الکالیمتری

 • گزارش کار آلکالیمتری

  گزارش کار آلکالیمتری

  محلولهای استاندارد محلولهای استاندارد بکار گرفته شده در تیتراسیونهای خنثی شده، اسیدهای قوی یا بازهای قوی هستند. زیرا این اجسام در مقایسه با اسیدهای ضعیف و بازهای ضعیف بطور کامل تر با آنالیت واکنش می‌دهند. اسیدهای استاندارد ازاسید هیدرو کلرویک،اسید پرکلریکو ا سیدسولفوریک تهیه می‌شوند. اسید نیتریک به ندرت بکار برده می‌شود، زیراخاصیت آن بعنوان یک اکسنده، عامل بالقوه‌ای برای واکنشهای جانبی ناخواسته است.باید بخاطر داشت که محلولهای گرم و غلیظ اسید سولفوریک و اسید پرکلریک نیز عوامل اکسنده مستعدی هستند و بنابراین پرخطرند.بنابرین ، خوشبختانه ، محلولهای رقیق این واکنشگرها نسبتابی‌خطرند و می‌توانند بدون احتیاطهای خاص بجز محافظت چشم ، در آزمایشهای شیمی تجزیه‌ بکار برده شوند. محلولهای استاندارد بازی معمولا ازهیدروکسید سدیم،هیدروکسید پتاسیمو گهگاه ازهیدروکسید باریمتهیه می‌شوند. مجددا ، هنگام کار با این واکنشگرها ومحلولهای آنها باید همیشه چشمها محافظت شوند. نظریه رفتار شناساگر بسیاری از اجسام طبیعی و سنتزی ، رنگهایی از خود نشانمی‌دهند که بهPHمحلولی که این اجسام در آن حل شده ‌اند، بستگی دارند. برخی از این اجسام که طی قرنها برای نشان دادن خاصیت قلیایی یا اسیدی آب بکار برده شده‌اند، در سالهای اخیر به عنوان شناساگر اسید و باز بکار گرفته می‌شوند. بطور کلی ، شناساگرهای اسید و باز ، اسیدها و بازهای ضعیف آلی هستند که بسته به تفکیک یا تجمع ، متحمل تغییرات ساختاری درونی می‌شوند که به تغییردر رنگ منجر می‌شود. کاربردهای نوعی تیتراسیونهای خنثی‌شدن تیتراسیونهای خنثی‌شدن در اندازه گیری آن دسته از گونه‌های بی‌شمار معدنی ، آلی و زیستی که خواص اسیدی یا بازی ذاتی دارند بکار برده می‌شوند. ولی کاربردهای بسیاری به همان اندازه اهمیت وجود دارند که در آنها ترکیب مورد تجزیه با یک واکنشگر مناسب به یک اسید یا باز تبدیل و سپس با یک باز یا اسید قوی استاندارد تیتر می‌شود.دو نوع عمده از نقاط پایانی بطور گسترده در تیتراسیونهای خنثی‌شدن بکار برده می‌شود. نوع اول یکنقطه پایانی بصریاست و بر پایه تغییر رنگ شناساگرقرار دارد. نوع دوم یکنقطه پایانی پتانسیومتریاست که در آن پتانسیل یک سیستم الکترودشیشه–کاموملبا یک وسیله اندازه گیری ولتاژ تعیین می‌شود. پتانسیل اندازه گیری شده مستقیما متناسب با PH است. تجزیه عنصری تعدادی از عناصر مهم را که در سیستم های آلی و زیستی دخالت می‌کنند، می‌توان به سهولت با روشهایی که در مرحله پایانی به یک تیتراسیون اسید و باز ختم می‌شوند، اندازه گیری کرد. عموما عناصری که قابلیت این ... • آلکالیمتری

