شرایط، زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری دولتی سال 90

 حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1390 پذيرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسيع علم اندوزي و انشاا... خدمت به مردم شريف ميهن مان مي شوند و با تشكر از كليه دستگاههاي اجرايي و عزيزاني كه اين سازمان را در ايفاي هر چه نيكوتر اين وظيفه عظيم ياري نموده اند و امتنان از كليه دست اندركاران برگزاري آزمون و قدرداني از تلاش يكايك كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند كه فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري، دانشگاه پيام‌نور، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش وپرورش، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و رشته‌هاي تحصيلي مجازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور درسال تحصيلي 91-1390 كه گزينش آنها به روش متمركز صورت گرفته است ، جمعاً به تعداد       608753 نفر بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  قرار گرفته است كه آمار پذيرفته شدگان هريك از گروههاي آزمايشي در هريك از دوره‌هاي تحصيلي به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد.

جدول شماره 1- آمار پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)،  ‌نيمه‌حضوري، دانشگاه پيام‌نور، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و رشته‌هاي تحصيلي مجازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، به تفكيك گروههاي آزمايشي آزمون سراسري سال 1390
               گروه آزمايشي آزمون جمع گروه آزمايشي علوم رياضي وفني گروه آزمايشي علوم تجربي گروه آزمايشي علوم انساني گروه آزمايشي هنــر گروه آزمايشي زبانهاي خارجي  
رشته هاي تحصيلي دوره روزانه  98397  35966  43948  16136  1297  1050
رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه )  32270  14541  8948  7899  434  448
رشته‌هاي تحصيلي ‌دوره نيمه حضوري  2563  243  398  1698  4  220
رشته‌هاي‌تحصيلي‌دانشگاه‌پيام‌نور    357788  74518  105973  171952  2719  2626
رشته‌هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش  1476  41  188  1243  0  4
رشته‌هاي تحصيلي موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي  109480  47267  36815  22116  1654  1628
رشته هاي تحصيلي مجازي  6779  2947  1815  2017  0  0
جمع كل  608753  175523  198085  223061  6108  5976
  با اميد به اينكه پذيرفته شدگان اين آزمون دراشاعه فرهنگ غني و انسان ساز مكتب اسلام و بارور نمودن انقلاب اسلامي‌، تداوم بخش دست آوردهاي انقلاب اسلامي در دانشگاههاو موسسات آموزش عالي باشند، بدين وسيله از كليه پذيرفته‌شدگان دعوت مي‌نمايد : براي ثبت نام براساس جدول زماني ثبت نام طبق اعلام دانشگاههاو موسسات آموزش عالي(جدول شماره 3 اين اطلاعيه) به موسسات و همراه با مدارك لازم مراجعه نمايند. بديهي است درصورتي كه نام دانشگاه يا موسسه اي در جدول مذكور درج نشده باشد پذيرفته شدگان محترم لازم است مطابق برنامه زماني ثبت نام به شرح جدول شماره 2 اين اطلاعيه براي ثبت نام به محل قبولي مراجعه فرمايند. تذكر مهم : به موجب مصوبه شماره 204770/ت 45394 هـ مورخ 14/9/89 هيات محترم وزيران كليه پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال 1390 مي بايست مبلغ 21000 ريال (معادل دو هزار و صد تومان) بابت مابه التفاوت هزينه ثبت نام در اين آزمون را به حساب سيبا به شماره 2172119001003 نزد بانك ملي شعبه بهجت آباد (تهران) كد 095 ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ) به نام سازمان سنجش آموزش كشور واريز و فيش دريافتي را به همراه ساير مدارك ثبت نامي در زمان ثبت نام به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند. جدول شماره 2 – برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه در اين اطلاعيه  برنامه زماني اعلام ننموده اند براساس حرف اول نام خانوادگي آنان
روز و تاريخ ثبت نام ترتيب حروف اول نام خانوادگي
چهارشنبه 23/6/90 الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ
شنبه 26/6/90 ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س
يكشنبه 27/6/90 ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك 
دوشنبه 28/6/90 گ – ل – م – ن – و - هـ - ي
توضيح: آن دسته از داوطلباني كه به جاي كد رشته قبولي در مقابل اسامي آنها كدهاي112، 114 و 115 درج گرديده توجه داشته باشند كه به ترتيب در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي دانشگاه شاهد، هنر اسلامي تبريز و دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم (وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه) قرار گرفته‌اند لذا ضرورت دارد براساس برنامه زماني اعلام شده كه طي اطلاعيه‌اي در روز دوشنبه مورخ 21/6/90 ازطريق نشريه پيك سنجش و در سايت اين سازمان درج خواهد شد براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده مراجعه نمايند. دريافت جدول شماره 3- برنامه زماني ثبت نام پذيرفته شدگان طبق اعلام دانشگاهها وموسسات آموزش عالي ذيربط فايل PDF

 

