جـدول زمـان بنـدی پپيشنهـادی دروس پايـه اول ابتدايـی

جـدول زمـان بنـدي ( پيشنهـادي ) دروس پـايـه ي اول ابتدايـي سـال تحصيلـي 89 ـ 1388

نام درس

ماه

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

هفته

بخوانيم

اول

نگاره 1 و 2و 3

درس 1

درس 5

درس 9

درس 11

درس 17 ـ 18

 

روان خواني

دوم

نگاره  4و  5و 6

درس 2

درس 6

درس 10

درس 12

درس19 ـ 20

مرور

سوم

نگاره 7 و 8و  9

درس 3

درس 7

مرور و ارزشيابي

درس 13 و  14

درس 21

درس آزاد

مرور

چهارم

نگاره 10و11و12

درس 4

درس 8

مرور و ارزشيابي

درس 15 و  16

درس 22

روان خواني

ارزشيابي

بنويسيم

اول

1 ـ6

25 ـ 30

49 ـ 54

72 ـ 78

85 ـ 90

112 ـ 117

 

مرور

دوم

7 ـ 12

31 ـ 36

55 ـ 60

79 ـ 84

91 ـ 99

118 ـ 123

مرور

سوم

13 ـ 18

37 ـ 43

61 ـ 66

مرور و ارزشيابي

100 ـ 105

124 ـ 126

130 ـ 132

مرور

چهارم

19 ـ 24

43 ـ 48

67 ـ 72

مرور و ارزشيابي

106 ـ 111

127 ـ 129

133 ـ 136

ارزشيابي

رياضي

اول

نگاره 1 و 2 و 3

20 ـ 25

50 ـ 58

78 ـ 83

100 ـ 105

122 ـ 125

 

158 ـ 164

دوم

4 ـ 8

26 ـ 32

59 ـ 63

84 ـ 92

106 ـ 110

126 ـ 132

مرور

سوم

9 ـ 14

33 ـ 40

64 ـ 70

93 ـ 99

111 ـ 116

133 ـ 141

146 ـ 151

مرور

چهارم

15 ـ 19

41 ـ 49

71 ـ 77

ارزشيابي

117 ـ 121

142 ـ 145

152 ـ 157

ارزشيابي

 

قرآن

اول

 

درس 2

سوره توحيد

درس 4

سوره كوثر

درس 5

سوره نصر

درس 6 سوره ناس

لوحه  1و 2

درس 8 سوره حمد

لوحه هاي 6و7و8

 

درس11 مرور سوره هاي

قبل لوحه 11 و 12

دوم

درس 1

جشن آغاز

درس 3

سوره عصر

درس 4

سوره كوثر در مسجد

درس 5 سوره نصر ملكه

سباو حضرت سليمان

درس7 مرور سوره هاي

قبل لوحه 3و 4و 5

درس 8 سوره حمد

لوحه هاي 6 و 7 و 8

درس 11 مرور سوره هاي

قبل لوحه 11 و 12

سوم

درس 2

سوره توحيد

درس 3

سوره عصر

درس 4

مرور سوره هاي قبل

درس 5

مرور سوره هاي قبل

درس7 مرور سوره هاي

قبل لوحه 3 و 4 و 5

درس 8 سوره حمد

لوحه هاي  6 و 7  و 8

درس 10 سوره فلق

لوحه 9 و 10

درس 12 مرور سوره هاي

قبل لوحه 13 و 14

چهارم

درس 2

سوره توحيد

درس 3 مرور سوره عصروتوحيد

درس 5 سوره نصر و هدهد و حضرت سليمان

درس6 سوره ناس

لوحه  1 و 2

درس 7 مرور سوره هاي

قبل لوحه 3 و 4 و 5

درس 9 مرور سوره هاي

قبل كودكي حضرت موسي

درس 10 سوره فلق

لوحه 9 و 10

84 ـ 96

علوم

2 ـ 12

12 ـ 26

26 ـ 40

40 ـ 50

50 ـ 60

60 ـ 77

78 ـ 84

ارزشيابي

ارزشيابي

همكاران محترم اين جدول پيشنهادي است و شما مي توانيد با توجه به شرايط كلاس و دانش آموزان خود آن را تغيير دهيد..

( گره آموزشي پايه اول اداره آموزش و پرورش شهرستان هويزه )

 


مطالب مشابه :


مسابقه ويژه عيد قربان تا عيد غدير

بـرنامـه هفتگـي مراسـم دعوتنامه از اعياد مبارك عيد قربان و عيد غدير اقدام به
آداب و رسوم مردم مازندران

همراه شده است .از گذشته مراسم برف چال هر ساله در يكي عيد غدير : دعوتنامه پارسا
آزمـون ريـاضـي پـايـه پنجـم نوبـت اول

`·. • ۩ انـتـهـای انـتـظـار ۩ • .·´ - آزمـون ريـاضـي پـايـه پنجـم نوبـت اول, بــا ســلام
جـدول زمـان بنـدی پپيشنهـادی دروس پايـه اول ابتدايـی

`·. • ۩ انـتـهـای انـتـظـار ۩ • .·´ - جـدول زمـان بنـدی پپيشنهـادی دروس پايـه اول ابتدايـی
برچسب :