استخدام دانشگاه علوم پزشكي شيراز

آگهي استخدامي شماره دوسال 90 (قراردادی)

آگهـــي استــــخدام قراردادی داخلي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  استان فارس )

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به استناد تبصرههاي 3 و 4 ماده 2 آئين نامه اداري استخدامي و تشكيلاتي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه و تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري تعداد 206 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون كتبي عمومي و تخصصي و مصاحبه و انجام مراحل گزينش به صورت قراردادی براي خدمت در واحدهاي تابعه به شرح ذيل استخدام مي نمايد .

توجه : الف )کلیه داوطلبان می بایست از هر دو طریق پستی و الکترونیکی ( از طریق سایت ) اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک نمایند .

                ب )  متقاضيان شهرستانها بايستي صرفاً بومي شهر یا شهرستان (بر اساس شرایط اعلام شده جهت هر منطقه) با توجه به متن آگهی باشند .

رديف

عنوان رشته  شغلي

محل جغرافيائي خدمت  - جنسیت

تعداد مورد نیاز

شرايط احراز

توضيحات

1

پرستار

بیمارستان لارستان 4 نفر مرد یا زن

بیمارستان زرین دشت 3 نفر مرد یا زن

بیمارستانهای ارسنجان  و استهبان هر کدام 2 نفر مرد یا زن  .

بیمارستانهای قیروکارزین ، اقلید هر کدام یک نفر مرد یا زن

مراکز بهداشتی درمانی قطرویه نی ریز ، مشکان نی ریز، خبریز ارسنجان ، شوراب ارسنجان  ، ایج استهبان ،کره ای بوانات ِ، کارزین قیر ، جویم لارستان ، مبارک آباد قیروکارزین هر کدام یک نفر مرد یا زن . شبکه کوار یک نفر مرد یازن

مراکز بهداشتی درمانی دبیران زرین دشت ، میمند فیروزآباد ، بنارویه لارستان هر کدام یک نفر مرد یا زن . . مرکز بهداشتی درمانی سیدان مرودشت یک نفر زن .

27

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته پرستاري

مراکز بهداشتی درمانی قطرویه نی ریز ، مشکان نی ریز ، خبریز ارسنجان ، شوراب ارسنجان ، ایج استهبان ،کره ای بوانات ، مبارک آباد قیروکارزین اولویت با فرد بومی شهر مورد نظر باشد و در صورت عدم متقاضی از سایر نقاط شهرستان مورد نظر استفاده میگردد .

2

كاردان اتاق عمل

بیمارستانهای زرین دشت ، پاسارگاد ، خرمبید ، اشکنان لامرد ، ممسنی ، لارستان ، لامرد هر کدام یک نفر مرد یا زن  . بیمارستان استهبان یک نفر مرد

8

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته اتاق عمل

 

3

 

كاردان هوشبري

بیمارستان اشکنان لامرد یک نفر مرد یا زن

بیمارستان زرین دشت یک نفر مرد

بیمارستانهای خنج و ممسنی هر کدام 2 نفر مرد یا زن

6

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته هوشبري

 

4

بهيار

درمانگاه امام رضا شیراز 3 نفر زن . بیمارستان کازرون یک نفر مرد یا زن . بیمارستان زرین دشت (داروخانه) یک نفر مرد یا زن . بیمارستان استهبان یک نفر مرد

6

دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه در رشته بهياري

 

5

كمك بهيار

بیمارستان اعصاب و روان 2 نفر مرد  . بیمارستان لارستان 2 نفر مرد یا زن .

4

دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم در رشته بهياري یا علوم تجربي (به شرط  دارا بودن گواهينامه شش ماهه كمك بهياري)

کپی گواهینامه همراه با مدارک پست گردد

6

كارشناس آزمايشگاه

بیمارستان علی اصغر شیراز و سروستان هر کدام یک نفر مرد یا زن .

بیمارستان اعصاب و روان یک نفر زن .

بیمارستان نی ریز یک نفر مرد یا زن (با اولویت اول مرد)

بیمارستان داراب و فیروزآباد هر کدام یک نفر مرد یا زن .

بیمارستانهای سپیدان ، خنج هر کدام یک نفر مرد

بیمارستان بوانات یک نفر مرد یا زن (با اولویت اول مرد)

دانشکده پیراپزشکی گراش یک نفر مرد یا زن .

(مرکز تحقیقات پیوند اعضاء و بیمارستان نمازی ) مشترکاً یک نفر مرد یا زن

11

دارا بودن مدرك لیسانس در رشته علوم آزمایشگاهی  .

 

7

کاردان / کارشناس آزمایشگاه

بیمارستان اقلید یک نفر مرد ، بیمارستان بیرم لار یک نفر مرد یازن ( با اولویت مرد )  

2

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان یاکارشناس در رشته علوم آزمایشگاهی

 

8

کاردان آزمایشگاه

بیمارستان مهر یک نفر مرد یا زن ( با اولویت مرد)

بیمارستان قیروکارزین یک نفر مرد . شبکه کوار 2 نفر مرد یا زن

مرکز بهداشت کارزین قیر یک نفر مرد یا زن . بیمارستان فیرروز آباد یک نفر مرد یا زن .

