فرم های خبره وعالی

                                                                                                     باسمه تعالی                                                               فرم شماره 1

فرم خلاصه اطلاعات مربوط به کارمندان و مستندسازی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی خبره »

 

نام  :  

نام خانوادگی  :

نام پدر:

رشته شغلی :

کد ملی :

شماره پرسنلی:

پست سازمانی:

سابقه خدمت قابل قبول : (روز /ماه/سال )

سوابق تجربه قابل قبول :  (روز/ماه/سال )

محل جغرافیایی خدمت :  آموزش وپرورش استان:

حوزه محل خدمت :  شهر/ شهرستان:

 

2- سوابق تجربی کارمند : « براساس فرم 502 اطلاعات پرسنلی » :

ردیف

رشته شغلی

عنوان پست سازمانی

دوره تصدی

ردیف

رشته شغلی

عنوان پست سازمانی

دوره تصدی

1

 

 

 

7

 

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

 

4

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

11

 

 

 

6

 

 

 

12

 

 

 

3- میانگین امتیاز مکتسبه طول دوره ارزشیابی کارمند :    .........................    امتیاز

4- عناوین دوره های آموزشی مرتبط با شغل : » خبره  200 ساعت »

ردیف

عنوان دوره

ساعت

ردیف

عنوان دوره

ساعت

1

 

 

7

 

 

2

 

 

8

 

 

3

 

 

9

 

 

4

 

 

10

 

 

5

 

 

11

 

 

6

 

 

11

 

 

7

 

 

12

 

 

*جمع ساعت دوره های آموزشی : ....................   ساعت

                                سیدمجید عاملیان                                                                         سید احمدطباطبائیان

5- مهر وامضاء مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان                          6- امضاء رییس اموراداری و تشکیلات استان

                   

                                                                                 باسمه تعالی                                                                  فرم شماره 1

فرم خلاصه اطلاعات مربوط به کارمندان و مستندسازی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی »

 

نام  :

نام خانوادگی  :

نام پدر:

رشته شغلی :

کد ملی :

شماره پرسنلی:

پست سازمانی:

سابقه خدمت قابل قبول : (روز /ماه/سال )

سوابق تجربه قابل قبول :  (روز/ماه/سال )

محل جغرافیایی خدمت :  آموزش وپرورش استان:

حوزه محل خدمت :  شهر/ شهرستان:

 

2- سوابق تجربی کارمند : « براساس فرم 502 اطلاعات پرسنلی » :

ردیف

رشته شغلی

عنوان پست سازمانی

دوره تصدی

ردیف

رشته شغلی

عنوان پست سازمانی

دوره تصدی

1

 

 

 

7

 

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

 

4

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

11

 

 

 

6

 

 

 

12

 

 

 

3- میانگین امتیاز مکتسبه طول دوره ارزشیابی کارمند :    .........................    امتیاز

4- عناوین دوره های آموزشی مرتبط با شغل : « عالی  150 ساعت »

ردیف

عنوان دوره

ساعت

ردیف

عنوان دوره

ساعت

1

 

 

7

 

 

2

 

 

8

 

 

3

 

 

9

 

 

4

 

 

10

 

 

5

 

 

11

 

 

6

 

 

11

 

 

7

 

 

12

 

 

*جمع ساعت دوره های آموزشی : ....................   ساعت

                                سیدمجید عاملیان                                                                         سید احمدطباطبائیان

5- مهر وامضاء مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان                          6- مهر وامضاء رییس اموراداری و تشکیلات استان

                                                                                                                                                   

                                          فرم شماره 2

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی  »

*مستندسازی تجربیات « کارمند محترم لطفاٌ درخصوص هریک از قسمتهای زیر چند سطر توضیح دهید » :

مفدمه : ارائه توضیح کلی در خصوص حوزه فعالیت کارمند

نام و نام خانوادگی :                                                                شماره پرسنلی:

 

 

 

1

 


 

 

ارزشیابی عمومی :

نقاط قوت درزمینه وظایف و مسئولیت های شغلی :

الف:

ب :

ج :

د :

 

نقاط ضغف درزمینه وظایف و مستولیت های شغلی :

الف:

ب :

ج :

د :

 

2

 

اقدامات خاصی که درطول خدمت صورت گرفته وبه نتیجه رسیده است :

 

 

 

3

بیان نکات ویژه وکلیدی حاصل تجربیات کارمند که منجر به بهبود وضع درحوزه کاری شده است :

 

 

4

برنامه خاص برای آینده ناشی ازتجربیات گذشته :

 

 

 

                                سیدمجید عاملیان                                                                         سید احمدطباطبائیان

5- مهر وامضاء مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان                                      6- مهر وامضاء رییس اموراداری و تشکیلات استان

                                                                                                                                                                                        فرم شماره 2

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی خبره  »

*مستندسازی تجربیات « کارمند محترم لطفاٌ درخصوص هریک از قسمتهای زیر چند سطر توضیح دهید » :

مفدمه : ارائه توضیح کلی در خصوص حوزه فعالیت کارمند

نام و نام خانوادگی :                                                           شماره پرسنلی:

 

 

 


مطالب مشابه :


ماجراهاي فرم 502

زیست شناسی گناباد - ماجراهاي فرم 502 - یا حق - زیست شناسی گناباد . زیست شناسی گناباد
بخشنامه نقل و انتقال اضطراری داخل استان(استان مرکزی)صادرشد

فرم 502 ودیگرمستندات لازم به تفکیک دوره تحصیلی و ترتیب امتیاز فضلی و رشته و جنس و ارسال
فرم های خبره وعالی

آموزشگاه دخترانه ایمان داران - فرم های خبره وعالی « براساس فرم 502 اطلاعات پرسنلی » :
فرم ارتقای رتبه شغلی

زبان و ادبیات فارسی ساری - فرم ارتقای رتبه شغلی ( براساس فرم 502 اطلات پرسنلی )
فرم خبره و عالی

مدرسه راهنمایی شهید بهشتی اصفهان - فرم خبره و عالی « براساس فرم 502 اطلاعات پرسنلي » :
فرم وفضا 2

طراحی صنعتی دانشگاه هنراصفهان - فرم وفضا 2 - وبلاگ طراحی صنعتی دانشگاه هنراصفهان
معلمان استثنایی دقت کنند

فرمايند سنوات مورد نظر تا پايان اسفند 92 به صورت دستي محاسبه ودر فرم 502 مستخدم مورد نظر
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته 1393

اصل فرم 502 (استخدام رسمی ، پیمانی ) فرم های ثبت نام (برای دریافت همه اینجا کلیک کنید )
گروههاي ممتاز

1-صرفاً جهت گروههاي ممتاز از فرم 502 جامع و كامل استفاده گردد و از برگ دست‌نويس پرهيز گردد.
ماجراهاي فرم 502

زیست شناسی گناباد - ماجراهاي فرم 502 - یا حق - زیست شناسی گناباد . زیست شناسی گناباد
برچسب :