الف – مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 1- اصل ديپلم كامل متوسطه ياگواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه نوع ديپلم ، بخش وشهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد. 2- اصل مدرك و ياگواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دوسال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه بخش وشهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال ما قبل ديپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد. 3-اصل گواهينـــامه پايان دوره پيش دانشگاهي ياگواهي آن بامهرو امضاء مديرمركز پيش دانشگاهي ويكبرگ فتوكپي آن كه نوع گواهينامه پيش دانشگاهي ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد. تبصره1- دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي شده باشند. در غيراينصورت مجازبه ادامه تحصيل نخواهند بود و قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي‌گردد. تبصره2- با توجه به برگزاري امتحانات مرحله نهايي دوره پيش‌دانشگاهي در دهه سوم شهريورماه ، در صورتي كه پذيرفته‌شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش‌دانشگاهي نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها تعهد لازم مبني بر ارائه گواهي پيش‌دانشگاهي تا سه هفته بعد از پايان تاريخ ثبت نام (15مهر ماه) اخذ خواهد شد. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ تعيين شده قبولي اين دسته از پذيرفته‌شدگان لغو ميگردد. 4-اصل مدرك ديپلم وياگواهي ديپلم متوسطه و سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهر وامضاء مدير دبيرستان وياهنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه بخش محل اخذ ديپلم و بخش محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص شده باشد تبصره- اصل كارنامه پايان دوره 3 ساله (ديپلم) نظام جديدآموزش متوسطه حاوي نمرات كتبي دروس امتحانات ديپلم براي داوطلباني كه ديپلم متوسطه نظام جديد خود را در يكي از سال‌هاي 1384 ، 1385، 1386، 1387، 1388 و يا 1389 در رشته‌هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي اخذ نموده اند. تذكرمهم : براساس مصوبه شانزدهمين جلسه كار گروه   ماده 4 قانون پذيرش دانشجو (مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي) در آزمون سراسري سال 1390 سوابق تحصيلي ديپلمه هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سالهاي 1384، 1385، 1386 ، 1387 ، 1388 و 1389 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است تا ميزان 25% با تاثيرمثبت در گزينش نهايي اعمال گرديده به اين ترتيب براي هر داوطلب دو نمره كل يكي بدون تاثير سوابق تحصيلي و ديگري با تاثير آن ساخته شده و نمره بالاتر ملاك گزينش داوطلب قرار گرفته است. 5-اصل و ياگواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور باقيدتاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تاتاريخ 31/6/1390) كه در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرك كارداني مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن .هم چنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه و سال ما قبل ديپلم متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام يك برگ تصوير آن . تبصره: مدرك كارداني دانش آموختگان دوره‌هاي كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل واقع مي‌شود. بديهي است واحدهاي درسي گذرانده شده اين داوطلبان مطابق ماده 63 آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني مصوب جلسه 399 مورخ 14/2/1376 شوراي عالي برنامه ريزي قابل معادل سازي نمي‌باشد. 6-ارائه اصل گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر (طرح لايحه نيروي انساني) براي پذيرفته شدگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي كه پايان طرح نيروي انساني آنان تا تاريخ 31/6/90 و يا 30/11/90 مي باشد. 7-اصل شناسنامه و كارت ملي يكبرگ فتوكپي از تمام صفحات آن. 8-شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري. تبصره- 12 قطعه عكس تمام رخ 4 × 3 تهيه شده در سال جاري منحصراً براي برادراني كه باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالي براي آنان معافيت تحصيلي صادر مي گردد. 9-مدركي كه وضعيت نظام وظيفه راباتوجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 35 و 36 دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1390 مشخص كند(براي برادران). 10-اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيدوشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت. 11-اصل و كپي دفترچه بيمه (درصورت دارابودن) اعم از خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، ارتش و ... براي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي . 12- معرفــي نامه هاي مشروحه ذيل لازم است حــداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمـسال دوم سال تحصيلي جــاري
(نيمــسال دوم سال تحصيلي 91-1390) توسط پذيرفته شدگان و يا از طريق ارگان ذيربط به دانشگاه يا مــوسسه آموزش عالي مربوط تحويل گردد، درغير اين صورت از ثبت نام آنان براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ممانعت بعمل خواهد آمدو قبولي آنان » كان لم يكن« تلقي مي گردد.
