هزینه جلب ثالث

هزینه جلب ثالث با دعوای اصلی برابر است یا نسبت به تقویم خواسته دادخواست جلب ثالث هزینه  مشخص می شود.

 

چند روز پیش -  بیست و هشت بهمن 88 13 -  در شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد جلسه رسیدگی داشتم که در آن دادگاه ایرادی مطرح شد

که در  دعوای جلب شخص ثالث می بایست طبق ذیل ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: «جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود » همسان با دعوای اصلی  هزینه دادرسی پرداخت گردد در حالی که من خواسته دعوای جلب ثالث خود را به خواسته استرداد لاشه چک مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال  نموده بودم لذا دفاع نمودم که این ماده در خصوص هزینه دادرسی سخنی به میان نیاورده و تنها شرایط دادخواست را چه از تعداد نسخ و اصحاب دعوا و شرایط رد و ابطال همانند دادخواست اصلی دانسته است و هزینه دادرسی جلب ثالث به نسبت خواسته ای که در آن مطرح می شود باید تقویم و هزینه آن پرداخت شود که ممکن است  خواسته ی مطر در دعوای جلب ثالث غیر مالی، کمتر یا بیشتر از خواسته اصلی باشد در واقع جلب شخص ثالث به خودی خود یک عنوان است برای دادخواست و دعوا مثل دعوای متقابل یا ورود ثالث یا دعوای اضافی است  که همه ی این دعاوی باید به نسبت خواسته یشان هزینه دادرسی داشته باشند و خود این عناوین به خودی خود خواسته محسوب نمی شود  لذا خواسته ما از طرح دعوای جلب ثالث باید مورد تقویم قرار گیرد , صرف نظر از دعوای اصلی، که البته دعوای جلب شخص ثالث باید ارتباط کامل با دعوای اصلی داشته باشد .

دادگاه که تمام شد با خودم گفتم ببینم آقای دکتر عبدالله شمس در این باره چه می گوید به جلد سوم کتاب آیین دادرسی ایشان مراجعه کردم و با کمال تعجب دیدم که ایشان قبول دارند که خواسته ی دادخواست جلب ثالث باید مشخص شود و تقویم شود ولی قائل به این مطلب هم هستند که خواسته دادخواست جلب شخص ثالث میتواند مشخص نباشد و در هر حال هزینه دعوای جلب ثالث باید با دعوای اصلی برابر باشد.

  تا اینکه یکشنبه شانزدهم اسفند در شعبه 36 همین مسئله ی جلب ثالث پیش آمد وکیل خواهان درپرونده اصلی مطالبه وجه خود ؛ جلب ثالث را به خواسته غیر مالی تعریف نموده بود که بر خلاف نظر باطنی خود به همین ماده 137 ق آدم  استناد نمودم و از نظر دکتر شمس سود بردم  و دادگاه به این ایراد توجه نمود . در حالی که وکیل خواهان با نظرات باطنی من هم نظر بود و می گفت اگر من در دعوای جلب ثالث هزینه دعوای اصلی را بپردازم این به این معنی است که من مطالبه وجه خود را به مجلوب ثالث توجه داده ام  و از دعوای اصلی ام عدول کرده ام در حالی که من از جلب ثالث برای حضور، وجهی نمی خواهم چون طرف حساب قراردادی من خوانده ی دعوای اصلی است و مجلوب ثالث سمتی در مطالبه وجه من ندارد. که البته با توجه به ماهیت دعوا و وارد بودن ایرادات دیگر و متوجه شدن موکل ایشان به عدم استحقاق خود با  استرداد دعوا از سوی موکل ایشان و رضایت ایشان در مختومه شدن موضوع ، پرونده با قرار رد دعوا بسته شد.

88/12/21


یکی از دوستان چنین نظر داده اند:

نظريه شماره3658/7 ـ 5/5/1382

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

هر چند در ماده 503 (*) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح گرديده است كه هزينه دادخواست جلب ثالث همان است كه در ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 تعيين شده است ولي ميزان هزينه دادرسي كه خواهان در موقع تنظيم دادخواست بايد پرداخت نمايد در ماده3 قانون اخيرالذكر مشخص نشده است و چون قانوناً طرح هر دعوي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است و دعوي جلب ثالث در جريان رسيدگي به دعوي اصلي طرح و اقامه مي‌گردد علي‌الاصول ميزان هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث همان مقداري كه براي طرح دعوي اصلي كه در هر يك از مراحل نخستين يا تجديدنظر پرداخت شده خواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ـ ماده503: « هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1373ـ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي‌گردد.»

تا نظر شما چی باشه

منبع: http://farhikhte2.blogfa.com/post-142.aspx


مطالب مشابه :


هزینه دعوای جلب ثالث

آیا هزینه جلب ثالث با دعوای اصلی برابر است یا نسبت به تقویم خواسته دادخواست جلب ثالث هزینه
جلب شخص ثالث

دادخواست جلب شخص ثالث و مدارك پيوست آن نيز به مانند دادخواست ورود شخص ثالث بايد به تعداد
جلب شخص ثالث

جلب شخص ثالث. یکی از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی اینست که اگر حضور شخص ثالثی را در دعوا
ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث

رد دادخواست جلب ثالث اگر دعوي جلب ثالث قانوناً عنوان جلب را نداشته باشد مثل اين كه در دعواي
هزینه جلب ثالث

هزینه جلب ثالث با دعوای اصلی برابر است یا نسبت به تقویم خواسته دادخواست جلب ثالث هزینه مشخص
اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحي "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ قانوني "دستور موقت

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحي "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ
ورود ثالث

دعوي شخص ثالث بايد به موجب دادخواست اقامه شود و مرجع تسليم دادخواست دادگاهي است كه دعوي
جلب ثالث

سايت حقوقی عدالت - مجید حبیب زاده - جلب ثالث - اختصاصی حقوق خصوصی و ثبت اسناد و املاك - سايت
برچسب :