طرح کرامت (پایه اول)


طرح کرامت


بسمه تعالي

 (درآموزش آداب و مهارت هاي زندگي اسلامي)

بصورت تلفيق با دروس ديگر

تهيه و تنظيم : هادی قربانپور

آموزشگاه :دبستان امام حسن مجتبی(ع)

آموزش و پرورش : قاین

سال تحصيلي : 93/92

مقــدمــه :

جامعه ي كنوني ما بيش از هر زمان ديگر نيازمند دگرگوني در روشهاي تعليم و تربيت به منظور پرورش نسلي سازنده ، مستقل ، آزاده و خداجوست. لازمه ي چنين تحولي رهايي از وضع موجود است جدايي از قالب ها يعني اقدام به يك انقلاب نگرشي در مفاهيم تربيتي تا بتوانيم شرايط لازم را براي خودآموزي و خود رهبري نسل آينده فراهم سازيم.

تربيت صحيح يعني محو آن چه كه به غلط انجام مي دهيم و احياي آنچه كه به درستي بايد صورت گيرد.

چارت الگوي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي پايه ي اول 

1) ياد خدا            6) خوشرويي      

2) مشورت          7) صداقت

3) نظم            8) تشكر

4) خانواده            9) قناعت

5) مديريت شادي                    

اهداف كلي:

1- ايجاد  بستر مناسب براي  تقويت بينش و نگرش دانش آموزان و توسعه ي كرامت هاي انساني و بروز آنها در فراگيران.

2- آموزش اين نكته كه چگونه همديگر را دوست بدارند و از زندگي لذت ببرند و به يكديگر محبت كنندو حلال مشكلات يكديگر بوده و روحيه ي تكريم خود و ديگران را پرورش دهند.

3- ايجاد زمينه ي مناسب براي مشاركت و سهيم شدن بچه ها در فعاليت هاي آموزشي-تربيتي-اجتماعي و فراهم آوردن رقابت سالم به منظور پرورش خلاقيت در آنان.

جدول مفاهيم منتخب طرح كرامت پايه ي اول

رديف

مهارت

واحد كار

1

ارتباط با خدا

ياد خدا

2

ارتباط موثر

- تشكر          - صداقت

3

روابط بين فردي

خوشرويي

4

شرافت

عاشوراي حسيني

5

همدلي

خانواده

6

مدريت هيجانات

مدربت شادي

7

تصميم گيري

مشورت

8

انضباط اجتماعي

نظم

9

عزت نفس

قناعت

فـــهـــرســـت :

مقــدمــه

چارت الگـــو

اهداف كلي طــرح

جدول مفاهيم منتخب طرح كرامت پايه ي اول

چكـيـده                                  1

شيوه هاي اجرايي مورد استفاده                    3

توصيه هاي علمي و عملي                                                       4

فصل اولواحد كار ياد خدا                                                  5

فصل دوم واحد كار صداقت تشكر                  6 

فصل سوم واحد كار خوش رويي                   7

فصل چهارم: شرافت                                                          8

فصل پنجم واحد كار خانواده                   9

فصل ششم واحد كار مديريت شادي                10

 فصل هفتم واحد كار مشورت                    11

فصل هشتم واحد كار نظم                       12

فصل نهم واحد كارقناعت                       13

چكيده:

ما مي خواهيم در آموزش ومهارت هاي زندگي به اين نكته برسيم كه با گفتن تربيت صورت نمي گيرد. با نصيحت رفتار تغيير نمي كند. با اطلاع رساني و تزريق انديشه معرفت حاصل نمي شود و با تشويق شوق ايجاد نمي گردد. با تنبيه تنبه صورت نمي گيرد با ياد دادن يادگيري دروني نمي شود و با فهماندن فهميدن بوجود نمي آيد و با ديني كرد ديني شدن صورت نمي گيرد.

در تعليم و تربيت صحيح،بچه هاي ما بايد ياد بگيرند   كه بدانند و زندگي كنند و ياد بگيرند كه باهم زندگي كنند.

براي آموزش و تربيت نسلي كه بتواند در كرامت ورزي،  نوع دوستي و دگر پذيري پيشتاز با شد،بايد تعليم و تربيت بر محور كرامت هاي انساني تحقق يابد يعني بچه ها بايد بياموزند كه رفاقت مقدم بر رقابت  و ديگر پذيري لازمه ي خودپذيري و خداخواهي از راه نفي خود خواهي جلوه گر  مي شود.

فعاليتهاي طرح كرامت در نظر گرفته شده در اين پايه كه با دروس مختلف مرتبط بوده با آنها تلفيق شده و سعي شده با عناوين مختلف به آنان پرداخته شود و به نتيجه ي بدست آمده توجه گردد.

