آموزش وپرورش ناحیه 2 اردبیل

 • مشخصات اعضای گروههای آموزشی رشته های الكتروتكنيك و الكترونيك شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش مناطق تا

    فرم مشخصات گروههای آموزشی استان اردبیل   مشخصات سرگروههای   واعضای  گروه آموزشی رشته برق -الکترونیک استان اردبیل   نام ونام خانوادگی روزهای حضور در گروه استان سمت در گروه اموزشی استان آدرس  پست الکترونیکی فنی وحرفه ای الکترونیک الهام ابوالفضلی سه شنبه سرگروه الکترونیک Abolfazli_elham@yahoo.com Ardabil_electefani@yahoo.com   ابراهیم عزتی سه شنبه سرگروه الکترونیک Ebe.elec@yahoo.com الکتروتکنیک میر تقی سیدی سه شنبه سرگروه الکترونیک mtseyedi@gmail.com کاردانش الکترونیک ابراهیم عزتی سه شنبه سرگروه الکترونیک Ebe.elec@yahoo.com الکتروتکنیک احد پورعلی سه شنبه سرگروه الکتروتکنیک Apu1355@yahoo.com مسعود باقری سه شنبه سرگروه الکتروتکنیک -------------------------------    مشخصات آدرس الکترونیکی گروههای اموزشی استاناردبیل نام استان شهر ومنطقه وناحیه شاخه ورشته آدرس وب سایت و وبلاگ اردبیل اردبیل فنی و حرفه ای الکترونیک www.artaelect.blogfa.com                              مشخصات اعضای گروههای آموزشی رشته های الكتروتكنيك و الكترونيك شاخه فنی وحرفه ای و  کاردانش   مناطق تابعه استان اردبیل                رديف نام ونام خانوادگي رشته شاخه نام منطقه روزهای حضور در اداره آدرس ايميل آدرس سایت ویا وبلاگ 1 محمد باقر عبدی برق الکتروتکنیک خلخال سه شنبه ----------------------- -------------- 2 ناصر سلیمان پور برق الکترونیک نمین چهار شنبه Naser_soleymanpour@yahoo.com -------------- 3 عارف نامور برق الکترونیک گرمی سه شنبه Arefn33@yahoo.com ------------- 4 یوسف علیاری برق الکتروتکنیک مشکین شهر سه شنبه -------------------------------------- ------------- 5 جعفر رضازاده برق الکتروتکنیک مشکین شهر سه شنبه ------------------------------------- ------------- 6 اماموردی سه برادر برق الکترونیک مشکین شهر سه شنبه ------------------------------------ ------------- 7 طاهر سرتاجی برق الکتروتکنیک پارس آباد سه شنبه Sartaji_edu@yahoo.com ------------- 8 داود کاظم پور برق الکتروتکنیک ناحیه 1 اردبیل سه شنبه Poya_tarh@yahoo.com ------------- 9 عارف فتح الهی برق الکترونیک ناحیه 2اردبیل سه شنبه Afd16582@yahoo.com ------------- 10 بنیامین فیوضات برق الکتروتکنیک ناحیه2اردبیل سه شنبه -------------------------- ------------- 11 افشین عباسپور برق الکتروتکنیک ناحیه 2اردبیل سه شنبه g-electro.kardanesh@iran.ir -------------                                                                                            • فصلنامه دبیرخانه راهبری برق کشور

