انواع بیمه تامین اجتماعی

 • انواع حق بیمه

  انواع حق بیمه بطور كلي حق بيمه به چهار دسته تقسيم مي شود: 1- حق بيمه اي كه براساس دستمزد و حقوق پرداختي توسط كارفرما، محاسبه وتعيين مي شود. 2- حق بيمه اي كه بصورت مقطوع و براساس ماده (35) همين قانون توسط سازمان تامين اجتماعي براي برخي از مشاغل تعيين مي شود.[1] 3- حق بيمه اي كه براي بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد واختياري (خويش فرما) تعيين مي شود كه بر اساس دستمزد و حقوق اعلامي متقاضي و قرارداد في مابين تعيين مي شود. در اين حالت  ميزان دستمزد اعلامي مي بايست مابين حداقل و حداكثر دستمزد سال مورد نظر باشد. 4- حق بیمه ای که بر اساس قرارداد و کار انجام یافته به صورت ضریب محاسبه و دریافت می گردد. قرارداد های پیمانکاری در این رسته قرار می گیرند.[2] [1] -  ماده35 قانون ت.ا: سازمان مي‌تواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك‌هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.   [2] - به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مراجعه شود. • بیمه تأمین اجتماعی

  هدف از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی به منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و همچنین سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخائر سازمانی به نام سازمان تأمین اجتماعی در سال 1354 تأسیس شد ارکان سازمان تأمین اجتماعی شورای عالی تأمین اجتماعی هیئت مدیره مدیر عامل مشمولین قانون تأمین اجتماعی الف: افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. ب: صاحبان حرف و مشاغل آزاد ج: دریافت کنندگان مستمریها (بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت) د: اتباع بیگانه طبق شرایطی هـ: روستائیان و: بافندگان قالی، قالیچه، گلیم، زیلو به نحو خاصی از بخشی از مزایای قانونی بهره مند می شوند. مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که بنحوی قانون خاصی داشته باشند و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان که مشمول قانون خاص خود هستند از شمول این قانون خارج هستند. تعهدات قانونی که در ماده 2 قانون تأمین اجتماعی ذکر شده به دو گروه تقسیم می شود: الف: تعهدات قانونی کوتاه مدت ب: تعهدات قانونی بلندمدت تعهدات قانونی کوتاه مدت 1- حوادث 2- بیماریها 3- بارداری 4- هزینه سفر و اقامت 5- غرامت دستمزد 6- کمک ازدواج 7- کمک عائله ­مندی 8- بیمه بیکاری 9- هزینه کفن و دفن 10- پروتز و اروتز 1- حوادث: حادثه: اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و باعث وارد آمدن صدمه بر جسم یا روان بیمه شده می شود. -حوادث از نظر قانون تأمین اجتماعی: الف: حوادث ناشی از کار ب: حوادث غیر ناشی از کار 2- بیماریها: تعریف: وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که موارد زیر را ایجاب می کند. الف- انجام خدمات درمانی ب- عدم توانایی موقت اشتغال بکار 3- بارداری: ماده 67 قانون تأمین اجتماعی: بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یک سال قبل زایمان سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداریآخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 قانون می باشد. 4- هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه: الف- هزینه اقامت در صورتیکه معالجه بیمار نیاز به انتقال او از محل زندگی خود به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال در موارد زیر از طرف سازمان فراهم می شود. هر گاه بیمه شده جهت معالجه به شهرستان دیگری اعزام شود اگر درمان وی بصورت سرپایی باشد مبلغی معادل غرامت دستمزد روزانه بابت هزینه هر روز اقامت توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. در صورتیکه پزشک معالج و شورای پزشکی سازمان تشخیص ...

 • قوانین بیمه بیکاری

  حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. ‌تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. ‌ماده ۶ –بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت: ‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد. ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید. ‌تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. ‌تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد. ‌ماده ۷ –مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است: ‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی —————————————————————————————————————- مدت سابقه برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین —————————————————————————————————————- ‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه ‌از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه ...

