منابع کارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی و جغرافياي انساني(منابع جغرافياي برنامه ريزي شهری)

                              منابع كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي

 

الف- زبان انگليسي:

(ضريب2)

1.    زبان تخصصي1و2 پيام نور

2.    كتاب هيومن2   120 (صفحه اول)

3.    كتاب فيزيكال

4.    پرينسبال آ  و  د  جغرافيا

 

 

 

    ب- ژئومورفولوژي:

(مباني وايران)

(ضريب2)

1.    ژئومورفولوژي اقليمي(پيام نور)(دكتر محمودي)(تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

2.    ژئومورفولوژي ساختماني(پيام نور)(دكتر محمودي)(تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

3.    ژئومورفولوژي ديناميك(پيام نور)(دكتر محمودي)(تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

4.    ژئومورفولوژي ايران(پيام نور)(دكتر جمشيد جداري عيوضي) (تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

5.    ژئومورفولوژي ايران(قومس)(طالقاني)

6.    مباني ژئومورفولوژي(خيام)

ج- آب وهواشناسي:

(مباني وايران)

(ضريب2)

1.    آب وهواي ايران(پيام نور)(دكتر عليجاني)

2.    مباني آب وهواشناسي(سمت)(دكتر عليجاني)

3.    اقليم شناسي(پيام نور)(دكتر جعفرپور)

د- منابع آب وخاك :

(ضريب2)

1.    جغرافياي خاكها(تهران-كردواني)

2.    منابع مسائل آب (جلد1)(تهران-كردواني)

3.    منابع مسائل آب(جلد2)(آبهاي شور) (تهران-كردواني)

4.    مناطق خشك(جلد1)(تهران-كردواني)

 

ر- فلسفه جغرافيا:

 (ضريب1)

1.    انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا(شكويي)(سه فصل اول ص 170) (تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

2.    فلسفه جغرافيا(پيام نور)(دكتر شكويي) (تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

3.    فلسفه جغرافيا( آبي رنگ)

 

 

 

ز-منابع جغرافياي انساني: (ضريب1)

1.    ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري(سمت)(شكويي)سه فصل اول(ص198)+فصل آخر(فصل مادر شهر) ص240+198(تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

2.    جغرافيا وشهرشناسي(دكتر يدالله فريد)(تبريز)

3.    مباني جغرافياي روستايي(سعيدي)(سمت)

4.    جغرافياي روستايي ايران(مهدوي)(سمت)

5.    جغرافياي كوچ نشيني(دكتر مشيري)(سمت)60 ص اول (تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

توجه:كتاب مجموعه سوالات پردازشي جغرافيا كي از مهمترين منابع كارشناسي ارشد ميباشد

شماره تماس تهيه جزوه:61113366

 

        منابع كارشناسي ارشد جغرافياي انساني(منابع جغرافياي برنامه ريزي شهري)

 

 

  الف- زبان انگليسي:

  (ضريب 2)

  (براي روستايي ضريب2)

 

1.  زبان تخصصي1و2پيام نور: زبان1 براي طبيعي وزبان 2براي انساني ميباشدلازم به ذكر است كه خواندن هردو (1و2)ضروري ميباشد.

2.    كتاب هيومن دو2  120 صفحه اول   قومس

3.    كتاب فيزيكال

4.    پرينسبال  آ  و  د  جغرافيا

 

 

 

 

  ب-جغرافياي شهري:

  (مباني وايران)

  (ضريب2)

  (براي روستايي ضريب2)

1.     ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري(سمت) (دكتر حسين شكويي)براي مطالعه سه فصل اول(ص198)+فصل آخر(فصل مادرشهر)ص240-198(تهيه خلاصه درس مزبور ازآقاي عباسي)

2.     جغرافياي شهري ايران(پيام نور)(اصغر نظريان) (تهيه خلاصه درس مزبور ازآقاي عباسي)

3.     جغرافيا وشهرشناسي(تبريز)(يداله فريد)

4.    جغرافياي شهري(پيام نور)(دكترحسين شكويي) (تهيه خلاصه درس مزبور ازآقاي عباسي)

 

 

 

 

 

  ج-برنامه ريزي شهري:

  (مباني وايران)

  (ضريب2شهري)

  (ضريب  0 براي روستايي)

 

1.    مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري(علم وصنعت)(اسماعيل شيعه)فصل3و4 مطالعه شود.

