سوالات تكميلي و پاسخ تمرین های آخر فصل1 فیزیک1 پیش

سوالات تکمیلی فصل اول فیزیک۱ پیش دانشگاهی و پاسخ تمرين هاي فصل اول

برای دانلود سوالات تکمیلی فصل اول فیزیک۱ پیش دانشگاهی روی لینک زیر کلیک کنید

سوالات فصل1 پیش دانشگاهی

پاسخ تمرينات فصل اول

1-معادله حركت جسمي درSI  به صورت image029.gifاست.مطلوب است:

الف)بزرگي سرعت متوسط جسم دربازه زماني 1تا2ثانيه

ب)بزرگي سرعت متحرك درلحظه t=4s

پ)بزرگي شتاب متوسط متحرك دربازه زماني 2تا3ثانيه

ت)بزركي شتاب متحرك درلحظه t=4s

جواب:

الف )

image031.gif


ب)

image032.gifپ)

image033.gifimage034.gif

ت)


2-بيشينه شتاب اتومبيلي درحين ترمز كردن ،درجاده خشك5m/s2 ودرجاده خيس2m/s2 است.اگراتومبيل با سرعت 72km/h درحركت باشدوراننده ناگهان مانعي رادرفاصله 45 متري خودببيند،آيامي تواند اتومبيل رابه موقع توقف كند؟

الف)اگرجاده خشك باشد؟

 برخورد نمی کند

image038.gif


ب) اگرجاده خيس باشد؟(زمان واكنش راننده راناچيزبگيريد.)


image045.gif

پس برخورد می کند


3- اگردرتمرين قبل جاده خشك باشد و زمان واكنش راننده هم 0.5ثانيه باشد،آيا اتومبيل بامانع برخورد مي كند؟جواب:درمدت 0.5ثانيه كه زمان واگنش راننده است ،مسافت طي شده باسرعت 20m/s برابرخواهد بودبا:
اگراين مسافت رابه مسافت طي شده بعد ازواكنش راننده اضافه كنيم ،خواهيم داشت:

image040.gif40+10=50  برخورد می کند 


4- اتومبيلي درپشت چراغ قرمز ايستاده است.باسبزشدن چراغ ،اتمبيل با شتاب 2m/s شروع به حركت مي كند.درهمين لحظه كاميوني باسرعت ثابت 36m/s ازكنارآن عبور مي كند.

الف)نمودارهاي مكان-زمان وسرعت -زمان رابراي اتومبيل وكاميون رسم كنيد.

image002.gif
image005.gifimage007.gif


     نمودار مکان زمان اتومبیل                                             نمودار مکان زمان کامیون

image0033.gif

image0034.gif

                          

ب)پس ازچه مدتي ،اتومبيل به كاميون مي رسد؟

image006.gifرشكل مقابل توپي درراستاي قائم به طرف بالا پرتاب مي شود.توپ پس از4ثانيه به محل پرتاب برمي گردد.توپ :

الف)باچه سرعتي پرتاب شده است؟

ب)تاچه ارتفاعي بالا مي رود؟

ج)باچه سرعتي به زمين مي رسد؟

د)بعدازچه مدت به زمين مي رسد؟( g=10 m/s2 ) 

image010.gif

image012.gif

image016.gif

5- بردارهاي مكان متحركي درلحظه هاي t1=5s و t2=25 s به ترتيب image022.gif و image020.gifاست.بزرگي سرعت متوسط ذره رابين دولحظه t1 و t2 به دست آوريد.بارسم يك نمودارجهت رانشان دهيد.

image026.gif

image027.gif

7- معادله حركت جسمي بادو رابطه زيردر SI داده شده است:

y=2t2+1 , X=6t

الف)معادله سرعت آنرابنويسيد و بزرگي سرعت رادر t=2s محاسبه كنيد.

ب)معادله مسير حركت رابه دست آوريد.

پ)بردارسرعت متوسط جسم رابين لحظه هاي t=1 و t=2ثانيه برحسب بردارهاي يكه j , i بنويسيد.

الف

ب)

image0029.gif

image003.gif

پ)

image0006.gif

8- لف)سرعت يك پرتابه رادرنقطه اوج برحسب V0 و a به دست آوريد:

ب)اگرنقطه فرود و نقطه پرتاب دريك صفحه افقي باشند،سرعت پرتابه راهنگام فرود برحسب a و V0 به دست آوريد.

جواب:

الف)سرعت قائم پرتابه درنقطه اوج صفراست،يعني Vy=0 وسرعت افقي ان ثابت وبرابر Vx=V0Cosa است.نتيجه مي شود:


image0031.gif

image0027.gif

  

image00029.gif

image0032.gif9-درشكل مقابل ،گلوله زردرنگ درامتداد افق پرتاب شده است.اگرگلوله قرمزرنگ به طورهمزمان رهاشده باشد،نشان دهيد كه آنها درحين سقوط درتمام لحظه هاارتفاع يكسان خواهند داشت.

