اشعار عربیه اهوازیه

 • اهازیج (هوسات) اهوازیه فی زفاف الاخ مسلم الشیخ داود الحمیداوی

  اهازیج (هوسات) اهوازیه فی زفاف الاخ مسلم الشیخ داود الحمیداوی

  هوسات بمناسبه زفاف الاخ مسلم ابن المرحوم شیخ داود الحمیداوی فی مدینه ملاثانی فی یوم الخمیس ۲۸من نیسان عام ۲۰۱۱ المیلادی  یوم ۲۴ من جمادی الاول عام ۱۴۳۲ الهجری القمری لچنی العسر و انجبریت احوفن مستحی اببختی و تلثمت ابتوالی اللیــــل و طاللت بسلف طلتی شفت شیله اعلی حایط ناس بس اتذکریت اختی غطیت الشیله ابچفیتی سید حکیم الشبری لچنی العسر و انجبریت احوفن مستحی امنل ناس طبیت اعلی بیت ایـــــــــواد بس اوداعت العباس حسیت المـــــــایه اترید اتذب الشیله من الراس صحتله اب بختچ خلیه صاحت منهو هذا ابلیل دش  بیتی ویحلفنی سبحان الله مات اسنین ابنی و انت مثل ابنی ردیت ابوجه عرگان یا یمـــــه العسر لچنی خلانی اطفر های الطوفه حسن ابوفلاح الزهیری شمـــــه اهلچ ابیوم الضیج کلهم بلمعاره احیود و داود ابعــــــــــــزم سلمان رد الملاثانی اردود میت صگد صار اسنین بس محد یحس مفگود السل خلف سل شاهدنا میت صگد های اسنین داود و رحل منـــــــــهان بس رده ابوگفته اردود لهله و من وگف سلمان الـــدلال اتحزمت من طاح حیهم هوس الفنیان بلملعب داود ابروحه حسن ابوفلاح الزهیری احفظ شرف عز اعضاک و اوگف ب اول السربه و بالک زورک اتگصه ابمجالس لو شفت غربه تدری اهل الاصول اتگول العنده ابخوته طربه ایضل متاخر ما نهوا عامرالسعداوی علی یا دنیه صولی ابزود  العبی اشلون ماردتی و اسمعچ هات من ستار علتــــه اتشابه العلتی صولی یا دنیــــا علیه و العبی و گلبی ابنیران غدرچ و العبی اظل افخر بل امــاجد و العبی حیث لبسنهن خواتی الماجدات اضل افخر لحد الموت ابعبایت ستر خدر اختی لبسته و لاگت علهامه رمضان العگیلی   تعال اتـــگرب الحضنی لاتبعـــــــد یبن عمی و خل نتحد عل الکلفات یل دمک نفس دمی لا تفگة شماته اترید فتنها اعلا الاهل یرمی و اتضیع خوت ماضینه حمید العیدانی حـــاتم بل کرم معروف و ابدا ما یرید اشهود لچن حاتم بـــــذل بل مال ما گالو بذله ازنود بس ابکربلا العباس دگ حد الکرم و الجود شال الشط لخته ابچفینه الو تسمع اصایل خیل تسهل وسطه الحومه حتما عل الظهر خیال عدهه اتزامط ابیومه طبع خیل الاصایل هاذ بس الترهب اعلومه تسهل بل ملعب جدامه مد روحک جسر لعضاک و الهم خله مشتاگه و ایضا خل حنینک کون یشبه حنت النــاگه الصگرمهمایرید ایصیر لو ماعنده سبــاگه حته الخطافه اتشل حاله سیست لل خوه مرمر و حیطت حایط وفه و عنزت گم گم مظیفی ابگهوه تنگط معرفه شربت خطاری منها صاح ممنون و کفه و ابهای اتعنز عنوانی مرمر سیس الوجدان و حایط لل شرف علّی و عزت نفس کل مصباح لازم عندک اتخلّی هوس لو شفت عیال عمــــر الباقی ایولّی و الموت ابعز اتعناله قاسم ابو ... • ابوذیات متفرقه لمعانی متفرقه

