قرارداد مشاركت تجاری مغازه/فروشگاه/کارگاه/.........


قرارداد

( مشاركت تجاری مغازه/فروشگاه/کارگاه/.......... )

 

قرارداد مشاركت مدني ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني كه عبارت است از:

«ماده 10 قانون مدني: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.»

بنا به توافق و تفاهم كامل طرفين و ضمن العقد خارج لازم(كه با قرار عقد مزبور بطور شفاهي بين طرفين ذيل الذكر انعقاد يافته) في مابين:

طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقاي ............................. فرزند آقاي ..................... داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: .....................................................تلفن.....................

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................................. داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: ...........................................................تلفن...................

طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي ................... فرزند آقاي ................................ داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: ............................................................تلفن..................

 

طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشند.

موضوع قرارداد:

ماده1- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت(شراکت) طرفين بالمناصفه و متساوياً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/...................

ماده2- تابعيت اين مشاركت ايراني است.

 

مکان اجرای قرارداد:

ماده3- مکان ومركز اصلي اين شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/.... است

 به نشاني خيابان.......................................................................................................(آدرس مکان و کسب و کار)

 

مدت قرارداد:

ماده4- مدت اين شراکت از تاريخ ................ ماه يكهزار و سيصد و ...............شمسي به مدت ............ سال تمام خورشيدي مي باشد.

 

سرمایه و ملبغ کل قرارداد:

ماده5- کل سرمايه اين مشاركت مبلغ...........................................ریال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است.

تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده 5 زیر)

ماده5- کل سرمايه اين مشاركت مبلغ...................................است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.

شریک اول آقای/خانم ................فرزند................... شماره شناسنامه ................. مبلغ به عدد...................................ریال به حروف .........................................................................ریال سهیم شده است.

شریک دوم آقای/خانم ............ فرزند................... شماره شناسنامه ................. مبلغ به عدد.....................................ریال به حروف.............................................................................ریال سهیم شده است.

شریک سوم آقای/خانم ......... فرزند................... شماره شناسنامه ................. مبلغ به عدد.......................................ریال به حروف.............................................................................ریال سهیم شده است.

ماده6- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ.................................................ریال تعیین شده است و تعداد کل سهام..............عدد سهم.................................... ریال از مبلغ کل تعیین شده است.

 

میزان سهم شرکاء:

ماده 7- سهم هر شریک با توجه به ماده 6 به قرار زیر است.

 

شریک اول آقای/خانم.......................تعداد ..................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک دوم آقای/خانم........................تعداد .................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک سوم آقای/خانم......................تعداد ..................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

ماده 8-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .

 

  • شریک اول آقا/خانم ................ازسهمشراکت خود مبلغ .........................ریال بایت رهن و اجاره مکان  کسب و کار و مبلغ .........................ریال بایت..................................... و مبلغ .....................................ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.
  • شریک دوم آقا/خانم ................ازسهم شراکت خود مبلغ .........................ریالبایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و کار و مبلغ ...........................ریال بایت................................... و مبلغ ...............................ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.
  • شریک سوم آقا/خانم ................ازسهم  شراکت خود مبلغ .........................ریال بایت خرید کالا و محصولات /مواد اولیه/ .....محل کسب و کار و مبلغ ...................ریال بایت............................. و مبلغ .......................ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.

تقسیم و سود و زیان شراکت:

ماده 8- هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.

 

سود شریک اول آقای/خانم ......................................ریال ماهانه

سود شریک دوم آقای/خانم ......................................ریال ماهانه

سود شریک سوم آقای/خانم ......................................ریال ماهانه

تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.

وظایف شرکاء:

ماده10- وظايف شرکاء عبارت است از:

1-     شرکاء متعهد به  همکاری و مديريت مستمر و دائم در اين مشاركت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند..

2-     شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانكهاي كشور بنام طرفين.

3-     شرکاء متعهد به تمركز عمليات ريالي اين مشاركت در حساب جاري مزبور.

