توضیح درس دوم ادبیات فارسی سال سوم ( رزم رستم و اسفندیار)

1-   وقتي روز فرا رسيد رستم لباس جنگي پوشيد و علاوه بر آن ببر بيان (زره مخصوص) خود را نيز براي حفظ تن پوشيد.

گبر، ببر: جناس ، مراعات نظير                                               بر ،‌ببر : جناس

2-  رستم طنابي محكم و بلند به ترك بند زين اسب بست و بر اسب تنومند خود ، رخش، سوار شد.

به فتراك زين بر: دو حرف اضافه(به........ بر) براي يك متمم            كمند ، فتراك، زين، باره: مراعات نظير

باره ي پيل پيكر: اسب قوي هيكل يعني رخش

3-  رستم تا ساحل رود هيرمند آمد در حالي كه ناراحت و متأسف بود و پند ها و نصايحي براي اسفنديار داشت

لب، لب: جناس تام لب در مصراع دوم: مجازاً دهان                              دل، لب: مراعات نظير                             دل پر از باد بودن : كنايه از ناراحت و متأسف بودن                        باد: استعاره از آه و تأسف                       لب پر از پند بودن: كنايه از اندرز گويي و نصيحت

4-  رستم از ساحل رود هيرمند گذشت و به بلندي بر آمد و از كار روزگار شگفت زده شده بود

5-  رستم فرياد زد كه اي اسفنديارخجسته حريف رزم تو آمد آماده جنگ باش.      كار: جنگ           برآراي كار: آماده ي جنگ باش

6 و 7- وقتي اسفنديار اين سخن را از رستم ( اين جنگجوي شجاع پير شنيد) باخنده گفت: از زماني كه از خواب بر خاسته ام آماده جنگ بوده ام.             شير پرخاشجوي كهن: استعاره از رستم                 پر خاشجو: جنگجو              آراستن :  آماده شدن

8 و 9-  اسفنديار دستور داد تا زره و كلاه خود او و همچنين تيردان و نيزه جنگي اش را آوردند و تن  روشن و سپيدش  را پوشاند و كلاه فرماندهي بر سر نهاد.   جوشن، خود، تركش، نيزه جنگ جوي : مراعات نظير                توكش: تيردان   جوشن، پوشيد، بر: مراعات نظيربر:‌ تن، ‌اندام            بر، بر: جناس تام           بر ، سر : جناس ناقص،‌مراعات نظير      سر، كلاه: مراعات نظير            روشن برش، تركيب وصفي مقلوب(بر روشنش) ش: مضاف اليه

10- اسفنديار دستور داد تا بر اسب سياهش زين نهادند و نزد او بردند.

(اسب سياه نشانه عظمت و شكوه بوده است)      زين، اسب سياه : مراعات نظير                  شاه: اسفنديار 

11 و 12 و 13-  وقتي اسفنديار جنگجو زره را پوشيد از شدت نيرو و نشاطي كه در وجودش بود (12) ته نيزه را بر زمين زد و با كمك نيزه از روي زمين بر زين اسب پريد و سوار شد (13) حالت سوار شدن اسفنديار همچون پلنگي بود كه كه بر پشت گور مي جهد گور خر را آشفته و مضطرب مي سازد و به جست و خيز وا مي دارد.         پرخاش جوي: جنگجو  اسفنديار           

گور: در اصل گور اسب يا اسب ببري بوده و به آن گور خر گفته اند.      شور برانگيزد: آشفته و مضطرب كند.

واج آرايي «ش» در بيت 11

بيت 12- زين، زمين: جناس ناقص        واج آرايي: « ن» ، «ز»       اندر آمد : فعل پيشوندي                 خاك سياه: مجازاً زمين

بيت 13- تشبيه مركب                           مشبه آن بيت 12 است                           به سان: ادات تشبيه

و بقيه بيت: مشبه به                                گور، شور: جناس ناقص                          واج آرايي

14- رستم و اسفنديار به اين گونه به جنگ با هم رفتند و انگار در جهان اصلاً شادي و بزمي وجود ندارد و فقط جنگ و دشمني هست.