4124B.gif4124.jpg

معادله حركت گلوله زرد در راستاي قائم به صورت  image00033.gifو معادله گلوله قرمز كه رها شده وسقوط آزاد مي كند،به صورت  image00034.gifمي باشد.براي گلوله زرد a=0 است زيرا در امتداد افق پرتاب شده است.نتيجه مي شود:

image035.gif
ملاحظه مي شود معادله حركت هر دو گلوله در راستاي قائم يكسان است.به عبارت ديگر آنها در حين سقوط درتمام لحظه ها ارتفاع يكسان خواهند داشت.

10--گاليله دريكي ازكتابهاي خودمي نويسد:(براي زاويه هاي پرتابي كه به يك اندازه اززاويه 45درجه بيشترياكمترند،بردهامساوي اند....)

(شكل مقابل).درستي اين گفته رااثبات كنيد.

 

4125b.gif4125.gif


بردپرتابه ازرابطه  image0037.gifبه دست مي آيد.اگردراين رابطه به جاي a مقدار 45+a يا 45-a قراردهيم ، به نتايج يكساني براي مي رسيم.

11- - از روي يك پل به ارتفاع 20متربالاي سطح آب يك رودخانه ،جسمي رابه طور افقي باسرعت 30m/s پرتاب مي كنيم.

الف)چه مدت زماني طول مي كشدتاجسم به آب برخورد كند؟

ب)فاصله افقي نقطه برخوردبه آب تانقطه پرتاب چقدر است؟

پ)بزرگي سرعت جسم هنگام برخورد باآب چقدراست؟

الف) 

image039.gif

 ب)

image0040.gif

image041.gif

پ)


12- هواپيمايي كه باسرعت360km/h درارتفاع 245m موازي باسطح زمين پرواز مي كند.بايدبسته اي رابراي سيل زدگان بيندازد.خلبان درچه فاصله افقي ،بسته رارهاكندكه به سيل زدگان برسد؟

4126.gif

4126b.gif


image0042.gif


13--مطابق شكل مقابل جسمي به جرمm باسرعت اوليه وبازاويه a نسبت به افق پرتاب مي كنيم.فرض كنيدنيروي مقاومت هوا دربرابرحركت جسم قابل چشم پوشي است.

الف)بااستفاده ازپايستگي انرژي مكانيكي بزرگي سرعت جسم رادرنقطه A درارتفاعh ،ازنقطه پرتاب به دست آوريد.

4127.gif

الف) 

image00022.gif


ب) 

image000033.gif


image00033.gif

رابطه نتيجه مي شود:

ملاحظه مي شود نتايج بند(الف)و(ب)يكسان هستند.  image025.gif


14-درشكل مقابل سرعت اوليه توپ راطوري حساب كنيد كه توپ داخل سبد بيفتد.

4128.gif

4128b.gif


اگرمبداء مختصات رانقطه پرتاب توپ درنظر بگيريم.مختصات سبدبرابرخواهدبودبا:

y=3-2=1m , x=11m

براي عبور توپ ازسبدبايد مختصان سبددمعادله حركت توپ صدق كند.باقراردادن مختصات سبددرمعادله فوق نتيجه مي شود:

image028.gif

با تشکر از سرکار خانم رستگار پور

 

 


مطالب مشابه :


حل تمرين هاي فصل اول فیزیک اول دبیرستان

حل تمرين هاي فصل اول فیزیک اول دبیرستان تازه های فیزیک دبیرستان و جواب: با استفاده
حل تمرينات آخر فصل 3 فيزيك 1 پيش دانشگاهي

حل تمرينات آخر فصل 3 فيزيك 1 پيش دانشگاهي جواب: باتوجه به اتحادیه انجمن های ع آ فیزیک
سوالات تكميلي و پاسخ تمرین های آخر فصل1 فیزیک1 پیش

سرای فیزیک سوالات تكميلي و پاسخ تمرین های آخر فصل1 فیزیک1 پیش ۸۸/۰۸/۰۹ . جواب: الف ) ب) پ) ت
پاسخ تمرین های پایان فصل فیزیک2

پاسخ تمرین های پایان فصل فیزیک2. تمرینات پایان فصل فیزیک 2 جواب: الف) چون
حل تمرین های فصل 2 فيزيك 3 رياضي(الکتریسیته ساکن)

حل تمرین های فصل 2 فيزيك 3 رياضي ارشدی های فیزیک علم وعالم (آقای جمشیدی) علوم راهنمایی
حل تمرین های فصل 2 فیزیک1- پیش ریاضی

فیزیک دبیرستان - حل تمرین های فصل 2 فیزیک1- پیش ریاضی جواب الف)
جواب تمرین های فصل 4 (فیزیک1)

جواب تمرین های فصل + نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ساعت 20 توسط میلاد سلامتی دبیر فیزیک
حل تمرین فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی - کانون دانش

حل تمرین فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی جواب: الف ) ب) فلش های فیزیک
جواب تمرینات وفعالیت های کتاب فیزیک اول دبیرستان

جواب تمرینات وفعالیت های کتاب فیزیک اول دبیرستان جواب تمرینات کتاب فیزیک اول
برچسب :