بيمه سلامت درآمد

 • دستيابي به پوشش همگاني؛ ادغام بيمه هاي درماني و چالشهاي پيش رو در کشور

  پيشگفتاردر حالي که رياست محترم جمهوري اسلامي ايران از عزم جدي براي اصلاحات سه گانه بانک، بيمه و سازمان مديريت خبر داده است برخي اخبار که از ابتداي تاسيس سازمان بيمه خدمات درماني بطور پراکنده شنيده مي شد طي يک سال اخير از برخي مقامات رسمي شنيده مي شود. موضوع يکپارچه کردن بيمه هاي پايه درمان به منظور ارتقاي بهره وري منابع مالي بخش سلامت از موضوعاتي است که مستلزم بحثهاي کارشناسي فراوان از ابعاد متفاوت نظير دستيابي به عدالت، بهبود کارآمدي، تضمين پايداري منابع و پاسخگويي به انتظارات مي باشد. به نظر مي رسد پوشش فراگير  هدف اصلي و پاسخ نهايي اين تصميمها بوده که در اينصورت لازم است مباني پوشش فراگير بطور دقيق بررسي شده و بر اساس عوامل و متغيرهاي تاثيرگذار، راهکارهاي اجرايي آن را در ايران بطور دقيقتر ارايه نمود. در حال حاضر تقريباً اکثر کشورهاي با درآمد پايين و متوسط در جستجوي راههاي رسيدن به گسترش بيمه هاي اجتماعي درمان براي گروههاي خاص هستند تا از اين طريق کل جامعه تحت پوشش قرار بگيرند. در اينصورت بايد عواملي که بر دروه گذار از پوشش ناکامل به دوره پوشش کامل تاثير مي گذارند بررسي شوند. در اين مقاله سعي مي شود اين عوامل بررسي و بر برخي عوامل سياسي و اجتماعي-اقتصادي  از قبيل سطح درآمد، ساختار اقتصاد ملي، توزيع جمعيت، توانايي و قابليتهاي اداري و ميزان همبستگي گروههاي اجتماعي بيشتر تاکيد خواهد شد. همچنين نقش توليت توسط دولت نيز در تسهيل فرآيند گذار به پوشش همگاني بطور ويژه مورد مداقه قرار مي گيرد.پوشش همگانيبر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت پوشش همگاني به عنوان دسترسي به مداخلات اصلي سلامت شامل ترويج، پيشگيري، درمان و توانبخشي و درسطح هزينه اي است که در استطاعت افراد بوده و از اين طريق عدالت در دسترسي حاصل شود. اصل حمايت در برابر ريسکهاي مالي  تضمين کننده آن هزينه هايي است که افراد را در معرض هزينه هاي مصيبت بار قرار مي دهد. بيمه هاي اجتماعي سلامت يکي از روشهاي اصلي تامين منابع مالي است که 27 کشور توانسته اند از اين طريق پوشش همگاني را اجرا نمايند. شايد يکي از اساسي ترين سوالهايي که هر کشور با آن روبرو است اين باشد که چگونه يک نظام تامين مالي سلامت قادر خواهد بود حمايتهاي کافي در برابر ريسکهاي مالي براي کليه افراد جامعه در برابر هزينه هاي سلامت انجام دهد. پوشش همگاني را ميتوان از دو بُعد بررسي نمود: پوشش خدمات سلامتي( مراقبتهاي کافي) و پوشش جمعيت ( مراقبتها براي همه). يکي از مفاهيم تعيين کننده در اتخاذ سياست تامين مالي سلامت براي نيل به پوشش همگاني تجميع ريسک  است بدين معني که افراد و خانوارها در ... • بیمه سلامت و مشکلات بيمه‌هاي تكميلي