رزم ، بزم: جناس ناقص، تضاد

15 و 16- وقتي رستم و اسفنديار دو پهلوان سرافراز به هم نزديك شدند (16) اسب هر دو پهلوان شيهه ي بلندي كشيدند آن چنان كه گويي ميدان جنگ از صداي شيهه ي آن ها شكافته شد.

پير: رستم                جوان: اسفنديار       دو شير: استعاره از رستم و اسفنديار      پير و جوان: تضاد   باره: اسب               بيت 16 اغراق

17 و 18 و 19 و 20 و 21- رستم با صداي بلند (به اسفنديار) گفت: اي شاه دل شاد و نيك بخت (18) اگر خواهان نبرد و خونريزي هستي و اينگونه نبردي سخت و دشوار مي خواهي(19) بگو تا من سواران جنگجوي زابلي با بهترين خنجر هاي برنده كابلي بياورم (20) در اين ميدان نبرد،‌آنها را به جنگ واداريم و خود اينجا مدتي مكث مي كنيم و استراحت مي كنيم (21) جنگ و خونريزي آنها مطابق ميل تو مي شود و تلاش و جنگيدن آنها را مي بيني.    آواز سخت: صداي بلند، حس آميزي                          سخت، بخت: جناس ناقص

(18) جنگ، خون،‌ ريختن، برآويختن: مراعات نظير                              واج آرايي: «خ»

(19) زابلي، كابلي: جناس ناقص، مراعات نظير                                      خنجر كابلي: خنجر تيز ساخت كابل

(20) جنگ، رزمگه: مراعات نظير                                                            رزمگه شان: «شان» مفعول

(21) به كام تو: مطابق ميل تو                                                                 تكاپو: تلاش و تحرك

خون ريختن و تكاپو و برآويختن: مراعات نظير

22- اسفنديار (به رستم) پاسخ داد چرا چنين سخنان ناشايست و بيهوده اي مي گويي؟      نا به كار: ناشايست،‌ بيهوده

23- من نيازي به جنگ مبارزان اهل زابل و يا جنگ ايراني و كابلي ندارم. (استفهام انكاري)              زابلستان،‌ كابلستان: جناس ناقص

زابلستان‌، ايران، كابلستان: مراعات نظير، مجازاً مبارزان زابلي و ايراني و كابلي

24 و 25- (اسفنديار مي گويد) آيين و مسلك من چنين نيست و در مذهب من چنين كاري شايسته نيست (25) كه باعث كشته شدن ايرانيان شوم و بعد خود تاج شاهي بر سر گذارم و پادشاه شوم.(ايرانيان را به خاطر پادشاهي خود به كشتن دهم).

آيين، دين: مراعات نظير         تاج بر سر نهادن: مجازاً پادشاهي          واج آرايي: «ن»       اين، دين: جناس    بر، سر/ دهم، نهم: جناس     

تاج، سر: مراعات نظير        (زمينه ملي حماسه)

26- تو اگر نياز به يار و كمك كار داري با خودت بياور ولي من هرگز نياز به يار ندارم و تنها با تو مي جنگنم يار، كار: جناس ناقص  يار، بيار: جناس ناقص                                تو را: را: حرف اضافه به معناي«براي»   واج آرايي: «ي» ، «ا» ، «ر»

27- (رستم و اسفنديار) دو جنگجو با هم پيمان بستند كه در آن جنگ كسي به كمك و ياري آن ها نيايد.

جنگي: جنگجو                         جنگي، جنگ: مراعات نظير                     فريادرس: يار گير، كمك كننده

28- ابتدا با نيزه جنگيدند و يكديگر را چنان زخمي كردند كه خون از زره فرو مي ريخت.          نيزه، برآويختن،‌ جوشن: مراعات نظير

29- به خاطر قدرت اسب ها و ضربه هاي شديد آن دو سالار، شمشير هاي محكم هر دو شكسته شد.

سران: مجازاً فرماندهان، سالاران          زخم: ضربه    گران: سنگين   سران، گران: جناس    اسبان، زخم سران، تيغ گران: مراعات نظير

30- رستم و اسفنديار مثل شيران جنگاور برآشفته و خشمگين شدند و با عصبانيت اندام يكديگر را با گرز كوبيدند.