1-12-معرفي نامه رسمي از سازمان متبوع براي بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاري‌كه از سهميه بهياران استفاده‌نموده اند. 2-12-معرفي نامه رسمي ازوزارت آموزش و پرورش (فرم شماره 3 «فرم سهميه آموزگاران» ) باامضاء و مهر رئيس آموزش وپرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط، ‌براي پذيرفته‌شدگاني كه آموزگار رسمي (رسمي قطعي ، رسمي آزمايشي يا پيماني) وزارت آموزش و پرورش مي باشند و با استفاده از بورسيه آموزگاران در رشته‌ راهنمايي و مشاوره پذيرفته شده‌اند. 3-12-معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهادكشاورزي با امضاء و مهر هر يك از روساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره هاي چهارگانه آن در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور ، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي باشد. تبصره- براساس هماهنگي هاي انجام شده ، گواهي هاي مربوط به رديف 3ـ12 توسط ارگانهاي ذيربط بطور يكجا به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شدگان ارسال خواهدشد. توضيح بسيار مهم : -باتوجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ذيل پذيرفته شده اند مي رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاييديه سهميه ثبت نامي نمي باشند و ملاك عمل براي ثبت نام همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده اي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد تاييد قرار نگيرد تا قبل ازشروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد. 13- اصل فيش واريزي مربوط به مابه التفاوت وجه ثبت نام آزمون سراسري سال 1390. ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل سهميه هاي ذيل مي باشد:  (1) سهميه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر ، جانبازان عزيز با جانبازي 70 درصد به بالا ، فرزند جانبازان عزيز با جانباري 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزيز. (2) سهميه خانواده شهدا : شامل پدر، مادر ، برادر و خواهر شهيد . (3) سهميه رزمندگان : شامل همسران معظم شهدا و‌يا مفقودالاثر‌،‌همسران آزادگان عزيز‌،همسران جانبازان عزيز با ‌جانبازي‌50 درصد به بالا . (4) سهميه جانبازان : شامل جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 69 درصد. (5) سهميه آزادگان : شامل آزادگان عزيز. (6) سهميه فرزندان و همسران جانباز با جانبازي 25 تا 49 درصد. ب- مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه) دانشگاههاو موسسات آموزش عالي     پذيرفته شدگان هريك از رشته هاي تحصيلي نوبت دوم ( شبانه) دانشگاههاو موسسات آموزش عالي بايد به هنگام ثبت نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارك ذيل را ارائه نمايند. 1-مدارك مندرج در بندهاي 1 و2 بند»الف« براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3 و4 بند » الف« براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ،8 ، 9، 11 و 13 قسمت » الف« اين اطلاعيه. 2-اصل حكم استخدام رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ويك نسخه فتوكپي آن، براي كارمندان رسمي وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي وپژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه مذكور ثبت نام كرده و پذيرفته شده اند. 3-اصل گواهي مبني بر داشتن حداقل سه سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي و يك نسخه فتوكپي آن، براي كاركنان دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني استان كه داراي شرايط بومي استان نمي باشند و با استفاده از سهميه تخصيص داده شده در يكي از رشته هاي تحصيلي نوبت دوم ( شبانه) گروه آموزشي پزشكي پذيرفته شده‌اند. 4-معرفي نامه هاي مندرج در بند 3-12 قسمت »الف« اين اطلاعيه ، لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان در هريك از سهميه هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد. در غير اين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان » كان لم يكن« تلقي مي گردد. ج- مدارك لازم براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي    پذيرفته‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بايد به هنگام ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارك ذيل را ارائه نمايند. 1-مدارك مندرج در بندهاي 1و2 بند «الف» براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3 و4 بند «الف» براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم‌چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ،8 ، 9،11 و 13 قسمت «الف» اين اطلاعيه . 