شورای آموزگاران

هوالقادر

اساس عقل پس ازايمان به خدا،دوستي ومهرباني بامردم است.رسول اكرم (ص)

صورتجلسه ی شورای آموزگاران آموزشگاه استقلال

 دومين جلسه شورای آموزگاران آموزشگاه استقلال درسال تحصيلی88- 87 درساعت 11 لغايت12 ظهرمورخه 27/8/87 روز دو شنبه  باحضور امضا كنندگان ذيل تشكيل وخلاصه نظرات وپيشنهادات وتصميمات اتخاذ شده وپيگيريهای انجام گرفته به شرح ذ يل می باشد.

 

دستو      دستورجلسه : کنفرانس خانم نرگس  محمدی ازمجله پیوندتحت عنوان مهارتهای تعامل بادانش آموزان

 

خدايا سكان كشتي زندگي ام رابه دست تودادم چراكه توبهترين ناخدايي، پس مراازطوفان مصائب زندگي نجات ده وبه ساحل خوشبختي برسان.

 

   بااستعانت ازخداوند متعال درجلسه شورای آموزگاران که باحضوركليه همكاران وجناب آقای ذبیحی تشكيل شد،درابتداآياتی ازكلام ا...مجيدتلاوت گرديدسپس خواهراعتمادي مديرآموزشگاه پيرامون استفاده از cdهای تهیه شده واستفاده مطلوب ازکامپیوترهامطرح وآقای ذبیحی درخصوص اجرای 10واحدطرح کرامت صحبت نمودندوخواهرمحمدی کنفرانس خودراکه ازمجله پیوندتحت عنوان مهارتهای تعامل بادانش آموزان تهیه کرده بودندراارائه دادندکه به شرح ذيل می باشد:

مدیریت کلاس درس:

توانایی مدیریت کلاس درس،مقدمه آموزش است که سبب می شود:

الف:کارآیی تدریس بالارود.

ب: مشکلات رفتاری دانش آموزان کم شود.

ج: خودرهبری دربین دانش آموزان بوجودآید.

درحقیقت: مدیریت کلاس یعنی ایجادمحیطی مناسب وامن برای یادگیری فعال.مدیریت ،دانش آموزان رابه زوروتهدیدنمره وایجادترس به اطاعت واداشتن نیست بلکه یک معلم باانگیزه ،ابزارمحبتفصحبت کردن ورفتارهای دوستانه بادانش آموزان ،می تواند مدیریت مناسبی رابرای پیاده کردن برنامه های خودبه کارگیرد.

انگیزه:

مهمترین مسئله ای که ذهن معلم رادرگیرمی کندشیوه ی مدیریت کلاس ومهارت برقراری ارتباط بادانش آموزان است.بایدبدانیم هدف ازایجادنظم ،سکوت مطلق درکلاس نیست بلکه ایجادمحیطی مناسب برای آموختن است.

حال رمزکارچیست؟ ایجادانگیزه ی یادگیری دردانش آموزان است که این کلیدکلاس درس موفق است.اگرایجادانگیزه همراه بابرنامه ریزی باشدپس به دنبال آن تدریس موفق خواهدبود.

راههای ایجادانگیزه :

1-     جوحمایت رادرکلاس بوجودآوریم تابفهمندکه ماشاهدتلاش آنها هستیم.

2-     فرصت دهیم تاتوانایی هایشان رانشان دهند.تلاششان راتشویق کنیم.

3-     تکالیف رامتناسب باذوق وعلاقه ی شاگردان تنظیم کنیم.

4-     مطالب درسی رابااستفاده ازرسانه های متنوع وجدیدارائه دهیم وازمثال هاومصداق های تکراری ویکنواخت دوری کنیم.

5-     اعتماددانش آموزان راجلب کنیم،بادخالت دادن آنان ومشارکت وتصمیم گیریها،همدلی واحترام به یادگیرندگان.

6-     بایدبه آن ها آموزش دهیم که اشتباه کردن خطانیست وخیلی ازاشتباهات آموزنده اند.

تقویت وانگیزه :

زمانی دانش آموزی به انجام رفتاری گرایش داردکه آن رفتارنوعی پاداش وتشویق همراه داشته باشد.برای تقویت رفتارمطلوب ،ازپاداش های ملموس ، اجتماعی ودرونی استفاده کنیم ووقتی شکل ثابتی پیداکرد.ازتکرارپاداش کم کنیم.