  از:اداره کل آموزش وپرورش استان البرز به:اداره کل آموزش وپرورش استان............ موضوع:شیوه نامه  مطالب گروههای اموزشی  رشته های الکترونیک والکتروتکنیک  استانها جهت درج در فصلنامه دبیرخانه راهبری برق کشور با اهداء سلام وتحیات الهی احتراماً ، نطر به اینکه یکی از برنامه های عملیاتی دبیرخانه راهبری برق کشور در سال جاری  انتشار فصلنامه الکترونیکی می باشد .خواهشمنداست سرگروه های استانها در رشته های الکترونیک والکتروتکنیک ، شاخه های فنی وحرفه ای و کار دانش ترتیبی اتخاذ نمائید تا  با توجه به شیوه  نامه پیوستی  مطالب استانها بطور تفکیک در رشته وشاخه مورد نظر در فصلنامه دبیرخانه راهبری برق کشور درج شود.ضمناًدر فصلنامه  گروههای اموزشی هر استان بطور مجزا می تواند فعالیتهای اموزشی خودرا ارائه نماید.از همکاری ومساعدت حضرتعالی تشکر وقدردانی داریم. نظر سرگروههای محترم استانها را به این نکته جلب می کنیم که،عملکرد وپویای این فعالیت اموزشی در ارزشیابی  پایانی مورد نظر می باشد.ودر پایان سالتحصیلی از همکاران محترم تقدیر وتشکر بعمل می اید.   شیوه نامه ارسال مطالب جهت درج در فصلنامه الکترونیکی دبیرخانه راهبری برق کشور مقدمه: نظر به اهمیت اطلاعات تخصصی- علمی و استفاده از تجربیات ارزنده همکاران محترم،دبیرخانه راهبری برق کشور در نظر دارد مطابق، سالهای قبل فصلنامه تخصصی دبیرخانه راهبری برق کشور را بصورت محتوای  الکترونیکی منتشر نماید.بدون شک این امر با مشارکت و مساعدت کلیه سرگروههای آموزشی استانها وهمکاران محترم میسر خواهد بود.لذا از همه این عزیزان درخواست میشود،طبق هدف های کلی و عناوین پیشنهادی و تجربه های علمی و عملی خود مطالب لازم را تهیه و ارسال نمایید تا در فصل نامه با ذکر نام استان و مشخصات فردی تهیه کننده،چاپ شود. هدف کلی فصل نامه الکترونیکی دبیرخانه راهبری برق کشور رشته های الکتروتکنیک و الکترونیک شاخه فنی وحرفه ای وکاردانش: 1- اطلاع رسانی پیرامون اهداف و برنامه های دبیرخانه  راهبری برق کشور 2- تقویت مهارت و صلاحیت های حرفه ای هنرآموزان 3- دانش افزایی هنرآموزان و ارائه روشهای نوین و عملی 4- برقراری ارتباط بیشتر بین هنرآموزان و گروه های آموزشی برای پیشبرد اهداف آموزشی 5- اطلاع رسانی پیرامون فعالیت گروه های آموزشی سراسر کشور 6- انتشار فعالیت ها و انجام پروژه های مختلف توسط هنرآموزان و هنرجویان سطح کشور 7- ارائه آخرین دست آوردهای علمی – آموزشی – تخصصی رشته برق متناسب با شاخه فنی وحرفه ای وکاردانش 8-مصاحبه با اساتید وکارشناسان وهنرآموزان مخترع ،مبتکر،ودارای ایده های خلاق مبتنی بر شیوه های نوین آموزشی 9-ارائه ...

 • نمونه سوال رسم فنی

                                                                                  بسم الله الرحمن الرحيم     سوالات امتحاني درس: ترسیم فنی                       رشته الكترونيك                                 مدت امتحان : 100 دقیقه    هنرستان فني وحرفه اي  عفت السادات سيدين ناحيه  2              سال : دوم                                        تاريخ امتحان:   رديف                                                                           سوالات تستی   کدام دستور زیرجهت حذف(پاک کردن )جزء ترسیمی به کار می رود؟ الف)layer        ب)erase         ج)trim     د)pan   کدام کلید میانبر کار دستورsave را انجام میدهد؟   الف)ctrl+z   ب)ctrl+s  ج)ctrl+v  د)ctrl+c   کاربرد دستور trim چیست؟ الف)برای حرکت دادن پنجره ی دید ب)برای تغییر و تنظیم اندازه ی پنجره        ج)برای برش لبه های اضافی   د)برای رسم چهار ضلعی   کدام دستور برای ترسیم بیضی به کار می رود؟ الف)circle   ب) elipse     ج) rectangle   د)text   پسوند فایل های اتوکد چیست؟ الف).txt     ب).jpg   ج).dwt      د).dwg   .............    در لغت به معنای گیره های موضعی و در عمل به معنای شناختن نقاط خاص است . الف)rotate      ب) object snap   ج) polar   د)orto با فعال کردن کدام کمک رسم می توان فضای ترسیم را شبکه بندی نمود؟ الف)polar   ب)copy ج)mirror  د)grid   کدام دستور جهت ایجاد شی به موازات شی دیگر به کار می رود  الف)offset    ب)ortho     ج)fillet   د)chamfer کدام کلید کار دستور ortho را انجام می دهد؟ الف)f8   ب)  f5   ج) f10   د)ctrl+c  دستور ...................برای هاشور زدن نمای برش خورده به کار می رود؟   الف)scale ب)mirror   ج) polarد)hatch کدام دستور برای اندازه گذاری قطر دایره به کار می رود؟ الف)aligned ب)radius  ج)  diameter  د)linear   کار دستور style چیست؟ الف)اندازه گذاری زاویه بین دو کمان     ب) برای تعیین و تعریف سبک اندازه گذاری ج) برای اندازه گذاری خطوط مستقیم     د)برای تغییر زاویه ی قرارگیری عدد اندازه   برای چاپ نقشه در مرکز کاغذ اجرای کدام دستور مناسب است؟ الف)paper size   ب)extend    ج) center plotد)   plot scale o.k.b   چیست؟ الف)ارتفاع دست انداز  ب) عرض در ج)قطر دیوارها          د)جهت در   دتایل چیست؟ الف)برش افقی       ب)برش عمودی      ج)پلان     د) نقشه ی جزییات   نقشه ی تاسیسات برقی شامل کدام پلان نمی باشد؟ الف)پلان روشنایی   ب)پلان تجهیزات   ج)پلان پریز برق    د)پلان تلفن وآنتن   هر مدارپریز حداکثر چند پریز مربوط به مصارف عمومی را می تواندتغذیه کند؟ الف)11   ب)12   ج)13   د)14 جعبه تقسیم اصلی تلفن کدام است؟ الف)mtb      ب)tb    ج)tp  د)tv کدام جمله صحیح نمی باشد؟ الف)چراغهای نصب شده ...