  مشكلات بيمه‌هاي تكميلي در كشور هميشه يكي از دغدغه‌هاي بيمه‌شوندگان بوده. در اين گفت‌وگو تلاش شده تا حدودي نوع نگاه بيمه‌هاي تكميلي و بيمارستان‌هاي خصوصي به درمان مردم، آسيب‌شناسي شود. همچنين مشكلات و تخلفاتي كه بيمارستان‌هاي خصوصي و ارگاني طرف قرارداد با بيمه‌هاي تكميلي در مورد نوع پذيرش و هزينه‌هاي دريافتي مردم مرتكب مي‌شوند،    به نوشته اعتماد، نظارت دولت به اين تخلفات و چگونگي پيگيري شكايت‌ها در اين زمينه نيز از ديگر محورهاي گفت‌وگو با دكتر «محمدباقر هوشنگي» نايب‌رييس هيات‌مديره بيمه سلامت بود. او كه يكي از كارشناسان نظارت بر اين تخلفات از سوي دولت به‌شمار مي‌رود، رويكرد بيمه‌هاي تكميلي و بيمارستان‌هاي خصوصي را تنها تجاري مي‌بيند و همين امر يكي از عواملي است كه سبب مي‌شود مردم با مشكلات بسياري در روند درمان در بيمارستان‌هاي خصوصي مواجه شوند.   اينكه در بيمارستان هاي خصوصي تخلفاتي انجام مي‌شود، بحث جداگانه‌يي است و بايد به آنها رسيدگي شود. متولي درمان كشور در هر سطحي وزارت بهداشت است. اين تخلفات در جايگاه‌ها و نهادهاي دولتي بسيار دقيق‌تر محاسبه مي‌شود. مساله پيگيري تخلفات در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي هم همين است. در بيمارستان‌هاي دولتي رييس به دست دانشگاه علوم پزشكي و وزارت بهداشت تعيين مي‌شود. نظارت از سوي آنها انجام مي‌شود و بودجه را هم از دولت مي‌گيرند. پس دولت مي‌تواند آنها را براي هر مساله‌يي بازخواست كند و پاسخ بخواهد   روند بيمه تكميلي بيمه‌شوندگان به چه شكل است و دولت در اين ميان چه نقشي دارد؟   قانون بر اين مبناست كه دولت در پرداخت حق سرانه براي كاركنان خود كه در خارج از بسته بيمه پايه سلامت هستند، دخالتي ندارد و فقط بر روند فعاليت بيمه‌هاي تكميلي نظارت حقوقي و قانوني مي‌كند تا بيمه‌شونده به حق و حقوق خود دست يابد و چارچوب‌ها رعايت شود. خود فرد بيمه‌شونده حق سرانه را پرداخت مي‌كند. در واقع بيمه‌شده‌ها در مجموعه‌يي كه مي‌تواند محل كار آنها باشد، قراردادي را با اداره بيمه‌گذار منعقد مي‌كنند كه در اين روند همه بيمه‌ها براي اداره‌هاي مختلف يكسان نيست و بسته‌يي واحد به همگان ارايه نمي‌شود. ممكن است اداره آموزش و پرورش يك نوع خدمات و بسته خاصي را ارايه دهد. سازمان بيمه سلامت يك نوع بسته‌يي را تعريف كند و وزارت بهداشت هم بسته ديگري را ارايه دهد. در واقع بسته‌ها و نوع كيفيت و خدمات بيمه‌هاي تكميلي با يكديگر متفاوتند و نوع و ميزان خدمات هر‌يك بستگي به ميزان سرانه‌يي دارد كه بيمه‌شونده پرداخت مي‌كند. به عنوان مثال اگر بيمه‌شونده ماهي 20 هزار ...

 • قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی (قسمت دوم)

  بيمه سلامتماده 38- به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به سي‌درصد(30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:الف- دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه‌سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‌هاي لازم را در قالب بودجه‌هاي سنواتي براي تحت‌پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.ب- به دولت اجازه داده می‌شود بخشهاي بيمه‌هاي درماني كليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نماید. تشكيلات جديد «سازمان بيمه سلامت ایران» ناميده مي‌شود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز می‌شود.اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‌وزيران می‌رسد.تبصره 1- شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.تبصره 2- بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.تبصره 3- با تغيير نام شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني به شوراي‌عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به‌پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت وزيران به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي می‌رسد.تبصره 4- دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‌هاي درمان به‌استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل مي‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز براساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي درقالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.تبصره 5- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهدشد توسط شرکت بيمه‌هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي برعهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه ...