2-اصل حكم استخدام رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك نسخه فتوكپي آن براي كارمندان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه مذكور ، ثبت‌نام كرده و پذيرفته‌شده‌اند. 3-معرفي نامه‌هاي مندرج در بند 3-12 قسمت " الف " اين اطلاعيه، لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته ‌شدگان در هر يك از سهميه‌هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد. در غير اين‌ صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت‌نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان «كان لم يكن» تلقي مي‌گردد. د- مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور    پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور لازم است بر اساس جدول ذيل از تاريخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور مطلع شوند و در زمان مقرر مدارك ذيل را ارائه نمايند نام نويسي از پذيرفته شدگان اين دانشگاه از تاريخ 1/7/90 لغايت 5/7/90 مي باشد و پذيرفته شدگان مي توانند براي اطلاع از محل و نحوه ثبت نام از تاريخ 23/6/90 به نشاني اينترنتي دانشگاه به آدرس http://pun.ac.ir مراجعه نمايند. 1- مدارك مندرج در بندهاي 1و2 بند»الف« براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3و4 بند» الف« براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ، 8 ، 9و 13 قسمت »الف« اين اطلاعيه. 2-يكي از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذيل باتوجه به شهرستان محل سكونت و يا اشتغال (براي كاركنان دولت) كه نشان‌دهنده سكونت پذيرفته شده در حوزه زير پوشش مركز دانشگاهي پيام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنماي شماره 2، باشد. 1-2- محل اخــذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه. . 2-2- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1/7/1388 تا 31/6/1390 درشهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه.. 3-2-محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1/7/1389 تا 31/6/1390 در شهرستان زيرپوشش مركز يا واحد دانشگاه.. 4-2-محل اشتغال حداقل تا تاريخ 31/6/90 در شهرستان زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه.. 3-معرفي نامه هاي مندرج در بند 3-12قسمت ((الف)) اين اطلاعيه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان با سهميه هاي مربوط به مركز دانشگاهي پيام نور محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد، در غير اين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام به عمل نخواهدآمد و قبولي آنان »كان لم يكن« تلقي مي‌گردد. 4-اصل فرم انصراف قطعي از تحصيل براي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه به تاييد موسسه آموزش عالي محل تحصيل قبلي و اداره كل امور دانشجويان داخل ذيربط رسيده باشد. ه‍- مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي و مجازي     پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي و مجازي بايد بهنگام ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارك ذيل را ارائه نمايند. 1-مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 ( براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه ) و 3و4 (براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه) و هم چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ، 8 ، 9 و 13 قسمت »الف« اين اطلاعيه. 2-معرفي نامه هاي مندرج در بند 3-12 قسمت »الف« اين اطلاعيه ،لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نميسال دوم سال تحصيلي 91-1390 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان در هر يك از سهميه هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد، درغيراين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد و قبولي آنــان »كان لم يكن«تلقي خواهدشد. و- مدارك لازم براي ثبت نا م در رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان آموزش و پرورش     پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان بايد باتوجه به كدرشته محل تحصيل قبولي خود، با در دست داشتن مدارك زير، براساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه براي ثبت نام به دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشكده تربيت دبير فني دخترانه شريعتي تهران و مراكز تربيت معلم محل قبولي (جدول مشخصات مراكز تربيت معلم كه در اين اطلاعيه درج شده است) مراجعه نمايند. 1-مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 (براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه) و 3 و 4 (براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه) و هم چنين مدارك مندرج در بندهاي 5 ، 7 ، 8 ، 9 و 13 قسمـت‌ »الف« اين اطلاعيه. 2- حكم كارگزيني كه نشان دهنده استخدام رسمي و يا پيماني داوطلب در وزارت آموزش و پرورش قبل از تاريخ 28/9/1389 (پايان مهلت ثبت‌نام) بوده و در حال حاضر نيز تداوم دارد. 3- موافقت‌نامه كتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت كه بايد براساس مقررات طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان و ضوابط ادامه تحصيل فرهنگيان (طبق نمونه فرم معلم) قبل از ثبت‌نام اينترنتي در آزمون تهيه شده باشد. تبصره1: ثبت‌نام از فرهنگيان پذيرفته‌شده به شرط ارايه فرم معلم امكان‌پذير خواهد بود. تبصره2: آموزشياران تمام وقت نهضت سوادآموزي با حداقل 60 ماه سابقه خدمت و معلمان حق‌التدريسي با 7 سال سابقه تدريس بجاي فرم معلم، گواهي اشتغال به كار از كارگزيني محل خدمت دريافت و موقع نام نويسي به محل قبولي ارائه نمايند. 