 • شرح وظايف هنرآموز

    عنوان پست :هنرآموز هنرستانهاي فني شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي ومطابق مقررات و اداري و مالي تحت نظارت مسئول مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود : _هدايت تقواي اسلامي وتقواي خدمت . _همكاري با ريئس هنرستان در رابطه با انجام وظايف محوله در اجراي دستورات بر طبق بخشنامه ها و آيين نامه ها . _ رعايت اصول اسلامي و سعي در تزكيه بيشتر و الگو سازي خويش و اسوه شدن براي هنرجويان . _همكاري با معاون و مسئول امور آموزشي در رابطه با انجام وظايف شغلي . _داشتن رفتار خوب و برادرانه و اسلامي با هنرجويان . _اشتغال به تدريس هفتگي طبق برنامه براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش . _رعايت انضباط و مقررات اداري . _همكاري و تفاهم با ساير همكاران در زمينه هاي شغلي . _ تهيه طرح تدريس برنامه ي آموزشي سال تحصيلي به منظور تخصيص مطالب برنامه به فواصل زماني معين و ارائه ي يك نسخه آن در ابتداي سال تحصيلي به دفتر هنرستان . _ تهيه برنامه ي زمان بندي براي دروس آموزشي عملي و تحويل آن به دفتر براي تكثير و ارائه به هنرجويان . _ رسيدگي به حضور و غياب هنرجويان و ثبت تاخير يا غيبت در دفتر مربوط . _ برقراري حفظ نظم در كلاس درس و محيط آموزش عملي ( كارگاهها ،آزمايشگاهها ، اردوهها ، گردشها ي علمي و موسسات مورد بازديد ). _ رسيدگي به تمرينات دروس فني هنرجويان و كوشش در رفع مشكل آنان . _ رسيدگي به كار عملي هنرجويان ( مهارتهاي مختلف فني )در حين كار و كوشش در رفع مشكلات آنان . _ گروه بندي هنرجويان از نظر استعدادهاي مختلف نظري و عملي براي پيشبرد وضع تحصيلي آنان در رابطه با دروس تئوري فني و دروس عملي. _ اماده كردن وسايل مورد نياز براي آموزش عملي طبق برنامه ريزي قبلي قبل از شروع كار و تدريس و تشريح آن در كلاس درس يا در هر يك از قسمت ها يا بخش هاي آموزش عملي با همكاري مسولان ذيربط . _ يادداشت فعاليت هاي انجام شده در دفتر مخصوص كارههاي عملي هنر جويان در مورد تدريس نظري در دفتر كلاس . _ تدريس آموزش عملي متناسب با آموزش اصول نظري مواد دروس فني . _يادداشت نمره پرسش هنرجويان در دفتر كلاس و نمره ارزشيابي كار عملي در نمون برگ مخصوص كارههاي عملي به طور مستمر . _ شناسايي استعدادهاي عملي هنر جويان . _ پوشش مداوم در جهت تقويت هنر جويان در امور آموزشي . _ تصحيح اوراق امتحاني و تسليم ريز نمرات به مسئول مربوط ظرف مهلت مقرر . _ مطلع ساختن اولياي هنرجويان از وضع تحصيلي و اخلاق فرزندانشان در طول سال تحصيلي از طريق مسولان ذيربط . _ سنجش معلومات و يادگيري هنر جويان به طور مستمر . _ شركت در جلسات و شوراهاي هنر آموزان ، شوراي آموزشي و همكاري با ساير مسولين مربوط در زمينه ها ...

