روش تدریس و حل تمرین فصل چهارم ریاضی ششم

علامت تقربیی استفاده می کنیم به طور مثال اگر وزن علی850/53 کیلو گرم باشد بهتر است بگوییم وزن او تقریبا 54 کیلو گرم است ویا اگر سن علی 13 و 1ماه و15 روز باشد بهتر است بگوییم سن او حدودا 13 است بنابراین در زندگی روزمره مناسب با موضوعاتی که با آنها سر کار داریم از عددهای تقریبی استفاده کنیم .

روش قطع کردن :در این روش رقم های سمت راست تقریب یعنی آن عددهایی که ارزش مکانی آن ها کم تر از تقریب داده شده است را به صفر تبدیل می کنیم مثلا می خواهیم مقدار تقریبی 214/5673را با تقریب کم تر از 100،به روش قطع کردن حساب کنیم .پس عددهایی که در مرتبه دهگان ،یکان،دهم ،صدم ،و هزارم قرار دارند و ارزش مکانی کم تر از صدگان دارند را نادیده گرفته و به جای آن ها صفر قرار می دهیم

نکته : بعضی از مقدار ها را نمی توانیم به صورت تقریبی بیان کنیم مانند تعداد فرزندان ،و تعداد افراد خانوار

مثال :مقدار تقریبی 4832/7 را با تقریب کم تر از 01/ برابر با 48/7 میشود .زیرا ،وقتی می گوییم با تقریب کم تر از 01/ باید رقم های با ارزش مکانی کم تر از صدم یعنی هزارم وده هزارم را به صفر تبدیل کنیم .

نکته :برای تقریب زدن اعداد کسری به روش قطع کردن ،ابتدا صورت را بر مخرج تقسیم می کنیم اگر نقسیم را تا یک رقم اعشار انجام دهیم ،یعنی حاصل را تا 1/بدست آورده ایم ،اگر تقسیم را تا دو رقم اعشار انجام دهیم ،حاصل را با تقریب کم تر از 01/و اگر تقسیم را تا سه رقم اعشار انجام دهیم ، حاصل را با تقریب کم تر از001/بدست آورده ایم .

 

فعالیت :ص62:تعداد فرزند دقیق است زیرا تعداد انسان با عدد صحیح بیان می شود

وزن تقریبی است .زیرا اگر ترازوی با دقت بیشتری داشتیم ،وزن با تعداد رقم های اعشاری بیشتری مشخص می شد

زمین کشاورزی هم تقریبی است .زیرا نمی توان با دقت بسیار بالا یک سوم زمین را انتخاب کرد

 

طول زنبور با خط کش اوال :تقریبا 2سانتی متر

     خط کش بعدی  تقریبا: 8/1

خط کش با ذربین :85/1

 

کار در کلاس :متر خیاطی :دقت تا یک سانتی متر یا یک میلی متر

                 خط کش :دقت تا یک سانتی متر یا میلی متر

                

 

کار در کلاس 2ص63:چون دقت ترازو تا 1/ گرم است پس جرم اجسام را فقط تا یک رقم اعشار نشان می دهد ،یعنی 2/3و6/12

-اندازه گیری جرم انسان:

 

کار در کلاس 1ص63:تقریب اول200             تقریب دوم :24                                تقریب سوم :130

                   2:اول واحد را به گرم تبدیل می کنیم میشود 3400پس با تقریب کمتر از 100 است

 

فعالیت 2ص64:جواب یک ویک دوم یا سه دوم .اولین قسمت چه کسری را نشان می دهد ؟سه چهارم

فعالیت 3:اگر سه واحد را به 4قسمت مساوی تقسیم کنیم ،اندازه ی هر قسمت برابر است با سه چهارم

 کار در کلاس 1ص64:با تقریب کمتر از 01/: 42/   و با تقریب کمتر از  1/ :4

کسر چهار دهم با سه هفتم تقریبا برابر است.دانش آموزان از طریق تقسیم کردن کسرکوچک تر از واحد ،کسر مساوی با آن را بدست می آورند به این صورت :3را تقسیم بر 7 میکنند اولین عدداعشاری  بدست آمده در خارج قسمت به صورت کسر می نویسند با کسر اولی تقریبا برابر می شود .

