علم جفر

 علم جفرجفر در واقع به معني پوست بزغاله اي است كه وسيع باشد وچيزهاي زيادي را در خود جا ميدهد و علم جفر بر اساس برخي روايات به اين نحوه بوده كه كتابيرا جبرائيل به خدمت حضرت محمد(صلوات الله عليه واله)اوردند كه تمامي علم عالم از اول خلقت تا به اخر انرا توضيح داده بود كه اين كتاب جفر نام داشت و روزي يكي از صحابه پيغمبر كتاب را از ايشان عرض كردند وبه بياياني رفتند تا مطالعه كنند ولي در هنگام باز گشت طوفان شديدي ميگيرد كه چندين برگ از كتاب را با خود ميبرد صحابه نيز شرمگين نزد رسول خدا آمده و ماجرا را شرح ميدهدرسول خدا به همراه صحابي به بيابان رفته و چندين برگ از ان كتاب را پيدا ميكنند ولي يك برگه از ان كتاب مفغود باقي ميماند واين علم جفري كه تا كنون در سراسر دنيا منتشر شده از همان يك ورق بوده كه خدا ميداند دست كه افتاده بوده ولي كتاب اصل ان در حال حاضر در نزد حضرت(حجت عج الله تعالي فرجه الشريف )است ولي بايد دانست كه تا آقا امام زمان به كسي نظر نداشته باشد محال است كسي بتواند به آن(جفر) دسترسي داشته باشد. علم جفر علمي است كه به وسيله حروف و يك سري فرمولها مي توان به تمامی سوالات پاسخ داد.

علم رملعلم رمل از معجزات حضرت دانيال نبي عليه السلام است و نيز حضرت اميرالمومنين عليه السلام از اين علم بهره مند بودند واين علم بر پايهء اعداد وعناصر اربعه است وتا حدودي ميتوان از اينده با خبر شدالبته به توسط اين علم . وبيشتر بر مبناي سيرخط ونقطه است رمل نيز مانند علوم ديگرشاخه هاي گوناگوني داردولي بهترين كارها نزد خداوند متعال انجام واجبات وترك محرمات است كه احسان به والدين از اين جمله استعلوم غريبه به پنج قسمت تقسيم ميشود
كيميا: از شناخت گياهان وجمادات و معدنيات و فلزات و خواص آنها بهم ميرسد كه خداي تعالي چنان قرار داده كه اگر قطره بر فلزي چكد انرا به فلز ديگر تبديل ميكند به تحقيق رسيده كه (اكي) گياهي است كه در ريگستان پيدا ميشود برگ ان به شكل برگ اك است ولي فرقش آن است كه اك شاخها دارد اگر برگ يا شاخش را بشكنند شيري بيرون ايد ولي اكي يكشاخست به قدر دو وجب از زمين بلند تر وبه همان متصل است مثل برگهاي اك ودر شكستن شير بيرون نيايد بايد از بيخ كنده خشك كند سفوف باريك ساخته حفظ كند وقت لزوم يك طوله قلع گداخته را به قدر يك ماشه از ان سفوف بر ان ريزد به عون خداوند نقره گردد
ليميا: و ان علم طلسمات است كه از كنوز اسرار به قلم ايد و با ان دانسته ميشود كيفيات تمزيج قواي فاعله عاليه به منفعلهء سافله تا از انجا حاصلي غريب بدست بيايد ودر اين باب كتاب زياد استواز اين قبيل ميتوان به كتب طلسم اسكندرونقش سليماني وافاق و . . .. اشاره نمود
هيميا : ان علم تسخيرات باشد كه از معرفت به احوال سيارات سبعه از حيث تصرف انها كه فواعل علوي اند در قوابل سفلي اثر دارند وموضوع ان دعوات وخواتيم وبخورات انها و تسخير روحانيات وعزائم جنيان و معرفت اقداح و منازل و افسونها واحراز است

سيميا: و اساس ان خيالات باشد كه مخيله فعاليت دارد وجز احداث مثالات خياليه حاصلي نياورد و وجود خارجي ندارد بلكه كليات وجود ذهني است ودر اسلام حرام است وجايگاهي ندارد
ريميا : و ان علم شعبده است كه قواي جوهر ارضيه را با مزج به يكديگر حاصل و اشكال تازه ميدهد وكتاب بحرالعيون مشتهر به ابن حلاج مشتمل بر علم سيميا و ريميا است وحل المشكلات حاوي ليمياو سرالمكتوم شامل هيميا ميباشد و كتابهای گوناگون نيز خلاصه اي از اين پنج علم را دارد.


مطالب مشابه :


همه چیز در مورد لوح عین العلی

اين طلسم نيز علي طلسم باطل السحر دفع شر دعا دفع جن تسخير محبت رزق و روزي خاتم سليماني
علوم غريبه-بخش سوم: معرفی چند شاخۀ دیگر از علوم غریبه

بدست بيايد ودر اين باب كتاب زياد استواز اين قبيل ميتوان به كتب طلسم اسكندرونقش سليماني
علم جفر

مدیتیشن ریکی هیپنوتیزم چاکرا هاله کتاب درمانی طلسم به كتب طلسم اسكندرونقش سليماني
فروش کتاب جادوگری

متافيزيك و طلسم متافيزيك و
لیست جامع کتب علوم غریبه و گنجینه ها و طلاسم

نادر الرمل- نقش سليماني اصول علم رمل و طلسم مريخ -طي الارض -تحفه الاسرار-حرزالامان
لیست جامع کتب علوم غریبه و گنجینه ها و طلاسم

مصطلحات علم جفر - نادر الرمل- نقش سليماني اصول علم رمل و استرلاب طلسم مريخ -طي الارض
لوح برکت کسب و کار/ ابطال سحر, بازوبند چضرت علی (ع), حرز, دعا, دفع جن, دفع شر, رفع غم و اندوه, صداق

این طلسم نیز علي طلسم باطل السحر دفع شر دعا دفع جن تسخير محبت رزق و روزي خاتم سليماني
برچسب :