تستهای روان شناختی

 

تستهاي موجود در آزمايشگاه روان شناسي

1-شخصيت سنج كاليفرنيا

-2پرسشنامه درون گرايي-برون گرايي ايزنك

-3مقياس اضطراب كتل

4-پرسشنامه تجديد نظر شده منبع كنترل

5-ازمون شخصيت نوع AوB

6-ازمون شخصيت نوع AوB  (85 سوالي)

7-پرسشنامه شخصيتي چند جنبه اي برن رويتر

8-ازمون 16عاملي كتل

9-پرسشنامه شخصيتي روان نژندي(KNPI)

-10پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد

11-پرسشنامه MMPI(71سوالي)

12-پرسشنامه درون گرايي- برون گرايي

13-پرسشنامه NEO

14-پرسشنامه خلاقيت سنج(CREE)

-15ازمون TATوCAT(فرافكن)

16-ازمون رورشاخ

17-ازمون شخصيتي بندر گشتالت

-18پرسشنامه پذيرش اجتماعي

-19تست سانتوچي

20-ازمون هوشي وكسلر كودكان

21-ازمون هوشي وكسلر بزرگسالان

22-تست گوديناف

23-ازمون هوشي كتل(مقياس 2-فرمB)

24-ازمون اندره ري

25-ازمون هوشي غير كلامي

26-ازمون دمينوها

27-حافظه 15كلمه اي

28-هوش ازماي مختلط ژيل

29-ازمون مكعب كهس

-30ريون سياه و سفيد

31-ازمون هوشي تكميل تصاوير

32-ازمون هوش عاطفي

33-ازمون حافظه وكسلر (فرم الف)

34-ازمون امادكي تحصيلي مترو پالتين

35-ازمون حافظه كلامي و عددي

36-ازمون مازهاي پورتئوس

-37ازمون ريون پيشرفته(همراه با راهنما)

38-ازمون شكل گيري مفهوم ويگوتسكي

-39ازمون هوشي كتل(مقياس 2-فرم A)

40-ازمون هوشي (فرم A)

41-ازمون هوشي كتل (مقياس 3-فرم B)

42-ازمون هوشي كتل (فرم B)

43-ازمون هوشي كتل (مقياس 3-فرم A)

44-راهنماي ازمون هوش الف

45-تست بررسي ارزشهاي الپورت. ورنون.ليندزي

46-ازمون SCL-90

47-ازمون افسردگي كودكان (ماريا كواكس)

48-پرسشنامه ترس ( FCL)

49-پرسشنامه سما

50-تفسير باليني گوديناف (آدمك)

-51ازمون شناختي –تشخيصي كي

52-پرسشنامه خود بيمار انگاري

53-پرسشنامه استرس

MMPI-54فرم بلند (566سوالي)

55-پرسشنامه خود شناسي

56-فهرست وارسي پرسشهاي ردياب

-57پرسشنامه كنترل خشم

58-پرسشنامه اضطراب

59-ازمون كمرويي

60-پرسشنامه تشخيص هيجان واحساسات

61-پرسشنامه وسواس مذهبي

62-خلاصه تفسير MMPI

63-مقياس خود سنجي اضطراب زانك (S.A.S)

64-پرسشنامه افسردگي بك

-65مقياسهاي هميلتون (درجه بندي افسردگي واضطراب)

66-مقياس ناخوشكامي جسمي واجتماعي

67-پرسشنامه سازگاري (براي دانش اموزان دبيرستاني)AISS

68-پرسشنامه سنجش سازگاري بل

-69مقياس بلوغ عاطفي (EMS)

70-ازمون رشد اجتماعي وايلند

-71پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس

72-پرسشنامه سازگاري ازدواج (فرم الف و ب)

-73پرسشنامه خود پنداره

74-ازمون قضاوت اخلاقي (MJT)

75-پرسشنامه راهنماي نياز(GNI)

-76ازمون تحمل ناكامي (FRTO)

-77پرسشنامه ارزشهاي شخصي (P.V.Q)

78-مقياس ارزشهاي شغلي و خانوادگي (دانشجويان دختر)

79-پرسشنامه راهنماي نياز دانش اموزان دبيرستاني (GNIPH)

80-راهنماي رغبت سنج تحصيلي-شغلي

-81ازمون رضايت شغلي

82-پرسشنامه سلامت عمومي (28سوالي-GHQ)

83-پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم

-84پرسشنامه قدرت رهبري

85-پرسشنامه رضايت زناشويي (ENRICH)

86-مقياس كنترل راتر(دروني-بروني)

-87پرسشنامه شكيبايي

88-پرسشنامه سازگاري

89-مقياس خودپنداره راجرز

-90پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

-91ازمون هوش هيجاني

-92ازمون مفهوم خويشتن بك

93-پرسشنامه FSS

94-مقياس نا اميدي بك(بي.اچ.اس)

