سوال املا ی فارسی/دوم/خانم صداقتی

                                                        (((( به نام خدا))))

نام و نام خانوادگی :                       سوالات املا ی فارسی              دی ماه 91

نام آموزشگاه :                           نوبت اوّل                   پایه ی دوم راهنمایی

1

گدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف) محضر        ب) حضور     ج) اظهار       د) حاضر

 

 

2

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

الف)مصلحت ـ جهل                       ب) رایهه ـ اعتقاد                                     ج) فراغت ـ چیره دست                   د) اهتزاز ـ عریان

 

 

3

کدام گزینه علامت ( ّ ) لازم ندارد؟

الف)هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند.

ب)صدای شعار جمعیت که از خیابان به گوش می رسد.

ج) بلکه کم تر غصه بخورد.

د)در صحن تمام خانه ها حوض آب هست.

 

 

4

واژه های ناقص را کامل کنید.

الف)زمین های ....زروع از چهار منبع آبیاری میگردد.

ب) در واقع این صدای اعترا.... مردم بود.

ج)صدای غلـ...ل سماور در فضای اتاق پیچیده بود.

د)به فـ....ل خدا مثل بهار بود.

 

 

5

جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

الف) ..........کوهستان پوشیده از برف بود. ( منضره ی ـ منظره ی )

ب) دستی ....... با نخی سفید آسمان تیره رابه زمین می دوزد. (نا مرئی ـ نامرعی)

ج) تک درختی که در بیابان برای رفع .......به انتظارباران نشسته است (عتش ـ عطش ـ اتش )

 

6

غلط های املایی را پیدا کنید و صحیح آن ها را بنویسید.

مسلمانان اسامی فرزندان خود را نام های اعمه و اولیا و اوسیای دین خود انتخاب    می کنند.

به این جمله های نغظ و دل آویز امصال و حکم می گویند.

 

7

صحیح را با «ص» و غلط را با «غ » مشخص کنید.

الف) در املا از خطّ تحریری شکسته استفاده نشود.

ب)خطّ خوب و خوانا تأثیر مثبتی بر ذهن خواننده نمی گذارد.

 

8

دو کلمه ی (ثواب ) و (صواب) هر کدام به چه معناست ؟

 

 

9

با حروف به هم ریخته کلمه ی مناسب بنویسید.

( ق ـ ح ـ م ـ ق)                         (ص ـ ل ـ م ـ ح ـ ت )

( ن ـ م ـ ح ـ ر ـ ص )                   ( س ـ ح ـ ا ـ ن ـ ا ـ م )

 

 

متن املا ی تقریری

 

با شنیدن این کلمات رایحه ی دل انگیزی به مشام می رسد که برای مردم نشاط آور و امید بخش است.

انگار نقّاش چیره دست طبیعت به ترکیب رنگ ها نور نیز پاشیده است. بهار که می آید هر شاخه

گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان برآمده است؛ آسمان هم البتّه

سخاوتمند می شود.

ایرانیان دارای هوش و استعداد فکری خوبی هستند . آن ها درفراگرفتن امور فنّی و هنری و هر

گونه علوم استعداد و قابلیّت دارند.

صدای غلغل سماور در فضای اتاق پیچیده بود. مادربزرگ در حالی که به پشتی تکیه داده بود ، دانه

های تسبیح را بین انگشتانش می چرخاند.

در واقع این صدای اعتراض مردم بود به حکومتی فاسد و ستمگر . شاه هم که می دانست دیگر در

ایران جایی ندارد سه روز قبل فرار کرده بود.


                                                                  «  صداقتی »


مطالب مشابه :


نمونه سوال بدون بارم

بهترین نمونه سوالات منتخب املا و انشا و نگارش و فارسی دوره 1-در کدام گزینه غلط املایی به
سوال املا ی فارسی/دوم/خانم صداقتی

سوال املا ی فارسی/دوم تک درختی که در بیابان برای نمونه سوالات برگزیده انشا پایه
نمونه ی سوالات نگارشی واملای دوره ی راهنمایی

درباره وبلاگ. ای به های علمیّه ی اسلامی را در سربرآورده و یا تک درختی که در بیابان برای
سوالات املاء دوّم وسوّم

بهترین نمونه سوالات منتخب املا و انشا و گاه شاید خوار بنی که در سینه ی کویر درباره
پاسخ نوشتن سوم راهنمایی

زمین خوانده اید ، یک بند درباره ی شگفتی های دارد ابری که در بیابان بر تک استارت
نمونه سوالات املا دوم راهنمایی براساس کتاب تازه تالیف (نمونه 1)

درباره وبلاگ 3- عساره ی اندیشه های خود را در جملات 3- تک درختی که در بیابان برای رفع
نمونه سوال

دل سربرآورده و یا تک درختی که در بیابان برای رفع درباره ی آدم انشا و نگارش
برچسب :