شاخصهای ارزیابی مدارس راهنمایی

 شاخصهاي ارزيابي عملكرد آموزشی  مدارس راهنمایی  منطقه هشترود  در سالتحصيلي  88-87                

رديف

شاخصهاي ارزيابي وعوامل عملكردي

وضعيت اقدام

نام آموزشگاه :                                          نام مدير :                                      نام معاون آموزشی :                                       تاریخ بازدید :                             

4

3

2

1

0

1

برنامه سالانه (تنظیم وتدوین برنامه قبل از شروع سالتحصیلی تصویب کلیات برنامه در شورای مدرسه وثبت آن در دفتر شورا میزان انطباق موارد مندرج در برنامه با عملکرد موجود وبررسی میزان تحقق اهداف آموزشی پیش بینی شده در برنامه )

 

 

 

 

 

2

دفتر حضور وغیاب کارکنان (شماره گذاری وپلمپ دفتر امضاء موقع ورود وخروج درج ساعت ورود وخروج استفاده از مهر درس ندارد کنترل دفتر در پایان هر هفته وانسداد آن ثبت مشخصات کلیه کادر با ذکر سمت )

 

 

 

 

 

3

دفتر آمار- شناسایی وجذب کودکان بازمانده از تحصیل  ( پلمپ دفتر وتایید وانسداد آن توسط آموزش حداکثر تا پایان مهر ماه تنظیم دفتر بر اساس پایه و به تفکیک کلاس قید مراتب ترک تحصیل اخراج جهش تحصیلی -  انتقال و شماره رای  کمیسیون خاص در ستون ملاحظات تنظیم رایانه ای دفتر شناسایی کلیه دانش آموزان واجد شرایط و تلاش برای جذب بازماندگان تهیه لیست اسامی این کودکان وارسال آن به اداره گزارش به موقع ترک تحصیل کنندگان به اداره جهت اقدامات بعدی هماهنگی با سایر نهادها جهت شناسایی دانش آموزان بازمانده تحقیق در خصوص علت ترک تحصیل این دانش آموزان )

 

 

 

 

 

4

استخراج وتنظیم چارت سازمانی وسازمان عملی مدرسه ونصب آن در دفتر مدیر ومعاون (قید ومشخص نمودن عوامل اجرایی در چارت سازمانی وقید مشخصات معلمان به همراه رشته تحصیلی تعداد کلاس وآمار دانش آموزان در سازمان عملی )- تقسيم كار بين عوامل اجرايي (مشخص نمودن شفاف ودقيق وظايف محوله وصورتجلسه نمودن آن در ابتداي سالتحصيلي وابلاغ كتبي به عوامل وضبط يك نسخه از آن در پرونده پرسنلي)

 

 

 

 

 

5

برنامه هفتگی (تنظیم برنامه بر اساس جداول ساعات درسی هفتگی مصوب قید تمامی ساعات دبیران بر طبق ابلاغ (موظف وغیر موظف ) تناسب عناوین درسی در برنامه دروس روزانه با توجه به توانایی دانش آموزان (مثال : برنامه یکروز ریاضی ادبیات حرفه وفن )-پراکندگی ساعات درسی یک ماده درسی در برنامه هفتگی تفاوت زمان یک ماده درسی در برنامه عدم تدریس بیش از 6 ساعت دبیران در یک روز برنامه هفتگی دروس با مشخصات کامل ( ایام هفته تعداد کلاسهای درس  در پایه ها و نام مواد درسی نام دبیران )تهیه ونصب در دفتر مدرسه )

 

 

 

 

 

6

پرونده های تحصیلی دانش آموزان ( ترتیب مدارک تحصیلی از پایه های بالا به پایین کپی شناسنامه با مهر تطبیق شد عکس دار بودن شناسنامه دانش آموزان 15 سال تمام گواهینامه پایان دوره ابتدایی   شناسنامه سلامت فرم تعهد ثبت نام با امضاء اولیاء-   کارنامه سال یا سالهای قبل دوره راهنمایی )   

 

 

 

 

 

