مقررات ملی ساختمان

۱۶- 4 - 6 - 4 دسترسی به شیرها
‌الف) همه شیرهایی که در شبکه لوله‌کشی توزیع آب سرد و آب گرم نصب می‌شوند باید به
طور روکار و آشکار (EXPOSED) نصب شوند یا پس از نصب به‌آسانی قابل دسترسی باشند
(‌دسترسی پس از باز کردن یک دریچه = ACCESSIBLE)
(1) شیرهایی که روی لوله داخل ترنچ زیر کف ساختمان، یا زیر کف محوطه، نصب می‌شوند
باید، با بازکردن یک دریچه چدنی، قابل دسترسی باشند.
(2) شیرهایی که روی لوله عمودی داخل شافت‌های ساختمان نصب می‌شوند باید، با
بازکردن یک دریچه چدنی یا فولادی، قابل دسترسی باشند.
(3) شیرهایی که روی لوله افقی داخل سقف کاذب طبقات نصب می‌شوند باید، با باز کردن
دریچه‌ای که در سقف کاذب پیش‌بینی می‌شود، قابل دسترسی باشند.
16 - 4 - 7 ذخیره‌سازی و تنظیم فشار آب
16 - 4 - 7 - 1 ذخیره‌سازی آب
‌الف) ذخیره‌سازی آب، در صورت لزوم و با تأیید، به منظورهای زیر صورت می‌گیرد:
(1) به منظور جلوگیری از قطع آب در لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی ساختمان، در مواقعی
که آب ورودی از شبکه شهری به ساختمان، به علت تعمیر یا‌علت‌های دیگر، قطع شود.
(2) برای این که حداکثر مصرف ساختمان به شبکه آب شهری منتقل نشود و مقدار متوسط
مصرف آب ساختمان به شبکه آب شهری منتقل شود.
(3) برای کاهش فشار آب شبکه شهری و کنترل فشار آن در داخل ساختمان و کاستن از
مشکلات فشار زیاد آب (‌سر و صدای آب در لوله، اتلاف آب نشای از‌فشار، هزینه مصالح
لوله‌کشی مقاوم در برابر فشار زیاد)
ب) محل مخزن آب
(1) مخزن ذخیره آب نباید در محلی ساخته یا نصب شود که در معرض نفوذ سیل یا آب زیرزمینی باشد و احتمال آلوده شدن آب آشامیدنی فراهم شود. مخزن‌ذخیره آب نباید درمحلی نصب شود که لوله فاضلاب از روی آن عبور کرده باشد.
(2) اگر احتمال نفوذ آب زیرزمینی باشد باید در اطراف مخزن به اندازه‌ای کافی فضای
باز پیش‌بینی شود تا بتوان به طور ادواری بازدید کرد و مطمئن شد که‌هیچگونه آب
آلوده‌ای به داخل مخزن نفوذ نمی‌کند.
(3) اگر مخزن ذخیره آب، در داخل ساختمان قرار می‌گیرد، باید طوری نصب شود که داخل
آن برای بازرسی و تعمیر قابل دسترسی باشد. در ظرفیت‌های بزرگ‌مخزن ذخیره آب باید
در داخل اتاق، با تأمین گرما و تعویض هوا، قرار گیرد. در اتاقی که مخزن ذخیره آب
نصب می‌شود باید کفشوی پیش‌بینی شود.
(4) اگر مخزن ذخیره آب روی بام نصب می‌شود باید، برای جلوگیری از یخ‌زدن، با عایق
گرمایی پوشانده شود. عایق سقف این مخازن، در قسمت سقف و دریچه‌آدم‌رو، باید قابل
برداشتن باشد تا بازرسی امکان‌پذیر گردد.
پ) حفاظت مخزن ذخیره آب
(1) مخزن ذخیره آب باید در برابر اثر آب مقاوم باشد.
(2) اگر مخزن ذخیره آب فولادی است باید از داخل و خارج، به طور کامل، گالوانیزه
باشد.
