده 14 ـ  چنانجه تعداد  داوطلبان ادامه تحصیل در مدرسه شبانه روزی بیش از ظرفیت تعیین شده باشد .انتخاب افراد با توجه به اولویتهای از قبیل بُعد مسافت ،سختی راه و میزان دسترسی و استعداد تحصیلی به مدارس عادی به تشخیص شورای مدرسه و با تاءیید اداره آموزش وپرورش انجام می پذیرد.   ماده 15 ـ  چنانچه دانش آموزی مردود شود می تواند یک  سال دیگر در این گونه مدارس تحصیل  نماید و در صورتی که مردودی دانش آموزی بیش از یک سال در طول دوره باشد ادامه تحصیل او در مدرسه شبانه روزی مجاز نیست .   ماده 16 ـ کلیه دانش آموزان ملزم به رعایت آیین نامه انضباطی دانش آموزان و مقررات عمومی شبانه روزی می باشد . چنانچه دانش آموزی از مقررات مربوط سر پیچی نماید برابر آیین نامه انضباطی با وی رفتار خواهد شد.       اهداف شاخه تحصیلی نظری   ـ اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ـ شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مناسب ـ احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در آموزش عالی   ساختار شاخه نظری متوسطه   این شاخه مشتمل بر چهار رشته ریاضی ـ فیزیک ، ادبیات و علوم انسانی ، علوم تجربی  , علوم و معارف اسلامی است . حدود 52 واحد از درسهای این شاخه ، در همه رشته ها به صورت مشترک و بیشتر در پایه های اول و دوم ارائه می شود . درسهای اختصاصی این شاخه در کلیه رشته ها حدود 44 واحد است که بیشتر در پایه سوم ارائه می شود . واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه « دبیرستان » نامیده می شود .    سازمان و تعداد کارکنان تعداد کارکنان مدارس متوسطه نظری براساس درجه بندی مدارس و شاخصهای زیر تعیین شده است : درجه مدرسه کارکنان ظرفیت  دانش آموزی مدیر معاون و مدیر دروس معاون مدیر دروس مشاور هدایت تحصیلی امور دفتری و امتحانات ماشین نویس و بایگان و متصدی تکثیر خدمات ماشینی مدیر برنامه های آموزشی 1 تا 135 ´ ´ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 2 225 ـ 136 ´ ´ ــ ــ ´   ــ ــ ــ 3 330 ـ 226 ´ ــ ´ ´ ´   ــ ــ ــ 4 465 ـ 331 ´ ــ 2 نفر ´ ´   ´ ´ ــ 5 650 ـ 466 ´ ــ 2 نفر ´ 2 نفر   ´ ´ ــ 6 875  ـ 651 ´ ــ 3 نفر ´ 2 نفر   ´ ´ ــ 7 1135 ـ 876 ´ ــ 3 نفر ´ 3 نفر 3 نفر ´ ´ ــ 8 1435 ـ 1136 ´ ــ 3 نفر ´ 3 نفر 3 نفر 2 نفر 2 نفر ´ 9 1426 و بالاتر ´ ــ 4 نفر ´ 3 نفر 2 نفر 2 نفر 2 نفر ´   شاخصــها   چنانچه کارگاهها و آزمایشگاهها هفته ای 36 ساعت فعال باشد یک پست « سرپرست کارگاه » یا «متصدی آزمایشگاه » منظور می شود . دبیرستانها در صورت وجود کارگاه کامپیوتر و ارائه درس مذکور این وظیفه بر عهده « متصدی خدمات ماشینی » دبیرستان خواهد بود . هر بخش یا منطقه یا اداره آموش و پرورش که آزمایشگاه یا کارگاه مرکزی مشترک جهت استفاده دانش آموزان دبیرستانهائی که فاقد آزمایشگاه می باشند تاسیس شده باشد پستهای سازمانی آزمایشگاه مشترک به شکل ذیل پیش بینی خواهد گردید . کارشناس مسئول آزمایشگاه ، کارشناس آزمایشگاه شیمی ، کارشناس آزمایشگاه فیزیک ، کارشناس آزمایشگاه علوم ، خدمتگزار و سرایدار . ـ در صورت وجود کتابخانه ، به ازای حداقل 2000 جلد کتاب یک پست سازمانی « کتابدار » منظور می شود و برای سایر فعالیت های کتابداری از وجود دانش آموزان استفاده می گردد . ـ به ازای هر  325 دانش آموز یک مربی تربیتی موظف در نظر گرفته می شود . در دبیرستانهائی که کمتر از 235 نفر دانش آموز داشته باشد مربیان پرورشی به صورت حق التدریس بکار گرفته خواهند شد . ـ در دبیرستانهای نظری تا درجه 4 رئیس دبیرستان مسئول مستقیم امور مالی و جمعداری دبیرستان خواهد بود و از درجه 5 به بالا یک پست سازمانی « حسابدار و جمع دار اموال » منظور می شود . ـ در صورت دارا بودن دستگاه تلفنی مرکزی ( سانترال ) با حداقل 15 شماره داخلی یک پست سازمانی « تلفنچی » منظور می شود . ـ در دبیرستانها از درجه 5 به بالا که مجهز به تاسیسات حرارتی و برودتی و موتورهای موجود از قبیل موتور آب ، ژنراتور اضطراری و الکتروموتورهای مربوط به آبرسانی می باشند ( در صورتی که در همه فصول سال کار مفید و موثر لازم داشته باشند ) یک پست سازمانی « متصدی مراقبت  و نگهداری تاسیسات » منظور می شود . به ازای هر 1000 متر مربع فضای سبز یک پست سازمانی « باغبان » منظور می گردد . ـ در دبیرستانهای درجه 5 به بالا در صورت داشتن وسایل سمعی و بصری و وجود محلی خاص برای استفاده از آنها یک پست سازمانی تحت عنوان « متصدی سمعی و بصری یا تکنولوژی آموزشی » منظور می گردد .   معیارهای ظرفیت مهمترین معیارهای ظرفیت عبارتند از ظرفیت کلاس و ظرفیت واحد آموزشی.   ظرفـــیت کــــــــلاس   بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش عمومی،شاخص تراکم کلاس کالبدی تا سال 84ـ1383 برای مدارس متوسطه برابر 36 نفر تعیین می گردد .   