7

پرونده های پرسنلی (تشکیل پرونده برای تمام پرسنل موظف وغیر موظف رسمی وغیر رسمی وجود ابلاغ موظف وغیر موظف ابلاغ داخلی شروع بکار برنامه درسی معلم کپی شناسنامه آخرین حکم گارگزینی چیدمان مدارک به ترتیب سالتحصیلی از بالا به پایین عقد قرارداد ارزشیابی سالانه وتنظیم ماهانه فرمهای مستمر وضبط آنها در پرونده به همراه بازخورد دفاتر نمره وبازدیدهای کلاسی)

 

 

 

 

 

8

دفاتر ثبت یاددهی و یادگیری ( قید تاریخ تمامی جلسات متشکله و تعطیلی درج دقیق وواضح فعالیتهای کلاسی واجتناب از عنوان تدریس شد اجتناب از لاک وقلم خوردگی عنایت به پرسشهای مستمر کلاسی واختصاص حداقل 3نمره برای هر نفر در هر نوبت عدم استفاده از علائم ونمرات رمزدار ولاتین ومثبت ومنفی ونمره صفر بررسی دفاتر در پایان هر ماه وارائه بازخورد کتبی به دبیران گروه بندی دانش آموزان ثبت فعالیتهای گروهی ثبت ملاقات با اولیا دانش آموزان )

 

 

 

 

 

9

بازدید کلاسی مدیر ( تنظیم برنامه زمانبندی بازدید ابلاغ شاخصهای بازدید مدیر از کلاس ها به معلمان در اولین جلسه شورای معلمان پس از شروع سالتحصیلی بررسی استفاده از طرح درس روزانه استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس میزان تسلط معلم بر کلاس برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان ومشارکت دادن آنان  در امر تدریس ارائه مطالب با لحاظ تفاوتهای فردی در کلاس آماده نمودن دانش آموزان برای تدریس و ایجاد انگیزه لازم در آنان ربط دادن موضوعات درسی به مسائل روز و جامعه وکاربردی نمودن موارد تدریس ارائه بازخورد کتبی به معلمان ورویت وامضاء آن توسط معلم  - میزان اهتمام همکار برای اجرای طرح تلاش آفرین فعالیتهای مکمل وفوق برنامه آزمون کوتاه رعایت بودجه بندی کتب درسی ) (بخشنامه شماره 906/13740-21/8/87 مد نظر باشد )

 

 

 

 

 

10

شورای دبیران ( شماره گذاری وپلمپ دفتر تنظیم برنامه زمانبندی برای جلسات وارسال آن به اداره وتشکیل ماهانه جلسات براساس آن ارسال دعوتنامه به دبیران با قید موضوع جلسات مطرح نمودن بخشنامه های مهم وکلیدی در جلسات بررسی وارائه راهکارهای لازم در جهت رفع نارسائیهای آموزشگاه - زمان وتاریخ ومحل جلسات حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه ومقید وموظف نمودن معلمان به حضور با آمادگی قبلی رعایت ساعت شروع وخاتمه مشخص نمودن دبیر جلسات قید دستور جلسات در صورتجلسات استفاده از نکته نظرات معلمان وثبت آنهابنام خودشان درصورتجلسات قید مصوبات نهائی در صورتجلسات ومشخص نمودن مسئولان پیگیری ومهلت اقدام ارائه گزارش از نحوه انجام مصوبات قبلی در جلسات بعدی ارائه گزارش کوتاه در هر جلسه از عملکرد آموزشی واداری ماه قبل لحاظ نمودن جدی حضور فعال معلمان در جلسات در ارزشیابی سالانه جلوگیری از طرح مسائل خارج از موضوع جلسه ارسال 3 ماهه صورتجلسات به اداره دعوت کتبی  از مسئولین آموزش اداره (مدیر معاون آموزشی کارشناس آموزشی )و ایجاد زمینه ارتباط مستقیم وتبادل نظر معلمان با مسئولین مذکور )

 

 

 

 

 

11

شوراي مدرسه ( شماره گذاري وپلمپ دفتر تنظيم برنامه ي زمانبندي براي جلسات وارسال آن به اداره و تشكيل  جلسات  براساس آن 2 هفته يكبار مطالعه وظايف شوراي مدرسه در آيين نامه اجرايي مدارس وتشكيل جلسات بر اساس آن حضور تمامي اعضاء به ويژه نماينده انجمن اولياءودبيران در جلسات )

 

 

 

 

 

