شاخص های بهره وری زير بخش آموزش عمومي كشور

شاخص های اختصاصی بهره وری آموزش و پرورش

ردیف

نام شاخص

نحوه محاسبه شاخص

واحد

بخش اقتصادی ذیربط

1

بهره وری شاغلان در نرخ گذر از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی

تعداد قبولی در پایه پنجم

تعداد شاغلان آموزش ابتدایی

عدد

خالص

آموزش و پرورش

2

بهره وری هزینه شاغلان در نرخ گذر از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی

تعداد قبولی در پایه پنجم

جبران خدمات شاغلان آموزش ابتدایی

نفر به ریال

آموزش و پرورش

3

بهره وری سرمایه در نرخ گذر از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی

تعداد قبولی در پایه پنجم

مساحت کلاس های آموزش دوره ابتدایی

نفر بر مترمربع

آموزش و پرورش

4

بهره وری شاغلان در نرخ گذر از دوره راهنمایی به دوره دبیرستان

تعداد قبولی در پایه سوم راهنمایی

تعداد شاغلان آموزش ابتدایی

عدد خالص

آموزش و پرورش

5

بهره وری هزینه شاغلان در نرخ گذر از دوره راهنمایی به دوره دبیرستان

تعداد قبولی در پایه سوم راهنمایی

جبران خدمات شاغلان دوره راهنمایی

نفر به ریال

آموزش و پرورش

6

بهره وری سرمایه در نرخ گذر از دوره راهنمایی به دوره دبیرستان

تعداد قبولی در پایه سوم راهنمایی

     مساحت کلاس های آموزش دوره راهنمایی

 

نفر بر مترمربع

آموزش و پرورش

7

بهره وری شاغلان در نرخ گذر از دوره دبیرستان به دوره پیش دانشگاهی

نرخ گذر دانش آموزان از متوسطه به دوره پیش دانشگاهی

شاغلان آموزش متوسطه

عدد

خالص

آموزش و پرورش

8

بهره وری هزینه شاغلان در نرخ گذر از دوره دبیرستان به دوره پیش دانشگاهی

نرخ گذر دانش آموزان از متوسطه به دوره پیش دانشگاهی

جبران خدمات شاغلان آموزش متوسطه

نفر بر ریال

آموزش و پرورش

9

بهره وری سرمایه در نرخ گذر از دوره دبیرستان به دوره پیش دانشگاهی

نرخ گذر دانش آموزان از متوسطه به دوره پیش دانشگاهی

مساحت کلاس های آموزش دوره متوسطه

نفر بر مترمربع

آموزش و پرورش

10

بهره وری شاغلان در نفر ساعت آموزش سرانه ابتدایی

تعداد ساعات آموزشی شاغلان ابتدایی

تعداد شاغلان آموزش ابتدایی

ساعت بر نفر

آموزش و پرورش


 

 