ظرفیت واحد آموزشی   ظرفیت واحد آموزشی با توجه به نسبت جمعیت،در مناطق شهری مضاربی ازیک دوره کامل و حداقل 2 دوره و حداکثر6دوره کامل در نظر گرفته می شود . با توجه به معیارهای مذکور، ظرفیت مجاز کلاس و واحد آموزشی وتعداد طبقات ساختمان آموزشی طبق جدول شماره تعیین می شود.     جدول ظرفیت و تعداد طبقات مجاز مدارس متوسطه   ضوابط واحد متوسط شهری تعداد دانش آموزان در کلاس( حداکثر ظرفیت کلاس ) نفر 36 * تعداد کلاس در مدرسه ( ظرفیت مجاز  مدرسه ) حداقل کلاس 6 حداکثر کلاس 18 حداکثر تعداد طبقات ساختمان ( از روی زمین ) طبقه 4   ظرفیت مجاز کلاس در مناطق شهری30 الی 36 نفر دانش آموز می باشد ولی به منظور محاسبه سطح کلاس حداکثر ظرفیت در جدول فوق منظور شده است.     ظرفیت و سرانه فضاها   فضای بسته و سر پوشیده ـ کلاس درس ظرفیت : 26 نفر سرانه : 95/1 مترمربع ـ کارگاه سمعی و بصری و رایانه : ظرفیت : به تعداد دانش آموزان یک کلاس سرانه : 08/3 مترمربع ـ آزمایشگاه : ظرفیت : به تعداد دانش آموزان یک کلاس سرانه : 92/2 مترمربع کتــابــخانه : شامل فضای مطالعه ، قفسه های کتاب ، برگه دانها ، فضای کتابدار و محل نشریات . ظرفیت : 7 درصد تعداد کل دانش آموزان یا 18 نفر ( هر کدام که بیشتر باشد ) و 5 جلد کتاب بازای هر دانش آموز ( برای کل دانش آموزان ) سرانه : سطح اشغال قفسه های کتاب 075/0 مترمربع به ازای هر دانش آموز ( برای کل دانش آموزان ) یا 015/0 مترمربع بازای هر کتاب می باشد . ( با احتساب قفسه های 4 طبقه و راهروی دسترسی ) سرانه فضای مطالعه کتابخانته 41/1 متمربع بازای هر دانش آموز ( برای 7 درصد کل دانش آموزان ) محاسبه می گردد . ضمنا 3/7 مترمربع جهت استقرار کتابدار به مجموع فوق اضافه می گردد .         ـ کلاس درس تربیت بدنی و سالن چند منظوره ظرفیت : برابر تعداد دانش آموزان یک کلاس سرانه : برای مدارس 6 و 18 کلاسه به ترتیب 6 و 18 مترمربع و در مدارس 9 تا 15 کلاسه با توجه به ابعاد زمین بسکتبال و حریم آن به ابعاد 19 ´ 31 برابر 36/16 مترمربع می باشد سرانه فضای پشتیبانی برای مدارس 6 کلاسه برابر 7/3 مترمربع و در مدارس 9 کلاسه به بالا حدود 5 مترمربع به شرح ذیل می باشد .   رختکن ( شامل رختکن و کمدهای لباس )   ظرفیت : به تعداد دانش آموزان یک کلاس ـ سرانه : بازای هر نفر 95/0 مترمربع   دوش و سربینه ( حداقل دو واحد )   ظرفیت : بازای هر10نفر یک واحد و برای 36 نفر جمعا 4 واحد ـ سرانه : بازای هر واحد دوش و سربینه 4/3 مترمربع   آبخـــــــــوری   حداقل 2  واحد و بازای هر واحد 1 مترمربع   سرویس بهداشتی ( حداقل 2 چشمه )   بازای هر 20 تا 25 نفر یک چشمه توالت و بازای هر 15 نفر یک واحد دستشویی     فضـــای محــــوطه   فضای بازی و ورزش   در مدارس متوسطه حداقل زمین ورزشی برابر سطح زمین بسکتبال به ابعاد 19 ´ 31 متر می باشد .   صف جمع و تفریح   صف مورد نیاز صف جمع به ازای هر دانش آموز در دوره متوسطه 9/1 مترمربع می باشد .   فضای سبز   با توجه به شرایط و امکانات موجود ، میزان فضای سبز مدارس برای هر دانش آموز 3/0 تا 5/0 مترمربع در نظر گرفته می شود .   فضای توقف وسایل نقلیه   سطح لازم برای پارکینگ هر اتومبیل در مدارس با در نظر گرفتن محل پارک و فضای عبورو مرور در حدود 25 مترمربع و برای پارک هر دوچرخه6/1 مترمربع می باشد.       فضاهای ارتباطی غیر مفید   فضای تلف شده و غیر مفید که به علت ابعاد و زوایای نامناسب در بعضی از زمین ها و ... بوجود می آید .این فضاها شامل راههای ارتباطی بین سایر فضاها و سطوح غیر قابل استفاده در محوطه هم چنین پیش بینی توسعه احتمالی می باشد و در حدود 10 درصد فضاهای محوطه را در بر می گیرد . بهتراست طول زمین از 2/5 برابر عرض آن بیشتر نباشد .   تعداد فضاهای مورد نیاز   تعداد فضاهای مورد نیاز با در نظر گرفتن ساعات استفاده از فضا و تعداد افراداستفاده کننده و استفاده بهینه از فضاها تعیین می شود . مساحت فضاهای مورد نیازمساحت تمام فضاها با در نظر گرفتن ظرفیت ، سرانه و تعداد آنها تعیین می شود.                   جدول مدارس متوسطه نظری ـ گروه 1 : فضاهای آموزشی      نوع مدرسه مشخصات متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل(1) 2 216 3 324 4 432 5 540 6 648 تعداد دانش آموزان     فضاها مشخصات   تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت کلاس درس(2) 6 420 9 630 12 840 15 1050 18 1260 کارگاه سمعی بصری و رایانه 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 آزمایشگاه شیمی 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 آزمایشگاه فیزیک ـ ـ ـ ـ 1 105 1 105 1 105 آزمایشگاه زیست ـ ـ ـ ـ 1 105 1 105 1 105 آزمایشگاه فیزیک و زیست(3) 1 105 1 105 ـ ـ ـ ـ ـ ـ مساحت خالص 740 950 1265 1475 1685 سرانه خالص 42/3 93/2 93/2 73/2 6/2   توضیحات : 1 ـ هر دوره کامل شامل اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد . 2 ـ مساحت کلاسها 70 مترمربع می باشد . 3 ـ در مدارس تا 9 کلاسه ، آزمایشگاه فیزیک و زیست شناسی در نظر گرفته شده است .   جدول مدارس متوسطه نظری ـ گروه 2 : فضاهای پرورشی       نوع مدرسه مشخصات متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل(1) 2 216 3 324 4 432 5 540 6 648 تعداد دانش آموزان   مشخصات فضاها تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت کتابخانه(2) 1 49 1 64 1 82 1 1050 101 120 بهداشت و کمکهای اولیه 1 9 1 12 1 12 1 110 12 14 اتاق فعالیتهای پرورشی 1 14 1 14 1 16 1 105 16 19 مشاور هدایت تحصیلی 1 9 1 12 1 12 1 105 12 12 نمازخانه کارکنان 1 9 1 9 1 12 1 105 12 12 مساحت خالص 90 111 134 153 177 سرانه خالص 42/0 34/0 31/0 28/0 27/0       توضیحات : 1 ـ هر دوره کامل شامل اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد . 2 ـ کتابخانه در مدارس 6 تا 18 کلاسه به ترتیب با ظرفیت 1080 جلد ، 1620 جلد ، 2160 جلد ، 2700 جلد و 2240 جلد کتاب در نظر گرفته شده اند .   جدول مدارس متوسطه نظری ـ گروه 3 : فضاهای اداری       نوع مدرسه مشخصات متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل(1) 2 216 3 324 4 432 5 540 6 648 تعداد دانش آموزان             مشخصات فضاها تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت دفتر مدیر 1 12 1 16 1 20 1 24 1 24 دفتر معاون 1 9 1 12 2 18 2 24 2 24 دفتر مدیر دروس 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 حسابدار و جمعدار اموال ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 9 1 9 اتاق استراحت دبیران(2) 1 16 1 12 1 16 1 20 1 24 اتاق کاردبیران و ملاقات با اولیای دانش آموزان 1 12 1 12 1 12 1 12 کارکنان امور دفتری و امتحانات 1 9 1 9 1 12 1 16 1 16 چاپ و تکثیر 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 انبار بخش اداری (3 ) 1 4 1 6 1 6 1 6 1 9 مساحت خالص 59   76 102 132 143 سرانه خالص 27/0 23/0 24/0 24/0 22/0     توضیحات : 1 ـ هر دوره کامل شامل اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد . 2 ـ در مدارس 6 کلاسه اتاق کار و استراحت دبیران مشترک است . 3 ـ انبار بخش اداری در قسمت کارکنان امور دفتری و تکثیر  در نظر گرفته می شود .   جدول مدارس متوسطه نظری ـ گروه 4 : فضاهای پشتیبانی و خدماتی     نوع مدرسه مشخصات                                    متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل(1) 2 216 3 324 4 432 5 540 6 648 تعداد دانش آموزان    مشخصات فضاها تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت توالت و دستشویی کارکنان(2) 1 4 2 7 2 7 3 11 4 14 توالت ودستشویی دانش آموزان(2) 6 22 9 32 12 43 15 54 18 65 آبخوری دانش آموزان (3) 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 انبار وسایل نظافت و شستشو 1 2 2 4 2 4 3 6 3 6 سرایداری 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 انبار وسایل و تجهیزات 1 12 1 16 1 16 1 24 1 24 بوفه 1 6 1 6 1 8 1 8 1 8 آبدارخانه 1 6 1 6 1 8 2 12 2 12 موتور خانه 1 12 1 12 1 12 1 16 1 16 اتاق تاسیسات (4) 2 36 4 60 4 60 6 84 6 84 اتاق نگهبانی ورودی ــ ـ 4 ـ 4 ـ 6 ـ 6 مساحت خالص 59 76 102 132 143 سرانه خالص 27/0 23/0 24/0 24/0 22/0           توضیــحات :   1 ـ هر دوره کامل شامل اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد . 2 ـ برای دانش آموزان بازای هر 30 تا 40 نفر و برای کارکنان بازای هر پنج کلاس یک توالت به مساحت 6/3 مترمربع درنظر گرفته می شود . همچنین یک واحد توالت به ابعاد حداقل 140 ´ 170 سانتیمتر جهت معلولین (1) منظور گردد . 3 ـ بازای هر 30 تا 40 دانش آموزیک آبخوری به مساحت 1 متر مربع لازم است . 4 ـ با توجه به اینکه بازای هر دو طبقه 2 اتاق تاسیسات در طرفین بنا لازم است ، ابعاد فوق برای حداکثر طبقات و کلیه اقلیمها بجز گرم و مرطوب در نظر گرفته شده است .     جدول مدارس متوسطه نظری ـ گروه 5 : فضای ارتباطی و زیر ساخت       نوع مدرسه مشخصات متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل(1) 2 3 4 5 6 تعداد دانش آموزان 216 324 432 540 648 مشخصات فضاها   مساحت مساحت مساحت مساحت مساحت مجموع مساحت خالص گروههای 1 الی 4 1055 1353 1735 2056 2318 سرانه خالص برای گروههای 1 الی 4 88/4 17/4 02/4 81/3 56/3 فضاهای ارتباطی 35% 2/369 35% 5/473 35% 2/607 35% 6/719 35% 3/811 فضای زیر ساخت 12% 9/170 10% 6/182 10% 2/234 10% 6/277 10% 9/312 مساحت ناخالص(2) 740 950 1265 1475 1685 سرانه ناخالص 42/3 93/2 93/2 73/2 6/2     توضیحات : 1 ـ هر دوره کامل شامل اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد . 2 ـ جهت انعطاف پذیری طراحی ، مجموع کل زیر بنا تا 10 درصد قابل افزایش می باشد .   جدول تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس متوسطه نظری       نوع مدرسه مشخصات متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل 2 3 4 5 6 تعداد دانش آموزان 216 324 432 540 648      مشخصات فضاها تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت کلاس درس 6 420 9 630 12 840 15 1050 18 1260 کارگاه سمعی بصری و رایانه 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 آزمایشگاه شیمی 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 آزمایشگاه فیزیک ـ ـ ـ ـ 1 105 1 105 1 105 آزمایشگاه زیست ـ ـ ـ ـ 1 105 1 105 1 105 آزمایشگاه فیزیک و زیست 1 105 1 105 ـ ـ ـ ـ ـ ـ کتابخانه 1 49 1 64 1 82 1 101 1 120 اتاق بهداشت و کمکهای اولیه 1 9 1 12 1 12 1 12 1 14 اتاق فعالیتهای پرورشی 1 14 1 14 1 16 1 16 1 19 اتاق مشاور هدایت تحصیلی 1 9 1 12 1 12 1 12 1 12 نمازخانه کارکنان 1 9 1 9 1 12 1 12 1 12 دفتر مدیر 1 12 1 16 1 20 1 24 1 24 دفتر معاون 1 9 1 12 2 18 2 24 2 24 دفتر مدیر دروس ـ ـ ـ ـ 1 9 1 12 1 12 حسابدار و جمعدار اموال ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 9 1 9                                                 اتاق استراحت دبیران 1 16 1 12 1 16 1 20 1 24 اتاق کاردبیران و ملاقات با اولیا     1 12 1 12 1 12 1 16 کارکنان امور دفتری و امتحانات 1 9 1 9 1 12 1 16 1 16 چاپ و تکثیر 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 انبار بخش اداری 1 4 1 6 1 6 1 6 1 9 توالت و دستشویی کارکنان 1 4 2 7 2 7 3 11 4 14 توالت ودستشویی دانش آموزان 6 22 9 32 12 43 15 54 18 65 آبخوری دانش آموزان 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 انبار وسایل نظافت و شستشو 1 2 2 4 2 4 3 6 3 6 سرایداری 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 انبار وسایل و تجهیزات 1 12 1 16 1 16 1 24 1 24 بوفه دانش آموزان 1 6 1 6 1 8 1 8 1 8 آبدارخانه 1 6 1 6 1 8 2 12 2 12 اتاق تاسیسات و موتور خانه ـ 48 ـ 72 ـ 72 ـ 100 ـ 100 اتاقک نگهبانی ورودی ـ ـ 1 4 1 4 1 6 1 6 مجموع مساحت خالص 1055 1353 1735 2056 2318 میانگین سرانه خالص 88/4 17/4 02/4 81/3 56/3 فضاهای ارتباطی 35% 2/369 35% 5/ 35% 2/ 35% 6/ 35% 3/                                                     473   607   719   811 فضای زیر ساخت 12% 9/170 10% 6/182 10% 2/234 10% 6/277 10% 9/312 مجموع مساحت ناخالص 1/1595 1/2009 4/2576 2/3053 2/3442 میانگین سرانه ناخالص 38/7 2/6 96/5 65/5 31/5   جدول تلخیص اطلاعات فضای بسته کلاس درس تربیت بدنی و سالن چند منظوره        نوع مدرسه                مشخصات متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل(1) 2 216 3 324 4 432 5 540 6 648 تعداد دانش آموزان             مشخصات فضاها مساحت مساحت خالص سالن 180 589 (1) سطح زیر ساخت (2) 12 22 مساحت ناخالص سالن 192 611 آبخوری (2 واحد ) 2 2 دوش و سربینه( 3 واحد) 14 14 سرویس بهداشتی ( 3 چشمه ) 7 7 دفتر مربی ورزشی 12 12 رختکن دانش آموزان 34 34 انبار وسایل ورزشی 25 50 تاسیسات وموتورخانه 30 60 مساحت خالص فضای پشتیبانی 134 179 فضای ارتباطی (3) 1/20 8/26 فضای زیر ساخت (4) 5/18 7/24 مساحت ناخالص فضای پشتیبانی 6/172 5/230 مجموع مساحت نا خالص 6/364 5/841 توضیحات : 1 ـ سالن بسکتبال به ابعاد 19 ´ 31 متر و ارتفاع حداقل 7/6 متر . 2 ـ سطح زیر ساخت سالن ئمعادل 22% محیط آن تقریبی محاسبه شده است . 3 ـ فضای ارتباطی = 15% مساحت خالص فضای پشتیبانی 4 ـ فضای زیر ساخت = 12 % مجموع فضای پشتیبانب و ارتباطی .   جدول سطوح خارجی ( فضای باز محوطه ) مورد نیاز در مدارس متوسطه نظری     نوع مدرسه مشخصات متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل(1) 2 3 4 5 6 تعداد دانش آموزان 216 324 432 540 648 زمین صف جمع و تفریح (2) زمین ورزش و بازی 589 616 821 1026 1231 فضای سبز 108 162 216 270 324 فضای توقف وسایل نقلیه (3) 84 127 169 211 245 فضای ارتباطی فیر مفید 78 90 121 151 181 مساحت کل سطوح محوطه(4) 859 995 1327 1658 1990 سطح سرانه 97/3 70/3 07/3 07/3 07/3 توضیحات : 1 ـ هر دوره کامل شامل اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد . 2 ـ مدارس 6 کلاسه بدلیل آن که سطح زمین بدست آمده برای صف جمع از سطح زمین بسکتبال کمتر می باشد در محاسبه ، سطح زمین بسکتبال منظور شده است . 3 ـ بازای هر 3 کلاس 25 مترمربع مساحت پارکینگ در نظر گرفته می شود همچنین بازای هر دانش آموز 16% مترمربع جهت پارک دوچرخه لحاظ می گردد . 