6

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان در رشته علوم آزمایشگاهی

 

9

كاردان راديولوژي

بیمارستان فیروزآباد یک نفر مرد

بیمارستان ممسنی یک نفر مرد یا زن  . بیمارستان داراب 2 نفر مرد یا زن

بیمارستان کازرون یک نفر  زن . شبکه سروستان یک نفر مرد یا زن .

بیمارستانهای استهبان ، زرین دشت ، ارسنجان ، خنج یک نفر مرد یا زن

بیمارستان سپیدان یک نفر زن . شبکه بهداشت و درمان کوار یک نفر مرد

مرکز شبانه  روزی آباده طشک نی ریز یک نفر مرد

شبکه بهداشت و درمان فراشبند یک نفر مرد یا زن

مرکز بهداشتی درمانی افزر قیروکارزین یک نفر مرد یا زن

15

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته راديولوژي

 

10

كارشناس راديولوژي

گروه رادیوتراپی بیمارستان نمازی یک نفر مرد یا زن

بیمارستان مرودشت یک نفر مرد . بیمارستان کازرون یک نفر مرد

بیمارستانهای لارستان ،  نی ریز و قیروکارزین هر کدام یک نفر مرد یا زن

6

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته راديولوژي

 

11

ماما (لیسانس)

بیمارستان حضرت زینب شیراز 3 نفر زن

بیمارستان حافظ 2 نفر زن . بیمارستانهای نی ریز ، آباده ، قیروکارزین ، داراب ، اقلید هر کدام یک نفر زن . مرکز یهداشتی درمانی مصیری رستم یک نفر زن .

11

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مامائي

 

12

ماما (کاردان)

واحدهای تابعه شیراز 5  نفر زن .

شبکه بهداشت ودرمان آباده یک نفر زن .

6

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق دیپلم در رشته مامائي

 بعنوان دستیار امور پزشکی

13

كاردان بهداشت خانواده

شبکه های بهداشت و درمان  شهرستان استهبان و کازرون هر کدام یک نفر زن

2

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق دیپلم در رشته بهداشت خانواده  يا مامائي

 

14

کارشناس بهداشت خانواده

شبکه کوار یک نفر زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت خانواده  یا بهداشت عمومی

 

15

حسابدار

واحدهای تابعه شیراز 4 نفر مرد یا زن . شهرستانهای زرقان ، خرامه ، آباده طشک نی ریز ، قیرو کارزین ، اشکنان لامرد ، کازرون هر کدام یک نفر مرد یا زن

9

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته حسابداري

اولویت پذیرش جهت اشکنان لامرد با بومی می باشد

16

مسئول خدمات مالی (انباردار)

بیمارستان اقلید و مرکز بهداشت خرامه، منطقه زرقان ، شبکه سپیدان ، شبکه پاسارگاد هر کدام یک نفر مرد .

5

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته های حسابداري ، مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی

آزمون و مصاحبه

17

مسئول خدمات مالی (کارپرداز)

بیمارستان اقلید و شبکه های بهداشت ودرمان ارسنجان  ، استهبان و سروستان هر کدام یک نفر مرد

4

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته های حسابداری  ، مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی

آزمون و مصاحبه

18

کارشناس امور روانی

واحدهای تابعه شیراز 3 نفر مرد یا زن

3

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس  یا فوق لیسانس در رشته روانشناسی بالینی یا عمومی

 

19

کارشناس امور روانی (بالینی)

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه  یک نفر زن  و یک نفر مرد

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته (روانشناسی بالینی)

دارا بودن دو سال سابقه کار مفید در حوزه بهداشت روانی و متاهل

20

راننده

مرکز فداغ شبکه گراش یک نفر مرد  . بیمارستان پاسارگاد یک نفر مرد (بعنوان راننده آمبولانس)

2

دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه و گواهينامه رانندگي

کپی گواهینامه همراه مدارک پست گردد . آزمون و تست رانندگی

21 الف)

متصدی امور دفتری  (الف)

بیمارستان شهید دستغیب شیراز یک نفر مرد یا زن.

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های کاردان کامپیوتر،حسابداری

دارا بودن گواهینامه  ICDL جهت حسابداران الزامیست.

21 ب)

متصدی امور دفتری  (ب)

شبکه بهداشت ودرمان فراشبند و منطقه زرقان هر کدام  یک نفر مرد یا زن

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های کاردان کامپیوتر،حسابداری  یا دیپلم متوسطه

(جهت منطقه زرقان بعنوان منشی و تایپیست  و شبکه فراشبند به عنوان منشی با شرط دارابودن مدرک  ICDL جهت مدارک دیپلم متوسطه و فوق دیپلم حسابداری )

22

کارشناس امور بیمارستانها (1)

بیمارستان اقلید (واحد درآمد و مدارک پزشکی) یک نفر مرد یا زن.