4- فرم 502 تهيه شده از كارگزيني محل خدمت 5- تكميل و ارائه ساير فرمهاي مورد نياز كه در زمان مراجعه به مراكز آموزشي محل قبولي تحويل مي‌شود. تذكرات خيلي مهم: 1- با توجه به مفاد دفترچه‌هاي شماره 1 و 2 آزمون سراسري سال 1390، كليه رشته‌هاي تحصيلي موجود در مراكز تربيت معلم و كد رشته محل مربوط به ويژه فرهنگيان در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشكده تربيت دبير فني دخترانه شريعتي تهران مختص شاغلان رسمي و پيماني، آموزشياران تمام وقت نهضت سوادآموزي با حداقل 60 ماه سابقه خدمت و معلمان حق‌التدريسي با 7 سال سابقه تدريس مي‌باشد ساير كاركنان آموزش و پرورش، اعم از قراردادي، شركتي، قرارداد تطبيقي نهضت سواد آموزي و ... و يا داوطلبان آزاد مجاز به انتخاب رشته‌هاي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورتي كه پذيرفته‌شده باشند قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي شود. 2- حد نصاب لازم براي تشكيل كلاس در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در مراكز تربيت معلم حداقل (15 نفر) مي‌باشد. 3- با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان دولت مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي نمي‌باشند. فرهنگيان محترم ضمن انجام خدمت، خارج از ساعت اداري موظف، ادامه تحصيل خواهند داد. 4- تحصيل در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشكده تربيت دبير فني دخترانه شريعتي تهران و مراكز تربيت معلم، هيچگونه حقي را براي استخدام دانش آموختگان در آموزش و پرورش ايجاد نمي‌كند. ز- نحوه گزينش و استخراج فهرست اسامي پذيرفته شدگان 1-گزينش دانشجو در هر يك از كد رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1390 براساس نمره كل و با توجه به نتايج صلاحيتهاي عمومي داوطلبان انجام شده است . 2-گزينش داوطلبان در هر يك از كد رشته هاي انتخابي دكتراي حرفه‌اي ، دكتراي پيوسته ، كارشناسي ارشدپيوسته، كارشناسي و كارداني از بين داوطلباني كه اجازه انتخاب رشته داشته و فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را تكميل نموده اند ، باتوجه به نمره كل كه براساس ميانگين وزني دروس عمومي و دروس اختصاصي (باتوجه به ضريب) سه برابر دروس تخصصي محاسبه شده است، اختصاص داده به هر سهميه از بين واجدين شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1و2 آزمون سراسري سال 1390، همچنين اطلاعيه‌ها و برگ راهنماي آزمون و انتخاب رشته، انجام و پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، نوبت دوم (شبانه) ، دانشگاه پيام نور ، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش، نيمه حضوري‌، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي و رشته هاي تحصيلي مجازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي معرفي شده اند . تبصره-گزينش دانشجو در رشته زبانهاي خارجي (بجز زبانهاي خارجي انگليسي،‌ فرانسه و آلماني)‌ گروه آزمايشي زبانهاي خارجي براساس نمره كل آزمون عمومي با ضرايب مربوط از بين داوطلبان واجد شرايط انجام گرفته است. 3-براي كليه پذيرفته شدگان و هم چنين آن دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب‌رشته اينترنتي خود را تكميل نموده اند ولي پذيرفته نشده اند ، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هريك از كد رشته هاي انتخابي در بين متقاضيان كد رشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كد رشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته شده در هر يك از كد رشته هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر در نيمه اول مهرماه از طريق سايت سازمان در اختيار آنان قرار داده خواهدشد. 4- باتوجه به كنترلهاي متعدد و بررسي هايي كه به صور مختلف به عمل آمده ، از صحت كد رشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته شدگان، اطمينان حاصل شده است، عليهذا داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق سايت درصورتي كه منحصراً
در باره كد رشته هاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته باشند ، مي توانند حداكثر تا 15/8/90 منحصراُ از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان در رابطه باكد رشته هاي انتخابي و مندرجات كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1390، اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداُ خودداري نمايند. بديهي است به كليه مكاتبات اينترنتي كه بعد از تاريخ 15/8/90 در اين باره صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهدشد.