 • خلاصه قوانین و مقررات بیمه های درمانی در ایران- خانم نجمه مرادی

    الف) تعریف بیمه لغوی: واژه بیمه که ترجمه لفظ عربی تامین است، از لغت بیم به معنای ترس گرفته شده است. البته خود کلمه تامین که در محاوره فارسی کاربرد دارد از ماده امن به معنای ایمن بودن، امنیت داشتن و یا متضمن صیانت و حفاظت می باشد. حقوقی: بیمه عقدی است كه به موجب آن يك طرف تعهد می‌نماید در ازاي پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. در این تعریف متعهد را بیمه‌گر، وجه پرداخت شده را حق بیمه، پردازنده وجه را بیمه‌گذار و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند که می‌تواند مال، خطر و یا حادثه باشد. ب) انواع بیمه به لحاظ ماهیت 1.        بیمه اجتماعی: نوعی بیمه دولتی که در برابر خطرات اقتصادی گوناگون مانند از دست دادن درآمد به دلیل بیماری، پیری و بیکاری از مردم حمایت نموده و مشارکت در آن اجباری است. مانند بازنشستگي، بيکاري، حوادث و سوانح، ازکارافتادگي و بازماندگان 2.       بیمه های درمانی: نوعی بیمه خصوصی یا دولتی به منظور حمایت در برابر زیان‌های ناشی از مخارج درمان. مانند برخی خدمات پزشکی، بازپرداخت شماری از هزینه های پزشکی خاص و گاه شامل کمک درآمد برای روزهای غیبت از کار به دلیل بیماری یا زایمان 3.      بیمه‌های تکمیلی: آن دسته از خدمات بيمه‌اي که علاوه برسطح خدمات بيمه‌هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في مابين بيمه شده و بيمه‌گر و پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده انجام مي‌پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مالي ندارد. ج)   سیر تحول قوانین و مقررات بیمه‌ای در ایران به طور کلی عمده تغییر و تحولات مربوط به قوانین و مقررات بیمه‌ای در ایران مربوز به سال‌های 1301 تا 1383 بوده است که در هریک از این سال‌ها و فواصل زمانی، رویکرد خاصی بر بیمه‌ها و جامعه به دلیل شرایط روز حاکم بوده است. این رویکردها و دوره‌ها عبارتند از: 1.        رویکرد بیمه اجتماعی مشتمل بر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت و حوادث و بیماری‌های ناشی از کار ( 1301 تا 1352)-مهمترین رویداد: تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران است. 2.       ا نتظام و یکپارچگی سازمانی و گسترش پوشش بیمه‌ای (1353-1358) –مهترین رویداد: تشکیل و انحلال وزارت رفاه اجتماعی 3.      رویکرد حمایتی و خدماتی در نطام بهداشت و درمان (1358-1372)- مهمترین رویداد: تغییر نام وزارت بهداری به وزارت بهداشت (1364) و تشکیل وزارت بهداشت (1365) 4.       رویکرد بازسازی اقتصادی،آزاد سازی قیمت‌ها و تقویت بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان (1382-1372)–مهمترین رویداد: تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و تاسیس سازمان بیمه خدمات ...

 • متن کامل ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

  بيمه سلامتماده38ـ به منظور توسعه کمي و کيفي بيمه‎هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‎هاي سلامت به سي‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‎شود:الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.ب ـ به دولت اجازه داده مي‎شود بخشهاي بيمه‎هاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‎شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‎شود.اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.تبصره2ـ بيمارستانها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت‎وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد.تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‎هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‎بيني مي‎گردد.تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمه‎هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه ...

 • دوست دارید با یک تیر 2 نشان بزنید ، یعنی هم سلامت باشید و هم درآمد کسب کنید؟

  فروشندگان موفق بیمه حداقل 2 چیز را در حد عالی بلد هستند:1-دانش فنی بیمه نامه ها2-دانش روانشناسی -بازاریابی -مذاکرهاگر شما دو مورد فوق را بلد نیستید این نمایندگی در اسرع وقت آمادگی خود را در جهت همکاری با مزایای باور نکردنی با شما اعلام می دارد.تنها کاری که شما مثل ده ها هزاران نفر دیگر میبایست انجام دهید اقدام است چرا که بدون اقدام سالهای دیگر بدون تحقق آرزواها در یک چشم بر هم زدن دیگر خواهد گذشت.ما معتقدیم در این جهان پر از ثروتی که خداوند آفریده در صورتیکه تمام مردم دنیا فروشنده خوبی باشند همه ثروتمند شده و از ثروت خداوندی چیزی کم نخواهد آمد.پیشنهاد ما برای رسیدن به ثروت از محل فروشی که شرایط فوق را داشته باشد ، نماینده و مشاور فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری است. سئوال : مگر فروش بیمه چقدر درآمد دارد؟ در آمد در نمایندگی بیمه عمر ، همچون کاشت باغ گردوست چرا که در بلند مدت بازده دارد ولی بازدهی بسیار اساسی آن در بلند مدت است ، در سایر کسب و کارها نمیتوان مشابه آنرا سراغ گرفت . حتی در سایر رشته های بیمه ای که فروش یکساله دارند نیز این امر اتفاق نمی افتد . در کارمندی با داشتن یک واحد پول در سال اول مثلا یک میلیون تومان و با نرخ رشد سالانه ۲۰٪ (که هرگز اتفاق نیافتاده است) در پایان سال دهم به عدد ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان می رسیم که اصلا با عدد ۷۲۲ میلیون تومان قابل مقایسه نیست! مقایسه در آمد کارمندی با نمایندگی بیمه عمر (انتخاب حق شماست)فعالیت بیمه عمر در ایران توسط یک شرکت خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز گردید. شرکت مذکور پس از یکسال فعالیت حجم پورتفوی خود را که جمعا 150 بیمه نامه با سرمایه هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بود به شرکت بیمه ایران واگذار نمود. امروزه يكي از دغدغه هاي مهم جوامع بشري حمايت و تامين مالي و رواني خانواده هايي است كه سرپرست يا يكي از اعضاي خانواده خود را در اثر بروز عوامل و حوادث مختلف از دست داده اند و با فوت هر يك از اعضاء جامعه علاوه بر بار رواني و فقدان عاطفي سنگيني كه به خانواده فرد وارد مي شود ، بار مالي و هزينه هاي بسيار زيادي نيز به افراد خانواده و همچنين دولت منتقل مي شود. بيمه هاي زندگي آثار اجتماعي و اقتصادي بي شماري دارند كه مي توان از تامين اجتماعي و برقراري منبع مالي و درآمدي، برخورداري از ماهيت پس انداز و سرمايه گذاري به عنوان مهمترين نمادهاي اين رشته نام برد. امروزه يكي از چالش هاي اساسي پيش روي صنعت بيمه كشور پايين بودن فروش بيمه هاي عمر در ایران در مقايسه با اغلب كشورهاي جهان مي باشد . فروش بيمه هاي عمر در ايران به علل بسيار تا سال هاي اخير مورد توجه واقع نشده ...

