رساله مجموعه اقامتی و توریستی , مطالعات مجموعه اقامتی و توریستی

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

   موضوع رساله :                                                                خرید انلاین رساله        

  رساله مجموعه اقامتی و توریستی

  مطالعات مجموعه اقامتی و توریستی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 152  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
5
چکیده............................................................................................................................................... 1
طرح مسئله........................................................................................................................................
فصل اول ) شناخت – مطالعه (
شناخت موضوع ...............................................................................................................................
1-1 دلایل انتخاب 9
موضوع..............................................................................................................
1-2 ماهیت و مقیاس پروژه 9
............................................................................................................
1-3 ظرفیت گردشگری کشور.......................................................................................................... 9
1-4 تعریف جهانگردی و انواع آن................................................................................................... 9
1-5 انواع جهانگردی........................................................................................................................ 11
1-5-1 ( جهانگردی 11
داخلی..............................................................................................................
1-5-2 ( جهانگردی 12
خارجی............................................................................................................
1-6 زمینه تاریخی 13
جهانگردی...........................................................................................................
1-7 شکل گیری بنیادهای توریستی در 15
جهان...................................................................................
1-8 فوائد 16
جهانگردی........................................................................................................................
1-8-1 ( فرهنگی و 16
اجتماعی............................................................................................................
1-8-2 ( اقتصادی............................................................................................................................ 17
6
1-9 انواع هتل.................................................................................................................................. 18
1-11 انواع هتل بر حسب ستاره...................................................................................................... 21
فصل دوم: شناخت استان اراک) مطالعا ت اجتماعی ، تاریخی ، فرهنگی ، جمعیتی (
2-1 تاریخچه پیدایش شهر 25
اراک....................................................................................................
2-2 جایگاه ایران در صنعت توریسم و اهمیت احداث تاسیسات جهانگردی............................... 27
2-3 جایگاه اراک در صنعت 27
توریسم.............................................................................................
2-4 درآمد ارزی ایران از صنعت توریسم ...................................................................................... 27
2 2-5 آثار تاریخی ثبت شده شهر اراک............................................................................................. 8
2-6 راه های ارتباطی اراک 29
............................................................................................................
2-6-1 محورهای عمده استان 29
..........................................................................................................
2-7 اوضاع اقتصادی شهر اراک..................................................................................................... 29
2-8 صنایع و معادن استان ............................................................................................................... 31
2-9 ابعاد کمی جمعیت منطقه 31
....................................................................................................
فصل سوم : شناخت بستر طرح )مطالعات اقلیمی ، جغرافیایی و طبیعی منطقه (
3 3-1 تاثیر اقلیم در صنعت گردشگری و جهانگردی ....................................................................... 4
3-2 زمینه های اقتصادی 34
.................................................................................................................
3 3-3 رطوبت ................................................................................................................................ 5
3-4 یخبندان 36
..............................................................................................................................
7
3-5 مخاطرات طبیعی 36
.................................................................................................................
3-5-1 ( زلزله. 36
..............................................................................................................................
3-5-2 ( سیلاب 36
ها.........................................................................................................................
3-6 مطالعات اقلیمی 37
.....................................................................................................................
3-6-1 ( اقلیم آب و 37
هوا.................................................................................................................
3-6-2 ( بادهای غالب 37
...................................................................................................................
38 ) 3-6-3
بارش................................................................................................................................
38 3-7
ناهمواری................................................................................................................................
3-7-1 ( توپوگرافی و شیب های اصلی و مؤثر در 38
شهر.................................................................
3-8 موقعیت جغرافیایی 39
استان.........................................................................................................
