کلاس حقوق تجارت

با سلام.
کلاس حقوق تجارت بصورت هفته در میان تشکیل می شود.لذا امروز کلاس تشکیل نخواهد شد.

منابع:
۱- حقوق تجارت : نوشته دکتر حسینعلی کاتبی
۲- قانون تجارت  :تدوین جهانگیر منصور

لطفا کتاب "قانون تجارت" را هر جلسه همراه داشته باشید.


مطالب مشابه :


حذفیات

مدیریت اجرایی - علوم و تحقیقات اهواز - حذفیات - وبلاگ مدیریت اجرایی 91 علوم وتحقیقات
بازاریابی بین الملل

مدیریت اجرایی - علوم و تحقیقات اهواز وبلاگ مدیریت اجرایی 91 علوم وتحقیقات
اعلام تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 دانشگاه

مدیریت اجرایی - علوم و تحقیقات اهواز - اعلام تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 دانشگاه -
کلاس حقوق تجارت

مدیریت اجرایی - علوم و تحقیقات اهواز وبلاگ مدیریت اجرایی 91 علوم وتحقیقات
موفقیت چیست؟!

مدیریت اجرایی - علوم و تحقیقات اهواز وبلاگ مدیریت اجرایی 91 علوم وتحقیقات
منابع تحقیق در عملیات

مدیریت اجرایی - علوم و تحقیقات اهواز وبلاگ مدیریت اجرایی 91 علوم وتحقیقات
لیست دروس مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی - علوم و تحقیقات اهواز وبلاگ مدیریت اجرایی 91 علوم وتحقیقات
عضویت در سیستم

مدیریت اجرایی - علوم و تحقیقات اهواز وبلاگ مدیریت اجرایی 91 علوم وتحقیقات
برچسب :