  آلکالیمتریهدف:آشنایی با روش های حجمی و روش های تیتر کردن و تیتر کردن اسید وبازمقدمه: تیتراسیون اسید و باز: تعیین غلظت محلول مجهول با استفاده از محلول استانداردمحلول استاندارد: دارای غلظت مشخص و تحت شرایط کنترل شده تهیه می شودانواع تیتراسیون:1-اسیدوباز2-کمپلکس و متری3-حجم سنجی4-اکسایش-کاهششرایط انجام تیتراسیون:1-واکنش بین تیترانت و تیتر شونده سریع باشد2-استوکیومتری مشخص داشته باشد ( واکنش جانبی نداشته باشد)3-پایان واکنش قابل مشاهده باشدتیتراند همیشه باید قوی باشد تا واکنش سریع انجام شود، در تیتراسیون اسید و باز محصول آب و نمک است.HA+ BOH در این تیتراسیون شناساگرها اسید و باز ضعیفی است که در PH مختلف تغییر رنگ دارد. که آن را بسته به نوع تیترانت و تیتر شونده و PH شناساگر انتخاب می کنیم که دو گونه از آن عبارت است از:1-فنل نتالئین: در محیط اسیدی وخنثی بی رنگ است و در محیط بازی به رنگ ارغوانی دیده می شود.2-متیل اورانژ: در محیط اسیدی به رنگ قرمز ودر محیط خنثی نارنجی است و در محیط بازی به رنگ زرد دیده می شود.ابزار مورد استفاده در تیتراسیون بورت و ارلن است که در ارلن مصرف کننده یا تیتر شونده قرار می گیرد و در بورت تیترانت (محلول استاندارد اولیه یا ثانویه ) قرار می گیرد.استاندارد اولیه: ماده ای که درجه خلوص بالا دارد، در مقابل هوا و نور پایدار است، وزن زیادی داشته باشد تا خطای جزئی پایین بیاید، آب هیدراته نداشته باشد و تهیه آن راحت باشد.استاندارد ثانویه: محلولی است که غلظت آن توسط محلول استاندارد اولیه تعیین می شود.تیتر کردن از روشهای تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده میشود، میسنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد بهطور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه میشود.افزایش محلول استاندارد،آنقدر ادامه مییابد تا مقدار آن از نظر اکیوالان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکیوالان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز میگویند. روش تیتر کردن در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته میشود، میافزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد تا واکنش شیمیایی بین محلول استاندارد و تیتر شونده کامل شود. سپس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب میکنند. تشخیص ...

 • از تجزیه

  از تجزیه

  1_ آلکالیمتری محلول اسیدی AL3+ به وسیله ی سود در حضور یون های فلئور و اگزالات : بررسی تاثیر واکنش های تشکیل کمپلکس بر تعادل های ته نشینی ؛ اساس : یون های AL3+ جزو یون های نسبتا اسیدی است (PKa = 5 ) از این رو در PH های کم اسیدی هیدرولیز شده ، بصورت هیدروکسید کم محلول ته نشین می شوند . برای جلوگیری از پدیده های هیدرولیز ، در تهیه ی محلول های AL3+ ، محیط را بوسیله ی اسید قوی اسیدی می کنیم . روی این اصل در جریان آلکالیمتری محلول های AL3+ ، ابتدا اسید قوی آزاد در محلول خنثی شده و آنگاه با ادامه ی افزایش باز قوی ، یون های AL3+ بصورت هیدروکسید ته نشین می شوند . بدیهی است برای تعیین غلظت AL3+ ، باید حجم سود بکار رفته را در فاصله ی آغاز و پایان ته نشینی AL(OH)3 بدست آورد . تعیین آغاز ته نشینی هیدرو کسید آلومینیم ، که پیش از خنثی شدن کامل اسید قوی فرا می رسد ، با دقت کافی ممکن نیست .برای تعیین آغاز ته نشینی با دقت قابل قبول ، اقدام به تضعیف اسیدیته ی یون های AL3+ با بهره گیری از واکنش های تشکیل کمپلکس می نماییم . تعیین نقطه ی پایان ته نشینی که با خنثی شدن اسیدیته ی کامل ( اسید قوی AL3+ ) با باز قوی مقارن است ، با دقت کافی بیشتر است . وسایل و معرف های مورد نیاز : _ PH متر . _ الکترود شیشه + الکترود شاهد کالومل . _ وسایل شیشه ای و بهمزن مغناطیسی . _ محلول اسیدی AL3+ آزمایشی . _ محلول سود معلوم العیار . _ محلول فلئور سدیم و محلول اگسالات پتاسیم .تئوری و اجرای آزمایش : الف ) آلکالیمتری محلول اسیدی AL3+ بوسیله سود و رسم منحنی تغییراتش ؛ هدف : تعیین غلظت کاتیونAL3+ به عنوان کاتیونی با خاصیت اسیدی در محیط اسیدی PKa برای AL3+ برابر 5 است ، اگر PH محیط بیشتر از 5 باشد به صورت بازی در محیط حضور خواهد داشت و اگر PH محیط پایین تر 5 باشد آلومینیم با فرم اسیدی در محیط حضور خواهد داشت . در PH های خنثی و اسیدی یا اسیدی ملایم AL3+ به صورت رسوب است ولی در PH های شدیدا اسیدی به صورت AL3+ است . همان گونه که اشاره شد آلومینیم در PH های کم اسیدی هیدرولیز شده به صورت هیدروکسید کم محلول ته نشین می شود ، برای جلوگیری از پدیده ی هیدرولیز در تهیه ی محلول های AL3+ محیط را بوسیله ی اسید قوی اسیدی می کنند روی این اصل در محلول +AL3 ، محلول +H نیز حضور خواهد داشت ، اگر +H در محلول نبود به سهولت می شد +AL3 را به عنوان اسید ضعیف آلکالیمتری کرد و غلظت +AL3 را طی یک مرحله آزمایش بدست آورد اما بدلیل حضور پروتون این امر میسر نیست . لذا در جریان آلکالیمتری محلول های +AL3 ابتدا اسید قوی آزاد در محلول خنثی شده و آنگاه با ادامه ی افزایش باز قوی یون های +AL3 به صورت هیدروکسید ته نشین می شوند بدیهی است برای تعیین غلظت +AL3 باید حجم سود بکار رفته ...