4 ـ سطوح سرایداری ، سرویس بهداشتی ، بوفه ، و آب خوری دانش آموزان که معمولا در محوطه احداث می شوند به سطوح محوطه اضافه شده و لازم است در محاسبه سطح زمین مورد نیاز منظور گردند .   جدول تلخیص اطلاعات سطوح محوطه مدارس متوسطه و برآورد سطح زمین مورد نیاز    نوع مدرسه مشخصات متوسطه نظری ظرفیت تعداد دوره کامل(1) 2 216 3 324 4 432 5 540 6 648 تعداد دانش آموزان            تعداد طبقات(2) مشخصات 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 مساحت ناخالص فضاهای اصلی 1453 3/1844 8/2387 9/2840 1/3209 مساحت ناخالص فضاهای پشتیبانی در محوطه(3) 7/506 3/1006 1/1030 8/1053 6/1074 سطح محوطه 859 995 1327 1658 1990 سطح اشغال(4) 7/1959 2/1233 5/1928 1/1621 2224 1826 8/1880 1746 3/2144 9/1876 حداقل زمین مورد نیاز(5) 2900 2100 3000 2650 3600 3200 3600 3400 4200 3900   توضیحات : 1 ـ هر دوره کامل شامل اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد . 2 ـ جهت ایمنی دانش آموزان در مواقع بحران توصیه می شود جز در مراکز پرجمعیت شهری از احداث مدارس بیش از 3 طبقه خودداری گردد. 3 ـ فضاهای پشتیبانی در محوطه شامل مجموع سطح کلاس درس تربیت بدنی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری دانش آموزان ، بوفه ، سرایداری و اتاق نگهبانی با احتساب سطح زیر ساخت و فضای ارتباطی می باشد . 4 ـ سطح اشغال برابر است با سطح اشغال فضای اصلی با احتساب طبقات به اضافه سطح اشغال فضاهای پشتیبانی در محوطه . 5 ـ جهت برآوردد ساختن زمین مورد نیاز ، سطح اشغال با سطح محوطه جمع شده است . توجه : نظر به اینکه ساختمان سرایداری و سرویس های بهداشتی دانش آموزان ، آبخوری و بوفه در محوطه احداث می شود لازم است سطوح اشغال شده این فضاها به جمع فضاهای باز محوطه اضافه گردد .   خوابگاه دبیرستانهای نظری شبانه روزی ( فضاهای داخلی و حداقل سطح زیربنای مورد نیاز به متر مربع ) تعداد دانش آموزان 96 144 224   موضوع نوع فضا تعداد سطح زیر بنا تعداد سطح زیر بنا تعداد سطح زیر بنا اتاق خواب 8 نفره 12 336 18 504 28 784 اتاق مدیریت 1 12 1 16 1 16 سوئیت استراحت سرپرست 1 16 1 16 1 16 سرویس بهداشتی دانش آموزان 4 12 6 18 9 27 رختکن و دوش 6 21 10 35 15 52 اتاق بهداشت و کمکهای اولیه 1 12 1 12 1 16 انبار وسائل نظافتی ( تی شور ) 2 4 2 4 3 6 فضای مطالعه 2 36 3 54 4 72 اتاف فعالیتهای عمومی 1 48 1 72 1 112 رختشور خانه 1 12 1 12 1 24 سرویس بهداشتی کارکنان 1 3 1 3 1 3 رختکن و دوش کارکنان 1 5/3 1 5/3 1 5/3 آشپزخانه دانش آموزان 2 24 2 24 3 36 موتور خانه 1 20 1 20 1 24 انبار اصلی 1 20 1 3 1 40         اتاق اداری 1 12 1 12 1 12 مساحت مفید 5/591 5/835 5/1234 فضای ارتباطی 20% سطح مفید 118 167 248 سطح اشغال دیوارها 79 100 149 جمع زیر بنای ساختمان 788 1102 1640 سرانه هر دانش آموزان 2/8 66/7 32/7   توضیحات : 1 ـ نمازخانه جمعی در فضای آموزشی دیده شده است .          2 ـ رختشورخانه در کنار سرویسها طراحی می شود . 3 ـ آشپزخانه در هر طبقه لازم است.   4 ـ به منظور امکان تغییر و انعطاف در طراحی معماری افزایش زیر بنا تا 10 % بلامانع می باشد .   سلف سرویسهای مدارس راهنمایی و دبیرستانهای نظری شبانه روزی  ( فضاهای داخلی و حداقل سطح زیربنای مورد نیاز به متر مربع ) تعداد دانش آموزان 180 720   موضوع نوع فضا تعداد سطح زیر بنا تعداد سطح زیر بنا سالن غذاخوری 1 150 1 215 اتاق کارکنان 1 12 1 12 سرویس بهداشتی دانش آموزان 2 6 3 9 سرویس بهداشتی کارکنان 1 3 1 3 رختکن و دوش کارکنان 1 5/3 1 5/3 محل توزیع و آماده سازی 1 15 1 24 محل ششتشو و انبار ظروف 1 15 1 24 سرد خانه زیر صفر 1 12 1 12 سرد خانه بالای صفر 1 12 1 12 موتورخانه سرد خانه ( پشت فضای سرد خانه ) 1 9 1 9 انبار مواد غذایی 1 12 1 16 انبار اصلی 1 16 1 20 فضای پخت غذا 1 75 1 90 انبار زباله 1 4 1 4 موتورخانه 1 24 1 24 مساحت مفید 5/368 5/477 فضای ارتباطی 20% سطح مفید 74 96 سطح اشغال دیوارها 44 57 جمع زیر بنای ساختمان 486 630 سرانه هر دانش آموزان 70/2 33/2   توضیحات : 1 ـ در هر طبقه یک عدد اتاق نظافت در نظر گرفته شود . 2 ـ به منظور امکان تغییر و انعطاف در طراحی معماری افزایش زیر بنا تا 10 % بلامانع می باشد . * سطح اشغال دیواره ها = 10% ( مجموع سطح فضای ارتباطی و سطح زیربنای مفید )         اجزاء و مبلمان کلاسها و آتلیه ها طبق استاندارد                                 فصــــــــل چهارم     تــــأسـیســـــــــــات و ســــــــــــــــــازه                                                ســــــــازه و تاسیســـــات   مطالعات اولیه سازه   به هنگام طراحی معماری بنا و انتخاب اجزا معماری بکار رفته طرح می بایستی مواردی از قبیل پایداری تک تک اجزا معماری و پایداری مجموعه کلی ،تحت تاثیر بارهای ثقلی و بارهای جانبی(باد و زلزله)مورد بررسی قرار گرفته و تک تک اجزا و ترکیب کلی آن بطور آگاهانه در طرح مورد استفاده گیرد. با در نظر گرفتن موارد فوق و با توجه به تنوع عملکرد فضاها و تناسبات ابعاد آنها بهینه ترین نوع مصالح جهت سازه ،بتن مسلح در نظر گرفته می شود.   