(3) اگر مخزن فولادی و غیر گالوانیزه، با غیر فولادی، باشد باید از داخل و خارج با
مواد مناسب، کد در رنگ و طعم، بو و گوارا بودن آب اثر نگذارد و ایجاد‌مسمومیت
نکند، اندود شود. اندود داخل مخزن نباید مواد سربی داشته باشد.
(4) مخزن ذخیره آب باید دریچه آدم‌رو داشته باشد تا بازرسی و تعمیر داخلی آن امکان
داشته باشد.
(5) دریچه آدم‌رو و مخزن ذخیره آب باید کاملاً بسته و دور از دسترس اشخاص غیر مسئول
باشد و نیز در برابر نفوذ و مواد آلوده و حشرات و کرم‌ها کاملاً‌حفاظت شود.
ت) اتصالات مخزن ذخیره آب
(1) مخزن ذخیره آب باید روی لوله ورودی آب یک عدد شیر قطع و وصل و یک شیر کنترل
شناور (‌فلوتوری)، یا شیرهای کنترل نوع دیگر، داشته باشد تا از‌سرریز و اتلاف آب
جلوگیری شود. شیر کنترل باید کاملاً به بدنه مخزن محکم و ثابت شود.
(2) لبه زیر دهانه لوله ورودی آب به مخزن باید دست کم 100 میلیمتر از لبه روی
دهانه سرریز آب مخزن بالاتر باشد تا فاصله هوایی لازم تأمین شود.
(3) قطرنامی لوله سرریز باید دست کم دو برابر لوله ورودی آب به مخزن ذخیره باشد.
لوله سرریز آب مخزن نباید از جنس قابل انحناء باشد. انتهای لوله سرریز‌باید دست کم
150 میلیمتر بالاتر و دور تراز کفشوی، یا هر نقطه تخلیه دیگر، باشد. انتهای لوله
سرریز آب مخزن نباید از جنس قابل انحناء باشد. انتهای لوله‌سرریز باید دست کم 150
میلیمتر بالاتر و دورتر از کفشوی، یا هر نقطه تخلیه دیگر، باشد انتهای لوله سرریز
نباید اتصال شلنگی داشته باشد و باید توری مقاوم‌در برابر خوردگی داشته باشد. لوله
سرریز باید در مسیری کشیده شود که احتمال یخ‌زدن نداشته باشد، یا آن که با عایق
گرمایی در باربر یخ‌زدن حفاظت شود.
(4) لبه زیر دهانه لوله سرریز باید دست کم 40 میلیمتر از سطح آب بالاتر باشد.
(5) مخزن ذخیره آب باید لوله هواکش داشته باشد، که فشار داخل مخزن را، آتمسفر یک
کند. قطرنامی لوله هواکش باید دست کم برابر قط لوله ورودی آب به‌مخزن باشد.
(6) مخزن ذخیره آب باید، در پایین‌ترین نقطه، لوله تخلیه آب و یک شیر قطع و وصل
داشته باشد، به طوری که با بازکردن شیر بتوان آب مخزن را کاملاً تخلیه‌کرد.
‌لوله تخلیه مخزن نباید از جنس قابل انحناء باشد. انتهای لوله تخلیه باید دست کم
150 میلیمتر بالاتر و دورتر از کفشوی، با هر نقطه تخلیه دیگر، باشد. انتهای‌لوله
تخلیه نباید اتصال شلنگی داشته باشد و باید با توری مقاوم در برابر خوردگی محافظت
شود. لوله تخلیه باید در مسیری کشیده شود که احتمال یخ‌زدن‌نداشته باشد. قطرنامی
لوله تخلیه مخزن باید دست کم دو برابر قطرنامی لوله ورودی آب به مخزن باشد.
(7) روی لوله خروجی آب از مخزن باید شیر قطع و وصل نصب شود. اگر حجم مخزن آب بزرگ
باشد دهانه خروجی و دهانه ورودی آب باید در دو سمت‌مقابل قرار گیرند تا از راکد
ماندن قسمتی از آب در مخزن جلوگیری شود.
(8) اگر گنجایش مخزن ذخیره آب بیش از 4000 لیتر باشد باید، به جای یک مخزن، دو یا
چند مخزن، به طوری موازی، نصب شود، تا هنگام تعمیر یا تمیز کردن‌مخزن آب قطع نشود.