تشبيه      مشبه: رستم و اسفنديار(محذوف)          مشبه به: شيران جنگي           چو: ادات شبيه

31- همچنين دسته ي گرزهاي سنگين آن ها شكست و دو پهلوان ديگر ابزار جنگي اي براي جنگ نداشتند و دستشان از جنگ باز ماند.

سران: مجازاً فرماندهان(اينجا رستم و اسفنديار)                  دست، دسته/ سران، گران: جناس

32- بعد از آن رستم و اسفنديار كمربند يكديگر را گرفتند و در اين حالت اسب هايشان نيز سرهايشان را در هم فرو برده بودند و فشار زيادي را تحمل مي كردند.           كمر، سر: مراعات نظير                     تكاور: تند رو

33- هر دو پهلوان به يكديگر فشار و نيرو وارد مي كردند ولي هيچ يك از آنها از جاي خود حركت نكرد و هيچ كدام بر ديگري غلبه نكردند.

واج آرايي: «ا» «ي» «ن»         زين، اين: جناس                     شير: استعاره از پهلوان(اينجا رستم و اسفنديار)

34- رستم و اسفنديار از ميدان جنگ بيرون رفتند در حالي كه اسب هايشان خسته شده بودند و خودشان نيز كوفته شده بودند.                آوردگاه: ميدان جنگ       غمي: خسته            آوردگاه، مردان، اسپان: مراعات نظير

35- كف دهان دو پهلوان به خون و خاك آميخته شده بود و خفتان و لباس جنگ خودشان و پوشش جنگ اسب هايشان پاره پاره شده بود.

خاك، چاك: جناس                 كف، دهان/ گبر، برگستوان: مراعات نظير

36- اسفنديار به رستم مي گويد: تو اي سيستاني مگر قدرت جسماني و مهارت جنگي و تيراندازي ماهرانه مرا فراموش كرده اي؟

سگزي: اهل سيستان، سيستاني(خطاب به رستم با تحقير)                                 پرخاشخر: جنگجو  كمان: مجازاً قدرت تيراندازي ( در مرحله ي اول جنگ رستم را به شدت زخمي كرده است)                     بر: سينه  مجازاً توان جسماني

37-  تو با نيرنگ و جادوي زال (پدرت) سالم و زنده اي و گر نه تاكنون مرده بودي

پايت همي گور جست: كنايه از مردن                     پاي: مجازاً وجود

38-   امروز چنان گردن (بدنت) را مي كوبم كه ديگر تو را زال زنده نبيند و بميري. (نتواند باز تو را مداوا كند) يال: مجازاً‌ كل اندام رستم                         يال، زال: جناس                              بكومت: يال تو را بكوبم                           «ت» : مضاف اليه

39- رستم به اسفنديار مي گويد: از خداي سبحان كه جهان در دست قدرت اوست بترس و عقل و احساس خود را تباه مكن (بر خلاف عقل و احساس عمل مكن)

مصراع دوم كنايه از : بر خلاف عقل و احساس عمل مكن    دل: مجازاً احساس   مغاك: مجازاً گور     در مغاك كردن: كنايه از تباه كردن

40-  من امروز براي جنگيدن با تو نيامده ام بلكه به خاطر عذرخواهي (از كشته شدن «پسرت» و براي حفظ آبرو و اعتبار آمده ام).

نام و ننگ: آبرو و اعتبار(مجاز)                                جنگ، ننگ: جناس                  واج آرايي: «ن»

41- تو با من سر جنگ داري و از در ظلم و ستم درآمده اي و بر خلاف عقل عمل مي كني (اين جنگ عاقلانه نيست و تو به من تحميلش مي كني)

مصرع دوم كنايه از بي اعتنايي به حكم عقل ، بر خلاف عقل عمل كردن                چشم خرد: اضافه غير تعلقي

42و 43- رستم زه كمان را به جاي اصلي آن بست و آماده ي تيراندازي كرد و آن تير گزي را كه پيكانش را زهرآلود كرده بود (43) در كمان قرارداد و سرش را به سوي آسمان بلند كرد و به نيايش پرداخت.