نمونه فعاليت هاي هر بخش كه در كلاس انجام شده يا به عنوان فعاليت تكميلي در منزل صورت گرفته ضميمه مي باشد.

در اين گزارش به فعاليت هاي گروهي توجه بيشتر صورت گرفته تا بچه ها بتوانند ياد بگيرند كه چگونه همديگر را دوست بدارند و از زندگي لذت ببرند و به هم محبت كرده و در حل مشكلات يار يكديگر باشند.

همچنين اگر كودكان در مسير آموزش كرامت ها فعال نباشند و فقط دستورها و سخنان ديگران را بشنوند چيزي ياد نمي گيرند آنها بايد بياموزند چگونه احساسات خود را كنترل كنند و عواطف خود را تعديل نمايند و عزت نفس داشته و نوميدي و احساس شكست را از خود دور كنند و از حسادت و نفرت دوري بجويند.

اين ها درس هاي زندگي است و سعي شده در اجراي اين واحدها به آنان پرداخته شود.

در اجراي اين واحد كارها نمونه اي از فعاليت ها براي روشن تر شدن موضوع ضميمه و در قسمت ضمائم آورده شده است.برخي از فعاليت هاي صورت گرفته بصورت كار گروهي بوده كه تصاوير برخي از آنها نيز پيوست مي باشد.

همچنين استفاده از تصاوير به سبب علاقه دانش آموزان و ماندگاري آن در حافظه ي فراگيران بر حسب مورد و نياز آنان صورت گرفته و در تابلوي تربيتي كلاس نصب گرديده است.

همچنين در ساعات دروس گوناگون مرتبط با موضوع تصوير مورد نظر به آن پرداخته شده است.

شيوه هاي اجرايي مورد استفاده :

1) تهيه دفتر شكوفه ها براي دانش آموزان و رنگ آميزي و تزيين جلد آن توسط خودشان

2) استفاده از قصه خواني- بيان داستان،چسباندن تصاوير مرتبط با موضوع پاي تابلو و بيان داستان توسط بچه ها

3) نظر خواهي از بچه ها و گفتگو پيرامون موضوعات مطرح شده و داستان هاي نقل شده و طراحي فعاليت هاي گروهي مناسب هر واحد

4)    شعر خواني و استفاده از اشعار مرتبط با موضوع به اشكال مختلف

5) تهيه و تنظيم برگ شكوفه متناسب با موضوع واحد كار و رنگ آميزي و تزيين توسط شاگردان و بررسي توسط آموزگار

6)    استفاده از بيان خاطرات مرتبط با موضوع و نتيجه گيري لازم

7) طراحي مسابقه،بازي،نمايش،اجراي پانتوميم و فعاليت هايي نظير آن كه مورد علاقه بچه هاست

8) تحقيق از اوليا،بزرگترها،دوستان و غيره در مورد موضوع مطرح شده و بيان نتيجه در كلاس

9)    ايجاد نمايشگاه از آثار شاگردان و تشويق و ترغيب آنان

توصيه هاي علمي و عملي:

1) بهتر است مفاهيم و مصاديق كرامت در قالب دروس مختلف تلفيق شده و ضمن آموزش مواد درسي به آنان پرداخته شود تا از تاثير بيشتري برخوردار بوده و به زمان دروس ديگر لطمه وارد نگردد.

2) براي اوليا جلسات توجيهي مرتبط با موضوع برگزار و راه كارهاي لازم جهت همسويي خانه و مدرسه ارائه گردد.

3) در خلال آموزش دروس به عنوان فعاليت تكميلي واحد كارهايي مرتبط با موضوعات درسي طراحي و به صورت هدفمند در برنامه ي كارشاگردان گنجانده شود.

4) با تكميل چك ليست تنظيمي به منظور ثبت تغيير در رفتار دانش آموزان خاص مي توان از تغييرات حاصله در روند ارزيابي اطلاع يافته تا   تمهيدات لازم صورت پذيرد.

5) از فعاليت هاي دانش آموزان به منظور آموزش و تشويق و ترغيب ديگران نمايشگاهي داير نموده تا حصول نتيجه سهل تر گردد.

6) در انتخاب برگه هاي واحد كار براي قرار دادن در دفتر شكوفه ها از نظر خود فراگيران استفاده گردد.

7) با توجه به اينكه زير ساخت ذهني خلاق در كودكان آزادي عمل، اعتماد به نفس، احساس مفيد بودن، مساله جويي و چرا گويي است فعاليت ها را طوري تنظيم نماييم كه به بچه ها اجازه ي اين فرصت ها داده شود.

