برنامه ریزی حمل و نقل فازی

 • کاربرد وسایل نوین کنترل ترافیک در بهره برداری بهتر از سیستم بزرگراه های شهری

  کاربرد وسایل نوین کنترل ترافیک در بهره برداری بهتر از سیستم بزرگراه های شهری چکیده:بزرگراه های شهری با اینکه در مقایسه با سایر معابر، از طول نسبی بالایی برخوردار نیستند ( پنج تا ده درصد) ولی سهم بسزائی از تردد و سفرهای شهری را به خود اختصاص می دهند (40 تا 45 درصد). کنترل و نظارت عملکرد بزرگراهها که امروزه به عنوان شاخه ای از کنترل ترافیک شبکه معابر مطرح گردیده، از جمله گام های بسیار مثبتی است که با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته در زمینه های متعدد، سهم بسزائی از افزایش کارآئی بزرگراه ها را بر عهده گرفته است.در این مقاله، مشکلات، معضلات و نهایتاً خواسته های برنامه ریزان در رفع مشکلات ترافیکی بررسی شده و استراتژی کنترل بزرگراه ها بیان گردیده و مدلی موسوم به " مرکز کنترل" طراحی و معرفی شده است. همچنین، اجزای تشکیل دهنده هر یک از زیر بخش های مدل مذکور، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و به کارگیری هر یک از آنها با توجه به امکانات موجود در کشور اولویت بندی و در سه سطح اجرائی مورد ارزیابی قرار گرفته است.کلید واژه ها:سیستم های هوشمند، مدیریت ترافیک، بزرگراه های شهری1- مقدمهیکی از موارد مهم و قابل توجه در کنترل نوین ترافیک مسئله بزرگراه های شهری است. وجود بزرگراه های شهری در سیستم راه های یک شهر در توزیع مناسب ترافیک و وجود روش های سنتی و قدیمی عملاً به تنهایی پاسخگوی مشکلات امروزی نیست.آنچه در مجموعه حاضر به آن پرداخته می شود بیان چگونگی انتخاب و نحوه بکارگیری صحیح و بهتراز وسایل نوین کنترل ترافیک در بزرگراه های شهری است. روند نوشتار بر این اساس استوار است که با مطالعه بزرگراه ها ی شهری در وضعیت کنونی کاستی های آن را پیدا نموده و با طرح وسایل نوین کنترل و مرتبط نمودن این کاستی ها به شکلی کارا به یکدیگر، در جهت رفع نیازهای کشورمان مورد استفاده قرار دهیم.2- سیستم بزرگراه های شهریتوجه به بیشینه نمودن کارایی بزرگراه های شهری به منظور پاسخگوئی بهتر به تقاضای سر و کاهش تراکم و معضلات ترافیکی، یکی از راه های برتر و موثر موجود به شمار می رود. بخش حاضر ضمن تعریف شبکه های حمل و نقل شهری و تعیین جایگاه بزرگراه های شهری در آن، به بررسی مسائل مطرح در بزرگراه ها پرداخته و عوامل وثر در ظهور پدیده تراکم و نیز اثرات آن بر سیستم بزرگراه های شهری را بر خواهد داشت.2-1- شبکه راه های شهریخواص حرکتی و دسترسی در سیستم های مختلف از جمله مهمترین پارامترهای تعریف کننده مسیرها و شریان های شهری اند. موارد یاد شده زمینه را برای تعریف یک شبکه حمل و نقل به شرح زیر فراهم می نماید. [28، 1]:1) مسیر های شریانی 2) خطوط میانی یا جمع کننده 3) خطوط تغزیه ... • دروس مقطع دکترای مدیریت دانشگاه آزاد