 • بیمه تکمیلی بازنشستگان

  يكي از انواع پوششهاي بيمه اي ، بيمه بيماري (درماني ) است . باتوجه به اينكه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بيماريها بوده است ، ناچار براي بهبودي و معالجه متقبل هزينه هاي سنگين پزشكي ، دارو و اعمال جراحي ونيز مخارج بيمارستان مي شود. به منظور كمك به مردم در چنين مواردي ، شركتهاي بيمه طرحهاي گوناگون بيمه هاي بيماري را ارائه مي كنند. همچنين در اغلب كشورها كاركنان دولت و يا واحدهاي صنعتي و توليدي از طرحهاي بيمه هاي بيماري جمعي استفاده مي كنند.در حال حاضر بيمه بيماري يكي از رشته هاي مهم بيمه در كشورهاي جهان شمرده مي شود. اين نوع بيمه در كشورايران به صورت گروهي عرضه مي گردد.مواردي كه تحت پوشش بيمه درماني قرار مي گيردبيماري در قراردادهاي بيمه درماني بدين صورت تعريف مي شود كه بيماري عبارت است از هرگونه عارضه جسمي و تغيير نامساعد و اختلال در اعمال عادي و طبيعي اعضا و جهازهاي مختلف بدن كه از سوي مراجع پزشكي قابل تشخيص بوده و ارتباطي با اعمال ارادي بيمه شده نداشته باشد.بنابراين تعهدات بيمه گر عبارت است از جبران كليه هزينه هاي درماني و بيمارستاني هريك از بيمه شدگان كه براساس شرايط قرارداد و با رعايت فرانشيز توافق شده قابل پرداخت است .به طوركلي تعهدات بيمه گر شامل هزينه هاي ويزيت پزشك ، جراحي ، پانسمان ، انواع آزمايشهاي پزشكي ، مخارج بيهوشي ، هزينه هاي اتاق عمل و جابجايي به بيمارستان ، هزينه هاي دارو، دندانپزشكي ، دندان مصنوعي ، زايمان و هرچيز ديگري است كه بيمه گر براساس شرايط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن كرده است .موارد خارج از تعهد بيمه گر (استثنائات)كليه هزينه هاي اعمال جراحي كه به منظور زيبايي و يا رفع و كاهش عيب و نواقص طبيعي و مادرزادي پرداخت شود.كليه هزينه هاي معالجات مربوط به عقيم شدن .كليه هزينه هاي مربوط به سقط جنين ، جز در مواردي كه طبق مقررات و قوانين موضوعه برحسب ضرورت انجام شده باشد.كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به چك آپ ، مگر بنا به ضرورت و تشخيص صريح پزشك معالج .كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به بيماريهاي رواني (بجز هزينه هاي مربوط به معالجات اعصاب )كليه هزينه هاي درماني ناشي از جنگ ، شورش ، آشوب ، اغتشاش و بلوا.كليه هزينه هاي ناشي از حادثهكليه هزينه هاي تهيه شكم بند، جوراب واريس ، اعضاي مصنوعي براي جبران نواقص مادرزادي .كليه هزينه هاي درماني كه طبق نظر افراد غيرمجاز به مداخله در امور پزشكي انجام شده باشد، مانند هزينه هاي شكسته بندي و غيره .توضيح آنكه ، با موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي ، هم مي توان بعضي از موارد خارج ازتعهد را تحت پوشش درآورد و هم ميزان تعهدات بيمه گر را افزايش داد.پرداخت ...

 • مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه های عمروسرمایه گذاری

  اول اینکه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی عمدتاً حق بیمه های پرداختی شما صرف هزینه های درمانی میشود و تفاوت بسیاری با بیمه عمر و سرمایه گذاری دارند. شما میتوانید بیمه عمر و سرمایه گذاری را به عنوان مکمل بیمه های تامین اجتماعی خریداری کنید. در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی غیر از مبلغ ناچیزی از هزینه کفن و دفن (تا سقف دویست هزتومان) پولی به بازماندگان پرداخت نمیشود، در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری چنانچه خدای ناکرده اتفاقی برای بیمه گذار بیافتد حتی اگر یک قسط از حق بیمه را هم پرداخت کرده باشد، علاوه بر پرداخت سرمایه فوت ، چنانچه پوشش فوت بر اثر حادثه هم خریداری شده باشد، تا ۳ برابر سرمایه فوت، به بازماندگان پول پرداخت میگردد. در حالیکه در بیمه تامین اجتماعی ، حقوق به بازماندگان تحت شرایط خاص ( از میان فرزندان تنها به فرزند دختر و مجرد) انتقال می یابد. حق بیمه های پرداختی شما به سازمان تامین اجتماعی قابلیت بازخریدی ندارد. شما ۷% حقوق دریافتیتان را ماهیانه بابت حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنید، اگر استفاده ای هم از آن نکنید نمیتوانید مبالغ پرداختی خود را بازخرید کنید. در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری، حق بیمه های پرداختی شما برخلاف تامین اجتماعی امکان بازخریدی داشته و در پایان دوره به همراه سود با بهره مرکب محاسبه میشود و به صورت یکجا و یا مستمری قابل دریافت میباشد .