 • از تجزیه

  از تجزیه

  2_ تیتراسیون آلکالیمتری محلول نمک دی سدیمی . EDTA: اتیلن دی آمین تترا استیک اسید کاربرد الکترود های انتخابی یون ( ISE ) ؛ استفاده از الکترود شیشه برای اندازه گیری فعالیت یون های +H3O در آلکالیمتری نمک دی سدیمی EDTA و رسم منحنی تعیین عیار ؛وسایل مورد نیاز: _ PH متر ، بورت ، پی پت های ژوژه ، بشر و بهم زن مغناطیسی _ محلول -H2Y2 آزمایشی با عیار مجهول ._ محلول NaOH معلوم العیار ._ محلول کلرور کلسیم مولار ._ شناساگر فنل فتالئین و محلول بافر جهت تنظیم PH متر .سه سری آزمایش انجام خواهیم داد که تئوری های آنها در این پست ذکر خواهد شد : الف ) عدم تقویت EDTA :EDTA اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ( اتیلن دی نیتریلو ) تترا استیک اسید نیز نامیده می شود که به صورت EDTA مختصر شده است و ساختار زیر را دارد این مولکول شش مکان بالقوه برای پیوند با یون های فلزی دارد . چهار گروه کربوکسیل و دو گروه آمین . در نتیجه یک لیگند 6 دندانه است . EDTA یک اسید 4 ظرفیتی است و چهار عامل کربوکسیلیک دارد و به صورت H4y ، (که در آن y بنیان آنیونی است )نشان داده می شود . و طی چهار تفکیک متوالی +H آزاد کرده به عنوان تیتران نیز استفاده می شود : PKa = 2.1_2.7_6.2_10.4زمانی که EDTA در آب حل می شود درست شبیه یک آمینو اسید گلیسین عمل می کند به این صورت یک یون دو قطبی تشکیل می دهد که ساختار زیر را دارد : توجه شود که این گونه دارای بار خالص صفر است و چهار پروتون قابل تفکیک دارد که دو تا از آن ها به دو گروه کربوکسیل و دو تای دیگر به دو گروه آمین مربوط اند .اولین و دومین مراحل تفکیک به تتیب با از دست دادن پروتون گره های کربوکسیلیک اسید صورت می گیرد ، سومین و چهارمین مرحله شامل تفکیک گروه های آمین پروتون دار شده است . جالب توجه است که دو ثابت تعادل اول از نظر اندازه تقریبا یکسانند و این می رساند که دو پروتون درگیر در تفکیک متعلق به دو انتهای مخالف این مولکول طویل اند . لذا جدا کردن فیزیکی این پروتون ها ، بار منفی بوجود آمده بر اثر تفکیک اولین پروتون مانع بزرگی برای برداشتن دومین پروتون نخواهد بود . در حالی که چنین برداشتی را برای تفکیک دو پروتون دیگر که خیلی نزدیک ترند به گروه های منفی کربوکسیلات حاصل از تفکیک قبلی ، نمی توان داشت .EDTA با یون های دیگر فلزی بدون توجه به بار آن ها در یک نسبت 1:1 ترکیب می شود اهمیت این واکنش گر نه تنها به دلیل تشکیل کی لیت با تمام کاتیون هاست بلکه به خاطر این است که اکثر این کی لیت ها آنقدر پایدارند که اساسی را برای روش های حجم سنجی بنا نهاده اند . بدون شک این پایداری زیاد به علت وجود چندین مکان کمپلکس دهنده ی درون مولکول است که به یک ساختار قفس مانند منجر میشود و کاتیون را در خود محصور و از ...

