نمونه طرح درس روزانه

  نام درس: تاریخ ایران و جهان (2)    پایه: سوم انسانی   مدت زمان: 30 دقیقه   هدف کلی: آشنایی با ماهیت اقدامات رضا شاه   نام دبیر: فاطمه روحی   نام آموزشگاه: دبیرستان حضرت آسیه روستای هولار   شکل کلاس: U

مراحل تدریس

روش تدریس

مواد و وسایل آموزشی

فعالیت یادگیرنده

زمان

سؤالات ارزشیابی پایانی

الف:بخش مقدماتی:

شروع با نام خدا

1- سلام و احوالپرسی،حضور و غیاب،اطلاع از وضعیت جسمی و روحی

2- صحبت درباره مناسبت ها

3- بررسی تکالیف گذشته

سخنرانی

پرسش و پاسخ

دفتر حضور وغیاب

پوشه کار

توجه کردن

پاسخ به پرسش های مطرح شده

ارائه تکلیف

4

1- آخرین پادشاه سلسه قاجار که بود؟

1- محمدعلی شاه     2-احمد شاه

3- ناصرالدین شاه    4- مظفرالدین شاه

2- بوجود آوردن ارتش منظم در ایران از برنامه های کدام دولت خارجی بود؟

1- روسیه     2- آلمان

3- انگلستان    4- آمریکا

3- چهار مورد از اقدامات و اصلاحات رضاخان را بیان کنید؟

4- ماهیت اصلی رضاخان از ایجاد خط آهن سراسری چه بود؟

5- دشمن سرسخت رضاخان چه نام داشت؟

6- به نظر شما چه اقداماتی زمینه انقراض سلسله قاجاریه را فراهم آورد؟

ب: اجرای ارزشیابی ورودی

سؤالات ارزشیابی ورودی توسط خود دانش آموز از یکدیگر انجام می شود .

پرسش و پاسخ

شفاهی

کارتهای سؤال

دقت و توجه به سؤالات معلم

پاسخ به پرسشهای مطرح شده

3

ج: ایجاد انگیزه:

خواندن قسمتی از روزنامه – نشان دادن عکس رضاخان

خواندن روزنامه

نمایش عکس

عکس

روزنامه قدیمی

رایانه

توجه به سخنان معلم، دقت و مشاهده ، پاسخ دانش آموزان در شناخت عکس

2

د: ارائه درس:

1- عوامل به سلطنت رسیدن رضاخان- نشان دادن عکس رضاخان

2- گروه نمایش(دانش آموزان) نحوه به سلطنت رسیدن رضاخان و انقراض قاجاریه را نمایش می دهند .

3- تفاوت استعمار کهنه و استعمار نو- دانش آموزان با مشورت به این پرسش پاسخ می دهند.

4- ماهیت اقدامات و اصلاحات رضاخان

دانش آموزان یک به یک اقدامات را در پوشه نوشته و در مورد آن توضیح می دهند.

5- در قسمت کشف حجاب (عکس هایی از زنان قاجار نشان داده می شود.)

6- بیان شخصیت مدرس به عنوان مبارز و دشمن رضاخان

 

توضیحی

نمایشی

بحث گروهی

پرسش و پاسخ

کتاب درسی

رایانه نرم افزار

Power point

روزنامه قدیمی

عکس

توجه و دقت ، پاسخ دانش آموزان و یادداشت برداری ضروری، بحث گروهی و

 نتیجه گیری

14

ه:خلاصه و جمع بندی :

با کمک دانش آموزان مرور نکات مهم درس با Power point صورت می گیرد و پرسش های تکوینی انجام می شود .

سخنرانی

پرسش و پاسخ

کتاب درسی

Power point

خواندن و مرور نکات مهم درس

 

2

و: ارزشیابی پایانی:

پاسخ دادن به پرسش های کتبی

اجرای مسابقه

برگهای آزمون

پاسخ کتبی به پرسشهای طرح شده

3

ز: تعیین تکلیف :

1- تهیه مقاله برای پرسش نمونه شمارة (ص194)

2- کنفرانس قسمت بعدی درس

3- پاسخ به پرسشهای نمونه (ص194)

توضیحی

کتاب درسی

کتابهای تاریخی

سایت اینترنتی

دقت دانش آموزان

یادداشت برداری ضروری

2

  به نام خدا

نام درس: تاریخ ایران و جهان (2)   پایه: سوم انسانی   مدت زمان: 30 دقیقه  هدف کلی: آشنایی با ماهیت اقدامات رضا شاه   نام دبیر: فاطمه روحی    نام آموزشگاه: دبیرستان حضرت آسیه روستای هولار  شکل کلاس: U

اهداف رفتاری: در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود تا بتوانند:

رئوس مطالب

رفتار ورودی

ارزشیابی ورودی

نتیجه

سؤالات ارزشیابی پایانی

الف: دانستنیها و مهارتها (حیطه ی شناختی – مهارتی)

1- نحوه رسیدن رضاخان به سلطنت را بیان کند . (دانش)

2- عوامل انقراض سلسله قاجاریه را توضیح دهد.(درک و فهم)

3- عوامل به سلطنت رسیدن رضاخان را توضیح دهد.(درک و فهم)

4- چه کسانی با به سلطنت رسیدن رضاخان مخالف بودند نام ببرد.(دانش)

5- اقدامات و اصلاحات رضاخان را نام ببرد.(دانش)