هر مخزن باید به طور جداگانه و مستقل شیرهای ورودی و خروجی آب، شیر کنترل شناور
(‌فلوتوری)، شیر تخلیه و لوله سرریز مخصوص‌خود را داشته باشد.
16 - 4 - 7 - 2 تنظیم فشار آب
‌الف) برای تأمین یا تنظیم فشار در شبکه لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی ساختمان، در
موارد لزوم و با تأیید، باید یکی از سیستم‌های زیر، و یا ترکیب آنها، نصب‌شود.
- بوستر پمپ
- تانک تحت فشار
- شیر فشارشکن
- پمپ و مخزن ذخیره
ب) روی لوله ورودی آب به پمپ باید شیر قلعه خودکار (LOW PRESSURE CUT OFF) نصب شود
تا اگر در لوله ورودی فشار به کمتر از 6 بار برسد‌پمپ را به طور خودکار خاموش کند
و از پدیده آمدن خلاء یا فشار منفی در آن لوله جلوگیری نماید.
پ) در سیستم تانک تحت فشار، روی تانک باید شیر اطمینان نصب شود.
(1) شیر اطمینان را می‌توان روی لوله ورودی آب به تانک، یا روی بدنه تانک، نصب
کرد.
(2) شیر اطمینان باید طوری تنظیم شود که، در فشاری برابر حداکثر فشار کار مجاز
تانک، باز شود و آب را تخلیه کند.
(3) لوله تخلیه شیر اطمینان نباید از جنس قابل انحناء باشد. تخلیه آب در این لوله
باید به طور ثقلی (GRAVITY) صورت گیرد.
(4) انتهای دهانه لوله تخلیه آب شیر اطمینان باید تا نزدیک نقطه تخلیه مناسبی
(‌کفشوی یا یکی از لوازم بهداشتی) ادامه یابد. لوله تخلیه شیر اطمینان
نباید‌مستقیماً به لوله فاضلاب متصل شود.
ت) اگر فشار آب ورودی به شبکه لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی در ساختمان، یا قسمتی از
آن، بیش از ارقامی باشد که در این مقررات معنی شده است، باید با‌تأیید، شیر
فشارشکن روی لوله ورودی نصب شود.
(1) شیر فشارشکن باید قابل تنظیم، و مورد تأیید، باشد.
(2) شیر فشارشکن باید لوله دورزن (BYPASS) داشته باشد. روی لوله دورزن باید یک عدد
شیر کف فلزی نصب شود.
(3) روی لوله ورودی آب به شیر فشارشکن و روی لوله خروجی از آن باید شیر قطع و وصل
نصب شود.
(4) شیر فشارشکن باید در محلی نصب شود که قابل دسترسی باشد.
16 - 4 - 8 حفاظت آب آشامیدنی
16 - 4 - 8 - 1 کلیات
‌الف) لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی در ساختمان (‌ملک) باید به ترتیبی طرح، نصب و
نگهداری شود که از هر گونه آلوده شدن با آب غیر آشامیدنی و دیگر‌مایعات، مواد جامد
یا گازی، که ممکن است از طریق اتصال مستقیم (CROSS - CONNECTION)، یا از طریق هر
اتصال دیگری، به آن وارد شود یا در آن‌نفوذ پیدا کند، حفاظت شود.
ب) اگر در ساختمان، غیر از لوله‌کشی آب آشامیدنی، لوله‌کشی دیگری مخصوص آب یا دیگر
مایعات غیر آشامیدنی وجود داشته باشد، هر یک از این دو شبکه‌لوله‌کشی باید، با رنگ
یا برچسب‌های فلزی مورد تأیید، مشخص شود، به طوری که شناسایی هر یک از این دو شبکه
لوله‌کشی به آسانی امکان‌پذیر باشد.
(1) روی لوازم بهداشتی شیر آب سرد مصرفی باید سمت راست قرار گیرد و با علامت آبی
مشخص شود. شیر آب گرم مصرفی باید سمت چپ قرار گیرد و با‌علامت قرمز مشخص شود.