-مثلا در سوال دوم همین ص:کسر مساوی با یک هفتم:اول یک را تقسیم بر هفت انجام ،بعد درخارج قسمت اولین عدد اعشاری را بصورت کسر می نویسیم با کسر اولی تقریبا برابر می شود که می شود یک دهم

تمرین یک ص65:عدد 22 را تقسیم بر 7 می کند  جواب  تا سه رقم اعشار می شود 142/3

با تقریب کمتر از 001/می شود 142/3        با تقریب 01/ می شود 14/3

پاسخ ها ر ا مقایسه کنیم :چون محیط دایره برابر است با قطر آن دایره ضربدر 14/3

پس می توان گفت در مورد عددهای 22و 7 :محیط دایره ای که قطر آن 7 باشد می شود 22یا می توان گفت 22 محیط دایره ای ست به قطر 7یا 22 تقریبا 14/3 برابر 7 است

تمرین 2:دانش آموز ،صفر قبل از ممیز را نیز حذف کرده در حالی که فقط باید صفر بعد از ممیز حذف می کرده

تمرین 3:می تواند جواب از 370 باشد تا 379

تمرین 4:در مورد عددهای 355و 113 می توان گفت که محیط دایره ای که قطر آن 113 باشد تقریبا برابر 355 است

   

 

 

 

گرد کردن

روش گرد کردن :برای اینکه در استفاده از عدد های تقریبی خطای کمتری داشته باشیم و هم چنین مقدار تقریبی عدد ،به مقدار واقعی آن نزدیک تر باشد ،بهتر است از روش گرد کردن استفاده کنیم .در این روش اول به به رقم  جلوی تقریب دقت می کنیم اگر این عدد بزرگ تر و یا مساوی 5(5،6،7،8یا 9)باشد یک رقم به رقم تقریب اضافه می شود در غیر این صورت مانند روش قطع کردن رقم های جلوی تقریب را به صفر تبدیل می کنیم . مثال:

                                                                    70/275  با تقریب کمتر از 10میشود    280

4831/7 با تقریب کم تر از 01/  می شود:4800/7

                                                         6921/5 با تقریب کم تر از 1/ می شود 7/5

نکته :تفاوت بین روش قطع کردن وگرد کردن :در روش قطع کردن سرعت انجام محاسبات بیش تر است اما در روش گرد کردن دقت انجام محاسبات بیش تر است . استفاده از این روش به اهمیت دقت یا سرعت انجام محاسبات بستگی دارد

 

نکته :در اعداد کسری به روش گرد کردن ،مقدار تقسیم را با یک رقم بیشتر از تقریب داده شده به دست آوریم ،یعنی اگر تقریب کم تر از 1/باشد باید تقسیم را تا دو رقم اعشار حساب کرده وسپس جواب بدست آمده را گرد کنیم

نکته :اگر رقم سمت راست تقریب کم تر از 5 باشد جواب بدست آمده در هر دو روش قطع کردن و گرد کردن یکی است .

 

کار در کلاس 67:    با تقریب کم تر از 1/:   9/-    86 /-  8/                    با تقریب کمتر از 100: 1800-  1734-  1700

با تقریب کمتر از 01/:  44/1-437/1- 43/1                                             با تقریب کمتر از 10:  500- 498 -490

کار در کلاس 2:رقمی که ارزش مکانی آن داده شده است را  مشخص می کنیم و به رقمی که یک مرتبه از آن پایین تر است توجه می کنیم . اکر این رقم 5 یا بیش تر  بود یک واحد به رقم مشخص شده اضافه می کنیم سپس عدد را قطع میکنیم در غیر این صورت بدون هیچ تغییری عدد را قطع می کنیم

 

کار در کلاس 3:هر دو 100 می شود

فعالیت 67     374                                      به روش قطع کردن 300            به روش گرد کردن 400

3540 به روش قطع وگرد کردن هر دو 3500

8/1673به روش قطع کردن 1600 به روش گرد کردن1700

 

در تقریب کمتر از 100،اگر عددی که در مرتبه ی دهگان قرار دارد کوجک تر از 5باشد ،مقدار تقریبی به روش گرد کردن با مقدار تقریبی به روش قطع کردن برابر است .در تقریب کمتر از 10 نیز اگر عددی که در مرتبه یکان قرار دارد کمتر از 5باشد،به همین صورت است.

کار در کلاس 2ص68:برای مسابقه ی دو روش گرد کردن بهتر است زیرا دقت بیشتری دارد .

-          اگر روش دقیق تر بخواهیم روش گرد کردن و اکر روش سریع تر بخواهیم روش قطع کردن بهتر است

تمرین ص69:چون با تقریب کمتر از 10 است پس به رقم هایی با ارزش مکانی دهگان ویک مرتبه کم تر از آن یعنی یکان نیاز داریم 45-46-47-48-49-50-51-52-53و54 می تواند باشد.

تمرین 4ص69:با تقریب کم تر از 001/ به روش گرد کردن بعد از رقم 1که در مرتبه 001/قرار دارد عدد 5 وجود دارد . با این شرایط ،1واحد به عدد 1 اضافه شده و 2 می شود ،پس مقدار عدد برابر 142/3 می شود ولی در روش قطع کردن مقدار عدد برابر

141/3

تمرین 6ص69:تقریب کمتر از 100 برای اندازه گیری قد مناسب نیست .زیرا در این صورت قد تمام دانش آموزان بالا بصورت 100 یا 200 بیان می شود هم چنین قد همه ی افراد با اندازه ی کمتر از 100 به صورت صفر بیان می شود در نتیجه برای همه ی افراد قد صفر و100 و200 در نظر گرفته می شود

 حل مساله این فصل :در یک نگاه حل بعضی از مسائل بسیار دشوار به نظر می رسند پس می توانیم عددهای ساده در مساله جایگزین کرد تا به راه حل برسیم بعد اعداد اصلی جایگزین کنیم.