8) از نيازهاي اساسي كودكان احساس تعلق داشتن به ديگران است بنابراين بايد فعاليت هاي گروهي به منظور تثبيت كرامت هاي انساني به گونه اي طراحي شود كه بچه ها مناسبات عاطفي،احساس تعلق،دوست داشتن،مهرورزي و عشق به يكديگر را به خوبي و به كرات تجربه كنند.

در ادامه ابتدا به بيان اهداف هر واحد كار پرداخته و نمونه اي از فعاليت هاي مربوط به آنان ضميمه گرديده است باشد كه توانسته باشم  در راه آموزش كرامت ها ذره اي مثمر ثمر بوده و در تعليم فرزنداني شايسته سهيم باشم.                                                                                 محمدي 
فصل اول:              مهارت: ارتباط با خدا

واحد كار: ياد خدا

***********************************************

هدف : تربيت كودكاني كه هر  كاري را بانام خدا شروع كرده و خدارا در همه حال ناظر اعمال و رفتار خود بدانند.

فعاليتها:

1.     تزيين برگه ي شكوفه ي بسم ا...الرحمن الرحيم در ساعت هنر

2.  چاپ و تكثيرذكر روزهاي هفته

3.  بيان داستان هاي كتاب در خلال درس

4.  ارتباط دادن جشن قرآن به موضوع ياد خدا و تشويق فراگيران به خواندن قرآن

5.  برگزاري جشن نماز  و ياد خدا و تلفيق با دروس ديگر

6.  برگزاري نمايشگاه از آثار شاگردان(تزيين بسم ا..الرحمن الرحيم)

7.  بررسي آثار دانش آموزان و تشويق كارهاي برتر با دادن كارت امتياز

8. برگزاري جشن ها و اعياد مذهبي و ارتباط آن با موضوع

9.   بازديد از مسجد محله در درس نگاره ي فارسي و تعميم ياد خدا

10. خواندن داستان در همه جا خدا هست در درس فارسي

11.     تهيه ي كارت دعوت براي اوليا و كارت نوروز با ذكر ياد خدا 

فصل دوم :                                تشكر

           مهارت: ارتباط موثر واحد كار          صداقت

***********************************************

هدف : ايجاد عادت تشكر در فراگيران و قدرداني از زحمات پدرو مادر و كساني كه به آنان خدمت مي كنند و آشنايي با رفتارهاي صادقانه و بروز آن توسط فراگيران.

فعاليت ها :

- نوشتن يك نامه ي تشكراميز به معلم و پدرو مادر بر روي گلدان پر از گل كه براي همه تهيه شده است .( در ساعت بنويسيم)

- تهيه گلدان خانواده(پدر و مادر) و خواندن شعر مربوطه( در ساعت كاردستي)

- تكميل برگه ي شكوفه ي تشكر از خداوند( در ساعت نقاشي)

- آشنايي با نعمت هايي كه خدا به ما داده و حواس مختلف( در درس علوم)

- خواندن متن داستان دوستي ماهي و خرچنگ

- تهيه ي ماهنامه ي دروس ديگر با جلدي از عكس شاگردان برگزيده و متني تشكر آميز براي اوليا

- برگزاري مسابقه ي خنده براي شاگردان

- اجراي پانتوميم و انواع تشكر غير كلامي

- نوشتن نامه ي تشكر آميز به مسئولين مدرسه

- تهيه كارت دروغ ممنوع و نصب در كلاس

- بيان داستان خرگوش تنبل

- نمايش فيلم پينوكيو و عواقب دروغ گفتن

- تهيه ي درختي كه دانش آموزان بر روي برگهاي آن موارد احترام به بزرگترها را بنويسند

- كشيدن يك نقاشي تشكر آميز و اهداي آن به اوليا يا آموزگار

- تهيه ي كارت تبريك عيد توسط آموزگار و اهدا به شاگردان

- تزيين كارنامه ي تحصيلي به شكل زيبا براي شاگردان به منظور تشكر از زحمات آنها
فصل سوم:                     مهارت:روابط بين فردي

واحد كار: خوش رويي

***********************************************

هدف : آشنايي با شيوه هاي خوشرويي و سنت بزرگان دين و آموزش شيوه هاي مطلوب در ارتباط فردي با  ديگران

فعاليت ها :

-      تهيه ي برگه ي شكوفه ي قهر و آشتي همراه با شعر

-      كشيدن چهره هاي خندان و گريان و چسباندن آن در جاي مخصوص

- آوردن عكس كودكي خود يا خواهر و برادر كوچكترشان در حال خنده و گريه و  تشكيل نمايشگاه از تصاوير