12

اجرای طرح تلاش آفرین آزمون کوتاه ( تهیه پوشه طرح تلاش آفرین تشویق واهداء جایزه به دانش آموزانی که در طول ماه پیشرفت تحصیلی داشته اند و ثبت موارد در صورتجلسات مربوطه استفاده از جزوه ارسالی در بخشنامه طرح تلاش آفرین تکثیر فرمهای آزمون کوتاه تو جیه همکاران در استفاده صحیح از این طرح و بایگانی نمونه ای از برگهای کوئیز استفاده شده در دفتر آموزشگاه تاکید براستفاده تمامی همکاران از این طرح بیان اهداف ونحوه استفاده از این طرح در اولین جلسه شورای دبیران پس از شروع سالتحصیلی  )

 

 

 

 

 

13

فعاليتهاي آزمايشگاهي وكارگاهي (تهيه دفتر مخصوص وپلمپ شده وثبت كليه فعاليتها در آن دفتر تنظيم برنامه ي زماني استفاده از آزمايشگاه وكارگاه ثبت فعاليتها با قيد تاريخ روز وامضاء معلم مربوطه ،متصدي  ومدير -  تهيه گزارش كار توسط گروههاي دانش آموزي ونمره دهي به آنها چيدمان مرتب ومنظم تجهيزات)

 

 

 

 

 

14

تجزيه وتحليل امتحانات سال گذشته (سالانه ) در جلسات شوراي معلمان سال جاري ومشخص نمودن نقاط قوت ونارسائیها واتخاذ راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت در سالجاری - تشکیل کلاسهای تقویتی در دروس مشکل دار بر اساس آیین نامه خدمات فوق برنامه (در ابتدای سالتحصیلی پس از آزمون تشخیصی از ورودیهای پایه اول ومشخص شدن استفاده کنندگان از تبصره 18 وپس از امتحانات نوبت اول در سایر پایه ها )

 

 

 

 

 

15

استخراج  درصد قبولی در نوبت اول سالجاری ومقایسه آن با سه سال گذشته به صورت نموداری وطرح آن در جلسات شورای معلمان با هدف رفع مشکلات ارائه بازخورد کتبی نتایج هر نوبت به معلمان ودرخواست کتبی علل قوت ونارسائیهای حاصله به همراه راهکارهای پیشنهادی

 

 

 

 

 

16

فعالیتهای مکمل وفوق برنامه غنی سازی اوقات فراغت ( اطلاع رسانی وتوجیه همکاران در خصوص فعالیتهای مکمل  وفوق برنامه تهیه کتاب این فعالیتها ارسال به موقع فعالیت همکاران در این خصوص به اداره تشکیل نمایشگاه فعالیتهای مکمل در بهمن ماه در آموزشگاه شرکت در نمایشگاه منطقه ای فعالیتهای مکمل وفوق برنامه در اردیبهشت ماه آموزش وترغیب دانش آموزان برای تنظیم برنامه منزل اقدام در این خصوص طبق بخشنامه ارسالی به  مدارس میزان اهتمام همکاران در خصوص هدایت د انش آموزان )

 

 

 

 

 

17

جبران عقب ماندگی درسی در طول هفته (استخراج ساعات درسی که به دلیل تعطیلات رسمی وغیر رسمی یا مرخصی وغیبت همکاران تشکیل نیافته از دفاتر نمره وهماهنگی با معلمان مربوطه دریافت بودجه بندی کتب درسی از گروههای درسی وبررسی میزان تدریس معلمان از روی دفاتر نمره یا در بازدیدهای کلاسی وتشکیل جلسات جبرانی در شیفت مخالف یا ساعات دروسی که از بودجه بندی جلوتر هستند .)

 

 

 

 

 

18

ارتباط خانه ومدرسه (استخراج عملکرد آموزشی وتربیتی دانش آموزان در پایان هر ماه در قالب کارنامه ماهانه وارسال به اولیا ء دعوت از اولیاء دانش آموزان مشکل دار وبرگزاری جلسات مشاوره ای وهم اندیشی با آنان جهت حل مشکلات فرزندانشان )

 

 

 

 

 

19

توانمند سازی شغلی خود و معلمان (تهیه مجلات رشد مدیریت ومعلم وآبونه کردن مدرسه به این مجلات کپی صفحات مهم ومرتبط وتوزیع بین معلمان در خصوص اصول مدیریت کلاس شیوه های فعال تدریس بکارگیری نحوه فعالیتهای مکمل وفوق برنامه ووسایل کمک آموزشی در حین تدریس ...)