4-     شرکاء متعهد به تهيه و خريد و ساخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد.

5-   شرکاء متعهد به تاديه هزينه هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، كارمزد، بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري با توافق طرفین.

6-   شرکاء متعهد به تاديه ماليات، عوارض، بيمه، هزينه هاي مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند

7-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعي و تحت تصرف در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه براي حفاظت مزبور ضامن می باشند.

8-   شرکاء متعهد به جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تصريف و همچنين ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل همدیگر می شود از ابتدای کار لغايت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.

9-   شرکاء متعهد به بستن حسابهاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسی از مدت و نيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاي ترازنامه عمليات سالانه در پايان هر سال شمسي و صورت حسابهاي سود و زيان می باشند

10-شرکاء متعهد به ضميمه نمودن صورت موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قيمت خريد در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند

11-  تسليم سهم سود ماهانه و سالانه اين مشاركت در ازاي دريافت رسيد كتبي و درج در دفاتر مشترک در پايان هر ماه و هر سال شمسی باشد

12-شرکاء متعهد به تصفیه حساب كامل در پايان مدت قرارداد و با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

13-  شرکاء متعهد می شوند انجام ساير امور پيش بيني نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.

ماده9- دارندگان حق امضاء كليه چكهاي صادره عهده حسابهاي مشترك موضوع بند(2) ماده10 اين قرارداد، طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است.

ماده10- كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت بايد در دفاتر به طريقه حسابداري ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضاء طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاي طرفين نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده11- شرکاء حق هيچگونه اعمال خدشه، تراشيدگي،پاک کردن، الحاق و نظاير آنرا كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر و صورتحسابهاي موجوديها و فاکتورهای تنظيمي ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.

ماده12- شرکاء حق هيچگونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل: نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً يا كلاً از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)

ماده13- چنانچه شرکاء در طريقه اعمال مديريت محل کسب و کار به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را بطريقي كه عامل شریک آنرا اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارند و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان ...............دو ماه ......... نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند

ماده14- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي سایر شرکاء هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جز«وكلا» عينا و منفعتا تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تا تسويه كامل مشاركت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده15- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.

ماده16- از انقضاي مدّت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده13 اين قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفيه حساب اين قرارداد با شریک بوده و سهميه شریک طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به شریک فسخ کننده تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحويل گرفتن سهم و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجوديهاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت يا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و ....از سایر شرکاء اقدام يا به طريق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد.

ماده17- در صورت وقع حادثه غير قابل پيش بيني(حوادثي همچون اعتصاب٬ شورش و يا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) كه طرفين در وقوع آن دخالت نداشته اند اجراي قرارداد غير ممكن گردد هر يك از طرفين مكلف هستند ظرف مدت .......... روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداكثر تلاش خود را جهت رفع وضعيت قوه قاهره اعمال كنند .

تبصره1: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاريخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امكان پذير نباشد هر يك از طرفين حق دارد قرارداد را خاتمه تلقي نموده و به طرف ديگر ابلاغ نمايد .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجراي قرارداد از زمان توقف ادامه مي يابد.

 تبصره2: زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فورس ماژور(قوه قهريه) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد.

ماده18- آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي کسب و کار  يا در نزد شرکاء موجود باشد نيز بايد بالمناصفه تقسيم گردد.

ماده19- دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي، بيمه، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف تمام شرکاء است.

ماده20- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم/آقاي................ كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خواهند نمود و راي داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.

ماده21- طرفين مي توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد قيام نمايند.

ماده22-در صورت فوت هر یک از شرکاء قرارداد فرد فوت شده از تاریخ فوت فسخ می شود و سایر شرکاء ملزم و متعهد نسبت به تسویه حساب با وارث یا نماینده یا وکیل شریک فوت شده تا تاریخ فوت می باشند .

