موجودیت 18 هزار شرکت تجارتی و ساختمانی رسمی در افغانستان

 

موجودیت 18 هزار شرکت تجارتی و ساختمانی رسمی در افغانستان

 ۱۹/۲/۱۳۸۹                  

ادارهء ایسا یک اداره خدماتی و خارج از بودجه دولت ، یک اداره خود کفا میباشد که به اساس قانون سرمایه گذاری تا سیس شده است .ایسا یا ادارهء حمایت از سرمایه گذاری افغانستا ن منحیث یک دفتر کمیسیون عالی سرمایه گذاری فعالیت نموده وفعالیت های اداره ایسا توسط آن نظارت میگردد .جهت وضاحت بیشتر از فعالیت های آن اداره و وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان با  محترم نور الله داوری رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان مصاحبهء انجام داده ایم که غرض مطالعهء خواننده گان محترم تقدیم میگردد .

 

در نخست از آقای دلاوری روی وضعیت کلی سرمایه گذاری در افغانستان سوال شد که چنین معلومات ارایه نمودند:

سرمایه گذاری در طی هفت سال گذشته در اداره سرمایه گذاری ثبت شده  که اکثراً سرمایه گذاری های داخلی بوده به جز سرمایه گذاری های که در بخش مخابرات ، بانک های خارجی ، در بخش تهیه مواد ساختمانی  پروژه های سرک سازی صورت گرفته  است غالباً سرمایه گذاری هایکه شده از جانب افغانهای که در اروپا ، امریکا ،ممالک خلیج ایران وپاکستان بوده که در افغانستان آمده و سرمایه گذاری کرده اند. در سال گذشته یعنی 1388 نسبت به سال 1387 حدود 31 در صد سرمایه گذاری افرایش داشته  و سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال گذشته تقریباً ده فیصد کمتر گردیده بود که مجموع سرمایه گذاری در سال 1388- به 873  میلیون دالررسیده  است.

تعداد سرمایه گذاری در اداره ایسا که  ثبت و راجستر شده اندگفت که موصوف درمورد

تا حال در حدود 18 هزار شرکت  ثبت گردیده است که یک تعداد آنان بعد ازینکه نتوانستند  قرار داد های دولتی    را  بخصوص در بخش ساختمانی و سرک سازی بدست بیاورند و نسبت  بعضی کمبودی ها نتوانستند با شرکت های خارجی  رقابت نمایند و نتوانستند  شرکت های خود را فعال نگهدارند از آنجمله در سال گذشته در حدود 3500 شرکت به  تجدید ثبت و راجستر حاضر نشده و بعد از بررسی و تصویب کمیسیون عالی نظارت از سرمایه گذاری که تحت ریاست وزیر تجارت وعضویت هفت وزیر حکومت از احصایه اداره ایسا خارج نموده اند آقای دلاوری در مورد تعداد شرکت های خارجی که بیشترین سرمایه گذاری را درافغانستان کرده اند بیانداشت  که کشورهای چون  ترکیه، پاکستان، هندوستان، ایران، امریکا و ممالک اروپای هستند.

موصوف ضممن خوب توصیف کردن وضعیت سرمایه گذاری درسال 1388 از موجودیت شرکت های که در آن اداره راجستر نشده وغیر قانونی فعالیت مینمایند گفت که   شرکت های تجارتی و ساختمانی موجود اند  که بطور غیر قانونی و بدون ثبت و راجستر در کشور فعالیت می نمایند  ، خصوصاً در بخش زراعت که به وزارت مالیه تکس نمی پردازند وبه عواید ملی صدمه می رساند. موصوف در مورد اقدامات اداره ایسا اضافه کرد که موضوع را با مقامات مربوط مطرح کرده اند واظهار آرزو مندی کرد که  در آینده روی آن توجه نموده وجلو آنان را خواهند گرفت  تا عواید دولت به هدر نرفته باشد.

رئیس ایسا در باره علت اینکه در سال 1388 سرمایه گذاری 31 در صد افرایش داشته و آیا مشکلات سیاسی و نظامی روی  سرمایه گذاری تاثیر منفی ندارد ؟  گفت  مسایل امنیتی بدون شک در سرمایه گذاری داخلی و خارجی تاثیر منفی می گذارد اما نگرانی امنیتی  بیشتر از نظر سرمایه گذاران  خارجی است که این در حقیقت  فرصت های تشویق سرمایه گذاری را از دست می دهیم خصوصاً در بخش زراعت، برق و تولیدات او اضافه کرد که ما باید سرمایه گذاری های زیادی را در بخش منابع طبعی می داشتیم او اظهار امیدواری کرد که با بهبود اوضاع  امنیتی سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان نمایند و اینکه چرا  سرمایه گذاری در سال 1388 – افزایش را نشان داده است گفت که یک تعداد تجار ملی مشاهده نمودند که اکثرا موادیکه از خارج وارد می کند در افغانستان تولیدشده میتواند، این بود که سرمایه گذاری صورت گرفته است بخصوص تولیدات پلاستیکی، ساختمانی و استهلاکی ، در بخش تعمیرات سرمایه گذاری زیاد کرده اند.