 • 1- کربنات و بی کربنات

    کربنات و بی کربنات (روش تیتراسیون) الف ) کربنات 5 سی سی عصاره اشباح + 2 تا 3 قطره فنل فتالین ( محلول به رنگ صورتی) آنگاه با اسید سولفوریک یکصدم نرمال تیتر تا بی رنگ شود( در صورتی که پس از اضافه نمودن فنل فتالئین رنگ محلول صورتی نشد یعنی اینکه نمونه کربنات ندارد )                                                              2A * N *1000                                CO32-    = -----------------------------                                                                      V N نرمالیته اسید سولفوریک  V حجم مصرفی نمونه          ** در مرحله اول تیتراسیون نصف مقدار کربنات تیتر می گردد و بصورت بی کربنات در می آید که در مرحله دوم یون بی کربنات ایجاد شده در اثر تیتراسیون کربنات به اضافه یونهای بی کربنات موجود در محیط تیتر می گردد ** کربنات در خاکهای شور وجود دارد ( در خاکهای غیر شورخیلی کم و یا  وجود ندارد )                                                                                                    ب) بی کربنات بر روی محلول فوق 10 قطره متیل اورانژ (محلول زرد نارنجی)آنگاه با اسید سولفوریک تیتر تا رنگ محلول پوست پیازی یا گلی شود حجم اسید مصرفی را یاداشت می کنیم  B   حجم اسید مصرفی در مرحله دوم A حجم اسید مصرفی در مرحله اول چون نصف کربنات در مرحله اول به بی کربنات تبدیل شده لذا مقدار حجم مصرفی اسید در مرحله اول باید از حجم مصرفی در محله دوم کسر گردد                              ۱۰۰۰ *   N   * (حجم اسید در محله اولB -A حجم اسید در مرحله دوم)                HCO3-=   ---------------------------------------------------------------                                                                   V  N نرمالیته اسید سولفوریک  V حجم مصرفی نمونه    *مقدار کربنات و بی کربنات بر حسب میلی اکی والان در لیتر سنجیده می شود **برای اندازه گیری این مخلوط ها لازم است دو تیتراسیون انجام شود یکی از این دو تیتراسیون در حضور شناساگر با دامنه تغییر رنگ بازی مانند فنول فتالئین و دیگر ی در حضور شناساگری با دامنه تغییر رنگ اسیدی مانند متیل اورانژ انجام می شود . سپس با توجه به حجم نسبی اسید مصرف شده برای انجام تیتراسیون حجم های یکسان از محلول نمونه ترکیب اجزای موجود در مخلوط تعیین می شود . پس از آنکه ترکیب محلول مشخص شد ، داده های حجمی را می توان برای محاسبه غلظت هر جز به کار برد .   *  جهت تیتراسیون از اسید سولفوریک یک دهم یا یک صدم نرمال که از بازار تهیه می شود استفاده می کنیم  البته می توانیم با استفاده از اسید سولفوریک غلیظ بسازیم ولی دقت خوبی ندارد ...