16 - 4 - 8 - 2 اتصال مستقیم
‌الف) هر گونه انتقال مستقیم (CROSS - CONNECTION)، بین لوله‌کشی آب آشامیدنی و
لوله‌کشی آب غیر آشامیدنی، یا معاینات دیگر، مجاز نیست.
ب) اتصال مستقیم بین لوله‌کشی آب آشامیدنی، که از منابع خصوصی توزیع می‌شود، مجاز
نیست.
پ) اتصال مستقیم بین شبکه لوله‌کشی آب سرد مصرفی و شبکه لوله‌کشی آب گرم مصرفی
مجاز نیست.
ت) اتصال مستقیم لوله‌کشی آب آشامیدنی به لوله‌کشی فاضلاب و آب باران مطلقاً ممنوع
است.
16 - 4 - 8 - 2 لوازم جلوگیری از برگشت جریان
‌الف) لوازم و شیرهایی که برای جلوگیری از برگشت جریان آب، ناشی از فشار معکوس
(BACK EPRESSURE) یا مکش سیفونی (CACKSIPHNAGE)، به کار می‌رود باید برابر ضوابط
این قسمت از مقررات (16 - 4 - 8 - 3) لوازم جلوگیری از برگشت جریان)، و از نظر
مشخصات ساخت و‌آزمون برابر یکی از استانداردهای معتبر، و مورد تأیید، باشد.
ب) فاصله هوایی (AIR GAP)
(1) حداقل فاصله هوایی عمودی، باید از زیر دهانه ورودی لوله آب آشامیدنی تا تراز
روی لبه سرریز آب (FLOOD LEVEL RIM) هر یک از لوازم بهداشتی،‌هر نوع مخزن آب، یا
هر نوع دهانه تخلیه دیگر (RECEPTACLE)، که آب آشامیدنی در آن ریخته می‌شود،
اندازه‌گیری شود.
پ) شیر یک طرفه (CHECK VALVE)
(1) شیر یک طرفه که برای جلوگیری از برگشت جریان آب به داخل لوله‌کشی آب آشامیدنی
نصب می‌شود، باید از نوع فنردار، با نشیمن آب‌بند (WATERTIGHT SEAT)، باشد و فقط
در یک جهت اجازه جریان آب بدهد و در جهت دیگر هیچ نشست نداشته باشد.
(2) شیر یک طرفه دوگانه (BOUBLE CHECK VALVE ASSEMBLY)، باید شامل دو عدد شیر یک
طرفه فنردار، با نشیمن آب‌بند، باشد که پشت سر‌هم روی لوله نصب شود و بین این دو
شیر یک طرفه، یک اتصال تخلیه با شیر قطع و وصل قرار گیرد. دو طرف این مجموعه باید
شیرهای قطع و وصل نصب‌شود.
(3) شیر اطمینان بین دو شیر یک طرف (REDUCED PRESSURE PRINCIPLE)، باید شامل دو
عدد شیر یک طرفه فنردار، با نشیمن آب‌بند باشد، که‌با فاصله پشت سر هم روی لوله
نصب شود و بین این دو شیر یک طرفه، یک اتصال تخلیه با شیر قطع و وصل، و نیز یک شیر
اطمینان فشار قرار گیرد. دو طرف‌این مجموعه باید شیرهای قطع و وصل نصب شود.
ت) خلاء‌شکن (VACUUM BREAKER)
(1) خلاء‌شکن آتمسفر یک یا فشاری (‌فنردار)، که برای جلوگیری از برگشت جریان ناشی
از مکش سیفونی نصب می‌شود، باید از نظر مشخصات ساخت و‌آزمون برابر یکی از
استانداردهای معتبر، و مورد تأیید، باشد.
(2) خلاء‌شکن باید، در شرایط متعارف فشار آتمسفریک، بتواند دهانه ورود هوای آزاد
را باز کند، خلاء داخل لوله را بشکند و فشار داخل را به فشار آتمسفر‌برساند. دهانه
ورود هوای خلاء‌شکن نباید زیر هوا، یا هر هوای آلوده دیگری، قرار گیرد.