تــــاسیســـــــات   با توجه به اینکه یک سیستم حرارتی و برودتی مناسب باید دارای شرایط مناسبی از جمله امکان گردش هوای محیط در بین فصول سهولت بهره برداری و راه اندازی سیستم عمر مفید ،سیستم نحوه اجرای سیستم با توجه به امکانات معماری هزینه های مورد نظر سرعت در راه اندازی فضاهای معماری مورد نیاز جهت موتور خانه و سقف های کاذب و کانالهای تاسیساتی عبور لوله ها امکان ایجاد درجه حرارت مناسب در محیط داخلی در فصول سرد امکان تامین  رطوبت نسبی و... باشد لذا در این پروژه برای مکانهای مورد نظر فضایی با متراژ کافی در پائین ترین سطح پلان در نظر گرفته شده است (از نظر وزن تجهیزات تاسیساتی ) که از سیستم فن کویل به انضمام دستگاه هوا رسان ،تامین کننده هوا تازه سیستم فن کویل تعبیه دریچه های هوای تازه در پشت فن کویل ها ،سیستم هوا دهی با دستگاههای هوا رسان سیستم هوا دهی با دستگاههای پکیج یونیت و یا ترکیبی از این سیستم ها می توان بهره گرفت .             سیستم اعلام حریق :   برای اعلام حریق دو نوع فاکتور دودی و حرارتی استفاده می شود که متناسب نیاز هر محل بکار برده می شود برای اعلام خطر دستی از شاسی های اعلام  کننده که همراه با چکش و شیشه  محافظ میباشد استفاده مس شود که در محلهای عبور اشخاص و در دسترس نصب میشود که در مواقع لزوم بتوان اعلام خطر نمود با اعلام خطر دستی یا دتکتورهای هر قسمت زنگهای خطر آن قسمت به صدا در آمده و در تابلو کنترل نیز لامپهای مربوط به آن منطقه مشخص می گردد سیستم اعلام  حریق هم چنین مجهز به رله های لازم برای قطع هوارسانهای ساختمان خواهد بود. لازم بذکر است که اجزای این سیستم مجهز به سنسور حساس به گرما و دود شاسی های اعلام حریق آلارم یا شیپور اعلام کننده و کنترل مرکزی جهت دریافت خطر اعلام منطقه آتش به اپراتور و امکان اعلام خطر همگانی توسط خط بر گشت می باشد.   سیستم صوتی :   سیستم صوتی برای پخش از رادیو ضبط ،میکروفون خواهد بود بلند گوها در محلهای لازم مثل راهرو ها فضاهای اداری آمفی تئاتر، آتلیه ها ،کارگاهها و کتابخانه ها نصب خواهد شد و این سیستم به ترتیبی طراحی می شود که پخش را از سایر بخشهای دیگر بتوان مجزا نمود و یا برای هر بخش بطور مستقل عمل کرده و اجزاء این سیستم شامل آمپلی فایر ،کاست ،رادیو ،میکروفون ،و تابلوهای فرمان می باشد .   آکوستیک:   برای دور کردن سر و صدای مزاحم از ساختمان باید ساختمان را در فاصله ای مناسب از مرکز سر و صدا قرار داد با ایجاد موانعی چون درخت ،اثر محیطی سر و صدا را کاهش داد در جداره ها و دیوار ها  صدا بندی انجام پذیرد یا  دیواره ها در صورت امکان دو جداره تعبیه شود در و پنجره  ها درز بندی شوند در کانالها ی تهویه از مصالح جذب کننده ویژه کانال استفده شود . در تالار ها و امفی تئاتر باید از بروز پدیده پژواک جلوگیری کرد برای این منظور در سطح بدنه داخلی تالار ها از مصالح جذب کننده صدا باید استفاده شود که شامل مصالح الیافی پوسته و یا کاواکی هستند. میزان مجاز صدای انتقالی به فضاها در تالارهای چند منظوره بایستی بتوان کیفیت آکوستیکی تالار را با برنامه های گوناگونی که در آن ارائه خواهد شد تطبیق داد که ارزانترین راه برای تغییر کیفیت آکوستیکی ،تغییر دادن ضریب جذب پوششهای درونی تالار است که به سهولت میسر می باشد و با استفاده از مواردی چون پرده ،پوسته های قابل بر داشت پوسته های گردنده ،پوسته های لولا شده ، پوسته های کرکره ای کاوک قیفی در دیوار ها و یا سقف می توان به نتیجه مطلوب رسید. در تالارهای چند منظوره بایستی بتوان کیفیت آکوستیکی تالار را با برنامه های گوناگونی که در آن ارائه خواهد شد تطبیق داد که ارزانترین راه برای تغییر کیفیت آکوستیکی ،تغییر دادن ضریب جذب پوششهای درونی تالار است که به سهولت میسر می باشد و با استفاده از مواردی چون پرده ،پوسته های قابل بر داشت پوسته های گردنده ،پوسته های لولا شده ، پوسته های کرکره ای کاوک قیفی در دیوار ها و یا سقف می توان به نتیجه مطلوب رسید.   سیستم برقی و تاسیسات الکتریکی ساختمان روی جعـبه کنتورها بایـد فیوز اتوماتیـک متناسـب با ظرفیــت کنتور نصـب گردد اگر فیوز اتوماتیک در دسترس نیست از فیوزهای فشنگی مناسب استفاده شود  در صورت سوختن فیوز و قطع برق از دستکاری و استفاده مجدد آنها خودداری گردد چنانچه فیوز کنتور پی در پی می سوزد به احتمال زیاد یا میزان مصــــرف بیش از ظرفیت کنـتور است و یا این که در سیم کشی ها و وسائل برقی اتصـالی پیش آمده است در این وضـــــعیت برای رفع مشکل باید از افراد متخصص استفاده شود .