95-مقياس انگيزه تاييد(AMS)

-96پرسشنامه وضعيت زناشويي گلومبورك-است

97-مقياس باليني اضطراب و افسردگي

-98مقياس خوشكامي (اسنيت-هميلتون)

99-ازمون تاييد جويي كودكان (( CSCS

-100پرسشنامه خصوصيات اخلاقي وودورث

-101مقياس بلوغ اجتماعي رائو(RSMS)      

102-ازمون انگيزه پيشرفت (ACMT)

103-مقياس خلق وخوي مالهوترا(MTS)

-104مقياس سنجش ادراك خويشتن(SMSP)

105-ازمون حافظه بصري كيم كاراد

106-ازمون ويسكانسين

107-ازمون بنتون

-108ازمون جملات ناتمام راتر

109-تست نقاشي خانواده(شيوه بررسي روابط خانواده و كودك)

110-غلبه بر مشكلات خواب

111-چك ليست بهداشت  رواني (MHC)

112-مداخله بحراني در استرس بيكاري

113-فهم اسكيزوفرني

114-معيارهاي تشخيص DSM.IV(حمله افسردگي)

115-ازمون هاي فرافكن (ازمون جملات ناتمام)

-116ازمونهاي ساكس-لوي –استين

117-چك ليست خلاقيت جانسون

118-ازمون تصوير تن فيشر

-119مقياس كنترل عواطف

120-مقياس جهت گيري مذهبي الپورت

121-پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش

122-پرسشنامه كيفيت خواب

123-مقياس نيازهاي اساسي روانشناختي

124-ازمون اعتياد به اينترنت

125-پرسشنامه ابعاد هويت

126-مقياس اضطراب مرگ

127-ازمون اضطراب رقابت در ورزش

-128ازمون باورهاي غير منطقي جونز

-129پرسشنامه نقش جنسيت بم

130-مقياس حل مشكل خانواده

131-مقياس DASS (مقياس افسردگي –اضطراب-استرس)

132-راهنماي ازمون علايق و رغبت

133-پرسشنامه مقياس عشق

134-پرسشنامه رسمي بودن سازمان

-135ازمون روابط عاطفي اعضاي خانواده

136-پرسشنامه ملاك روابط فرد با خود و ديگران

137-پرسشنامه ملاك (AFC)

-138پرسشنامه تعيين سبك رهبري

139-پرسشنامه سبك مديريت تعارض

140-پرسشنامه رهبري در كلاس

141-پرسشنامه ميزان تمركز سازماني

143-پرسشنامه تجربيات دوران كودكي موثر در افسردگي

144-ازمون جمله هاي نا تمام ساكس

145-پرسشنامه محيط خانوادگي

-146پرسشنامه رهبري

147-ازمون عزت نفس كوپر اسميت (85سوالي)

148-ازمون عزت نفس پپ

149-پرسشنامه مكانيزمهاي دفاعي

150-پرسشنامه صميميت


مطالب مشابه :


هنجاريابي پرسشنامه رغبت استرانگ

پرسشنامه، تست و آزمون مقياسهاي فرم کوتاه رغبت سنج تحصيلي- شغلي همبستگي مثبت ومعنا دار
تستهاي موجود در آزمايشگاه روان شناسي پيام نور مركز بهشهر

· دستگاه زمان سنج واكنش تست گوديناف. 14 مقياس رغبت سنج تحصيلي-شغلي. 116
ویژگیهای تیپ های شخصیتی منطبق بر آزمون رغبت سنج ومشاغل مناسب آنها

ویژگیهای تیپ های شخصیتی منطبق بر آزمون رغبت سنج تست روانشناسی مصاحبه گر شغلي
تستهای روان شناختی

80-راهنماي رغبت سنج تحصيلي-شغلي 109-تست نقاشي خانواده(شيوه بررسي روابط خانواده و كودك)
پرسشنامه های موجود در آزمايشگاه روان شناسي پيام نور مركز بهشهر

80-راهنماي رغبت سنج تحصيلي-شغلي 109-تست نقاشي خانواده(شيوه بررسي روابط خانواده و كودك)
تست میزان استرس

شغلي: مشاوره با تكيه بر تست هاي روان شناسي معتبر و استاندارد رغبت سنج تحصيلي انجام شده و
تست خودشناسی

شغلي: مشاوره با تكيه بر تست هاي روان شناسي معتبر و استاندارد رغبت سنج تحصيلي انجام شده و
تست شخصیت شناسی

شغلي: مشاوره با تكيه بر تست هاي روان شناسي معتبر و استاندارد رغبت سنج تحصيلي انجام شده و
برچسب :