- نصب تصاوير گريان- خنده- اخمو- معمولي به تابلوي تربيتي كلاس به منظور مقايسه ي آنها

- طراحي چهره هاي اخمو و خندان در ساعت هنر با كامپيوتر توسط گروه هاي كلاسي و مقايسه ي چهره ها

-      بيان داستان پير مرد كلاه فروش

-      خواندن شعر هاي مربوط به اين واحد

- اجراي پانتوميم و خنداندن دانش آموزان با موضوعات انتخابي و تشويق اجراهاي برتر

-      تكميل برگه ي شكوفه توسط شاگردان

فصل چهارم :  شرافت            

***********************************************

هدف : آشنايي با امام حسين و قيام او و خاندان مطهرش به عنوان سمبل شرافت و مردانگي

فعاليت ها :

- چاپ شعر خورشيد ها بر خاك و صحبت پيرامون قيام امام حسين در ماه محرم

-      نقاشي صحنه اي از قيام امام حسين با كمك اوليا

-      نقاشي صحنه اي از مراسم عزاداري مردم در ماه محرم

-      تهيه ي جلد ماهنامه ي درسي با عنوان يا حسين(ع) شهيد كربلا

-      تهيه ي جلد ماهنامه ي دانش آموزان با عنوان ايستگاه صلواتي

-      برگزاري مراسم سوگواري در نمازخانه

-      تهيه ي پرچم سياه عزاداري با عنوان يا حسين(ع) براي شاگردان

- صحبت پيرامون قيام امام حسين و ياران با وفايش به عنوان سمبل شرافت و مردانگي

فصل پنجم:            مهارت: همدلي

واحد كار: خانواده

***********************************************

هدف : آشنايي شاگردان با شيوه هاي همدلي و حضور گرم خانواده و احترام به والدين و بزرگترها

فعاليت ها :

برگزاري جشن ملي نوروز در كلاس به عنوان الگوي همدلي اعضاي خانواده در كنار هم

نقاشي مراسم شب يلدا و حضور گرم افراد خانواده در كنار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به عنوان سمبل همدلي در خانواده

تهيه ي گلدان با دو گل به عنوان سمبل پدر و مادر و حضور پروانه به عنوان فرزند خانواده و خواندن شعر مربوط(يك خانه داريم              مانند گلدان ).....

-      تهيه ي كاردستي فوق در ساعت هنر توسط شاگردان و اهدا به اولياي خود

تهيه ي جلد ماهنامه با عنوان ايران خانه ي ما و معرفي مردم آن به عنوان خانواده ي بزرگتر

-      همدلي با طرح واحد كار كدام نخ

معرفي انقلاب ايران در دهه ي فجر و همدلي مردم خانواده ي بزرگ ايرانيان در به ثمر رساندن انقلاب و انجام نقاشي مربوطه

تكميل برگه ي جمله سازي با عنوان همدردي با مردم غزه به عنوان خانواده ي مسلمانان جهان

-      گفتن متن ديكته در خصوص آن

- برگزاري مراسم زمين پاك و بيان راه هاي جلوگيري از آلودگي زمين و همدلي با خانواده ي جهاني به منظور داشتن زميني پاك براي همه ي جهانيان
فصل ششم:               مهارت: مديريت هيجانات

      واحد كار: مديريت شادي

***********************************************

هدف : آشنايي دانش آموزان با شيوه هاي درست ابراز شادي و حد و مرز آن و به كار بستن موارد عنوان شده در بروز رفتارهاي خاص

فعاليت ها :

- برگزاري جشن هاي مربوط به اعياد  و كنترل شادي و هيجانات توسط شاگردان

-      اجراي جشن تولد همگاني در يكي از مناسبت ها مثلا روز دختر و گوشزد نمودن رعايت مواردي كه براي ديگران ايجاد مزاحمت مي كند يا ممكن است در كار ديگران اخلال بوجود آور د.

-      رعايت موارد گفته شده توسط شاگردان و تعميم آن به مراسم برپا شده در منزل و ... .