 

 

 

 

 

20

الگوهای برتر تدریس ( نحوه اطلاع رسانی مدیر در این مورد نحوه استفاده همکاران از سی دی های ارسالی منتخبان استان  - میزان شرکت دبیران حائز شرایط در الگوهای برتر تدریس مطرح نمودن موضوع در جلسات شورای دبیران و انجام تمهیدات لازم برای شرکت دبیران در این مورد نحوه شرکت مدیر در جشنواره فرآیندهای مدیریتی )

 

 

 

 

 

21

سازماندهی اصولی معلمان در مدرسه ( استفاده از معلمان با سابقه وتجربه مفید در دروس وپایه های حساس پرهیز از تدریس انحصاری معلمان در پایه خاص تشکیل جلسات توجیهی برای معلمان تازه کار وحق التدریس وارائه تجربیات کلاسداری وشیو ه های موثر تدریس خود ودیگر معلمان با سابقه ثبت اقدامات در صورتجلسه مخصوص )

 

 

 

 

 

22

میزان اطلاعات مدیر از آیین نامه ها ‍- شیوه نامه ها ودستورالعملهای مربوطه (آیین نامه اجرایی مدارس آیین نامه امتحاناتشیوه نامه خدمات فوق برنامه دستورالعمل ثبت نام سالجاری  پرسش حداقل دو سئوال از هر یک از موارد فوق در تمامی بازدید ها در دسترس بودن موارد فوق ولزوم مطالعه مستمر آنها )

 

 

 

 

 

23

تشویق وتنبیه دانش آموزان ومعلمان ساعی وتلاشگر (اختصاص پوشه خاص به این امر تهیه تقدیر نامه کتبی برای دبیران واستفاده به موقع از آن معرفی معلمان تلاشگر در پایان هر نوبت به اداره با دلایل ومدارک لازم جهت صدور تشویق تهیه جوایز برای دانش آموزان ساعی  طی مراحل اداری لازم توسط مدیر در مدرسه در خصوص همکارانی که در انجام وظایف محوله توفیق چندانی نداشته و معرفی به موقع آنان به اداره جهت اقدامات بعدی )

 

 

 

 

 

24

مسابقات علمی فرهنگی وهنری والمپیادها (میزان شرکت دانش آموزان در  مسابقات فرهنگی وهنری   برنامه ریزی برای حداقل دو مورد مسابقه علمی برای کل پایه ها در آستانه نوبت های امتحانی  تعیین جوایز ارزنده از طرف آموزشگاه برای این منظور و اختصاص پوشه خاص و ثبت  این فعالیتها در آن )

 

 

 

 

 

25

هماهنگی وهمکاری با گروههای آموزشی و دعوت از سرگروههای درسی در هر ماه جهت ارزیابی عملکرد تدریس تخصصی معلمان ( حداقل دو مورد ) به ویژه در خصوص معلمان مشکل دار و ارائه بازخورد کتبی به آنان و نظارت لازم جهت اصلاح فرآیند تدریس

 

 

 

 

 

جمع نمره

 

الف ) موارد قوت وقابل تقدیر :

1-

2-

3-

4-

ب) موارد قابل اصلاح وپیگیری مجدد :

1-

2-

3-

4-

ج ) ابتکارات :

 

د) نظریه نهایی  بازدید کنندگان :

نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان :

1-                                               2-                                                         3-

 


مطالب مشابه :


جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونة دولتی استان چهارمحال و 2 منطقه 2 پسرانه 9 دی
پاسخنامه سوالات رياضي سوم راهنمايي خرداد 89

ریاضی مدارس راهنمایی منطقه پیربکران - پاسخنامه سوالات رياضي سوم راهنمايي خرداد 89 - توضیح
گزارش کار گروه آموزشی حرفه وفن منطقه البرز شش ماهه اول سال تحصیلی 1386 -1387

و ارائه به مدارس منطقه. 2-تهیه جزوه از مدارس راهنمایی شهر صنعتی و حضور
شاخصهای ارزیابی مدارس راهنمایی

شاخصهاي ارزيابي عملكرد آموزشی مدارس راهنمایی منطقه هشترود در سالتحصيلي 88-87
برچسب :