33 اصل طراحی مدارس

ارسال شده توسط:سمانه چایچی در اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۱ در آرشیو, مبانی نظری معماری, مقالات نظر بدهید

گروه معماری ساینار : باتوجه به افزایش هزینه های سایت ،از تمامی کاربران و بازدیدکنندگان تقاضامندیم جهت حمایت مالی از گروه ساینار و همچنین جهت ارتقاء سطح کیفی سایت بصورت روزانه بر روی تبلیغات سایت کلیک بفرمایند.

همکاری و ارسال مطالب شما جهت درج در سایت معماری ساینار

1- سطح همکاری در طراحی و برنامه ریزی مدرسه را افزایش دهید.(استفاده از نظرات دیگران و…)

۲- برنامه ای فعال جهت مدیریت امکانات ایجاد کنید.

۳- مدارس را به عنوان مراکز آموزشی در ارتباط با محله طراحی کنید.(استفاده از امکانات مدرسه برای محله  و استفاده از فضاهای موجود در همسایگی سایت برای مدرسه)

۴- طراحی برای یادگیری که مستقیما در جامعه به کار برده شود.

۵- ایجاد مدارس کوچکتر.(مدارس با تعداد افراد کمتر بیشتر جوابگو هستند.)

۶- طراحی اصولی برای سایت و سازماندهی ساختمان.

۷- خانه را به عنوان الگوی مدرسه در نظر بگیرید.

۸- طراحی مسیرهای غیر یکنواخت و در عیت حال نظارت شده .(پرهیز از راهروهای مستقیم)

۹- طراحی مدارس امن .(جلوگیری از جرم،کنترل دسترسی ها و… )

۱۰- دسته کردن محدوده های آموزشی. (قرار دادن فضاهای آموزشی در اطراف هسته ها که محل اجتماع افراد است.)