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

جهت  اشتغال در واحد پذیرش  و درآمد

23

سرایدار

شبکه بهداشت ود رمان داراب 2 نفر مرد و متاهل  . درمانگاه ولیعصر اقلید و مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 استهبان هر کدام یک نفر مرد .

شبکه بهداشت ودرمان استهبان یک نفر زن و یک نفر مرد

6

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه

( گواهینامه رانندگی جهت آقایان)

دارای آزمون کتبی و عملی  انجام کلیه امور مربوط به سرایداری نگهبانی، پذیرش ، تنظیفات و رانندگی شبکه بهداشت و درمان مربوطه و خوابگاه دانشجویان استهبان

(کپی گواهینامه پیوست گردد)

24

کارگزین

واحدهای تابعه شیراز و مرکز آباده طشک نی ریز یک نفر مرد ، منطقه زرقان  یک نفر مرد  یا زن.

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی .

جهت آباده طشک نی ریز مدرک  کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی نیزمورد قبول          می باشد جهت منطقه زرقان کارشناس ارشد مدیریت دولتی یا صنعتی نیز مورد قبول          می باشد .

25

مسئول فوريتهاي پزشكي (کاردان ، کارشناس)

پایگاههای اورژانس شیراز 16 نفر مرد . منطقه آباده طشک نی ریز 2 نفر مرد

18

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس  در رشته پرستاری یا فوق دیپلم فوریتهای پزشکی یا کاردان هوشبری

جهت شهرستان شیراز

اولویت اول پرستار اولویت دوم کاردان فوریتهای پزشکی

اولویت سوم کاردان هوشبری

26

مسئول فوریتهای پزشکی (کاردان)

شبکه کوار یک نفر مرد .

بیمارستان ارسنجان یک نفر مرد.

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته فوریتهای پزشکی

 

27

کارشناس آزمایشگاه (1)

بیمارستان امیر یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته هماتولوژی

 

28

کارشناس کالبدشناسی

دانشکده پزشکی یک نفر مرد یا زن (گروه آناتومی)

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته آناتومی

فرد پذیرفته شده 5 سال حق شرکت در آزمون دکتری ندارد موضوع پایان نامه در زمینه سلولهای بنیادی باشد .

29

کارشناس آزمایشگاه(2)

دانشکده پزشکی یک نفر مرد یا زن ( بخش فارماکولوژی)

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در

رشته های فیزیولوژی یا بیوشیمی یا زیست شناسی

 

30

کارشناس آزمایشگاه (3)

دانشکده پزشکی یک نفر زن (گروه زنان)

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته زیست شناسی تکوینی جانوری یا سلولی، ملکولی

 

31

کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

دانشکده بهداشت وتغذیه یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس یا کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

آزمون و مصاحبه

32

کارشناس رادیولوژی (2)

بیمارستان نمازی 2 نفر زن

2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی

آزمون و مصاحبه

33

کارشناس رادیولوژی (رادیوتراپی)

بیمارستان نمازی دو نفر زن ویک نفر مرد یا زن

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته رادیوتراپی

 

34

کارشناس مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی، بهداشتی

شبکه بهداشت ود رمان سپیدان یک نفر مرد

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه ،تغذیه

 

35

کارشناس تغذیه و رژیمهای غذایی

بیمارستان شهید فقیهی یک نفر مرد یا زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته علوم تغذیه - تغذیه

 

36

متصدی امور دفتری (ج)

بیمارستان خرامه و مرکز بهداشتی درمانی وراوی  مهر هرکدام یک نفر مرد یا زن .

2

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه  و دارا بودن گواهینامه ICDL

شرط بومی الزامیست

37

ماشین نویس

شبکه بهداشت و درمان سپیدان یک نفر زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم  کامل متوسطه و گواهینامه های ICDL و تایپ فارسی

کپی گواهینامه همراه مدارک ارسال گردد  (آزمون و مصاحبه)

38

مسئول پذیرش و مدارک پزشکی 1

درمانگاه پوستچی شیراز یک نفر مرد یا زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته آمار و مدارک پزشکی

 

39

مسئول پذیرش ومدارک پزشکی (کاردان یا کارشناس)

بیمارستان قیروکارزین یک نفر زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته آمار ومدارک پزشکی

 

40

مهندس تجهیزات پزشکی

(بیمارستان نمازی و دانشکده توانبخشی) یک نفر مرد  یا زن.

ستاد مرکز بهداشت استان یک نفر مرد  . بیمارستان (بوانات و خرمبید) مشترکاً یک نفر مرد .

2

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مهندسی پزشکی یا برق (الکترونیک)

آزمون و مصاحبه – جهت بوانات و خرمبید بومی هر دو شهرستان مورد قبول است.

