نمونه فرم اعلام شروع به کار

شماره : ......................

تاریخ : .........................

 

 

(( نمونه فرم اعلام شروع به کار  ))

 

مدیریت محترم آموزش وپرورش شهرستان ***

 

با سلام و احترام ، بدینوسیله شروع بکار آقای/ خانم   :  .......................... به شماره پرسنلی : ................... 

فرزند : .................... با پست  : .....................  با : ................... ساعت موظف   از تاریخ : ......................

 تا تاریخ : ..........................اعلام می گردد ضمنا یک نسخه از گواهی پایان کار نامبرده در زمان عدم اشتغال  ایشان ارسال خواهد شد. 

بدیهی است عدم ارسال آن بمنزله تداوم کار نامبرده تلقی می شود0

 

مهر و امضا مدیر آموزشگاه :

نام نام خانوادگی


مطالب مشابه :


یک نمونه فرم درخواست کار...

یک نمونه فرم درخواست کار تاريخ : اصل معرفی نامه مبنی بر اشتغال به کار یا بازنشستگی
نمونه فرم اعلام شروع به کار

نمونه فرم اعلام شروع به کار. ( نمونه فرم اعلام شروع به در زمان عدم اشتغال
نمونه فرم قرارداد کار

نمونه فرم قرارداد کار . وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي انسانی مشغول به کار در
نمونه فرم سابقه کار برای ارائه به سفارت

نمونه فرم سابقه کار البته می تونید بر حسب وضعیت کارتون یکسری تغییرات به این فرم
نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرم قرارداد كار كه كارگر به آن اشتغال مقررات مربوط به کار به شرح بندهای
نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه نمونه فرم
برچسب :