11

بهره وری هزینه شاغلان در نفر ساعت آموزش سرانه ابتدایی

تعداد ساعات آموزشی شاغلان ابتدایی

جبران خدمات شاغلان آموزش ابتدایی

ساعت بر ریال

آموزش و پرورش

12

بهره وری سرمایه در نفر ساعت آموزش سرانه ابتدایی

تعداد ساعات آموزشی شاغلان ابتدایی

مساحت کلاس های دوره آموزش ابتدایی

ساعت بر مترمربع

آموزش و پرورش

13

بهره وری شاغلان در نفر ساعت آموزش سرانه راهنمایی

تعداد ساعات آموزشی شاغلان راهنمایی 

تعداد شاغلان آموزش راهنمایی

ساعت بر نفر

آموزش و پرورش

14

بهره وری هزینه شاغلان در نفر ساعت آموزش سرانه راهنمایی

تعداد ساعات آموزشی شاغلان ذاهنمایی

جبران خدمات شاغلان آموزش راهنمایی

ساعت بر ریال

آموزش و پرورش

15

بهره وری سرمایه در نفر ساعت آموزش سرانه راهنمایی

تعداد ساعات آموزشی شاغلان راهنمایی

مساحت کلاس های دوره آموزش راهنمایی

ساعت بر متر مربع

آموزش و پرورش

16

بهره وری شاغلان در نفر ساعت آموزش سرانه متوسطه

تعداد ساعات آموزشی شاغلان متوسطه 

تعداد شاغلان آموزش متوسطه

ساعت بر نفر

آموزش و پرورش

17

بهره وری هزینه شاغلان در نفر ساعت آموزش سرانه متوسطه

تعداد ساعات آموزشی شاغلان متوسطه

جبران خدمات شاغلان آموزش متوسطه

ساعت بر ریال

آموزش و پرورش

18

بهره وری سرمایه در نفر ساعت آموزش سرانه متوسطه

تعداد ساعات آموزشی شاغلان متوسطه 

مساحت کلاس های دوره آموزش متوسطه

ساعت بر مترمربع

آموزش و پرورش

19

بهره وری شاغلان در آموزش فنی حرفه ای

تعداد فارغ التحصیلان در مقطع فنی حرفه ای و کار و دانش

تعداد شاغلان آموزش فنی حرفه ای و کار ودانش

عدد خالص

آموزش و پرورش

20

بهره وری هزینه شاغلین در آموزشهای فنی حرفه ای

تعداد فارغ التحصیلان در مقطع فنی حرفه ای و کار دانش

جبران خدمات شاغلان آموزش فنی حرفه ای و کار و دانش

نفر بر ریال

آموزش و پرورش

21

بهره وری سرمایه در آموزشهای فنی حرفه ای

تعداد فارغ التحصیلان در مقطع فنی حرفه ای و کار و دانش

مساحت کلاس های آموزش فنی حرفه ای و کار و دانش

نفر بر مترمربع

آموزش و پرورش

22

بهره وری ارتقاء

متوسط نرخ ارتقا از یک پایه به بالاتر

کل شاغلین سازمان آموز ش و پرورش استان

درصد بر نفر

آموزش و پرورش

 

23

کارآیی نظام آموزشی استان

نرخ کارآیی

کل شاغلین سازمان آموزش و پرورش استان

درصد بر نفر

آموزش و پرورش

24

بهره وری طول دوره تحصیل

معکوس میانگین طول دوره تحصیل

کل شاغلین سازمان اموزش و چرورش استان

معکوس سال بر نفر

آموزش و پرورش

25

بهره وری ترک تحصیل

معکوس درصد دانش آموزان ترک تحصیل کرده به کل دانش آموزان

تعداد شاغلین سازمان آموزش و پرورش استان

معکوس درصد بر نفر

آموزش و پرورش

 

 

تعاریف اقلام اطلاعاتی مورد نیاز محاصبه شاخصهای بهره وری آموزش و پرورش

-    تعداد شاغلین : مجموع شاغلین رسمی ، پیمانی ، قرارداد کار مشخص و قرارداد مدت معین و حق التدریس اعم از آموزشی و دفتری

-        جبران خدمات شاغلین : مجموع مزد و حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی پرداختی به شاغلین ذیربط

-    ارزش موجودی سرمایه ثابت : کل ارزش زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ( دارایی های ثابت مشهود و نامشهود ) مورد استفاده در رشته فعالیت ذیربط

-        مساحت فضای آموزشی : جمع فضای کلاسی و آزمایشگاهی و کارگاهی


مطالب مشابه :


شاخص های بهره وری زير بخش آموزش عمومي كشور

11. بهره وری هزینه شاغلان در نفر ساعت آموزش سرانه ابتدایی. تعداد ساعات آموزشی شاغلان ابتدایی
مدیریت بهره وری (Productivity Management)

تعريف بهره وری: یکی ازشاخص های مهم ارزیابی عملکرد سازمان ، شاخص بهره وری است.
دستورالعمل اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي كشور

شاخص های بهره وری در اين صورت شاخص بهره‌وري نيروي انساني آراي صادره به اشكال زير مي
شاخص های اندازه گیری بهره وری فردي در بخش خدمات5

dilmagan ديلمقان - شاخص های اندازه گیری بهره وری فردي در بخش خدمات5 - اين ويلاگ شخصي بوده و مطالبي
برچسب :