41

کارشناس  شبکه

بیمارستان مرودشت یک نفر مرد یا زن  .( بیمارستان ودانشکده ممسنی) مشترکاً یک نفر مرد یا زن  . شیراز بک نفر مرد یا زن .

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار یا نرم افزار کامپیوتر) یا علوم کامپیوتر یا تکنولوژی نرم افزار

آزمون کتبی و مصاحبه

42

کارشناس مبارزه با بیماریها (فوق لیسانس آموزش بهداشت)

معاونت بهداشتی دانشگاه یک نفر مرد یا زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته آموزش بهداشت

 

43

کارشناس امور آموزشی

دانشکده بهداشت یک نفر مرد ویک نفر زن (به عنوان کارشناس آموزش)

دانشکده دندانپزشکی  یک نفر مرد یا زن ( به عنوان کارشناس آموزش پژوهشی)

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

جهت انجام امور آموزشی و پژوهشی دانشکده ها

44

کارشناس امور بیمارستانها  (2)

بیمارستان آباده یک نفر مرد یا زن .

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

45

کارشناس بهداشت محیط

شبکه بهداشت و درمان لامرد ، لارستان هر کدام یک نفر مرد یا زن

مرکز بهداشتی گودرز رستم یک نفر مرد یا زن

3

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت محیط

بومی گودرز نسبت به بومی رستم در اولویت است .

46

کاردان بهداشت محیط

مرکز بهداشتی درمانی بالاده کازرون یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت محیط

بومی بالاده نسبت به بومی کازرون در اولویت است .

47

کارشناس بهداشت حرفه ای

شبکه بهداشت و درمان نی ریز یک نفر زن یا مرد

1

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای

 

48

کاردان /کارشناس مبارزه با بیماریها

مرکز آباده طشک نی ریز یک نفر مرد

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در رشته بهداشت عمومی ( مبارزه با بیماریها)

 

49

بهداشتکار دهان ودندان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رستم یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت دهان و دندان

 

50

کاردان دندانسازی

دانشکده دندانپزشکی یک نفر مرد یا زن

1

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم  در رشته پروتزهای دندانی

 

 

 

 

 

 

 

متقاضي محترم خواهشمند است قبل از ثبت نام اينترنتي كليه متن آگهي را به دقت مطالعه فرمائيد .

تذكرات :

الف) در رشته هاي شغلي (سرايدار نگهبان ، سرايدار ، راننده )  فقط افرادي حق ثبت نام دارند كه بومي روستا يا محل مورد نظر باشند ومي بايست گواهي بومي بودن را از شوراي روستاي محل زندگي اخذ و به همراه ساير مدارك پست نمايند .

ب ) كليه افرادي كه محل هاي خدمتي منطقه (خرامه ، زرقان ، کوار ، قطرویه نی ریز، مشکان نی ریز ، خبریز ارسنجان ، شوراب ارسنجان ، ایج استهبان ، کره ای بوانات ، مبارک آباد قیر، اشکنان لامرد ، بالاده کازرون ، آباده طشک نی ریز ، وراوی مهر) را انتخاب مي نمايند بايستي صرفاً بومي شهر یا شهرستان با اولویت شهر مورد نظر و برابر شرایط بومی ذیل : الف ) محل تولد شناسنامه ای ب) یا اینکه حداقل یک مقطع تحصیلی در شهر مورد درخواست و دو مقطع تحصیلی در شهرستان مورد درخواست باشد . در صورت عدم وجود فرد متقاضی در شهر مورد درخواست از متقاضیان نقاط دیگر شهرستانهای مذکور استفاده میگردد

ج) كليه افرادي كه رشته شغلي متصدي امور دفتري را انتخاب مي نمايند مي بايستي حتماً گواهينامه مهارتهاي چهار گانه ICDL(Word,Excel,Powerpoint,Internet) را از مراكز معتبر دريافت كرده باشند كليه مدارك پس از دريافت از سازمان فني حرفه اي استان يا استانداري استعلام خواهد گرديد متقاضيان مي بايست به همراه مدارك ديگر خود كپي گواهينامه ICDL خود را ارسال نمايند – تاريخ اخذ دريافت گواهينامه هاي مذكور حداكثر تا مورخه 30/9/90 قابل قبول مي باشند .

ذ) كليه افرادي كه بعنوان راننده بكارگيري مي شوند شامل قراردادي با عنوان تبصره 4 ماده 2 آئين نامه اداري مي باشند بديهي است حقوق و مزايا طبق مقررات دانشگاه به افراد فوق تعلق مي گيرد .

   هـ)  به افرادي كه در ليست كاريابي دانشگاه ثبت نام نموده اند به ازاء هر ماه2/0 نمره تا سقف 20 نمره به سقف نمرات دريافتي در آزمون اضافه خواهدگرديد

   ر) در صورت تصميم دانشگاه در برخي از رشته هاي مندرج در آگهي مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي بعمل خواهد آمد بديهي است اطلاع رساني بعد از آزمون كتبي از طريق سايت استخدامي انجام ميگردد  

 

 

شرايط عمومي استخدام

1-  تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

2-  تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

3-  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم از خدمت .

