بازنشستگان نیروهای مسلح کارت هوشمند منزلت دریافت می کنند

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: برای همه بازنشستگان نیروهای مسلح تا پایان امسال کارت هوشمند منزلت صادر می شود.

80480994-3598508.jpg

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری پلیس، سردار ˈحسین دقیقیˈ با اشاره به اینکه این کارت برای دریافت خدمات رفاهی، اعتباری، حقوق و مزایا در اختیار بازنشستگان یاد شده قرار می گیرد، افزود: اکنون طرح آزمایشی صدور کارت هوشمند منزلت ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح در استان های البرز، فارس و چهار استان دیگر به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ˈساتاˈ نخستین سازمانی است که طرح کارت هوشمند را برای بازنشستگان اجرایی کرده است، افزود: برای همه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تا شب عید کارت منزلت برای دریافت حقوق و دیگر امکانات و مزایا صادر می شود.

سردار دقیقی اضافه کرد:سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 600 هزار نفر بازنشسته دارد که از سال جاری از کارت هوشمند منزلت استفاده خواهند کرد.


مطالب مشابه :


دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح.سپاه ارتش نیروی انتظامی

دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح.سپاه ارتش نیروی انتظامی دریافت فیش حقوقی
دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح.سپاه ارتش نیروی انتظامی

آزادگان امروز - اسیران دیروزاردوگاه عنبر - دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح.سپاه
دريافت فيش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح www.esata.ir

دریافت فیش حقوقی سازمان براي دريافت فيش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح اينجا
دریافت فیش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح .سپاه. ارتش. وزارت دفاع. نیروهای انتظامی.

دریافت فیش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح .سپاه. ارتش. وزارت دفاع. دریافت فیش حقوقی
دريافت فيش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح

دريافت فيش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح برای ورود به صفحه دریافت فیش حقوقی بازنشستگان
بازنشستگان نیروهای مسلح کارت هوشمند منزلت دریافت می کنند

بازنشستگان نیروهای مسلح کارت هوشمند منزلت دریافت فیش حقوقی نیروهای مسلح 600
قابل توجه بازنشستگان نیروهای مسلح/فیش خرداد

فیش حقوقی جانبازان دریافت کد صفحه بندی قابل توجه بازنشستگان نیروهای مسلح/فیش
دو فیش برای بازنشستگان نیروهای مسلح صادر می شود

فیش حقوقی ایثارگران تامین اجتماعی نیروهای مسلح در نظر دارد نیست، اما شامل دریافت حقوق
سوالات متداول درمورد ساتا کارت

دفتر خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در فیش حقوقی را دریافت
مدارک مورد نیاز برای دریافت هدیه ازدواج فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح

ازدواج فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح نیاز برای دریافت آخرین فیش حقوقی
برچسب :