  ربح کلمن حفظ بالعمر خله الیحضر دوم اهوه ویسد خله الزمان اشمالعب ویاک خله الفرح والحزن هم یگضن سویه ================== یگلبی کل شهم کل زین مجده اصیل و یلح علطیبات مجده شیفید المال للی فگد مجده المجد للواسه اخوته وگطع فیه ================== صدیج الی یرد الحزن عنای گصد لینه و تعنه المحل عنای فرشناله الگلب واجفون عنای وگله انته الوفی الیحضر خویه ================== وحگ من بسط علعالم وساده ماتلگه مثل گومک وساده ارحب بالعلم وهله والساده وحیی ابکل اصیل البیه حمیه ================== انعشت ریتی یهل صاحب هوه انته ابجیتک یل محب حزنی هونته وبعد ربی ارید اشکر هونته مع کل الشکر وتمن علیه ================== فی رجل اسمه صابر... اشکثر گلبی تلوعونه و صابر ولملم دوم بجروحی و صابر یا من یصلح احوالی و صابر و غیض الخال احسبه امن المنیه =================== فی رجل اسمه راضی.. علی ضاگت سمه الدنیا واراضی ولو تزعل اجی البیتک و راضی الحیات امی انه احسبها و راضی و ینعم الخال یا راعی الحمیه =================== وصل طیر السعد لینه و سرنه وطرنه امن الفرح لیکم و سرنه صفه عدکم تره ودنه و سرنه ولذیذ العمر من نگعد سویه =================== نمت یا زین یو سهران بعداک ولومن هل بگیت النوب بعداک ریت النوم کله ایصیر بعداک وتضل سهران بس اترد علیه =================== نسیم الهب علیکم من هوانه وتره اخلافک یغاتی من هوانه المعطلک ابدرسک منهو آنه اترجاک لا تزعل علیه =================== طیر السعد طیرته وردلی وبجناحه حمل طیبک وردلی ارید اگعد انه اگبالک وردلی اعدد لک اهمومی ورد علیه =================== علیک انشد علیش انگطع وصلاک وانه ادری چواک الشوگ وصلاک جوالی صدگ بالتاخیر وصلاک اسمحلی یا عزیزی ورد علیه =================== کلامک عدی مثل العسل وحله وتراهی عیشتی ویاک وحله سری بس علیک انتشر وحله یدکتور الگلب رده علیه ================== ابد ما یوم اهد ذچرک و نسلاک یطیب طابت افروعک ونسلاک ارخصی امعدل الشعرک ونسلاک وبوس اتراب رجلک علوطیه ================== یعمی ابیا بخت قلمک تهمنه ومن تتهم تره ابزاید تهمنه انته ولا امثالک ما تهمنه بطل و اخصم اویانه القضیه ================== بقلم حاج علی سعد الساری  

 • ابوذیات ارسلتها عبر النقال الی مخاطبین...

  المسافه ابینه میلین ومیـــــــــلانوجبل حبی فلا یرجف ومیـــلانلا شکن ولا وسوس ومیــــــلانوصرت دمی وتدگ وتعیش بیه====================یهل سارح ترد ضعنک وروحـــــهوگلبی من الهجر هوده و روحـــــهعلی الساری خذت عگله و روحـهوجسد خالی الذی باجی بدیـــــــــه===================وکتب لی احد الاصدقاء البیت التالیاعیونی اعلیک تربی تضل ماشاف و علی الوجناة دمعی یسیل ما شافجرح گلبی امن اهد فرگاگ ماشافاحســـــبه ایطیب لو عدتو علیـــــهجوابنا له:بحر حبی علیـــــکم طفح ماشافاصبی العین غیر اهواک ماشافجرحتــــونی جرح لساع ماشافو یطیب ایردت اضعونک علیهجوابهم لنا:الدهــــــر ویای بسهامه ترا دموتسیل العین من فگدک ترا دماحبنـــــــکم واریدنکم ترا دوماعزاز انتم واعز الناس الیــــهالجواب من عندنا:جبل ذنبی وجبل صبرک ترا دمابکثر ماگصــــرت دمعی ترا دم یمیـــن احلف فلا ناسی ترا دوماهم بیــــــــک وتشب النار بیه ایضا لنا حیث اقول:انرسم جنه ابوسط گلبی خیالکولاحجنی  ولا ینفک خیــــالکاکحیله انتی وما یحصل خیالکفریده وکل محاسنها اعربیــــــه====================وحگ غصنک المایذبل ورد لـــه اگلبی ابـــــیوم مرسولک ورد لــهاگول اتعیش من حبــک ورد لــــهلان حبــــــک حیاتی البــــین ادیه====================ایضا مختارات من الابوذیه خاطبت فیها الاصدقاءبیک احلف اگلیبگ مایردنهو هذا اشهور طیرک مایردنهلچن ندری ابغرورک مایردنهمع هذا نــــــذکرک کل مسیه=====================اشکثر نشدیت الک یشگر ونامیتوفوگ اسمک غفیت آنه ونامیـــتحی انت یهی عونـــک ونامــــیت وتـــتفرج گمت وســــفه علیـــــــه=====================هاک اشعل گلب گلبی و وجـــــهاکاعله حالی راح اعلمــنک و وجـهاکابذله لا تضم اسمک و وجـــــــــهاکوانه ویــــــاک امد اثنـــــین ادیــــــه===========================احبک یا جمیل وبیک شاماتوتسوی الساکنین ادیار شاماتاخاف اتعوفنی وتفرح الشاماتویشمت کل عدو لو خنت بیـه=========================اوگف بالشمس عمری وقف لکوگلبی و ما ملکت آنه وقف الک لو بیدی تجی الـــــداری وقفلاکوضیع کل مفاتیــــــــحک بدیه=========================یهل صاحب علیک اشصار شجرهنشف مای الصـــداقه و ذبل شجره غشــــــــیم ونار گلبی غدت شجره اسعرت والاصدقاء شحت علیـــــه

 • صبـــــــــــــــــــــــــــــــــاح الخیر یعیالی ..

  صباح الخیر یعیالی

 • أغار عليك

  أغار عليك من المرآة التي ترسل لك تهديدا بجمالك أغار من حبك لي ! من فنائي فيك من العذاب الذي أعانيه فيك من صوتك من نومك من لفظ اسمك أغار عليك من غيرتي عليك !! من تعلقي بك من الأنغام والأزهار والأقمشة من إنتظار النهار لك، ومن إنتظارك الليل ! من الموت !! من ورق الخريف الذي قد يسقط عليك.. من الماء الذي يتوقع أن تشربيه .. (أنسي الحاج)