4-  مهلت ثبت نام تا تاريخ 21/10/90 مي باشد .

5- داشتن سهميه بومي شهر یا شهرستان (براساس شرایط اعلام شده جهت هر منطقه ) به جز شهر شيراز

 

توجه : در اعلام نتايج نهائي فقط از افراد بومي جهت شهرستانها (به جز شهرستان شيراز) به عنوان پذيرفته شده نهائي به كار گيري مي شوند . لذا به داوطلباني كه غير بومي شهرستانها محسوب مي گردند اكيداً توصيه مي گردد به هيچ وجه به جز شهرستان بومي خود محل ديگري را انتخاب ننمايند . ثبت نام افراد غير بومي صرفاً جهت شهر شيراز بلامانع مي باشد . ثبت نام داوطلبين ساير شهرستانها صرفاً به شرط بومي بودن بلامانع مي باشد .

ثبت نام الكترونيكي نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام  

كليه متقاضيان واجد شرايط مي بايست جهت ثبت نام از تاريخ13/10/90  تا پايان ساعت 24 روز21/10/90 به سايت استخدامي دانشگاه علوم پزشكي به آدرس الكترونيكي Samaa.sums.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام و كد رهگيري دريافت نمايد .

به داوطلبان گرامي توصيه مي گردد قبل از ورود به سايت استخدامي و انجام مراحل ثبت نام متن آگهي را به دقت مطالعه و بررسي نمايند . ( ضمناً متن آگهي استخدامي در سايت دانشگاه علوم پزشكي به آدرس                  WWW.Sums.ac.ir                 نيز قابل مشاهده مي باشد ) .

 

متقاضيان محترم مي توانند جهت تسريع و تسهيل در مراحل ثبت نام خود به همراه يك قطعه عكس 4*3 به كافي نت ها مراجعه كنند .

عکس داوطلبان بایستی با فرمت Jpg ووضوح  .100dpi و با حجم کمتر از 70 کیلو بایت ذخیره شود .

توجه :

متقاضيان گرامي جهت ثبت نام الكترونيكي مي بايست عنوان رشته شغلي و محل جغرافيايي خدمت مورد نظر خود را صرفاً مطابق با موارد مندرج در متن آگهي استخدامي انتخاب نمايند.

لازم به ذكر است داوطلبان محترم پس از تائيد فرم ثبت نام امكان هيچگونه تغيير و بازنگري در آن را نداشته لذا خواهشمند است در تكميل فرم مربوطه از طريق اينترنت دقت كافي بعمل آيد .

لازم به توضيح است علاوه بر ثبت نام الكترونيكي ، متقاضيان مي بايست مدارك مورد نياز را حداكثر تا تاريخ 20/10/90 از طريق                                                    پست پيشتاز به نشاني شيراز ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي  واقع در خيابان كريم خان زند جنب هلال احمر مديريت منابع انساني                                                    كد پستي  14336- 71348 ارسال نمايند (در پشت پاكت حتماً قيد گردد مدارك مربوط به استخدام قراردادي ) به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعداز مهلت مقرر به پست تحويل شده و يا از طرق ديگر ارسال گرديده ترتيب اثر داده نخواهد شد مدارک ارسالي و وجوه پرداختي به هيچوجه مسترد نخواهد شد . بديهي است مهلت تعيين شده غير قابل تمديد مي باشد وبه هيچ عنوان بعد از تاريخ مذكور مدارك دريافت نخواهد شد . ملاک تاریخ تحویل مدارک تاریخ مندرج در رسید پستی می باشد .

مدارك مورد نياز

- تكميل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تكميل گردد)

- تصويرآخرين مدرك تحصيلي يا گواهينامه موقت يا پايان طرح .

- تصوير صفحه اول شناسنامه ( درصورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر ) و كارت ملي

- تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران ) ((معافيت موقت تحصيلي و كفالت پذيرفته نخواهد شد))

- سه قطعه عكس 4×3 جديد و تمام رخ پشت نويسي شده (يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود)

- تصوير گواهينامه رانندگي ( جهت رشته هايي كه در آگهي درج گرديده است ).

- تصوير گواهينامه ICDL جهت رشته متصدي امور دفتري و ماشين نويس .

- رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 70000 ريال جهت كليه گروههاي شغلي به حساب جام شماره 32/15099882 و شناسه پرداخت 24000801461153 بانك ملت شعبه پزشکی شيراز قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي شيراز به عنوان حق ثبت نام ( ايثارگران محترم 50% مبلغ  مذكور و فرزندان معزز شاهد از پرداخت هزينه مذكور معاف مي باشند )

- تصوير گواهينامه تايپ ، گواهينامه ششماهه كمك بهياري (جهت متقاضياني كه رشته هاي مذكور را انتخاب مي نمايند)

 

زمان توزيع كارت / مراجعه داوطلبان استخدام

كارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 28و29 دی ماه از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت می باشد . لازم به ذكر است كه كارت ورود به جلسه آزمون صرفاً جهت داوطلباني صادر خواهد گرديد كه از هر 2 طريق پستي و اينترنتي ثبت نام نمايند .