6- ماهیت اصلی رضاخان از اصلاحات انجام داده را مشخص کند.(تجزیه و تحلیل)

7- تفاوت سیاست مذهبی رضاخان قبل و بعد از رسیدن به سلطنت را مشخص کند.(تجزیه و تحلیل)

8- نظرش را در مورد علت مخالفت مدرس با رضاخان را بیان کند.(ارزشیابی)

1- به سلطنت رسیدن رضاخان

2- ماهیت برخی از اصلاحات و اقدامات رضا شاه

3- سیاست مذهبی دو گانه رضا شاه

4- شهادت مدرس

پیش از شروع درس دانش آموز باید نسبت به نکات زیر آگاه باشد:

1- در مورد کودتا 3 اسفند 1299 اطلاعات کافی دارد.

2- از چگونگی به نخست وزیری رضاخان آگاهی دارد.

3- از اینکه رضاخان چرا طرح جمهوری را در مجلس مطرح کرد آگاه است.

4- نام مخالفین چون مدرس که با طرح جمهوری مخالفت کردند را می داند .

5- چه عواملی باعث به سلطنت رسیدن رضاخان شد را می داند.

6- در مورد چگونگی به سلطنت رسیدن رضاخان آگاهی دارد .

7- اقدامات و اصلاحات رضاخان را می داند .

از دانش آموز انتظار داریم به سؤالات زیر پاسخ دهد:

1- درمورد کودتا 3 اسفند 1299 توضیح دهد.

2- چگونگی نخست وزیری رضاخان را بیان کند.

3- علت مطرح کردن طرح جمهوری توسط رضاخان در مجلس را بگوید.

4- چه عواملی باعث به سلطنت رسیدن رضاخان شد را بیان کند.

5- ماهیت اصلی رضاخان از ایجاد اصلاحات در ایران را بگوید.

6- در مورد شخصیت مدرس توضیح دهد.

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

1- آخرین پادشاه سلسله قاجار که بود؟

1- محمدعلی شاه   2- احمد شاه

3- ناصرالدین شاه  

 4- مظفرالدین شاه

2- بوجود آوردن ارتش منظم در ایران از برنامه های کدام دولت خارجی بود؟

1- روسیه     2- آلمان

3- انگلستان    4- آمریکا

3- چهار مورد از اقدامات و اصلاحات رضاخان را بیان کنید؟

4- ماهیت اصلی رضاخان از ایجاد خط آهن سراسری چه بود ؟

5- دشمن سرسخت رضاخان چه نام داشت؟

6- به نظر شما چه اقداماتی زمینه انقراض سلسله قاجاریه را فراهم آورد؟

 

ب: نگرش ها (حیطه ی عاطفی)

1- با دقت بر فعالیتهای کلاس توجه می کند.(دریافت)

2- از دخالتهای بیگانگان در سرنوشت کشور خویش اظهار تنفر می کند.(واکنش)

3- نسبت به اقدامات رضاخان نگرش منفی پیدا می کند.(واکنش)

4- تفاوت سیاست های مذهبی رضاخان قبل و بعد از سلطنت را درک می کند.(دریافت)

5- بر نقش مدرس در کشور به عنوان یک مبارز واقعی ارج می نهد.(ارزش گذاری)

هدف های جزئی

دانش آموز پس از گذراندن این درس بتواند:

1- عوامل به سلطنت رسیدن رضاخان را بر شمارد.

2- ماهیت اقدامات و اصلاحات رضاخان را بگوید.

3- تفاوت سیاست مذهبی رضاخان قبل و بعد از سلطنت را بگوید.

4- علت شهادت مدرس را بازگو کند .


مطالب مشابه :


طرح درس روزانه (تاریخ ایران وجهان 1)

« بسمه تعالی » نام کتاب : تاریخ ایران و جهان (1) موضوع درس : مصر هدیه نیل
طرح درس روزانه تاریخ ایران جهان دو : درس انقلاب مشروطيت (1)

طرح درس روزانه تاریخ تاريخ ايران و جهان 2 براي جلب توجه دانش آموزان به درس و جلوگيري
یک طرح درس نمونه روزانه از تاریخ ایران و جهان2 ( صفویه)

درس تاریخ - یک طرح درس نمونه روزانه از نمونه سوال تاریخ ایران و جهان 1. طرح درس روزانه
طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان (۲ )( انقلاب مشروطه ایران)

طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان یادداشت های روزانه. تاریخ ایران و جهان
طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان 1

طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان 1 طرح درس روزانه تاریخ ایران وجهان 1
سوالات ایران و جهان 1

سوالات ایران و جهان 1 درس تاریخ . درس تاریخ . پيوندهای روزانه. درس
نمونه طرح درس روزانه

نام درس: تاریخ ایران و جهان (2) پایه: سوم انسانی مدت زمان: 30 دقیقه هدف کلی: آشنایی با
طرح درس سالانه تاریخ ایران وجهان 2

طرح درس سالانه تاریخ ایران تستی تاریخ ایران و جهان 1. 2قسمت اول طرح درس روزانه.
طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان ۱

طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان ۱ طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان طرح درس روزانه
سوالات تاریخ معاصر ایران

سوالات درس تاریخ ایران و جهان 1 ( کلاسداری ـ طرح درس) ایران درس تاریخ معاصر ایران
برچسب :