  رشته مدیریت صنعتی دروس عمومی هر سه گرایش نام درس تعداد واحد تحلیل آماری 2 مبانی فلسفه علم و روش شناسی تحقیق 2 تحلیل فلسفه نظریه های اقتصادی 2 نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 3 آمار کاربردی 2 اسلام و مدیریت 2 تجزیه و تحلیل مدلهای کمی در تصمیم گیریهای مدیریت 3         دروس تخصصی گرایش تحقیق در عملیات       نام درس تعداد واحد سیستمهای پویای صنعتی 3 برنامه ریزی غیرخطی 3 تحلیل سیستم های موجودی انبار و نگهداری کالا 3 مدلسازی ریاضی 3 تئوری قابلیت اطمینان 3 کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی 3 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) 3 دروس تخصصی گرایش مدیریت تولید و عملیات نام درس تعداد واحد طراحی سیستمهای پیشرفته تولید و عملیات 3 مفاهیم جدید سیستمهای نگهداری موجودی پیشرفته 3 برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل پیشرفته 3 ارزیابی اقتصادی پروژه ها 3 اقتصاد صنعتی و مهندسی پیشرفته 3 نظریه اعتبار و قابلیت اطمینان 3 دروس تخصصی گرایش مدیریت سیستمها نام درس تعداد واحد اصول سیستمهای پویا 3 مطالعات تطبیقی سیستمهای اجتماعی 3 پویایی صنعتی 3 مدیریت فرآیند نوآوری 3 تئوریهای تغییرات برنامه ریزی شده 3 کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم‌گیری و برنامه ریزی 3

 • دروس مقطع دکترا دانشگاه ازاد

  دروس مقطع دکترای مدیریت دانشگاه آزاد   رشته مدیریت صنعتی دروس عمومی هر سه گرایش نام درس تعداد واحد تحلیل آماری 2 مبانی فلسفه علم و روش شناسی تحقیق 2 تحلیل فلسفه نظریه های اقتصادی 2 نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 3 آمار کاربردی 2 اسلام و مدیریت 2 تجزیه و تحلیل مدلهای کمی در تصمیم گیریهای مدیریت 3   دروس تخصصی گرایش تحقیق در عملیات نام درس تعداد واحد سیستمهای پویای صنعتی 3 برنامه ریزی غیرخطی 3 تحلیل سیستم های موجودی انبار و نگهداری کالا 3 مدلسازی ریاضی 3 تئوری قابلیت اطمینان 3 کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی 3 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) 3   دروس تخصصی گرایش مدیریت تولید و عملیات نام درس تعداد واحد طراحی سیستمهای پیشرفته تولید و عملیات 3 مفاهیم جدید سیستمهای نگهداری موجودی پیشرفته 3 برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل پیشرفته 3 ارزیابی اقتصادی پروژه ها 3 اقتصاد صنعتی و مهندسی پیشرفته 3 نظریه اعتبار و قابلیت اطمینان 3

 • مجموعه کتاب های مورد نیاز رشته مهندسی صنایع

  سری کتابهای راهیان ارشد آشنایی برای کنکور کارشناسی ارشد، انتشارات آزاده، شامل:کنترل موجودی، مولفین: سید محمد اسدزاده، سید اباذز نورحسینی (مهرزاد) تحقیق در عملیات، مولف: محمد افشار ونگینیطرحریزی واحدهای صنعتیریاضی عمومی 1 و 2 زبان عمومی زبان تخصصی انگلیسی تئوریهای مدیریت آمار و احتمال سری کتابهای ارشد موسسه انتشاراتی پوران پژوهش، شامل: کنترل موجودی، مولف: مهدی نورپرتو تحقیق در عملیات، مولف: دکتر بهزاد اشجری سری کتابهای انتشارات پردازش: مسلسل درسهای پردازش، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرحریزی واحدهای صنعتی)، مولف: مهندس حسین جعفری، مهندس داود جعفری. ناشر: پردازشگران تستهای پردازش تحقیق در عملیات برای رشته های مدیریت و صنایع نرم افزار آزمون ساز کارشناسی ارشد صنایع با پاسخ تشریحی، گروه مولفین بسته آموزشی طرح دانشگاه خانگی رشته مهندسی صنایع- صنایع. مولف: گروه مولفین پردازشنرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها). مولف: گروه مولفین پردازش  نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات 1 و 2). مولف: گروه اساتید پردازش نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرحریزی واحدهای صنعتی). مولف: گروه اساتید پردازش  خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات). مولف: مهدی دهقان، مهدی سلطانی فر، ماهان غلامیخلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی)، مولف: مسعود سیفی مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات)، مولف: گروه مولفین مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرحریزی واحدهای صنعتی)، مولف: گروه مولفینمجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی)، مولف: گروه مولفین مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (زبان عمومی و تخصصی). مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع (جلد اول). مولف: محمدرضا غلامیان، سرفصل ها: زبان تخصصی و عمومی، تحقیق در عملیات، آمار و احتمال، کنترل موجودی، طرحریزی واحدهای صنعتی. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع (جلد دوم). مولف: محمدرضا غلامیان ، سرفصل ها: زبان تخصصی و عمومی، تحقیق در عملیات، آمار و احتمال، کنترل موجودی، طرحریزی واحدهای صنعتی. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع (جلد سوم). مولف: مسعود سیفی، سرفصل ها: زبان تخصصی و عمومی، تحقیق در عملیات، آمار و احتمال، کنترل موجودی، طرحریزی واحدهای صنعتی. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع (جلد چهارم). مولف: گروه مولفین مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع (جلد پنجم). مولف: مسعود ...

 • مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال مقاله ISI مهندسی صنایع

  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال مقاله ISI مهندسی صنایع  استخراج مقاله از پایان نامه پایان نامه و پروپوزال ، مقاله علمی پژوهشی و مقاله ای اس ای ISI  مهندسی صنایع در گرایش های سیستم های اقتصادی و بهره وری، مالی، لجستیک، مکان یابی، تولید، تحلیل، ایمنی صنعتی ، مهندسی مالی و .... مشاوره و انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی مشاوره وانجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم بهره وری  مشاوره و انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش لجستیک مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش حمل و نقل ریلی مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع در گرایش مهندسی مالی مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع در زمینه کنترل موجودی مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع در زمینه کنترل پروژه مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع زمینه زنجیره تامین مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل ریلی مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع در زمینه تحقیق در عملیات مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع در زمینه کنترل کیفیت مشاوره در زمینه انواع روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در حالت فازی و غیر فازی AHP/ Fuzzy AHP, ANP/Fuzzy ANP, TOPSIS/Fuzzy TOPSIS, DEMETEL PROMETHEE/ElECTREE, DEA مشاوره در انجام پروژه های مهندسی صنایع با انواع روش های متاهیورستیک از جمله Simulated annealing, Genetic Algorithm, PSO, Ant Colony, غیره و بکارگیری آنها در تمام زمینه های مهندسی روشهای پیش بینی به کمک تحلیل رگرسیونی، شبکه های عصبی، ANFIS انجام تحلیل داده ای مدلی و آماری پایان نامه مهندسی صنایع پیاده سازی و حل مدل های مهندسی صنایع با استفاده از نرم افزارهای LINGO ، GAMS ، CPLEX    شماره تماس :              09118194125    ایمیل :                     [email protected]  