نحوه دعوت به مصاحبه تخصصي و نتايج پذيرفته شدگان

در صورت تصميم  دانشگاه مبني بر انجام مصاحبه تخصصي ، صرفاً به ميزان حداكثر 2 برابر ظرفيت در هر رشته شغلي از بين داوطلبان واجد شرايط با رعايت اولويت هاي مقرر در آگهي و نمرات فضلي آزمون کتبی آنان جهت مصاحبه تخصصي دعوت خواهند شد .

ضمناً اسامي كل داوطلبان در هر رشته شغلي با امتياز مربوطه و فهرست پذيرفته شدگان مرحله اول در سايت اينترنتي دانشگاه                       WWW . SUMS.AC.IR .   درج خواهد گرديد

افرادی که به نتایج اعلام شده معترض هستند حداکثر لغايت 48 ساعت از تاريخ اعلام نتايج میتوانند تقاضای کتبی خود را جهت رسیدگی به دبيرخانه مركزي دانشگاه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی و پاسخگویی کتبی قرار گیرد . توزيع كارت ورود به جلسه مصاحبه ( با اعلام قبلي ) در محل ساختمان مركزي دانشگاه واقع در شيراز خيابان زند جنب هلال احمر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز صورت خواهد پذيرفت  تغييرات احتمالي زماني در سايت استخدامي قابل مشاهده مي باشد .

 

تذكرات :

  1-ایثارگران شامل خانواده معظم شهدا ، اسراء ، مفقودين ، جانبازان و همچنین آزادگان و خانواده آنها ونیز رزمندگاني كه حداقل 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب بطور داوطلبانه از تاريخ 31/6/59 لغايت 29/5/67 درجبهه جنگ تحميلي حضور داشته اند و همچنین یکی از فرزندان کارکنان شهید ، جانباز 50%  به بالا و آزاده (اعم از شاغل ، فوت شده و بازنشسته یا از کار افتاده ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در صورت دارا بودن شرايط مذكور در آگهي با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولويت مقرر قانوني برخوردار خواهند بود .  

بند يك شامل افرادي ميگردد كه شرايط عمومي استخدام مندرج در آگهي را دارا باشند .

 2- مشمولين بند 1 تذكرات (ايثارگران) ضروریست گواهي خود را از مراجع ذيصلاح استاني ، سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران ـ بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد اخذ و همراه با ساير مدارك ارسال نمايند ( گواهي جانبازان حتماً با قيد درصد جانبازيبه تأئيد مديريت آموزش و اشتغال بنياد جانبازان استان رسيده باشد )

     ضمناً خانواده محترم شهداء مي بايست در صورت دارا بودن كارت شناسايي از سازمان بنياد شهيد و امور ایثار گران با ارائه تصوير آن و در غير اينصورت گواهي از سازمان  مذكور اخذ نمايند .

3- داوطلبان بومی در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي تا سقف 50% از مجوزهاي استخدامي مربوطه از اولويت لازم برخوردار مي باشند . در اين صورت رقابت در بين افراد بومي همان مناطق انجام خواهد شد بديهي است در صورتيكه براي استخدام 50% بقيه سهميه ساير افراد بومي رتبه لازم در بين كليه افراد كسب كرده باشند ، امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50% سهميه استخدامي نخواهد شد . ضمناً داوطلبان بومي به داوطلباني اطلاق ميگردد كه : الف ) محل تولد آنان با محل جغرافيايي مورد درخواست يكي بوده . ب)يا اينكه حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمائي ، متوسطه را در محل مورد درخواست گذرانده باشند. داوطلبان موضوع اين بند بايستي تائيديه اخذ دو مقطع تحصيلي خود را از واحد آموزشي ذيربط دريافت و به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال دارند . ج)محل تولد همسر متقاضی زن با شهرستان محل خدمت یکی بوده یا حداقل دومقطع از مقاطع تحصیلی همسر رادر محل مورد نظر گذرانده باشد.افراد غیر بومی که به استناد این بند بومی می گردند در ثبت نام اینترنتی سهمیه غیر بومی را انتخاب نمایند اما در قسمت اطلاعات ویژه به سوال مرتبط با قسمت ج بند 3 جواب بلی بدهند.

4- گواهی مبنی بر اشتغال کارکنان شهید ، جانباز 50% و به بالا و آزاده (اعم از شاغل ، فوت شده و بازنشته یا از کار افتاده ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از مدیریت منابع انسانی دانشگاه اخذ و همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

5- داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراء مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند .

6- ثبت نام ، صدور كارت و شركت در آزمون به منزله تائيد نهايي داوطلب استخدام نمي باشد . 