مثلا در مساله اول به جابی عدد مساله 5 وعدد دوم 200 میگیریم به راه حل که رسیدیم اعداد اصلی جایگزین می کنیم.

سوال دوم:ضخامت هر برگکاغذ را 1میلی و ضخامت یک دفتر را 100 می گیریم متوجه می شویم که باید ضرب کنیم اعداد اصلی جایگزین می کنیم

سوال 4 :ساده تر از این :چه عددی از 2 برابر 3، 5 عدد بیشتر است  پس باید با ضرب 2برابر 3را بدست اورد وبعد 5تا به آن اضافه کندوبعد که راه حل را کشف کرد اعداد اصلی جایگزین می کند .

نکته :برای نشان دادن عددهای تقریبی روی محور اعداد،تقسیمات هر واحد محور را با توجه به میزان تقریب داده شده انجام می دهیم

فعالیت ص74:در دو کسر یک یازدهم و دو نوزدهم صورت از مخرج خیلی کوچک تر است پس می توان ان ها را صفر در نظر کرفت و کسر هفت هشتم صورت خیلی نزدیک به مخرج است و ان را تقریبا به اندازه ی 1در نظر می گیریم

    کار در کلاس2 ص75:تا دو رقم اعشار ،تا مشخص شود عددی که در خارج قسمت ،مرتبه صدم را دارد از 5 بزرگ تر است یا خیر و آیا باید یک مرتبه به رقم مرتبه ی دهم اضافه کرد یا خیر

-          استفاده از تقریب در انجام عملیات :استفاده از عدد های تقریبی می تواند تصور خوبی از پاسخ عملیات مختلف به شما بدهد . بهتر است قبل از انجام عملیات پاسخ را تقریب بزنید .در صورتی که پاسخ عملیات شما با عدد تقریبی بدست آمده فاصله ی زیادی داشته باشد ،بهتر است دوباره راه حل خود را بررسی کنید تا دلیل این اختلاف و اشتباه خود را بیابید

در محاسبات تقریبی می توانیم از دو روش زیر استفاده کنیم روش اول:ابتدا عدد هارا گرد کنیم سپس حاصل را بدست آوریم

رو ش دوم :ابتدا حاصل را بدست آورده سپس حاصل را گرد کنیم.در روش اول سرعت انجام عملیات بیش تر اما در روش دوم جواب بدست امده دقیق تر است .

سرگروه پایه دوم شهرستان جم


مطالب مشابه :


جواب معمای صفحه 126 و 144 و 90 و 108 ریاضی دوم

شرکت لیزنگ فرهنگیان. کلاسی برای بچه های پنجره های رو به وبلاگ های فرهنگیان. خانه
می نویسم به خواهر فلسطینیم در غزه:

شرکت لیزنگ فرهنگیان. کلاسی برای بچه های پنجره های رو به وبلاگ های فرهنگیان. خانه
سرود وترانه کودکانه فصل پاییز+کاردستی آموزش فصل ها

شرکت لیزنگ فرهنگیان. کلاسی برای بچه های پنجره های رو به وبلاگ های فرهنگیان. خانه
دانلود تیمم+وضو+اذان+اقامه ونمازچهاررکعتی

شرکت لیزنگ فرهنگیان. کلاسی برای بچه های پنجره های رو به وبلاگ های فرهنگیان. خانه
مجموعه ۸۰۰ تصویر با موضوع حجاب – قسمت سوم+دانلود دختران باحجاب کارتونی

مدرسه ی سبز**پیش دبستانی تا ششم ابتدایی* - مجموعه ۸۰۰ تصویر با موضوع حجاب – قسمت سوم+دانلود
تصاویر ورود امام به ایران در 12بهمن 1357

مدرسه ی سبز**پیش دبستانی تا ششم ابتدایی* - تصاویر ورود امام به ایران در 12بهمن 1357 - نمونه سوال
روش تدریس و حل تمرین فصل چهارم ریاضی ششم

مدرسه ی سبز**پیش دبستانی تا ششم ابتدایی* - روش تدریس و حل تمرین فصل چهارم ریاضی ششم - نمونه
نمونه سوالات هدیه های آسمان ومطا لعات اجتماعی ششم آذرماه92

مدرسه ی سبز**پیش دبستانی تا ششم ابتدایی* - نمونه سوالات هدیه های آسمان ومطا لعات اجتماعی ششم
فایل تصویری آزمایشات علوم پنجم ابتدایی

مدرسه ی سبز**پیش دبستانی تا ششم ابتدایی* - فایل تصویری آزمایشات علوم پنجم ابتدایی - نمونه
برچسب :