(3)‌خلاء‌شکن باید طوری نصب شود که زیر آن دست کم 150 میلیمتر بالاتر از تراز لبه
سرریز (FLOOD LEVEL RIM) لوازم بهداشتی، یا هر مصرف‌کننده‌دیگر، قرار گیرد.
خلاء‌شکن باید طوری نصب شود که قطعه متحرک آن حرکت عمودی بالا و پایین داشته باشد.
(4) نصب خلاء‌شکن به تنهایی برای جلوگیری از برگشت جریان ناشی از فشار معکوس (BACK
PRESSURE) کافی نیست.
16 - 4 - 8 - 4 حفاظت دهانه‌های خروج آب
‌الف) دهانه‌های خروج آب از لوله‌ها و شیرها باید با فاصله هوایی حفاظت شوند.
‌فاصله هوایی عمودی بین لبه زیر دهانه خروج آب تا تراز روی لبه سرریز آب (FLOOD
LEVEL RIM) لوازم بهداشتی، مخازن آب، یا هر دستگاه‌دریافت‌کننده آب، باید دست کم
برابر ارقام جدول (16 - 4 - 8 - 4) "‌الف" باشد.
‌جدول شماره (16 - 4 - 8 - 4) "‌الف"
‌حداقل فاصله هوایی برای دهانه‌های خروج آب
>‌جدول: تصویب‌نامه‌ها 1372 - جلد 1 - صفحه 500<
(1) دهانه‌های خروج آب از شیر یا لوله، که آب را به کفشوی، یا هر دهانه آزاد
فاضلاب یا آب باران، می‌ریزد باید دست کم 150 میلیمتر با دهانه فاضلاب یا آب‌باران
فاصله هوایی عمودی داشته باشد.
ب) شیرهای سرشلنگی
(1) شیر سرشلنگی، یا شبکه لوله‌کشی آبیاری که شیر سرشلنگی داشته باشد، نباید به
لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی اتصال مستقیم داشته باشد. این اتصال باید با‌فاصله
هوایی، یا یک عدد شیر یک طرفه و یک عدد خلاء‌شکن، یا شیر یک طرفه دوگانه، حفاظت
شود.
(2) شیر تخلیه آب، اگر از نوع سرشلنگی باشد، نباید به لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی
اتصال مستقیم داشته باشد. این اتصال باید با فاصله هوایی، یا یک عدد‌شیر یک طرفه
یک عدد خلاء شکن، یا شیر یک طرفه دوگانه، حفاظت شود.
(3) شیر تخلیه آب، اگر سرشلنگی هم نباشد، نباید زیر زمین قرار گیرد. این شیر باید
در حوضچه، مورد تأیید، نصب شود. کف حوضچه باید تخلیه داشته باشد و‌اطمینان حاصل
شود که آب در آن جمع نخواهد شد. دهانه خروجی شیر تخلیه باید نسبت به کف حوضچه دست
کم 150 میلیمتر فاصله هوایی عمودی داشته‌باشد.
(4) اتصال دوش شلنگی (‌دوش کمر تلفنی) به لوله آب سرد مصرفی یا لوله آب گرم مصرفی
باشد، با نصب شیر یک طرفه دوگانه، یا یک عدد شیر یک طرفه و‌یک عدد خلاء‌شکن، حفاظت
شود.
پ) شیر مخلوط
(1) نصب شیر مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفی، روی لوازم بهداشتی، یا هر نوع
مصرف‌کننده دیگر، به شرطی مجاز است که روی اتصال آب سرد به شیر‌مخلوط یک عدد شیر
یک طرفه نصب شود و دهانه مشترک خروج آب از شیر مسدود نشود.
(2) در صورتی که دهانه خروج آب از شیر مخلوط اتصال سرشلنگی داشته باشد نصب یک شیر
یک طرفه کافی نیست و باید، طبق ضوابط مندرج در (16 - 4 -8 - 4) "ب"، لوله اتصال آب
سرد مصرفی و لوله اتصال آب گرم مصرفی، با لوازم مانع برگشت جریان حفاظت شود.