 • آزمایش تیتراسیون

                         به نام خداوند بخشنده و مهربان       هدف : تعــیین غلظت محلولی از سولفریک اسید ... توضیح و تعریف تیتراسیون : روش تیتراسیون (حجم سنجی ) ، روشی است برای تعیین غلظت یک محلول با حجم معیّن، که برای تعیین غلظت ؛ از محلول استاندارد استفاده می شود ( یعنی = محلولی که دارای غلظت مشخص و ثابتی است با تعیین حجم محلول استاندارد که برای واکنش با محلول مورد نظر بکار می رود ، می توان با استفاده از روابط استوکیومتری غلظت محلول مورد نظر (در اینجا سولفریک اسید ) را بدست آورد. شرح آزمایش : با استفاده از یک پیست حباب دار ، 12 ml محلول سولفریک اسید برداشته و در یک ارلن ریختیم و به آن 2 قطره محلول فنل فتالین اضافه کردیم.           محلول سدیم هیدروکسید با غلظت  0.5 مول بر لیتر را به عنوان محلول استاندارد در بورت ریختیم تا حجم محلول به 0ِ درجه بندی بورت برسد .           ارلن را به زیر بورت قرار دادیم و هنگامی که شیر بورت را باز میکردیم و محلول سدیم هیدروکسید بر روی محلول اسیدی مان میریخت .. رنگ زرشکی ای ایجاد ظاهر میشد و با همزدن از بین می رفت . این کار را تا زمانی انجام دادیم که عدم تغییر رنگ معرف فنل فتالین خاتمه ی واکنش را نشان داد .           پس از این که متوجه خاتمه ی واکنش شــدیم شیر را بستیم و حجم سدیم هیدروکسید مصرف شده را با توجه به درجه بندی بورت مشخص کردیم .           با توجّه به حجم محلول اسید ، همچنین حجم و غلظت محلول سدیم هیدروکسید با استفاده از روابط استوکیومتری غلظت محلول اسید را محاسبه کنید . توجــــــــّـــــه : حجم مصرف شده از محلول استاندارد را نقطه ی پایانی ( یا در تئوری اصطلاحا نقطه ی هم ارزی ) می گویند . H2SO4          +   2 NaOH    à   Na2so4   +   2 H2O     روش محاسبات (با مداد ):         تئوری آزمایش: تیتراسیون     روشی که توسط آن ، محلولی با غلظت مشخص به محلولی دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد، تیتراسیون نامیده می‌شود.  مقدمه تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود.افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه ...

 • تیتراسیون اسید-باز

  تيتراسيون اسيد-باز تيتراسيون: روشي که توسط آن ، محلولي با غلظت مشخص به محلولي ديگر اضافه مي‌شود تا واکنش شيميايي بين دو ماده حل شده کامل گردد، تيتراسيون ناميده مي‌شود. تيتر کردن از روش‌هاي تجزيه حجمي است. در تجزيه حجمي ابتدا جسم را حل کرده و حجم معيني از محلول آن را با محلول ديگري که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد ناميده مي‌شود، مي‌سنجند. در تيتراسيون محلول استاندارد به‌طور آهسته از يک بورت به محلول حاوي حجم مشخص يا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه مي‌شود. افزايش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه مي‌يابد تا مقدار آن از نظر اکي‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکي‌والان نقطه اي است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شيميايي برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. اين نقطه را نقطه پايان عمل از نظر تئوري يا نقطه هم ارزي نيز مي‌گويند. روش تيتر کردن: در عمل تيتر کردن ، محلول استاندارد را از يک بورت به محلولي که بايد غلظت آن اندازه گرفته مي‌شود، مي‌افزايند و اين عمل تا وقتي ادامه دارد تا واکنش شيميايي بين محلول استاندارد و تيتر شونده کامل شود. سپس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تيتر شونده ، غلظت محلول تيتر شونده را حساب مي‌کنند. تشخيص نقطه اکي والان: نقطه اکي‌والان در عمل بوسيله تغيير فيزيکي ( مثلا تغيير رنگ ) شناخته مي‌شود. نقطه اي که اين تغيير رنگ در آن روي مي‌دهد، نقطه پايان تيتر کردن است. در تيتراسيون اسيد و باز شناساگرها براي تعيين زمان حصول نقطه اکي‌والان بکار مي‌روند. تغيير رنگ معرف ، نشانگر نقطه پاياني تيتراسيون مي‌باشد. تيتر کردن واکنش هاي اسيد و باز يا خنثي شدن: تيتر کردن ، عبارت است از تعيين مقدار اسيد يا باز موجود در يک محلول که با افزايش تدريجي يک باز به غلظت مشخص يا بر عکس انجام مي‌گيرد. موقعي که محلول يک باز داراي يونهاي OH- است به محلول اسيد اضافه کنيم، واکنش خنثي شدن انجام مي‌شود: OH- + H3O+ -----> 2H2O شناساگرها: شناساگرها اسيدها و بازهاي ضعيفي هستند که در مقابل تغيير PH تغيير رنگ مي دهند و رنگ شکل ملکولي انها با شکل يوني انها متفاوت است. در حالت کلي ، شناساگرها ماده اي رنگي است که معمولا از مواد گياهي اخذ مي‌شوند و مي‌توانند به شکل اسيدي يا بازي موجوديت يابند. شناساگرها براي شناسايي اسيدها و بازها به ما کمک مي‌کنند. براي تعيين نقطه پايان در حين تيتر کردن از ترکيبات شيميايي مشخص استفاده مي‌شود که در نزديکي نقطه تعادل در اثر تغيير غلظت مواد تيترشونده شروع به تغيير رنگ مي‌کنند. اين ترکيبات ، مواد رنگي شناساگر مي‌باشند. به عبارتي ...