ح- توضيحات در خصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي گروههاي آزمايشي پنج گانه - عنوان كد رشته 6091 موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي از كارداني زبان و ادبيات انگليسي به كارداني آموزش زبان انگليسي تصحيح مي گردد. - جنس پذيرش رشته هاي تحصيلي مهندسي صنايع كد 1266 دانشگاه رازي كرمانشاه (محل تحصيل اسلام آباد)، كاردان فني معدن- فرآوري مواد معدني كدهاي 2275 و 2276 دانشگاه صنعتي سهند تبريز و مهندسي مكانيك كدهاي 1151 و 2066 دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي ميانه) به منحصراً مرد تغيير يافته است. - با توجه به اعلام دانشگاه پيام نور ظرفيت پذيرش كدرشته محلهاي 2794، 2862، 2863، 2867، 2868، 2897، 2901، 3111، 3152، 3338، 3339، 3340، 3423، 3428 ، 3519 ، 3580 ، 3674 ، 3676 ، 3684، 3692، 3693 ، 3751، 3770، 3912، 3927، 3928، 3929، 3917، 3918، 3923، 3913، 3915، 3924، 4451، 4452، 4453، 4457، 4464، 4461، 4418، 3952، 3951، 4029، 4030، 4031، 4028، 4032، 4045، 4043، 4036، 4044، 4042، 2771، 3626، 3622، 4166 و 4167 در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و كدرشته محلهاي 5473، 5462، 5505، 5506، 5507، 5512 و 5513 در گروه آزمايشي هنر صفر شده و اعلام قبولي براي اين رشته محل ها صورت نمي‌گيرد. - با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج) مبني بر عدم امكان اعلام نتيجه مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص موسسه مذكور پذيرفته شده اي در رشته هاي تحصيلي آن موسسه اعلام نخواهد شد. - محل اجراي رشته محل 3652 دانشگاه پيام نور جهرم قطب آباد مي باشد. - نيمسال پذيرش كد رشته محل 2214 رشته ساخت پروتزهاي دنداني دانشگاه علوم پزشكي تبريز در طرح گزينش مناطق محروم استان كرمانشاه براي بهمن ماه (نيمسال دوم ) صحيح مي باشد. - نيمسال پذيرش دانشجو در رشته مهندسي بهداشت محيط (كد 1997) دانشگاه علوم پزشكي گناباد از بهمن ماه (نيمسال دوم) به نيمسال اول تغيير يافته است. - پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي امام علي(ع) (كدهاي 8988 و 8989) به صورت نيمه متمركز انجام مي پذيرد. - دانشكده علوم پزشكي دزفول از ارائه خوابگاه به دانشجويان معذور مي باشد. - براساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عنوان محل تحصيل رشته هاي مهندسي كامپيوتر (كد1094) و مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي (كد6232) دانشگاه بوعلي سينا- همدان – محل تحصيل اسد آباد به دانشگاه سيد جمال‌الدين اسدي آبادي تغيير يافته است. -ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي زيست شناسي- علوم جانوري (كد 1005) ، فيزيك هسته اي (1020)، فيزيك اتمي(9017) و شيمي كاربردي (6204) دانشگاه اروميه از نيمسال اول به نيمسال دوم (پذيرش بهمن ماه) تغيير يافته است. - آدرس جديد موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ارم شيراز : شيراز – ابتداي بلوار شهيد چمران – خيابان شهيد مختاري- تلفن 80-6465378 . - آدرس جديد موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي اشراق بجنورد : بجنورد- كيلومتر 5 جاده اسفراين – اركان- بعداز نمايشگاه بين المللي تلفن : 7-2285701-0584 - آدرس جديد موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ربع رشيدي تبريز : تبريز – كوي وليعصر(عج)- انتهاي خيابان شريعتي- بعد از ميدان بهارستان- جنب مجتمع مسكوني شفيع زاده – پلاك 48 تلفن : 3333184-0411 و 3333165 - آدرس جديد موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي علم گسترمهاجران : اراك- شهرك مهاجران- منطقه پالايشگاه منطقه A – جنب بهداري شركت نفت (شهيد تندگويان ). تلفن : 2240157-0861 - 09181613570 - آدرس جديد موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي مولوي : كيلومتر 50 جاده تهران – گرمسار، ايوانكي- ميدان
امام علي(ع)- تلفن 4622203 – 0232