7-  در هر مرحله از مراحل مربوط به امتحان يا مسابقه چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد ، داوطلب از انجام مراحل استخدامی محروم خواهد شد (درصورت صدور حكم استخدامي حكم مزبور نیز لغو و بلا اثر ميگردد).

8- مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر دو ماه پس از اعلام نتيجه ) بايستي به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد .

9- داوطلبان در هنگام ثبت نام نبايد كمتر از 18 سال و براي مدارك تحصيلي ديپلم بيشتر از 26 سال فوق ديپلم بيشتر از 35 سال و ليسانس 40 سال و فوق ليسانس و دكترا 42 سال سن داشته باشند . (شرایط سنی جهت افرادیکه در لیست کاریابی دانشگاه ثبت نام نموده اند و متقاضی رشته متصدی امور دفتری می باشند حداقل 18 و حداکثر 40 سال می باشد.)

تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد .

الف : داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل داوطلبانه ( از تاريخ 31/6/59 لغايت 29/5/67 ) خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه .

ب : جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت زمان بستري شده و يا استراحت پزشكي .

ج : افراد خانواده معظم شهداء ، مفقود الاثر ها ، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند شامل همسر ، فرزند ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ) به ميزان 5 سال .

د : آزادگان از حداكثر سن فوق الذكر معاف مي باشند .

هـ : داوطلباني كه طرح نيروي انساني موظف را باستناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق (مدت اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود ) .

10- سئوالات عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی 30 سئوال ، مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ، معارف اسلامی و اطلاعات سیاسی اجتماعی 30 سئوال  ، زبان انگلیسی 30 سئوال با ضریب یک ، جمعاً 90 امتياز جهت كليه رشته هاي شغلي . در صورت تصميم دانشگاه در آزمون كتبي ، سوالات تخصصي نيز طرح و به داوطلبان ارائه ميگردد . درصورتي كه مقرر گردد مصاحبه تخصصي انجام گردد ، به داوطلبان از طريق سايت استخدامي اطلاع داده خواهد شد .

11- به فرزندان كاركنان بازنشسته و همچنين فرزندان شاغلين رسمي يا پيماني داراي حداقل 10 سال سابقه كار در دانشگاه علوم پزشکی شیراز که داوطلب آزمون استخدامي مي باشند ، 20% از نمره كتبي اخذ گرديده در آزمون به سقف نمره اضافه ميگردد .  (مشمولين اين بند لازم است گواهي لازم را از اداره بازنشستگي دانشگاه و يا محل خدمت شاغل اخذ و همراه ساير مدارك ارسال نمايند )   

12- كليه افرادي كه مشمول طرح نيروي انساني غير اختياري مي باشند حق شركت در آزمون را ندارند .

13- شروع به كار پذيرفته شدگان آزمون استخدامي حداكثر يك سال پس از اعلام نتايج نهايي خواهد بود .

14- با توجه به اينكه آئين نامه نقل وانتقالات شامل پرسنل قراردادي نمي باشد . لذا پذيرفته شدگان نهائي آزمون حق هيچ گونه انتقال و جابجائي را ندارند .

15-فرزندان شهداء‌و جانبازان 50% به بالا در صورت داشتن سهميه بومي جهت شهرستانهاي استان 20% نمره مکتسبه آزمون کتبی  و ساير ايثارگران 10% نمره مکتسبه آزمون کتبی به سقف نمره کل در آزمون اضافه ميگردد .

16- به نمره داوطلبانی که دوران طرح رشته تحصیلی خودرا در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز گذرانده باشند مشروط به تائید کیفی عملکرد رضایت از نحوه خدمت توسط مدیر واحد جهت مشاغل کاردانی تا سقف 5% نمره مکتسبه آزمون کتبی و مشاغل کارشناسی تا سقف 10% نمره مکتسبه آزمون کتبی  به نمره کل اضافه می گردد. (ملاک محاسبه جهت احتساب نمره اتمام طرح تا تاریخ 30/9/90 می باشد )- جهت اخذ گواهی به کارگزینی محل خدمت دوران طرح مراجعه نمایند.

17- داوطلب بومی عشایر به فردی اطلاق می شود که سالیانه حداقل شش ماه در مناطق عشایری شهرستان محل خدمت ساکن باشد و مدت فوق و محل استقرار توسط اداره امور عشایری و نمایندگی آموزش و پرورش عشایر وشورای اسلامی عشایر طایقه و تیره مربوطه به تائید برسد . ( گواهی مربوطه همراه مدارک پست نمائید )

18- در كليه رشته محل ها اولويت پذيرش با افراد بومي مي باشد و در صورت عدم وجود فرد بومي  در برخي از رشته ها از ساير متقاضيان با سهميه غير بومي استفاده ميگردد .

19- از پذیرفته شدگان کاردان مامایی دربخشهای مختلف بیمارستان  به جز زایشگاه بنا به تصمیم مدیریت بیمارستان استفاده میگردد.