ماده23-شرکاء متعهد می شوند هرگونه خسارت و ضرر و زیانی نظیر آتش سوزی و سرقت ، تخریب ، حیف و میل ، بد حسابی و ....که ناشی از اشتباه و سهل انگاری عمدی هر یک از شرکاء باشند با مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان بنماید و سایر شرکاء در این مورد مسئول نیستند.( تعیین عمد و سهل انگاری و اشتباه هر یک از شرکاء  بر عهده داور طرفین و یا مراجع قانونی است)

 

ماده 24-...............................................................................................................................................................

 

ماده 25-..................................................................................................................................................................

ماده 26-..................................................................................................................................................................

ماده 27-..................................................................................................................................................................

ماده 28- اين قرارداد در 3 نسخه و در 28 ماده، كه هر 3 نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گرديد و لازم الاجرا است.

 

 

 

محل امضاي شریک اول قرارداد        محل امضاي شریک دوم قرارداد        محل امضاي شریک سوم قرارداد

           اثر انگشت                                      اثر انگشت                                 اثر انگشت

 

شهود قرارداد شراکت

1-     آقای/خانم............................................. امضاء


مطالب مشابه :


آسیب شناسی قراردادهای مشارکت در ساخت

آفتاب- محسن خان بیگی(1): محدودیت بودجه اکثر مالکین نسبت به هزینه های سنگین این کار و ناآشنایی با روش کار یا شراکت چند مالک در یک ملک موجب شده تا قراردادهایی تحت عنوان مشارکت در ساخت شکل بگیرد و روز به روز هم بیشتر شود.لکن با وجود ...
دانلود مجموعه نمونه قرارداد های پیمانکاری و ساختمانی

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت۸ نمونه قرارداد ریخته گری نمونه قرارداد ترخیص کالا۱ نمونه قرارداد حق العمل کاری نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها و کارخانجات مواد خوردنی،آشامیدنی نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته در حال ...
کجا قرارداد مشارکت در ساخت باید انجام شود ؟ توسط چه کسی ؟

قرارداد های مشارکت در ساخت بر اساس ماده 10 و تراضی طرفین است و هیچ محدودیتی در محل انجام آن و یا شخصی که اینکار را انجام میدهید وجود ندارد اما قطعا کاری که توسط یک شخص یا گروه تخصصی با تجربه در محلی معتبر انجام گردد با کمترین خطا ...
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

تومان طی 3فقره چک بشرح زیرمعادل ارزش مورد معامله (به شرح ماده2)جهتانجام کار، تحویل آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی ........داده که هریک همزمان با مواعد مقرر در ماده 11 عودت میگردد. چنانچه مالک به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید ،سازنده حق استفاده از ...
قرارداد مشارکت در ساخت

سازنده برای هر فعالیت واقدام مرتبط با قرارداد نیازمند به امضای مالک باشد. زمانی اقدام به این کار نمایید که از انعطاف لازم برخوردار بوده و شریک بسیار منصف و قانونمندی یافته باشید; تصمیم به انجام مشارکت قدم اصلی است; تعیین قدرالسهم شرکاء ...
قرارداد مشاركت تجاری مغازه/فروشگاه/کارگاه/.........

ماده1- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت(شراکت) طرفين بالمناصفه و متساوياً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/................... ماده2- تابعيت اين مشاركت ...
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده دو: موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت در احداث یک باب ساختمان بر روی پلاک ثبتی ___ واقع در ______ طبق مشخصات فنی و مصالح و نقشه های معماری محاسباتی و اجرایی وسایر اسنادی که ضمیمه این قرارداد شده و جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد.(ضئمام باید به امضاء طرفین برسد.) ... و:سازنده حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت گلی به غیر ندارد و صرفاً می تواند در اجرای بخش های قرارداد از پیمان کاران است دوم که صلاحیت اجرای کار دارند استفاده نمایند. ز:سازنده حق پیش فروش تنها _____ در صد از سهم ...
برچسب :