- نام مجتمع آموزش عالي نيشابور به دانشگاه نيشابور تغيير يافته است. - نام موسسه غيرانتفاعي مطهر مشهد به موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي خرد گرايان مطهر مشهد تغيير يافته است. - نام موسسه غيرانتفاعي بيان سنندج به موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي توسعه دانش سنندج تغيير يافته است. - نام موسسه غيرانتفاعي مشاهير يزد به موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي دارالعلم يزد تغيير يافته است. - نام موسسه غيرانتفاعي مظفر رضوي گناباد به موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي پارس رضوي گناباد تغيير يافته است. - نام موسسه غيرانتفاعي ايرانيكا بابل به موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي علوم و فناوري آريان بابل تغيير يافته است.   ط- نحوه و تاريخ انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي نيمه متمركزآزمون سراسري سال 1390  اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل مصاحبه، معاينه و يا مصاحبه و معاينه ، آزمون عملي و علمي و ساير مراحل گزينش رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 1390 ( رشته هاي نيمه متمركز دوره هاي روزانه ، شبانه «نوبت دوم »، دانشگاه پيام نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي و دوره‌هاي بين‌الملل) به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌داوطلبي‌ معرفي‌شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي مذكور تاچند برابر ظرفيت هر رشته ازطريق سايت اينترنتي اين سازمان در نيمه دوم مهرماه منتشر خواهدشد. معرفي شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه زماني اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام نمايند.     درخاتمه سازمان سنجش آموزش كشور وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به مصداق آيه شريفه » من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق« لازم مي داند از زحمات صادقانه كاركنان وزارت امورخارجه ، وزارت آموزش وپرورش ،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام‌نور، هيات محترم عالي گزينش ، هياتهاي محترم مركزي گزينش ، وزارت نيرو ، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور ، وزارت اطلاعات ، استانداران و فرمانداران محترم ، مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش‌، ادارات كل آموزش و پرورش استانها، مديريت‌هاي آموزش وپرورش شهرستانها، دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد شهيد وامور ايثارگران ، ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي و نظامي ، سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران ، سازمان بهزيستي كشور ، سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، رياست محترم سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ ايران ، روزنامه هاي رسمي كشور ، پيك سنجش ، بانكهاي تجارت و ملي ايران ، شركت پست جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل پست تهران ، اداره كل تجزيه و مبادلات پستي ، شركت ايران چاپ ، شركت واحد اتوبوسراني ، اداره راهنمايي و رانندگي، بانكهاي عضو شبكه شتاب و هم چنين كليه وزارتخانه ها ، سازمانها   و ارگانهايي كه به نحوي از انحاء در ثبت نام ، برگزاري و اعلام نتايج آزمون سراسري سال 1390 همكاري نموده اند ، صادقانه قدرداني نموده و توفيق بيشترايشان را درخدمت به اسلام و مسلمين از درگاه احديت خواستار مي باشد. داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري خودداري نمايند.   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


مطالب مشابه :


مدارک لازم برای ثبت نام پیش دبستانی ها

مدارک لازم برای ثبت نام پیش را شروع کرده ودر سال 1391 به نام دبستان غیردولتی تیزهوشان 1
شرایط، زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری دولتی سال 90

های متفاوتی برای دختران و و مدارک ثبت نام پذیرفته لازم براي ثبت نام در رشته
شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره دهم مجلس(اسفند ماه 1394)

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در تیزهوشان
دفترچه راهنمای مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان

راهنمای ثبت نام وشرکت در مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مدارک لازم در
مدارک لازم و میزان شهریه برای ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در بهمن 91

شرایط مدارس نمونه و تیزهوشان. مدارک لازم برای کارشناسی بودن شرايط لازم، ثبت نام
برنامه زمانی ثبت نام دانشگاه های دولتی و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سال 89 کلیه دانشگاههای کشور

شرایط مدارس نمونه و تیزهوشان. مدارک مورد نیاز برای ثبت لازم ازطريق لينك ثبت نام
برچسب :