 • عناوین فراخوان گروههای فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی 91 - 90

  « باسمه تعالی » ردیف نام گروه طرح درس نویسی مقاله طراحی سوال نقد و بررسی کتب محتوای الکترونیکی زمان ارسال ملاحظات 1 نقشه کشی ساختمان مبحث پله و طراحی آن کاربرد نرم افزار اتوکد در مهارتهای سه گانه سئوالات تستی از مهارتهای نقشه کشی سازه کتاب مبانی رسم فنی ( نقشه کشی عمومی ) ---- پایان اسفند ماه ---- 2 نقشه کشی معماری آنالیز سایت در مبانی طراحی معماری بررسی وجوه اشتراک و تمایز بین معماری پارسی ایران و شهر آکروپولیس یونان سوالات کوتاه پاسخ از کتاب آشنایی با بناهای تاریخی کتاب نقشه کشی معماری آموزش درس ماکت سازی با شیوه الکترونیکی پایان بهمن ماه ---- 3 مکانیک خودرو تعمیر و عیب یابی ( کاردانش ) فصل یک و دو کتاب اجزاء ماشین مقایسه موتور دیزل و بنزینی از نظر کارایی کتاب مولد قدرت فنی و حرفه ای سیستم هدایت و کنترل خودرو کاردانش در زمینه خودرو پایان دی ماه ---- 4 مدیریت و برنامه ریزی خانواده مهارتهای سالم زیستن پیشرفته در مراقبت از مادر و کودک مراقبت های دوران بارداری ---- مهارت مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده هنر در خانه 2 ---- پایان بهمن ماه ---- 5 کودکیاری تولید و کاربرد مواد آموزشی فصل 2 ---- ---- ---- ---- پایان بهمن ماه ---- 6 ساخت و تولید طرح درس از فصل چهارم اندازه گیری دقیق مقاله درمورد اصول تراشیدن بادامک ها کتاب اجزای ماشین سوال از کل کتاب کتاب رسم فنی عمومی کتاب هندسه ترسیمی پایان بهمن ماه ---- 7 الکترونیک طرح درس سالانه درس مبانی مخابرات و رادیو آنتن مرکزی الکترونیک عمومی 1 مبانی برق نوسان سازها ـ مدولاتور ها ـ آشکار ساز و محدود کننده پایان بهمن ماه ---- 8 برق و الکتروتکنیک اصول اندازه گیری ---- مبانی برق مبانی برق فصل 5 کارگاه برق صنعتی پایان بهمن ماه ---- 9 گرافیک طرح درس سالانه گرافیک آسیب شناسی جذب هنرجوی هنر طراحی سوال برای کتابهای جدیدالتالیف (عکاسی ـ تاریخ هنرجهان ـ تاریخ هنر ایران ) تاریخ هنر جهان تاریخ هنر ایران خط در گرافیک در زمینه تهیه CD آموزشی مهارت گرافیک رایانه ای پایان بهمن ماه ---- 10 گرافیک رایانه ای مهارت گرافیک رایانه ضرورت استفاده از رایانه در گرافیک سوالات چهارگزینه ای در مهارت گرافیک رایانه ای استاندارد مهارت گرافیک رایانه در زمینه تهیه CD آموزشی مهارت گرافیک پایان بهمن ماه ---- 11 عکاسی و تصویر برداری ---- نقش و جایگاه عکاسی در جامع امروزی ---- ---- سومین جشنواره عکس استانی با موضوع آزاد پایان بهمن ماه ---- 12 ساختمان و نقشه برداری طرح درس ساختمان بتنی ـ هندسه نقشه برداری در زمینه مقررات ملی ساختمان نقشه برداری عمومی از کتاب ایستایی ساختمان ـ تعیین ...