 • تصمیم گیری و برنامه ریزی

  تصمیم گیری و برنامه ریزی تحقیق در عملیات برنامه ریزی جزئی اساسی از مدیریت در سازمان می باشد ، اما پیش از آن تصمیم گیری درباره چگونگی ترکیب و عملکرد و مشخص کردن اهداف پیش شرطی برای برنامه ریزی در سازمان می باشد . از این جهت یکی از مسائل مهمی که در سازمان باید مورد نوجه مدیران قرار گرفته و در آینده به عنوان یکی از روش های اصلی برای تصمیم گیری مدیران از آن استفاده شود مدل سازی ریاضی از طریق فنون تحقیق در عملیات  (Operational Research ) است . این روش در واقع از طریق طراحی مدل های ریاضی که به سه صورت احتمالی ، قطعی و یا می باشد این امکان را برای مدیر فراهم می آورند تا با استفاده از این روش علاوه بر تصمیم گیری صحیح در زمان تصمیم گیری با توجه به محدودیت های منابع و با هدف حداکثر کردن سود یا حداقل کردن هزینه یکی از بهترین روش ها برای تخصیص آسان منابع در زمینه های نیروی انسانی و حمل و نقل را فراهم می آورد . را در هر زمان برای سازمان اتخاذ نماید . از ویژگی های این روش نگرش سیستمی به مسائل و بررسی چند رشته ای و بین رشته ای از طریق مدل های ریاضی است . همچنین با توجه به اینکه علم کامپیوتر امروز می تواند کمک موثری در سرعت و دقت تصمیمات مدیریتی ایجاد کند ، برخی کمپانی ها در این زمینه نرم افزار هایی را تولید کرده اند که از مهمترین آنها می توان به نرم افزار های Matlab , QSB , Lindo , Lingo ,DS , Tora , Gaps و ... اشاره نمود . در اینجا به برخی از مفاهیم و بنیان های ریاضی این فن جهت اشنایی بیشتر اشاره می نماییم .     مفهوم برنامه ریزی خطی : رده ای یا دسته ای از مدل های برنامه ریزی ریاضی است که مربوط می شود به مناسب ترین ترکیب از منابع محدود به فعالیت های معلوم به منظور دست یابی به هدفی مطلوب . مانند ماکزیمم کردن سود یا مینیمم کردن هزینه .خصوصیت بارز برنامه ریزی خطی این است که در آنها برنامه معرف هدف برنامه ریزی یا محدودیت ها و یا و یا قید و منابع خطی بوده و متغیر ها نیز مجهول هستند . هر تصمیم گیرنده منابعی از قبیل سرمایه یا پول ، نیروی انسانی یا کار ، مواد خام اولیه یا منابع طبیعی ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی اطلاعات و مدیریت در اختیار دارد کههمگی از لحاظ کمیت و کیفیت محدود می باشند .   ویژگی های برنامه ریزی خطی : 1-     مشخص بودن تابع هدف به صورت خطی 2-     موجود بودن راه حل های مختلف در برنامه ریزی 3-     مشخص بودن محدودیت های منابع به صورت معادلات یا نامعادلات خطی 4-     موجود بودن روابط ریاضی بین متغیر ها 5-     غیر منفی بودن متغیر ها   مدل عمومی   Max  یا Min z = c1x1 + c2x2 + … + cjxj + … + cnxn تابع هدف به شرطی که : A11x1+a12x2…+a1jxj+…+ a1nxn =< ...

 • رمز و شناسه آپدیت آنلاین آنتی ویروس NOd32

  مورخ 20 آبان 1392Password:t4vacca4x7Username:TRIAL-0099042235Password:2cskm45pd9Username:TRIAL-0099042145Password:nxsuchnrj4Username:TRIAL-0099043550Password:9a5u9rj956Username:TRIAL-0099043543Password:r987bjsj57Username:TRIAL-0099043537Password:7uefdnj6m5Username:TRIAL-0099043537Password:7uefdnj6m5Username:TRIAL-0099043528Password:b78nujs96pUsername:TRIAL-0099043515Password:sf5jfmpbm9Username:TRIAL-0099042996Password:a6hcjt8ra4Username:TRIAL-0099042972Password:ha6du9td5cUsername:TRIAL-0099042964Password:frv695×5j9Username:TRIAL-0099042952Password:9xsv9s4kn3Username:TRIAL-0099042935Password:9m7maahsv4Username:TRIAL-0099042915Password:4bnefsa7vsUsername:TRIAL-0099042898Password:p4nvud5mr5Username:TRIAL-0099042867Password:kban6db2t7Username:TRIAL-0099042852Password:65uex86uxsUsername:TRIAL-0099042835Password:ke75c8cpt6Username:TRIAL-0099042819Password:t4vacca4×7

 • جدول دروس و تخصصی والزامی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

  جدول دروس و تخصصی والزامی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت کد درس نام درس تعداد واحد 1 اصول مقررات پیمان 3 2 روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه 3 3 روش های ساخت1 3 4 مدیریت ماشین آلات ساخت 3 5 یکی از دروس زیر: الف-تحلیل و طراحی سیستم ها ب-مدیریت کارگاه وایمنی ج-تکنلوژی عالی بتن   3 3 3  جدول دروس و تخصصی واختیاری گرایش مهندسی و مدیریت ساخت کد درس نام درس تعداد واحد 6 کاربر رایانه در مدیریت ساخت 3 7 روش های ساخت 2 3 8 مصالح ساخت پیشرفته 3 9 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 3 10 اقتصاد مهندسی پیشرفته 3 11 روش های آماری و قابلیت اعتماد 3 12 برآورد و تجزیه بهاء 3 13 تعمیر وتقویت سازه ها 3 14 تحقیق در عملیات 3 15 روش تحقیق 3 دروس جدید ارائه شده برای این رشته 16 مدیریت ریسک در پروژ های عمرانی 3 17 کاربرد شبکه های عصبی ،الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در مدیریت و برنامه ریزی طرح های عمرانی 3 18 مدیریت نگهداری طرح های ساختمانی و راهسازی 3 19 مدیریت پروژه بین الملل 3 4