20- رعایت شرط بومی برای کلیه داوطلبان و فرزندان شهدا ، جانبازان وایثارگران الزامی است .


 

بسمه تعالي

 

 

محل الصاق عكس

برگ درخواست شغل از دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ، درماني استان فارس

(آگهي داخلي 90)

الف مشخصات شخصي شناسنامه اي                        

1- نام خانوادگي :

2- نام :

3- نام پدر :

4- جنسيت :

5- شماره شناسنامه :

6- محل صدور شناسنامه:

7- تاريخ تولد:

8- محل تولد :

کد ملی :

ب مشخصات تحصيلي

9- مدرك تحصيلي  :

10- رشته و گرايش تحصيلي :

11- دانشگاه محل تحصيل :

12- آموزشگاه و يا دبيرستان محل تحصيل :

13- معدل :

ج- شغل مورد درخواست :

14- شغل مورد تقاضا : (فقط يك شغل )

15- محل جغرافيائي مورد تقاضا :

د ساير موارد :                                      

16- وضعيت خدمت وظيفه :

انجام داده :

معافيت دائم

17- جزو سهميه :

فرزند شهيد :

فرزند جانباز 50% و بالاتر  :

بومي            غير بومي

فرزند جانباز زير 50%  :

  ايثارگران : (خواهر ، برادر، همسرشهيد)          

 

فرزند كارمند بازنشسته یا شاغل رسمی / پیمانی  دانشگاه مي باشم.                   

 

شامل بند 3 آگهی قسمت ج آگهی استخدامی می باشم.

                                                          شامل بند 17 آگهی استخدامی می باشم.                 

                                              تاریخ اتمام طرح اینجانب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا مورخه 30/9/90 می باشد.

نشاني كامل داوطلب : استان : 

شهرستان :

خيابان :

كوچه :

پلاك :

كد پستي :

18- شماره تماس تلفن داوطلب :                                                                          كد شهرستان :

(ذكر شماره تلفن الزامي است اولويت با تلفن همراه است )

كد رهگيري ثبت نام اينترنتي :                                                      صحت كليه موارد بالا مورد تائيد است .

                                                                                                                                                         نام و نام خانوادگي :

                                                                           تاريخ و امضاء‌

 

 

 


مطالب مشابه :


8 آگهی استخدام شیراز و استان فارس در 2 تیرماه 93

آگهی های استخدامی شیراز در دوم تیرماه 93 به شرح زیر است. استخدام منشی در شهر شیراز به یک منشی آقا جهت شیفت شب در تاکسی تلفنی شکوه واقع در میدان ۱۲
دانشگاه علوم پزشكي شيراز استخدام مي‌كند

سوالات عمومی آزمون استخدامی - دانشگاه علوم پزشكي شيراز استخدام مي‌كند - آگهي هاي استخدام(شرکت نفت-بانکهای دولتی و خصوصی و ... استخدام در شهرداری · استخدام در
آگهی های استخدامی شیراز و استان فارس در 13 تیر 92

4 جولای 2013 ... آگهی های استخدامی شیراز و استان فارس در 13 تیر 92. دسته بندي : استخدام شیراز نوشته : نیازمندی بویور. تاريخ : جمعه چهاردهم تیر ۱۳۹۲
آگهی های استخدامی شیراز 3 مرداد 92

25 جولای 2013 ... مجموعه آگهی های استخدامی شیراز در 3 مرداد 92 به شرح زیر است. آگهی استخدام شرکت دارو گستر دراک پارس در 5 ردیف شغلی در شیراز. آگهی استخدام
استخدام دانشگاه علوم پزشكي شيراز

5 ژانويه 2012 ... دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به استناد تبصرههاي 3 و 4 ماده 2 آئين نامه اداري استخدامي و
دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری ، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري

دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری ، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري ... دانلود رایگان کتاب و منابع آزمون استخدامی شهرداری، اساسنامه سازمان پارک ها.
ایرانشهر در پارک ایرانشهر تهران

روابط عمومی شهرداری ایرانشهر - ایرانشهر در پارک ایرانشهر تهران - اخبار شهرداری ایرانشهر - روابط عمومی شهرداری ... ستاد مرکزی استخدام شهرداریها · شهرداری شیراز.
نیازمندی شیراز و آگهی های استخدامی شیراز 13 مرداد 92

4 آگوست 2013 ... آگهی های استخدام شیراز و نیازمندی استان فارس در 13 مرداد 92 به شرح زیر است. آگهی استخدام شرکت تولید و پخش مواد غذایی آناتا در شیراز 13 مرداد 92.
آگهی استخدام کارشناس تغذیه در شیراز

کلنیکی واقع در شهر شیراز جهت تکمیل کادر استخدامی خود کارشناس تغذیه خانم استخدام ... برچسب‌ها: آگهی استخدام کارشناس تغذیه, استخدام در شیراز, استخدام کارشناس
برچسب :