3-9 ویژگی های اقلیمی و تاثیر آن در طراحی................................................................................ 41
3-11 تقسیمات اقلیمی 41
استان...........................................................................................................
3-11-1 ( اقلیم نیمه خشك 41
فراسرد................................................................................................
8
3-11-2 ( اقلیم نیمه خشك سرد 41
................................................................................................
3-11-3 اقلیم نیمه مرطوب سرد و مدیترانه ای 42
...............................................................................
3-11-4 ( اقلیم سرد و خشك 42
........................................................................................................
3-11 بادهای 42
استان...........................................................................................................................
فصل چهارم : مبانی نظری و تئوری طرح
4-1 مبانی نظری............................................................................................................................... 46
4-2 روابط فرم عملکرد و 46
زیبایی......................................................................................................
4-3 تعریف 51
سبك.............................................................................................................................
4-3-1 ( معماری 51
مدرن....................................................................................................................
4-3-2 ( ریشه های معماری 53
مدرن...................................................................................................
4-3-3 ( بررسی زیبائی شناسی معماری 54
مدرن.................................................................................
4-4 اصول حاکم بر 59
طراحی.............................................................................................................
4-5 تدوین 61
اهداف............................................................................................................................
4-6 معیارهای 61
9
طراحی.......................................................................................................................
فصل پنجم : تدوین اصول و ضوابط و معیارهای طراحی
5-1 ظوابط و استانداردهای 65
هتل......................................................................................................
5-2 انواع 77
هتل..................................................................................................................................
5-3 متل ها....................................................................................................................................... 78
5-4 بررسی استانداردها و ظوابط 81
طراحی.........................................................................................
5-5 انواع 81
توریسم.............................................................................................................................
5-6 سازمان 81
هتل..............................................................................................................................
فصل هفتم : بررسی نمونه های موجود
7-1 نقشه هتل و سطوح مورد 124
نیاز....................................................................................................
7-2 نمونه هتل............................................................................................................................... 126
7-3 بررسی و تجزیه تحلیل نمونه های داخلی و 126
خارجی................................................................
7-3-1 ( نمونه های 127
خارجی...........................................................................................................
7-3-2 ( نمونه های 137
داخلی...............................................................................................................
7-4 فضاهای لازم در طراحی یك 145
هتل.............................................................................................
11
فصل اول : بررسی روند طراحی و نتیجه گیری
1-1 بررسی کالبدی سایت............................................................................................................. 151
1( بررسی زیست محیطی 152 -1-1
سایت..........................................................................................
1-2 تحلیل 154
سایت...........................................................................................................................
1-3 دلایل انتخاب 157
سایت.................................................................................................................
فصل دوم: معرفی تئوری طرح
2-1 روند 163
طراحی..............................................................................................................................
2-2 شکل گیری خطوط 164
اولیه...........................................................................................................
2-3 رده پای ایده و کانسپت و خوانایی آن در 164
بنا..........................................................................
2-4 معرفی تئوری طرح................................................................................................................. 165
فصل سوم : طرح ها و نقشه ها
منابع و مآخذ..................................................................................................................................... 182

 

قیمت : 25 هزار تومان

       خرید انلاین رساله        


مطالب مشابه :


پلان شهرک تفریحی توریستی

پایان نامه معماری - پلان شهرک تفریحی توریستی - rss پست مطالعات رساله اقامتی
مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی

دانلود پروژه های معماری www. irannb.com - مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی - بزرگترین مرجع پروژه های
رساله و مطالعات مرکز تفریحی توریستی گردشگری اقامتی آستارا

دانلود پروژه های معماری www. irannb.com - رساله و مطالعات مرکز تفریحی توریستی گردشگری اقامتی
رساله مجموعه اقامتی و توریستی , مطالعات مجموعه اقامتی و توریستی

انجام پروژه معماری ,دانلود پروژه معماری - رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی , پروژه پایان
موضوع : طراحی ویلا - پلان . نما . مقطع . پرسپکتیو

استانداردها پلان برش نما سه بعدی مکس مطالعات رساله اقامتی مطالعات رساله تچاری تفریحی
پروژه آماده معماری

تفریحی، موزه، بيمارستان، مركز درماني كودكان ،مركز موسيقي ،اقامتی 2 ،پلان ، نما و
برچسب :