و از جانب علت دیگر را در توافق یک عده تجار عنوان گرده گفت با همین مشکلات امنیتی یک تعداد تجار توافق نموده و خود را با شرایط هم آهنگ کرده اند

موصوف از نگرانی های امنیتی و هم عدم موجودیت انرژی برق که مشکل دیگر را بوجود آورده بود یاد نموده گفت که اکنون وضعیت بهتر است و سرمایه گذاری رشد خواهد کرد.

 آقای دلاوری در مورد پیش بینی آنان در سال 1389 که سرمایه گذاری افزایش می یابد و یا کاهش خواهد یافت ،گفت من فکر می کنم روند سرمایه گذاری درسال 1389 همانند سال 1388 خواهد بود و ما تلاش داریم که مشکلات اساسی سرمایه گذاران حل شود مثلاً پارک های صنعتی جدید را در نظر داریم که در آینده قریب تاسیس نمایم و هم قرار است اداره پارک های صنعتی جهت رفع مشکلات سرمایه گذاران به یک اداره مستقل تبدیل گردد که اداره پارک های صنعتی وزارت محترم تجارت و اداره ایسا یکجا شده تحت یک ادارهء فعال کار نمایند تا بتوانند مشکلات سرمایه گذاران را مرفوع بسازند او اضافه کرد همین اکنون بخش دوم پارک های صنعتی (جمعهء محمدی) را در بگرامی درطی سال روان به پایه اکمال برسانند وهم تاکید کرد که

یک پارک صنعتی را درمحدودۀ اضافه تراز2 هزارجریب  زمین درشهرجلال آباد امسال تکمیل نمایند.

موصوف درموردعوایدبدست آمده ادارۀ ایسا درسال 1388که به چند رسیده وازآن درکدام بخش هااستفاده می نمایداظهارداشت.

عواید که از خدمات سرمایه گذاری بدست میآید خیلی کم است و این نیازمندی های اداره را تکافومینماید او افزود و عوایدبیشتر که به دست میآید از طریق فعالیتهای تجارتی بوده وتوسط وزارت مالیه حصول میشود علاوتاً گفت که در سال 1388  اداره ایسا یک عشاریه دو میلیون دالر به وزارت مالیه تکس پرداخته است .

بگروند:

بااینکه حدود پانزده هزار شرکت و یا کمپنی های خارجی و داخلی جهت ارایه خدمات جواز فعالیت اخذ کرده و فعالیت مینمایند گفته میشود روند بازسازی به کندی پیش میرود و از جانبی هم پروژه های تطبیق شده از جانب شرکتهای ساختمانی قناعت استفاده کننده گان را فراهم نکرده و اکثراً بعد از گذشت مدت کوتاهی ترمیم طلب میگردد که این خود ذیدخل بودن فساد را نشان میدهد .

 پس دولت باید با تمام توانایی برای رفع این نقیصه اقدامات جدی را در نظر بگیرد تا از سرمایه ملی کشور استفاده مقعول صورت بگیرد.

مصاحبه : غوثی

 


مطالب مشابه :


اسامی شرکت های طراحی و اجرای نمای ساختمان - شماره 4

اسامی شرکت های طراحی و اجرای تهیه نقشه های ساختمانی,طراحی و اجرای نماواجرای دکوراسیون
موجودیت 18 هزار شرکت تجارتی و ساختمانی رسمی در افغانستان

موجودیت 18 هزار شرکت تجارتی و ساختمانی درسال 1388 از موجودیت شرکت های که در آن اداره
اسامی شرکت های طراحی و اجرای نمای ساختمان - شماره 5

اسامی شرکت های طراحی و اجرای نمای واردات صادرات داخلی و استخراج سنگ های ساختمانی ,
اسامی شرکت های طراحی و اجرای نمای ساختمان - شماره 3

اسامی شرکت های طراحی و سازه های پیش ساخته سنگ های ساختمانی دیوار پوش ها کفپوش ها
بزرگترین تولید كننده رنگ های صنعتی و ساختمانی در ایران و قطعه ساز برتر

و توانستند 400 تن رنگ و انواع رنگ های ساختمانی و تینر های بزرگ با نام شرکت
اسامی شرکت های همکار

اسامی شرکت های 1044- شرکت ساختمانی کاوک متین نوین 1045- شرکت ساختمانی بهساز
اسامی 21 فناوری نوین ساختمانی مورد تایید وزارت مسکن

در ساخت سیستم‌های ساختمانی بهره‌گیری شرکتهای مربوطه پس از اسامی 21 فناوری
معرفی دفتر مهندسی طراحی، نظارت و اجرای ساختمان

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی عمران سازه خمام، به شرکت های ساختمانی
دستورالعمل تحویل موقت واحدهای ساختمانی شهرک پیامبر اعظم (ص)

دستورالعمل تحویل موقت واحدهای ساختمانی شرکت خارج از قواره های اسامی وتاریخ
انواع شرکت و روش ثبت آنها ...

3) اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند. 6 مدارک شرکتهای تعاونی برای ثبت:
برچسب :