 • انواع بیمه نامه

  اگر مالک هستید و خودتان در خانه سکونت دارید باید بک بیمه نامه کامل شامل سرقت و آتش سوزی و ... بخرید اما اگر می خواهید منزل تان را اجاره بدهید، مجبور نیستید پوشش سرقت را خریداری کنید چون به هر حال اگر اسباب و اثاثیه اجاره نشین تان همس رقت شود، بیمه نامه شما کمکی به او نمی کند. روزنامه هفت صبح: تا حالا با خودتان فکر کرده اید در مراحل و موقعیت های مختلف زندگی ممکن است به چه بیمه نامه هایی احتیاج پیدا کنید؟ این سوال از سوی هر کسی ممکن است جواب های مختلفی داشته باشد. خیلی ها یک بیمه نامه را بیشتر به رسمیت نمی شناسند، آن هم چوناجباری است اما خیلی ها هم ممکن است یکی دو بیمه نامه دیگر را به فهرست شان اضافه کنند.  از نظر ما هر کسی به همه این بیمه نامه های نیاز دارد اما اگر هزینه تان بالا می رود حداقل چندتایی را که فکر می کنید ضروری تر است، انتخاب کنید. همین امروز هم دیر است. سعی کنیددر اولین فرصت خودتان را به این بیمه نامه ها تجهیز کنید تا با دست پرتر به سراغ حوادث و تنگناهای مختلف بروید. بیمه نامه های معرفی شده در این گزارش جزو بیمه نامه هایی هستند که جبران خسارتی را تعهد می کنند. برای اینکه از بیمه به عنوان یک سرمایه گذاری استفاده کنید باید سراغ بیمه های سرمایه ای مانند بیمه عمر و مستمری بروید. آنچه در مورد تبدیل شدن صنعت بیمه به یکی از شاخه های مهم بازار پول و سرمایه گفته می شود، مربوط به بیمه های سرمایه ای است.   1- بیمه مسوولیت؛ بیمه نامه های متنوع زیر سایه شخص ثالث   اولین پکیج بیمه ای که باید سراغش بروید بیمه های مسوولیت است. بیمه شخص ثالث تنها یکی از این بیمه نامه ها است. کسانی که خودرو شخصی دارند یا کارشان به نوعی به وسیله نقلیه شان مرتبط است به دلیل اتجباری بودن این بیمه نامه حتما آن را خریداری کرده اند اما به این معنی نیست که دیگر با پکیج بیمه مسئولیت خداحافظی کنید. هر کسی بنا به شغلش می تواند بیمه نامه های دیگری را هم از این رسته بیمه ای انتخاب کند. پزشکان، مهندسان، کارفرماها و ... همه آنها مسئولیت هایی در قبال مراجعان و کارمندان شان دارند. اگر شغل شما هم به گونه ای است که مسئولیتی برعهده تان است بیشتر در این بخش جستجو کنید و بیمه نامه های مرتبط را خریداری کنید.   چگونه انتخاب کنیم: همه شرکت های بیمه و نمایندگی های آنان لیستی از انوع بیمه های مسئولیت را در اختیار دارند. اول لیست با شخص ثالث شروع می شود، با رسیدن به آخر لیست ممکن است با بیمه نامه هایی مواجه شوید که تا به حال اسم شان را نشنیده اید. همین که توضیح یک پاراگرافی مربوط به آن را بخوانید متوجه خواهید شد برخی از اینها همان چیزی است که مدت ها دنبالش بوده اید. ...

 • مشاهده لیست سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

  دوستان عزیز می توانند با داشتن شماره بیمه، کد ملی و شماره سریال شناسنامه لیست سابقه بیمه تامین اجتماعی خود را از طریق سایت بیمه تامین اجتماعی بدست بیارند و در صورت رویت مشکل در سابقه خود سریعا به شعب بیمه تامین اجتماعی مراجعه نمایند.