 • از تجزیه

  از تجزیه

  هدایت سنجی HAC ( مستقیم و در حضور NH3 ) و H2SO4 : کاربرد در تشخیص نقاط پایان اندازهگیری ؛اساس :محلول هاي يوني مي توانند همانند اجسام رسانا ، الکتريسيته را از خود عبور دهند . وقتي اختلاف پتانسيل متناوب ثابتي را بين دو الکترود شناور در محلول هاي يوني اعمال مي کنند واکنش هاي الکترو شيميايي اکسيداسيون و احيا در سطح الکترود ها ظاهر نشده و جريان فارادي بوجود نمي آيد . ولي جرياني از محلول عبور مي کند که از مهاجرت متناوب يون ها در ميدان الکتريکي موجود بين دو الکترود نشات مي گيرد .اين شدت جريان معياري از هدايت الکتريکي يا رسانايي محلول بوده مقدار آن تابع غلظت است ، تحرک و بار الکتريکي يون هاي موجود در محلول و برخي ويژگي هاي حلال ، نظير ويسکوزيته ي آن مي باشد . رسانايي محلول تابع قانون اهم بوده و با عکس مقاومت محلول برابر است : X=1/Rبايد دانست که در ايجاد رسانايي محلول ها ، تمام ذرات باردار موجود در محلول شرکت نموده و جايگزيني يکي از آن ها با يک يون ديگر موجب تغيير رسانايي محلول مي گردد . اين امر اجازه مي دهد پيشرفت واکنش هايي را که در جريان آن ها ترکيب يوني محيط دستخوش تغيير مي شود با اندازه گيري مداوم رسانائي محيط دنبال نموده و با رسم منحني تغييرات X=F به تشخيص نقطه ي پايان موفق شدچنين روشي را به نام تعيين عيار هدايت سنجي مي نامند که از آن در تشخيص نقطه ي پايان اندازه گيري هاي اسيد _باز ، اکسيداسيون _ احيا ، ته نشيني ،پيدايش کمپلکس و نيز واکنش هاي مبادله ي يون و استخراج بهره مي گيرند .بطور کلي هدايت الکتريکي يک محلول را مي توان با رابطه ي زير نشان داد: (X = A ( Ci . Vi .Zi که در آن X نماینده ی رسانایی محلول ، A رقم ثابت ظرف هدایت سنجی ، Ci غلظت مولی هر یک از یون ها ، Vi هدایت یونی معادل هر یون و Zi بار الکتریکی هر یون می باشد . جدول زیر هدایت یونی معادل یون ها را نشان می دهد .بر اساس این جدول ، محلول های حاوی اسید های قوی ، بیشترین رسانایی را خواهند داشت ، در حالی که محلول های حاوی اسید های ناتوان از رسانایی کمتری بر خوردارند . از سوی دیگر رسانایی اسید های قوی در جریان خنثی کردن آن ها بوسیله باز های قوی به تدریج کاهش یافته ، در نقطه ی پایان به کمترین حد خود می رسد و پس از آن با افزایش باز قوی ، مجددا رسانایی محلول افزایش می یابد در حالی که در جریان خنثی کردن اسید های ناتوان به وسیله ی باز های قوی ،رسانایی محلول از ابتدا افزایش یافته و پس از نقطه ی پایان ، این افزایش تشدید می شود . این تصویر کوچکتر شده است. برای مشاهده با سایز اصلی روی این نوار کلیک کنید. سایز تصویر اصلی 934x487و حجم فایل 58KB استشکل زیر ، رفتار منحنی های تعیین عیار هدایت سنجی را در جریان ...

 • گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1(نسخه متفاوت)

  ورژن های دیگه ای از آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ که امیدوارم مورد توجه تون قرار بگیره. تهیه ی محلول هاتیتراسیون های اسید و باز تیتراسیون پلی اسید و پلی بازاسید باز ناتوانتیتراسیون های اکسیاسون احیاتیتراسیون های تشکیل رسوب و کمپلکس و شلاتومتری