 • فرم بازدید از هنرستانها (قابل توجه سرگروههای مناطق و نواحی)

  باسمه تعالي سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل معاونت آموزش و نوآوري كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي دوره ي متوسطه ي تحصيلي   برگ بازديد سرگروههای اموزشی رشته :برق -شاخه:. الکترونیکسالتحصیلی 91-90   مشخصات هنرستان: منطقه آموزشي: ........................ نام كامل هنرستان................................. رشته.............................................تاريخ و روز بازديد............................................... سابقه ي تأسيس رشته:.......... .......سال، تعداد کلاسها:................................  هنرجويان رشته: سال دوم..................................سال سوم....................................تلفن هنرستان...................................     مشخصات عوامل اداري هنرستان سمت نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سابقه مدیریت/معاونت سابقه خدمت شماره تماس ادرس پست الکترونیکی مدیرهنرستان               معاون فنی               سرپرست بخش برق                مشخصات هنر اموزان /استادکاران شاغل در رشته....................شاخه....................مهارت................ ردیف نام ونام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی پست سازمانی سابقه خدمت نوع استخدام سابقه تدریس نام درس ویا استانداردمورد تدریس مطابق با ابلاغ سالتحصیلی جاری                                                          جدول موضوعات مورد بازدید   ردیف نشانگر                                            امتیاز:............... بسیار خوب 5 خوب 4 متوسط 3 ضعیف 2 بسیار ضعیف 1 فضای اموزشی هنرستان   رعایت استاندارد فضای کارگاههای تخصصی مطابق با استانداردهای تدوین شده             رعایت استاندارد تعداد هنرجویان در هر کارگاه با توجه به تعداد هنر اموزان واستادکاران مربوطه             نطافت کارگاههای تخصصی،             حضور هنرجویان،هنرآموزان واستادکاران درکارگاهها وآزمایشگاهها مربوطه             پوشیدن لباس  کارگاه وازمایشگاه توسط هنر اموزان             پوشیدن لباس  کارگاه وازمایشگاه توسط هنر جویان             وضعیت تجهیزات کارگاه ای ووسایل کمک اموزشی شامل وسایل تخصصی ووسایل عمومی تخصصی: دستگاهها وتجهزات رشته برق متناسب با درس عمومی: تجهیزات سمعی بصری،تخته کلاس و........             وضعیتهای کلی کلاس درس وکارگاهها وازمایشگاهها از نطر روانشناسی اموزشی منجمله(رنگ کلاس وکارگاه ،نور،چیدمان ؛تخته،و.....) وفضای سبز محیط هنرستان             فعال بودن کتابخانه هنرستان ودارا بودن بخش تخصصی مربوز به هر رشته وشاخه تخصصی            کیفیت اموزشی ردیف نشانگر                                            امتیاز:............... بسیار خوب 5 خوب 4 متوسط 3 ضعیف 2 بسیار ضعیف 1   داشتن ...

 • کارگاه سیم کشی 1

  کارگاه سیم کشی 1  1-به منظور كاهش تلفات در خطوط انتقال : الف ) ولتا‍‍‍ژ را كاهش مي دهند.                                   ب) جريان را افزايش مي دهند .      ج) ولتاژ را افزايش مي دهند.                                     د ) ولتاژ جريان را كاهش ميدهند . 2 -منظور از سيم نمره 4 چيست : الف) سيم با قطر 4 ميلي متر                                        ب) سيم با سطح مقطع 4ميلي متر مربع              ج) سيم به قطر 4 سا نتي متر                                       د)سيم به سطح مقطع 4 سانتي متر مربع 3- وسيله اي كه با مدار به طور سري قرار مي گيرد و مصرف كننده را در مقا بل اتصال كوتاه يا جريان زياد محا فظت مي كنند، كدام است ؟ الف) رله حرارتي                                    ب) فيوز                             ج) كليد FI                                  د) آمپر 4- براي روشن و خا موش كردن يك لامپ از دو محل كدام كليد و به چه تعداد استفاده مي شود ؟ الف)كليد يك پل، 2 عدد                ب) كليد تبديل ،2 عدد          ج)كليد دو پل، يك عدد                          د)كليد سري ،يك عدد 5- جنس سيم مورد استفاده در قشنگ فييوزهاي فشنگي : الف) مس                                   ب) الو مينيوم                     ج) نقره                                     د) طلا 6- حوزه كار انتخابي مولتي متري 1000 مي باشد،و آخرين عدد صفحه مدرج 250 مي باشد ، اگر عقربه به عدد 50 را نشا ن دهد، مقدار كميت (حوزه كار ولتا‍‍‍‍‍‍‍ژ متناوب ) چند ولت است ؟ الف) 100 ولت                           ب) 50 ولت                           ج) 200ولت                             د) 250 ولت 7- روي ايق سيمي حروف  NYFA  نوشته شده ، اين حروف بيانگر : الف) سيم الو مينييومي با عايق كاغذ اغشته به روغن قابل انعطاف به صورت روكار ب) سيم مسي با عايق پروتو دور قابل انعطاف براي سيم كشي داخل لوله ها ج)سيم الو مينيومي با عايق پروتو دور قابل انعطاف يراي سيم كشي داخل لوله ها د) سيم مسي با عايق پرو تو دور غير قابل انعطاف به صورت روكار 8- اگر به جاي سيم مسي از سيم الو مينيومي استفاده شود، در اين صورت : الف) سطح مقطع هر دو سيم برابر باشند.                                                  ب)سطح مقطع سيم الو مينييومي از سيم مس كمتر انتخاب ميشود ج) سطح مقطع سيم الو مينيومي  از سيم مس بيشتر انتخاب ميشود                   د) نمي توان جايگزين كرد 9- شماي                     مربوط به كدام وسيله الكتريكي مي باشد؟ الف) پريز دوبل                   ب) پريز معمولي                        ...