2.    برنامه ريزي شهري در ايران (پيام نور-دكتر مجتهد زاده)(تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

3.    فرآيند هر برنامه شهري (سمت )(دكتر رهنمايي)

4.    برنامه ريزي شهرهاي جديد(سمت-زياري-كرامت الله)

5.    تحليلي از ويژگيهاي برنامه ريزي شهري در ايران(دهاقاني-علم وصنعت ايران)

6.    مجموعه ومباحث روشهاي شهرسازي(جغرافيا –وزارت مسكن-محمدتقي رهنمايي)

 

 

 

 

 

 

 

  د- برنامه ريزي ناحيه اي     وروستايي:

)  ضريب2)

  (براي روستايي ضريب2)

1.    اصول وروشهاي برنامه ريزي ناحيه اي (پيام نور)(دكتر حسين آسايش)(تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

2.    اصول وروشهاي برنامه ريزي روستايي(پيام نور)(دكتر حسين آسايش)( تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

3.    برنامه ريزي روستايي در ايران(پيام نور)(دكتر حسين آسايش)

4.    اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي(اشكوري) ( تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

5.    اصول ومباني عمران ناحيه اي(دكتر زمرديان)

6.    رهنمودهايي بر برنامه ريزي مراكز روستايي(جهاد سازندگي)(دي اچ  وي  هلند)

 

 

 ح- فلسفه جغرافيا:

  (ضريب 1)

  (براي روستايي ضريب1)

1.     انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا(شكويي)سه فصل اول ص( تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

2.     فلسفه جغرافيا(پيام نور)(شكويي) ( تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)170

3.     فلسفه جغرافيا(آبي رنگ)

 

 

 

 

 

 ر- مباني جغرافياي طبيعي:

(ضريب1)

(براي روستايي ضريب1)

1.     ژئو مورفولوژي ايران(پيام نور)(دكتر عيوضي) ( تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

2.     ژئومورفولوژي ساختماني(دكتر محمودي) ( تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

3.     ژئومورفولوژي اقليمي(دكتر محمودي) ( تهيه خلاصه درس مزبور از آقاي عباسي)

4.     ژئومورفولوژي ايران(علائي طالقاني)

5.     مباني آب و هوا شناسي(عليجاني)(جزوه آقاي دكتر عزيزي) (ص120)

6.     آب وهواي ايران(پيام نور)(دكتر عليجاني)

ژ- جغرافياي روستايي:

(مباني و ايران)

(براي روستايي ضريب2)

(براي شهري ضريب 0)

1.     مباني جغرافياي روستايي(دكترسعيدي)(سمت)

2.     جغرافياي روستايي ايران(دكتر مهدوي)(سمت)

3.    جغرافياي كوچ نشيني(دكتر مشيري)(سمت)60( صفحه اول)

توجه:كتاب مجموعه سوالات پردازش جغرافيا يكي از مهمترين منابع كارشناسي ارشد ميباشد.

 شماره تماس جهت تهيه جزوه:   61113366 

 


مطالب مشابه :


اساسنامه انجمن علمـي جغرافيا وبرنامه ريزي شهري دانشگاه پيام نور رشت

بسم الله الرحمن الرحيم اساسنامه انجمن علمـي جغرافيا وبرنامه ريزي شهري دانشگاه پيام نور رشت
شرایط صدور پروانه های ساختمان در شهرها :

گريزلي- كارخانه صنعتي -ماشين سازي تاريخ ايراني كاريابي رشت های رشت و لنگرود
منابع کارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی و جغرافياي انساني(منابع جغرافياي برنامه ريزي شهری)

سازه وبسایت تخصصی مهندسی عمران ايران مساحت مرکز پژوهش شورای شهر رشت كاريابي رشت
چه كسي شهردار رشت ميشود؟ + اسامي 23 گزينه

چه كسي شهردار رشت ميشود؟ + اسامي 23 برچسب‌ها: شهرداري رشت, استخدام گيلان, كاريابي هاي
مشاغل جديد كاريابي شتاب تا تاريخ 21 تير ماه 1393

مشاغل جديد كاريابي شتاب تا تاريخ 21 شركت معتبر توليد فوم واقع در رشت دستمزد قانوني و
روش لذت بردن در دوره عقد

وقتی خانواده مسعود واسه تحقیقات اومدن رشت :2/2/90 سايت كاريابي ; رابطه جنسي از راه مقعد بسيار
نامزدي

وقتی خانواده مسعود واسه تحقیقات اومدن رشت :2/2/90 سايت كاريابي ; رابطه جنسي از راه مقعد بسيار
خرید حلقه

۵ شنبه قراره با خواهرم برای خرید حلقه بریم رشت. سايت كاريابي ; رابطه جنسي از راه مقعد بسيار
یه حرف تازه

وقتی خانواده مسعود واسه تحقیقات اومدن رشت :2/2/90 سايت كاريابي ; رابطه جنسي از راه مقعد بسيار
سرد مزاجی در خانمها

وقتی خانواده مسعود واسه تحقیقات اومدن رشت :2/2/90 سايت كاريابي ; رابطه جنسي از راه مقعد بسيار
برچسب :