كمان، زه، تير، پيكان: مراعات نظير        گز، رز، جناس                          كمان را به زه كردن: كنايه از آماده كردن كمان براي تيراندازي

44 و 45 و 46-  رستم به خداوند مي گفت: اي پروردگار پاك آفريننده خورشيد و اي افزايش دهنده ي علم و شكوه و قدرت (45) تو از جان پاك من و قدرت و روان و باطن من با خبري و بر آن احاطه داري (46) تو شاهدي كه من چقدر تلاش مي كنم تا شايد اسفنديار از جنگ منصرف شود .  هور: خورشيد                   هور، زور: جناس ناقص           دادار: آفريننده، آفريدگار       واج آرايي: «ا» ، «ه»  (45) توان، روان: جناس ناقص                             جان، روان: مراعات نظير                           روان: نفس ناطقه كه انسان را به كارهاي نيك وا مي دارد و از زشتي ها منع مي كند                واج آرايي: «ا»  ، «ن»                         (46) بپيچم: اصرار و پافشاري مي كنم                  سرپيچاند: كنايه از منصرف شود، صرف نظر كند       كارزار: جنگ                                        مگر: شايد، به اين اميد كه                               بپيچم، بپيچاند: اشتقاق

47-  خدايا تو مي داني كه اسفنديار ظالمانه رفتار مي كند و با من سر جنگ دارد و جنگاوري و مردانگي و قدرت خود را به رخ من مي كشد.

جنگ و مردي فروختن: هنر جنگاوري و دلاوري خود را به رخ ديگران كشيدن، ادعاي جنگاوري داشتن.            مردي: مردانگي ، دلاوري       كوشيدن: جنگيدن   مردي، كوشد، جنگ: مراعات نظير

48- خدايا تو كه آفريننده ي ماه و ستاره تير (عطارد) هستي مرا به كيفر اين گناه مؤاخذه مكن (گناه كشتن اسفنديار)

مگير: مؤاخذه مكن  تير: ايهام تناسب: 1- وسيله جنگ  2- عطارد (تناسب با ماه)

آفريننده ي ماه و تير هستي: تمام تقدير ها به دست توست.

49- رستم به سرعت به همان روشي كه سيمرغ دستور داده بود تير گز را در كمان گذاشت (زمينه خرق عادت)            گز: مجازاً تير گز                     گز، كمان: مراعات نظير                                تهمتن: قوي هيكل(لقب رستم)                              زود، بود: جناس

50-  تير را به چشم اسفنديار زد و دنيا در برابر ديدگان اسفنديار تيره و تار شد. اسفنديار نابينا و بدبخت شد.

سيه شدن جهان پيش چشم: كنايه از نابينا شدن، بدبخت شدن

51-  قامت بلند اسفنديار خميده شد و دانش و شكوه از او دور شد (در اثر مرگ همه را از دست داد)

سرو سهي: استعاره از اسفنديار             بالا: قد و قامت                       دانش و فرهي از او دور شد: كنايه از مردن، توان از دست دادن

 


مطالب مشابه :


میان دو خر بهر جو جنگ شد

میان دو خر بهر جو جنگ شد لگد زد یکی دیگری شير از گزارشات سوسك لذت مي برد و از او خواست
توضیح درس دوم ادبیات فارسی سال سوم ( رزم رستم و اسفندیار)

پير: رستم جوان: اسفنديار دو شير: استعاره از رستم و جنگ و مردي فروختن:
شعر فارسی از جنگ قلعه علا در وصف خدا کرم خان

آيا شير مردان و جنگ آوران دو مرد دلاور بر او تاختند
جنگ خيبر

بازوان قوى و گردن نيرومند دارم و در ميدان نبرد همانند شير بيشه همان سال ، جنگ بين دو
نماد شير و گاو و اثر آن‌ در تفكرباستان

سرنات - نماد شير و گاو و اثر آن‌ در تفكرباستان - گزیده خبرهای فرهنگی و هنری ایران و جهان
برچسب :