سعی کنیم تشویق هاتکراری نباشدکه موجب ضعف معلم وازدست دادن قدرت اجتماعی اومی شود.

شناخت دانش آموزان :

هرگونه آشنایی واقعی درمحیط مدرسه عملاً مشکل است پس به چندروش می توان بادانش آموزان آشناشد:1- صحبت باوالدین 2- درخواست ازبچه هابرای نوشتن شرح حال  3- زیرنظرگرفتن رفتاربچه هادرکلاس،زمین بازی، حیاط مدرسه. 4- تشکیل جلسات گفت وگوبادانش آموزان.

نکاتی درتعامل بادانش آموزان :

1-  ارتباط همراه باایجادلحظات شادوبانشاط درکلاس درس باشد.

2-  خواسته های بچه هایرادرک کنیم.

3-  یک ارتباط صمیمانه برقرارکنیم که همراه باقاطعیت باشدتامشکلی درکلاس به وجودنیاید.

4-  درتدریس« به پاداش نه جریمه » و «به لذت یادگیری نه تحمیل »درس خواندن تکیه کنیم.

5-  خوش اخلاق باشیم که درایجادفضای خلاق وفعال کمک می کند.

6-  درکلاس برنامه ریزی داشته باشیم که دقیق ومتناسب باکلاس باشدتاازبی انضباطی وخستگی جلوگیری شود.پس باید:

الف: اتفاقات راپیش بینی کنیم.

ب: به تفاوت های فردی توجه کنیم.

ج: طراحی فعالیت هدفمندهمراه بامشارکت دانش آموزان داشته باشیم.

نتیجه:

منظورازمدیریت کلاس درس، کاربردطیف وسیعی ازتکنیک ها ،روش هاوابتکارهایی است که معلم برای تسهیل درامرآموزش ، بالابردن کارایی درزمان یادگیری ، ایجاد فضایی شاددرکلاس ، جلوگیری از رفتارهای نامطلوب ازآن هااستفاده می کند.

به هرحال هدف ازروش های اداره ی کلاس ، فراهم کردن جوی است که درآن تدریس راحت ترصورت پذیردوازبدرفتاری هاپیشگیری شود(تنبیه). که کارمعلم بذل مهرومحبت است که به واسطه ی آن بادانش آموزان رابطه ی عاطفی وانسانی برقرارمی کند وبه تبع آن ، حرف وسخنش دردل دانش آموزان اثرمی گذاردوارتباط عاطفی وانسانی ، یکی ازقوی ترین ومؤثرترین راههابرای تقویت یادگیری است.

دبیر جلسه خواهر اعتمادی تعیین گردید.

تصمیمات متخذه:

   1-  سومین جلسه شورای آموزگاران تدریس نمونه توسط خواهررحیمی درآذرماه ارائه می شود.

2- همکاران مفاهیم کلیدی درس ریاضی رااستخراج وکتبی تحویل آموزشگاه دهند.

 


مطالب مشابه :


30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس. هر معلمی با بالا رفتن تجربه
نظم درکلاس درس ( روش کلاس داری )

کار و فناوری - نظم درکلاس درس ( روش کلاس داری ) - آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه - کار و
شورای آموزگاران

الف:کارآیی تدریس بالارود. ب: 1- ارتباط همراه باایجادلحظات شادوبانشاط درکلاس درس باشد.
روش های بهتر گوش کردن درکلاس

گروه های آموزشی - روش های بهتر گوش کردن درکلاس - گروه هاي آموزشي - پايه ي دوم سراوان
قوانین مهم کلاس

2 ـ درکلاس نظم رارعایت کرده وهنگامی که بهبود کارایی دانش آموزان یکی از نتایج اجرایی
نقش فناوری اطلاعان در آموزش عالی

بهره گیری ازفناوری های آموزشی با استفاده ازروش های جدید موجبات کارآیی درکلاس محسوب نمی
موضوع برای طرح جابر

طراحی یک بومرنگ با کارایی بهتر . طراحی چتر نجات و اندازه گیری سرعت حد فرود آن .
راههای ایجاد شادی در مدارس

روش تدریس کارایی مدیریت رفتار با دانش آموز درکلاس درس ، معلم
برچسب :