 • نمونه سوال آزمون dc

  ماشین DC  - بین دو سیم موازی حامل جریان با جهت مخالف نیروی ............. و با جهت موافق نیروی ................ وارد می شود . الف) دامنه – جاذبه                     ب) جاذبه – دامنه                          ج) خنثی – دافعه                        د) خنثی – جاذبه - در شکل روبرو تعداد حلقه ها 250 و جریان 100A می باشد . مقدار چگالی فوران سیم پیچ چند تسلا است . الف)                        ب) ج)                              د) - تلفاتی که در هسته آهنی یک بربینی به منظور از بین بردن پسماند مغناطیسی مصرف می شود چه نام دارد ؟ الف) آهنی                                 ب) ثابت                                     ج) هیسترزیس                       د) فوکو - سیمی با سرعت  در میدان مغناطیسی که چگالی شار آن 64/0 تسلا است حرکت می کند اگر زاویه حرکت سیم با خطوط میدان 30 درجه و ولتاژ تولیدی 28/1 ولت باشد طول موثر سیم چند متر است ؟ الف) 14/0                     ب) 2/0                           ج) 23/0                       د) 4/0 - فوران دربر گیرنده یک حلقه سیم بصورت شکل زیر است ولتاژ القائی دو سر حلقه کدام است ؟       - در منحنی شکل روبرو (oe) بیانگر چیست ؟ الف) پس ماند مغناطیسی ب) شدت میدان خنثی کننده ج) چگالی میدان مغناطیسی د) انرژی مغناطیسی ایجاد شده - سیمی که طول موثر آن 15 سانتی متر است در میدان مغناطیسی با چگالی فوران 2/1 تسلا بصورت عمود قرار دارد اگر از سیم جریان عبور کند نیروی برابر 18 نیوتن بر سیم وارد می شود مقدار جریان چند آمپر است . الف) 10                                 ب) 20                                      ج) 100                                   د) 200 - کدام گزینه جزء ساختمان مولد ساده نیست ؟ الف) قطب اصلی                        ب) کموتاتور                               ج) جاروبک                              د) قطب کمکی - وظیفه کموتاتور در مولدهای DC و در موتورهای DC چیست ؟ الف) در مولدها یکسوسازی ولتاژ و در موتورها یکسوسازی گشتاور            ب) در مولدها یکسوسازی گشتاور و در موتورها یکسوسازی ولتاژ ج) در مولدها برای افزایش ولتاژ و در موتورها برای افزایش گشتاور            د) در مولدها برای افزایش گشتاور و در موتورها برای افزایش ولتاژ - در یک سیم پیچ به تعداد 10 حلقه سیم ، فوران در مدت 4 ثانیه از 4/0 وبر به 2/0 وبر می رسد ولتاژ القائی در این سیم پیچ چند ولت است ؟ الف) 2                                 ب) 1                                     ج) 20                                د) 10   ماشین AC 1- انرژی الکتریکی از سیم پیچی ...