16 - 4 - 8 - 5 اتصال به لوازم بهداشتی
‌الف) فلاش‌تانک مخصوص شستشوی توالت یا پیسوار
(1) لبه زیر دهانه ورود آب به شیر شناور (‌فلوتوری) فلاش تانک باید دست کم 25
میلیمتر (1 اینچ) از لبه روی دهانه لوله سرریز آب از تانک بالاتر باشد.
(2) اتصال آب، از شبکه لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی به فلاش تانک، باید با نصب یک
عدد شیر قطع و وصل و یک عدد شیر شناور (‌فلوتوری)، مورد تأیید،‌حفاظت شود.
ب) فلاش والو مخصوص شستشوی توالت یا پیسوار
(1) اتصال آب، از شبکه لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی به فلاش والو، باید با فاصله
هوایی، نصب یک عدد شیر یک طرفه و یک عدد خلاء‌شکن، و یا با نصب‌شیر یک طرفه
دوگانه، حفاظت شود.
پ) بیده
(1) اتصال لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی به آن نوع بیده، که آبفشان مغروق دارد،
مطلقاً ممنوع است.
(2) تغذیه آب بیده تنها در صورتی مجاز است که آب مورد نیاز آن از تانک آب جداگانه
و مخصوص آن بیده، تأمین شود. این تانک آب، با فاصله هوایی، از شبکه‌لوله‌کشی توزیع
آب آشامیدنی باید جدا باشد.
16 - 4 - 8 - 6 انشعاب از لوله آب آشامیدنی برای مصارف دیگر
‌الف) انشعاب برای تغذیه تأسیسات گرمایی (‌با آب گرم یا بخار) و تأسیسات سرمایی
(1) انشعاب آب، از شبکه لوله‌کشی آب آشامیدنی، برای تغذیه تأسیسات گرمایی با آب
گرم کننده یا بخار، و نیز برای تغذیه تأسیسات سرمایه با آب سرکننده، باید‌با نصب
فاصله هوایی، یک عدد شیر یک طرفه و یک عدد خلاء‌شکن، یا شیر یک طرفه دوگانه، حفاظت
شود.
(2) اگر به داخل لوله‌کشی تأسیسات گرمایی، یا تأسیسات سرمایی، محلول‌های شیمیایی
تزریق شود، انشعاب آب باید با فاصله هوایی، یا نصب شیر اطمینان‌بین دو عدد شیر یک
طرفه، حفاظت شود.
ب) انشعاب آب برای تغذیه لوله‌کشی آب آتش‌نشانی
(1) روی لوله انشعاب، از شبکه لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی، برای تغذیه لوله‌کشی آب
آتش‌نشانی باید یک عدد شیر یک طرفه، مورد تأیید، نصب شود.
پ) انشعاب آب برای تغذیه ماشین رختشویی و ماشین ظرف‌شویی
(1) انشعاب آب، از شبکه لوله‌کشی آب آشامیدنی، برای تغذیه ماشین رختشویی، ماشین
ظرفشویی و دستگاه‌ها مشابه دیگر، باید با فاصله هوایی، با نصب یک‌عدد شیر یک طرفه
و یک عدد خلاء‌شکن، حفاظت شود.
ت) انشعاب آب برای تغذیه مصارف تحت فشار
(1) انشعاب آب، از لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی، برای تغذیه دستگاه‌ها و لوازمی که
مصرف‌کننده آب غیر آشامیدنی هستند (‌مانند لوازم بهداشتی مخصوص،‌تانک و ظرف‌های
آب، پمپ‌های آب، و هر گونه سیستم مصرف‌کننده دیگری که ممکن است تحت فشار داخلی
قرار گیرد)، باید با نصب فاصله هوایی، شیر‌اطمینان بین دو شیر یک طرفه، یا شیر یک
طرفه دوگانه، حفاظت شود.
ث) انشعاب آب برای تغذیه سختی‌گیر
(1)‌انشعاب آب، از لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی، برای تغذیه سختی گیر در
ساختمان‌های تجاری و صنعتی، باید با نصب فاصله هوایی، شیر یک طرفه و شیر‌خلاء‌شکن،
یا شیر یک طرفه دوگانه، حفاظت شود.
