(قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه/شركت) (مربوط به در حقوق کار)

فرم

(قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه/شركت)

 

مشخصات كارگاه

1-     نوع صنعت يا فعاليت

2-     انواع محصول

3-     ظرفيت اسمي

4-     نوع مالكيت

5-     تعداد كل كاركنان

6-     تعداد كاركنان مشمول قرارداد

7-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کا کارکنان_____ ریال   /   جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ___ ریال

8-   جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرار داد_____ ریال / جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرار داد _____ ریال

9-     محل كارگاه

10- آدرس دفتر مركزي

اين قرارداد بين شوراي اسلامي كار/ انجمن صنفي/ نمايندگان رسمي و منتخب كارگران به اسامي: 1-                            2-                                3-                   

و كارفرما/ نمايندگان قانوني كارفرما به اسامي: 1-                   2-                    3-

بر اساس آئين نامه مصوب مورخ 11/8/1370 و ضوابط و روشهاي اجرايي شماره 24738/ن مورخ 27/9/1370. اداره كل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري وزارت كار و امور اجتماعي به شرح زير منعقد مي گردد:

ماده1- مدت اين قرارداد از تاريخ ...................... لغايت ...................... مي باشد.

ماده2- توليد مبنا در اين قرارداد با روش ...................... تعيين گرديده و رقم آن معادل(با ذكر معيار سنجش) نفر ساعت مي باشد.

ماده3- درصد افزايش توليد بر اساس مازاد بر توليد مبناي كارگاه در هر دوره تناوب كه  ...................... ماهه مي باشد طبق فرمول بند (5) ضوابط و روشهاي اجرايي مزبور محاسبه مي گردد.

ماده4- سهم پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب به ازاء هر يك درصد افزايش توليد در محدوده مقرر در ضوابط و روشهاي اجرايي آيين نامه به شرح زير تعيين و محاسبه مي شود: (نحوه و چگونگي درصد مزد متناسب با درصد افزايش توليد ذكر شود.)

ماده5- چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب بيشتر يا كمتر از حد مجاز و نرمال كارگاه كه معادل  ...................... درصد مي باشد، گردد. افزايش يا كاهش ضايعات در مبلغ پاداش افزايش توليد به اين ترتيب تاثير خواهد كرد:

الف: به ازاء هر  ...................... درصد افزايش ضايعات معادل  ...................... درصد كل مزد ثابت/ مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوطه از كل مبلغ پاداش افزايش توليد كسر خواهد شد.

ب: به ازاء هر  ..................... درصد كاهش ضايعات معادل  ...................... درصد كل مزد ثابت/ مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به كل مبلغ پاداش افزايش توليد اضافه خواهد شد. (ضمنا محاسبات مربوط به ضايعات مجاز و نرمال و نيز ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب ضميمه اين قرارداد مي باشد).

ماده6- چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد كيفيت توليد كارگاه در هر دوره تناوب پائين تر يا بالاتر از حد مجاز و نرمال كارگاه گردد، كاهش يا افزايش سطح كيفيت در مبلغ پاداش تاثير خواهد گذاشت- ضوابط و محاسبات مربوط به اين امر و اثرات منفي يا مثبت ناشي از آن ضميمه اين قرارداد مي باشد.

تبصره- به منظور نظارت صحيح و مشخص نمودن ميزان كاهش و يا افزايش سطح كيفيت كالا در ارتباط با افزايش توليد طرفين موافقت مي نمايند كميته نظارت بر كيفيت مركب از: تشكيل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان، نسبت به اثرات منفي يا مثبت اين امر در ميزان پاداش افزايش توليد اقدام گردد.

ماده7- نحوه توزيع كل مبلغ پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب طبق بند (9) و تبصره مربوطه در ضوابط و روشهاي اجرائي مزبور صورت مي گيرد.

ماده8- چنانچه در مدت اجراي قرارداد تغييرات عمده اي در عوامل توليد از قبيل سرمايه گذاري، نيروي كار، ماشين آلات و امثال اينها كه در وضعيت توليد مبنا موثر باشد، بوجود آيد از زمان تغيير در محاسبه توليد مبنا تجديد نظر به عمل خواهد آمد.

ماده9- به منظور نظارت به حسن اجراي اين قرارداد در زمينه نحوه توزيع پاداش كميته نظارت مركب از افراد زير تشكيل مي شود: (نام و نام خانوادگي و سمت اعضاء كميته)

ماده10- اين قرارداد مشتمل بر  ............ ماده و  ............ تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل  ............ برگ در .............. نسخه كه همگي در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ   ............ به امضاء طرفين قرارداد رسيده كه پس از تائيد وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا      مي باشد.

نام و نام خانوادگي و امضاء شوراي اسلامي كار

نام و نام خانوادگي و امضاء كارفرما / انجمن صنفي/ نمايندگان رسمي و منتخب كارگران نمايندگان قانوني كارفرما

توضيحات راجع به اين قرارداد:

الف- پيش بيني كميته نظارت موضوع ماده 9 اين قرارداد با توجه به ضوابط و روش هاي اجرايي آئين نامه الزامي نيست.

ب- اين قرارداد حداقل در سه نسخه تنظيم و پس از تاييد يك نسخه تنظيم و پس از تاييد يك نسخه آن در مرجع ذيربط در وزارت كار و امور اجماعي نگهداري مي شود.

ج- پيش بيني ساير موارد در قرارداد با رعايت ضوابط آئين نامه مانعي ندارد.

********

 

 


مطالب مشابه :


(قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه/شركت) (مربوط به در حقوق کار)

(قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد اين قرارداد بين شوراي اسلامي كار/ انجمن صنفي
قرارداد چیست؟

خرد خاموش مردم است که با زبانی فاخز به نام قرارداد نوشته قرارداد پاداش افزایش تولید
حرف اول

قرارداد چیست؟
7 ویژگی قراردادهای جدید نفتی/ ایران به غول‌های نفت پاداش می‌دهد

تدوین یک مدل قرارداد در 7 حوزه براساس میزان افزایش تولید این پاداش افزایش یا کاهش می
طبقه بندی مشاغل کارگری

پاداش افزایش تــولـــید ، کارگاهها میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد پاداش افزایش
پاداش وزیر نفت به کارکنان قرارداد معین صنعت نفت

پاداش وزیر نفت به قرارداد معین صنعت بر اساس افزایش تولید نفت انجام شده به
برچسب :