۱۱- فراهم آوردن فضاهایی برای استفاده مشترک از منابع.

۱۲- گونه های مختلفی از فضاهای آموزشی را طراحی کنید.

۱۳- ابعاد کلاسها را از نظر تعداد محصلین کوچک بگیرید.( کاهش سایز کلاس ها موجب کارایی و بازده ی بیشتر دانش آموزان  می شود)

۱۴- فراهم کردن بخش های فعالیتی کاملا تعریف شده و غنی از منابع.

۱۵- تلفیق آموزش مقاطع پایین (مهدکودک) با مدارس.

۱۶- فراهم کردن فضاهایی مانند خانه برای هر یادگیرنده.(کمدهای شخصی مخصوص دانش آموزان.)

۱۷- توجه به معلمان به عنوان افراد متخصص.(اختصاص دادن فضاهای شخصی به هر یک از معلمان و وجود فضاهایی برای بحث و گفت و گوی آنها وتبادل اطلاعات.)

۱۸- فراهم آوردن آتلیه هایی برای یادگیری پروژه ای.( یادگیری پروژه محور و ساختار کارگاه محوربر یادگیری یک تیم و پرورش همکاری و تسهیم عقاید تاکید دارد که دانش آموزان را در پردازش بهتر داده ها توانمند خواهد کرد)

۱۹- تقویت مدیریت با غیر متمرکز نمودن فضاهای اداری.(بخش های اداری را در همه قسمتها پخش کنیم تا کنترل و نظارت به خوبی انجام بگیرد.)

۲۰- ایجاد محلی برای اجتماع.

۲۱- ایجاد فضاهایی برای گفتگوی دسته جمعی.(فضاهای مناسب حداکثر ۱۲ نفر برای تبادل اطلاعات)

۲۲- بوجود آوردن فضاهای خلوت (مناسب گروههای ۲-۴ نفره که با فضاهای چند منظوره و کلاسها و قسمت اداری در ارتباط  هستند.)

۲۳- فضاهای آموزش مجازی و فیزیکی را در هم بیامیزید.(فضای منسجم، انعطاف پذیر، و مکمل یادگیری مجازی و برنامه های آموزش از راه دور را به وجود آورید که به مدارس و مراکز آموزشی فیزیکی  کمک کرده و نقص آن ها را جبران نماید. در تمام قسمت های مراکز آموزشی و دانشگاهی  لینک های کامپیوتری، ویدئویی، سمعی و دیجیتالی فراهم کنید. )

۲۴- فراهم کردن فرصت هایی برای فعالیت های شغلی.

۲۵- فراهم کردن یک مرکز اطلاع رسانی والدین.

۲۶- فراهم کردن یک مرکز بهداشت ومراقبت

۲۷- طراحی فضا ها با توجه به مقیاس و نیازها.(مثلا: برای فضاهای کودک محور عناصر و فضاها می توانند کوچکتر و ارتفاع ها کوتاهتر باشند تا با بچه ها تطبیق کند.)

۲۸- افزایش نور طبیعی در فضای مدرسه.

۲۹-طراحی ساختمان سالم.(کنترل دما،جریان هوای تازه،آسایش حرارتی و برودتی)

۳۰- طراحی مناسب آکوستیکی.(فضاهای پر سر و صدا را از فضاهای آرام جدا کنید.)

۳۱- ایجاد فضاهای انتقالی بین محیط درون و بیرون.

۳۲- ایجاد فضاهای آموزشی متنوع در محیط بیرونی و حیاط مدرسه.

۳۳- فضای عابر پیاده و کودکان را از مسیرهای سواره و عبور ماشین جدا کنید.

منبع: کتاب ارزیابی فضاهای آموزشی.


مطالب مشابه :


برنامه فیزیکی ، سرانه و ریز فضاهای دانشکده معماری

برنامه فیزیکی ، سرانه و ریز فضاهای دانشکده معماری. پیدا
مطالعات دانشکده هنر معماری دانشکده معماری طراحی دانشکده هنر و معماری طراحی فضاهای آموزشی

4-4 دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت جدول 7-7 مساحت وظرفیت فضاهای
مطالعات دانشکده هنر معماری دانشکده معماری طراحی دانشکده هنر و معماری طراحی فضاهای آموزشی

مطالعات دانشکده هنر معماری دانشکده معماری طراحی جدول 7-6 مساحت وظرفیت فضاهای کمک
ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری

را مورد دقت و بررسی قرار دهیم برای بررسی عملکرد فضا ها در دانشکده معماری مساحت این فضا
استاندارد های طراحی دانشکده هنر و معماری

را مورد دقت و بررسی قرار دهیم برای بررسی عملکرد فضا ها در دانشکده معماری مساحت این فضا
ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری

انچه در تعیین مساحت از این جهت در دانشکده های معماری کارگاه ماکت سازی نیز دارای فضاهای
دانشکده معماری

دانشکده معماری فراهم نمودن فضاهای مطالعاتی لازم است مساحت بیشتری برای
مطالعات دانشکده هنر معماری دانشکده معماری رساله دانشکده هنر معماری دانشکده معماری مطالعات رساله خانه

مطالعات دانشکده هنر معماری دانشکده معماری رساله جدول 7-6 مساحت وظرفیت فضاهای کمک
ضوابط طراحی مدارس ܓܨܓ

مساحت فضاهای مورد در راه اندازی فضاهای معماری مورد نیاز دانشکده معماری;
ظوابط و معیارهای طراحی دانشکده معماری

را مورد دقت و بررسی قرار دهیم برای بررسی عملکرد فضا ها در دانشکده معماری مساحت این فضا
برچسب :