- طراحي اردوي بازديد از باغ وحش ارم در درس نگاره ي فارسي(چه دنياي قشنگي)  به منظور تخليه ي هيجاني صحيح در باز ديدهاي گروهي

-    برگزاري مراسم يك روز شاد در مدرسه و كشيدن نقاشي گروهي در كلاس

 فصل هفتم:              مهارت: تصميم گيري

واحد كار: مشورت

***********************************************

هدف : آشنايي دانش آموزان با سخن ائمه و شيوه هاي مشورت كردن و اثرات آن در تصميم گيري ها

فعاليت ها :

-      انجام فعاليت هاي گروهي در نظر گرفته شده و هدايت دانش آموزان به ارزش گذاردن بر نظرات ديگران

- مشورت كردن براي چگونگي برگزاري مراسم عيد غدير خم و چاپ تصوير مربوطه(مشورت)

-      استفاده از نظرات شاگردان در تصميم گيري ها

-      بيان داستان سوپ خوشمزه و نتيجه گيري از آن

-      انجام بحث گروهي پس از آموزش مباحث مختلف درسي

-      نظر خواهي در مورد اينكه چه وقت هايي مشورت مي كنيم

-      تكميل برگه ي شكوفه ي مربوط به مشورت

فصل هشتم:                مهارت: انظباط اجتماعي

واحد كار: نظم

***********************************************

هدف : تشويق فراگيران به رعايت مقررات كلاس و مدرسه و ترغيب آنها به ايجاد نظم اجتماعي و كوشش در جهت نظم فردي

فعاليت ها :

- تكميل برگه ي شكوفه ي فوق متناسب با جنس شاگردان(دختر) و استفاده از اين واحد كار به منظور تلفيق فارسي و جمله نويسي با طرح كرامت

- انجام نقاشي آزاد كه بيانگر نظم و ترتيب در كارها با شد  مثل(نظم در نمازخانه هنگام برپايي نماز جماعت)

- تكميل جدول نظم فردي توسط اوليا و عودت به مدرسه به منظور ثبت امتياز(نظم در مسواك زدن قبل از خواب)

- رعايت نظم هنگام بازي و هنگام رانندگي بزرگترها

- رعايت نظم در عبور و مرور از خيابان با رعايت حق تقدم

- بيان قصه ي همه چيز به نوبت و نتيجه گيري از آن

- داشتن نظم در نگاره ي 2 با شعار (آماده ام آماده) و كارهايي كه بايد انجام دهد تا براي آمدن به مدرسه آماده باشند.

-  كشيدن نقاشي مربوط به مصداق نظم در كلاس توسط شاگردان 

فصل نهم:              مهارت: عزت نفس

واحد كار:قناعت

***********************************************

هدف :آشنايي فراگيران با قناعت و پرورش عزت نفس در آنان و استفاده ي درست از آنچه خدا آفريده است.

فعاليت ها :

- تهيه ي سمبلي از نشانه ي آ ا (قطره آب)و ذكر مواردي كه براي صرفه جويي در مصرف آب رعايت كنند در درس فارسي

- انجام نقاشي در بخش گرماي علوم كه نحوه ي درست استفاده كردن از وسايل گرمازا را نشان مي دهد.

-    استفاده ي درست آب در هنگام مسواك زدن

-    اجراي كنفرانس هاي علمي با موضوع صرفه جويي و قناعت

  

 

 

 


مطالب مشابه :


طرح کرامت

raeiyat.ir - طرح کرامت - علمی و فرهنگی [2] جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1- خدای یکتا
بررسی و نقد طرح کرامت در دوره آموزش ابتدایی

حکمت تربیت - بررسی و نقد طرح کرامت در دوره آموزش ابتدایی - ارزشیابی توصیفی- تربیت اخلاقی و
طرح كرامت

طرح کرامت - ضرورت ها و کمبودها. مقدمه . جوامع انساني هر يك به گونه‌اي در تلاشند تا شرايطي را
طرح کرامت

آگاهی - طرح کرامت - فعالیتهای مدرسه بسمه تعالی. اهداف کلی طرح کرامت . 1- زمینه سازی برای
طرح کرامت (پایه اول)

دبستان امام حسن مجتبی (ع)شهرستان قاین - طرح کرامت (پایه اول) - مطالب کمک درسی پایه های اول تا
طرح کرامت

فرهنگی - طرح کرامت - نحوه آموزش فرگیری - فرهنگی اتجربه هاي ما در آموزش درس انشا به نام خدا
آموزش طرح آداب ومهـــارت های زندگــــی (طرح کرامت)

کرامت و ارزش های والای انسانی"به خاطر فطری بودن ،در ادیان و مذاهب دیگر و همچنین در کشورهایـی
واحد طرح کرامت کلاس پنجم

آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی - واحد طرح کرامت کلاس پنجم - اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی
طرح کرامت

کلاس سوم - طرح کرامت - کلاس سوم به نام خدا. در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ جلسه ای در باره ی طرح کرامت باهم
طرح کرامت

پایه سوم بروجرد - طرح کرامت - به نام او که هرلحظه باران محبتش جان خسته ام را نوازش می دهد
برچسب :