 • لیدار

  1- مقدمه : مدلسازی ساختمانها در فضای سایبری یک کار اساسی در زمینه شبیه سازی سه بعدی محسوب می شود. در گذشته مدل سازی بناهای شهری با استفاده از عکس های هوایی انجام می شد ، اما با ظهور فن آوری لیدار ([1]LIDAR) یعنی آشکارسازی و طبقه بندی داده ها از طریق لیزر ، گزینه ی برتر مطرح شد. لیدار هوابرد[2] امکان یکپارچه کردن داده های سیستم موقعیت یاب جهانی ([3]GPS) و سیستم ناوبری ساکن ([4]INS) را مهیا کرد است . ابرنقاط ( مجموع نقاط ) بدست آمده از طریق لیدار هوابرد اطلاعات زیادی را از شکل بناها فراهم می کنند . بنابراین مدلسازی خودکار بناها امکان پذیر شده است. استفاده از داده ها در فرایند زمانی کوتاه مدت ، دقت بالا ، تراکم بالای نقاط برداشت شده و هزینه نسبتاَ پائین موجب شده تا روش لیدار در مقایسه با تکنیک های سنتی نقشه برداری هوایی ، ترجیح داده شود. اگرچه در سه دهه گذشته ، فن آوری پیمایش بزرگ مقیاس وجود داشته ، اما توسعه سیستم های پشتیبانی نظیر حسگرهای جهت یاب GPS دار با دقت بالا ، فقط در چند سال اخیر امکان پذیر شده است ، به همین دلیل داده های لیدار از لحاظ فضایی می توانند به تولید مدل های رقومی سطح (DSMs[5]) با قدرت تفکیک بالا و دقیق کمک کنند (Alharthy,2002 ). به طور کلی مدلهای سه بعدی شهری در زمینه های مختلف نظیر گذران فراغت ، تجارت و ... گسترش یافته ، با منابع تصاویر جغرافیایی نظیر گوگل ارت و نقشه های زنده جستجوگر توأم شده است (Live search maps ,2008).   2- ادبیات تحقیق : در دهه 60 میلادی ، سیستم سنجش ازدور لیزری ( لیدار ) برای اولین بار توسط سازمان هوا و فضای امریکا (NASA[6]) جهت یافتن زیردریایی ها بکار گرفته شد ، و در اواخر دهه 60 در مأموریت های ماهواره های آپولو 15 ، 16 و 17 برای استخراج داده های توپوگرافی سطح زمین نیز مورد استفاده قرار گرفت( Kaula,1974 ) ، بعدها با نصب این سیستم های بر روی هواپیماهای مخصوص ، سیستم لیدار هوابرد شکل گرفت ، که برای تهیه نقشه های توپوگرافی ، ارزیابی مخاطرات آتشفشانی ، تحولات صفحات یخچالی ، فرسایش ساحلی و استخراج ارتفاع درختان مورد استفاده قرار گرفت)  Gurvin,1998- Lefsky, 1999) .   تاکنون پروژه های متعددی در زمینه استفاده از لیدار انجام گرفته است. از جمله می توان به کار ماس و واسلمن (Maas, 1999) برای مدلسازی ساختمانها از داده های لیدار در سطح نسبتاَ وسیع اشاره کرد ، هاال و برنر ( Haala, 1999 ) نیز مدل های سه بعدی واقعی شهری را از طریق داده های لیدار برای شبیه سازی ساختمانها ، نماهای خارجی و پوشش گیاهی و با استفاده از منابع دیگر انجام دادند. در کشور ما برخی از شرکت ها نظیر رایان نقشه بردار برای اموری نظیر استخراج دقیق خطوط احداث لوله گاز از داده های لیدار استفاده ...