(2) نصب یک عدد شیر یک طرفه روی لوله ورودی به سختی گیر خانگی، برای حفاظت آب
آشامیدنی کافی است.
ج) انشعاب آب برای دستگاه‌های تصفیه آب
(1) انشعاب آب، از لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی، برای تغذیه دستگاه‌های تصفیه آب،
باید با فاصله هوایی، یا شیر اطمینان بین دو عدد شیر یک طرفه، حفاظت‌شود.
چ) انشعاب آب برای تغذیه لوله‌کشی توزیع آب گرم مصرفی
(1) انشعاب آب، از لوله‌کشی توزیع آب سرد مصرفی، برای تغذیه لوله‌کشی توزیع آب گرم
مصرفی، باید با نصب فاصله هوایی، یا یک عدد شیر یک طرفه،‌حفاظت شود.
16 - 4 - 8 - 7 محل نصب مانع برگشت جریان
‌الف) هر یک از انواع لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب به داخل شبکه لوله‌کشی
توزیع آب آشامیدنی باید در محل قابل دسترس نصب شود، تا بازدید و تعمیر‌و تعویض آن
به سهولت انجام گیرد.
(1) مانع برگشت جریان، از نوع شیر اطمینان بین دو عدد شیر یک طرفه، باید به طور
ادواری آزمایش شود و نسبت به کار درست آن اطمینان حاصل شود.
16 - 4 - 8 - 8 لوله‌های زیرزمین
‌الف) لوله‌های توزیع آب آشامیدنی، در زیر زمین محوطه، باید از لوله‌های فاضلاب
دست کم دو متر فاصله افقی داشته باشد.
ب) اگر خط لوله توزیع آب آشامیدنی، در زیر زمین محوطه ساختمان، ناگزیر باید خط
لوله فاضلاب را قطع کند، در این صورت لوله آب آشامیدنی دست کم باید‌با فاصله عمودی
300 میلیمتر بالاتر از لوله فاضلاب، از روی آن، عبور کند.
16 - 4 - 9 لوله‌کشی توزیع آب گرم مصرفی
16 - 4 - 9 - 1 لزوم آب گرم مصرفی
‌الف) در هر ساختمان (‌یا ملک)، که محل سکونت، اقامت یا کار انسان است، همه لوازم
بهداشتی که برای حمام کردن، شستشو یا پخت و پز، تمیزکاری،‌رختشویی و نگهداری
ساختمان در آن نصب شده‌اند، باید با آب گرم مصرفی هم تغذیه شوند.
ب) در هر ساختمان (‌یا ملک)، که محل سکونت نباشد، در صورت تأیید، فقط لوازم
بهداشتی و دستگاه‌های مخصوص حمام کردن و شستشو، باید با آب گرم‌مصرفی تغذیه شوند.


مطالب مشابه :


مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سایت جامع آتش نشانی ایران nfsi - مبحث سوم مقررات ملی ساختمان - اطلاعات ایمنی و آتش نشانی رایگان
مقررات ملی ساختمان/دانلود رایگان

Welcome to the Fire Protection Association of iran National Fire and Safety Service Iran سایت جامع آتش نشانی ایران سایت کارشناسان
مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان. تاريخ : انشعاب آب برای تغذیه لوله‌کشی آب آتشنشانی (1)
دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی ساختمان

دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی ساختمانهای اقامتی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
دستور العمل آتشنشانی حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

آتش نشانی, انجمن ملی ضمنا رعايت ضوابط مربوط به مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان
قوانین ملی ساختمان

بهداشتی از مجموع مقررات ملی ساختمان گرمایی و آتشنشانی در ساختمان، باید بر طبق ضوابط
ایمنی و اطفا حریق در ساختمان

نظیر nfpa و b.s و ضوابط و مقررات سازمان آتش نشانی ، مقررات ملی ساختمان و نشریات 111و112
قوانین مربوط به ساختمان

فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن در چهار چوب مقررات ملی ساختمان و تعهدات اخذ شده
برچسب :