گزارش دانشجویان عزیز ارشد رادیوبیولوزی شیراز89

اقای تائب رتبه 9

درصد ها:رادیوبیولوژی69 فیزیک پرتوها69فیزیک عمومی 13بیولوژی42 ریاضی و امار8 اناتومی فیزیولوژی34 زبان عمومی41

منابع استفاده شده از کل منابع

رادیوبیولوزی و حفاظت دکتر مزدرانی حفاظت استیون دود

فیزیک پرتو ها فریدون نجم ابادی فیزیک پزشکی تکاور و کریستین

.خلاصه بیولوژی دکتر مجد.مجموعه کتاب های حل مسائل هالیدی

تافل .و expading  & developing

فیزیولوژی دکتر احمد رضا نیک روش

اناتومی بهرام الهی و فریدون نگهدار

تست های دوره های قبلا ارشد فیزیک پزشکی

منابع مفید در کل برای  ارشد رادیوبیولوژِی

 

خانم تیموری  :رتبه8 ایلام

درصد ها:رادیوبیولوژی59. فیزیک پرتوها45.فیزیک عمومی8.3 بیولوژی70. ریاضی و امار-0- اناتومی فیزیولوژی34 زبان عمومی61

    

منابع استفاده شده از کل منابع

فیزیک پزشکی هسته ای

فیزیک رادیوتراپی تکاورو کریستین     

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست ها دکتر مزدرانی

فیزیک تشعشع دکتر نجم ابادی و

 بخش هایی از فیزیک پزشکی دکتر تکاور و کریستین

بیولوژیِ دکتر مجد

 زبان 504

تافل

 expading  & developing

نمونه سوالات سال های قبل

خانم شرفی رتبه ۵کرمانشاه

درصد ها:رادیوبیولوژی70 فیزیک پرتوها-۶۰

فیزیک عمومی -0-بیولوژی40 ریاضی و امار8 اناتومی فیزیولوژی39 زبان عمومی20

منابع استفاده شده از کل منابع

رادیوبیولوژی اریک هال حفاظت عملی استیون

ریاضی جرج توماس

اناتومی نیکروش

فیزیک تشعشع دکتر نجم ابادی و

 بخش هایی از فیزیک پزشکی دکتر تکاور

حل مسائل فیزیک هالیدی

چکیده فیزیولوژیِ گایتون

 زبان 504

تافل

بیولوژیِ دکتر مجد        

ریاضیات جرج توماس

اقای ازمون فر رتبه 13

درصد ها:رادیوبیولوژی 62فیزیک پرتوها39فیزیک عمومی 6بیولوژی34ریاضی و امار 8اناتومی فیزیولوژی33 زبان عمومی61

منابع استفاده شده از کل منابع

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست ها دکتر مزدرانی

فیزیک تشعشع دکتر نجم ابادی و

 بخش هایی از فیزیک پزشکی دکتر تکاور

حل مسائل فیزیک هالیدی        

بیولوژیِ دکتر مجد

ریاضیات انتشارات خانیران

اناتومی عمومی علی والیانی

فیزیولوژی کتاب تالیفی

چکیده فیزیولوژِ گایتون

 زبان 504

تافل

 expading  & developing

نمونه سوالات سال های قبل

 

توصیه  ایشان:به نظرم رشته خوب و با اینده ای است اما همه چیز وابسته به علاقه و پشتکار دارد

  

>اقای تقوی  رتبه 1 سهمیه.

درصد ها:رادیوبیولوژی70 فیزیک پرتوها70فیزیک عمومی 15بیولوژی45 ریاضی و امار-0- اناتومی فیزیولوژی90 زبان عمومی61

منابع استفاده شده از کل منابع

بیولوژی رسول صالحی         

رادیوبیولوژی استیون دود

کتاب اریک هال هر دو جلد

زبان کتاب های خود دانشکده پیراپزشکی شیرازکه واحد 15در کل   زبان ارائه می شود

خلاصه گایتون

فیزیک حل المسائل هالید

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست ها دکتر مزدرانی

فیزیک تشعشع دکتر نجم ابادی و

 بخش هایی از فیزیک پزشکی دکتر تکاور

حل مسائل فیزیک هالیدی        

بیولوژیِ دکتر مجد

 

اناتومی عمومی علی والیانی

فیزیولوژی کتاب تالیفی

چکیده فیزیولوژِ گایتون

 زبان 504

تافل

 expading  & developing

نمونه سوالات سال های قبل

 >خانم دانشمند:بدون کنکور با سهمیه رتبه اولی و معدل 18.20

راديوبيولوژي و حفاظت

پرتويي

فيزيك پرتوها

1-فيزيك تشعشع و راديولوژي ( جونز ) – تاليف دكتر نجم آبادي

2-فيزيك پزشكي تاليف دكتر تكاور و ساغري – پرتوهاي يونساز

3- يوشانگ

راديوبيولوژي

1-راديولوژي براي راديولوژيست ها – پرفسور اريك هال ترجمه دكتر حسين مزداراني

2-حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديوبيولوژي كاربردي – دكتر استيفن داود Dvvd – ترحمه دكتر حسين مزداراني – انتشارات تربيت مدرس

رياضي

حساب ديفرانسيل وانتگرال و هندسه تحليلي  جرج توماس

حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي لوپي  - ليت – هولد

بيولوژي سلولي

بيولوژي سلولي و ملكولي ( كتاب برگزيده زيست شناسي هفدهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران) - دكتر احمد مجد – دكتر سيد محمد علي شريعت زاده

 

بيولوژي سلولي و مولكولي- دكتر رسول صالحي

 

Molecular cell biology -    H. Lodish

 

فيزيك عمومي

 

فيزيك هاليدي و فيزيك دانشگاهي

 

فيزيولوژي و تشريح

فيزيولوژي پزشكي  : گايتون

فيزيولوژي : شناخت اعمال و وظايف اعضا مختلف بدن: دكتر احمد رستمي

فيزيولوژي و آناتومي ( براي رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي ) : دكترمحمدرضا نيكروش -حسين رضايي

 

 

The Anatomy and physiology Learning system : Editor : Applegate

Illustrated Physiology and its companion : Ann- B- Mc Naught

 

آمار

 

روش هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي - دكتر كاظم محمد و دكتر ملك افضلي

 


مطالب مشابه :


گزارش دانشجویان عزیز ارشد رادیوبیولوژی شیراز

اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب
منابع و درصدهای پذیرفته شدگان ارشد رادیوبیولوژی وحفاظت پرتويي

اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب
آناتومی

1- آناتومی عمومی , دکتر علی والیانی 3- آناتومی عمومی , ایمانه شمایلی یگانه , نشر جامعه‌نگر
منابع و درصدهای پذیرفته شدگان ارشد رادیوبیولوژی

اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب
منابع و درصدهای پذیرفته شدگان ارشد رادیوبیولوژی وحفاظت پرتويي

اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب
درصدها و منابع دانشجویان پذیرفته شده ارشد رادیوبیولوژی شیراز

اناتومی عمومی علی والیانی. فیزیولوژی کتاب اناتومی عمومی علی
گزارش دانشجویان عزیز ارشد رادیوبیولوزی شیراز89

اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب اناتومی عمومی علی والیانی . فیزیولوژی کتاب
منابع کاردانی به کارشناسی اتاق عمل

آناتومی عمومی - علی والیانی. چکیده آناتومی آناتومی را یاد
برچسب :