بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی 

عناوین موجود

پیشگفتار

فصل اول - طرح تحقیق

طرح تحقیق واژه های کلیدی مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف های کلی تحقیق هدف های جزئی تحقیق فرضیه ها : فرضیه اول متغییر های تحقیق : متغییر مستقل متغییر وابسطه تعاریف عملیاتی متغییر ها : ارزشیابی توصیفی

تعریف نظری افت تحصیلی 

فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه بحث تحقیقات انجام شده  بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران  مختصات طرح ارزشیابی توصیفی محور اول : تغییر تأکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی محور دوم : تغییر مقیاس فاصله‌ای (20 – 0) به مقیاس ترتیبی (در حد انتظار، نزدیک به انتظار، نیازمند تلاش بیشتر) محور سوم: تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات محور چهارم: تغییر در ساختار کارنامه محور پنجم: تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان برای انجام ارزشیابی توصیفی یا اصیل و همه جانبه چهار منبع پیشنهاد شده است

نتایج ارزشیابی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی

فصل سوم - روش انجام تحقیق

مواد و روشها نوع پژوهش روش اجرای طرح جامعه آماری ابزار گردآوری داده ها آزمون افت تحصیلی ریاضی روایی محتوایی پایایی پرسشنامه آگاهی فراشناختی پایایی پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه روش اجرا نمونه آماری و نحوه گزینش آن

رابطهٔ t یا درصد احتمال صحت گفتار 

فصل چهارم - یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

بررسی یافته ها

فصل پنجم - نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری محدودیتهای تحقیق : محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر فهرست منابع پیوست - پرسشنامه
دانلود پروژه


مطالب مشابه :


مهساسیدمرادپور- اصلاح تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و روش تحقیق و پرسشنامه

1.تعریف افت تحصیلی: افت از نظرلغوی به معنای کمبود،کمی و کاست و نقصان است. ا فت تحصیلی نوعی
بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی - پذیرش فصل 4
دانلود روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی+ پرسشنامه

دانلود پروژه ها - دانلود روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی+ پرسشنامه
فریما سلیمانی/پرسشنامه

روش تحقیق - فریما سلیمانی/پرسشنامه درگیرهای ذهنی دانشجویان نقشی در افت تحصیلی آنان
افت تحصیلی

افت تحصیلی. براي سنجش نگرش دبيران و دانش‌آموزان 2 نوع پرسشنامه ساخته شده
بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع پرسشنامه کیفیت زندگی در
تاثیر ماهواره بر افت تحصیلی دانش آموزان شهرستان آبدانان

افت تحصیلی : که در این میان آن دسته از پرسشنامه هایی که در طول سال از ماهواره در یک هفته 10
اقدام پژوهی در زمینه افت تحصیلی

دلایل افت تحصیلی تغییرات شقایق شوقی مضاعف در من ایجاد میشد وبرای اثبات نتیجه پرسشنامه
برچسب :