 • استراتژيهاي قيمت گذاري خدمات در بخش سلامت تهیه کننده: علی ملکی ترم 2 کارشناسی

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  استراتژيهاي قيمت گذاري خدمات در بخش سلامت <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

 • عنوان و چكيده پايان نامه هاي انجام شده در مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد بهداشت در ايران

  عنوان: بررسی میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی تامین اجتماعی بین سالهای 82-1378محقق: لیلا احمدونداستاد راهنما: دکتر ایرج کریمیاساتید مشاور: دکتر قادری، دکتر حقانیچکیده:این پژوهش به منظور تعیین میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی در 44 بیمارستان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 82-1378 انجام شده است. پژوهش مذکور از نوع کاربردی بوده و روش مطالعه آن به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. در این مطالعه ضمن مقایسه آمار عملکرد بیمارستانهای مذکور، سه شاخص نسبت تخت ثابت به تخت فعال،درصد اشغال تخت و روزهای هدر شده تخت بیمارستانی را به عنوان شاخصهای بهره برداری از تخت انتخاب و با استفاده از روشهای آماری روند بهره برداری از تخت را در بیمارستانهای مذکور در دوره مورد مطالعه بررسی نموده است.یافته های حاصل نشان داد که طی دوره مورد مطالعه نسبت تخت فعال به ثابت و درصد اشغال تخت برای هر بیمارستان روند نسبتاً صعودی و روزهای هدر شده تخت بیمارستانی روندی نسبتاً نزولی داشته است.بیشترین میزان بهره برداری از تخت بیمارستانی مربوط به بیمارستان شریعت رضوی تهران و کمترین آن مربوط به بیمارستان شازند اراک بوده است.مطالعه نشان داد که میانگین شاخصهای بهره برداری از تخت بیمارستان های مورد بررسی در ماههای فروردین،شهریور، مهر و اسفند دارای افت می باشد که دلیل این امر را می توان به روزهای آغازین سال جدید و سال تحصیلی جدید نسبت داد. ولی با وجود افت مذکور با توجه به برنامه ریزی های معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی نوسانات مربوط به شاخص های بهره برداری مورد بررسی به سمت سالهای پایانی مورد مطالعه کاهش یافته و روند تغییرات ثابت گردیده است که این موضوع در کلیه بیمارستانهای مورد مطالعه مشهود می باشد. واژه های کلیدی: بهره برداری، سازمان تامین اجتماعی، شاخص های بیمارستانی. عنوان: تعيين كارايي فني بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران با روش تحليل فراگير داده ها طي سالهاي 1382- 1375محقق : علی اصغر احمد کیا دلیریاستاد راهنما : دکتر حسین قادریاستاد مشاور: دکتر محمد هادیانچکیده:مقدمه: جهت بهبود کارایی در ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی تجزیه و تحلیل کارایی بیمارستانها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش کار: پژوهش حاضر کارایی فنی بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران را با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سالهای1382-1375 مورد ارزیابی قرار داده است. این پژوهش از نوع توصیفی،تداومی و گذشته نگر می باشد. در این پژوهش از دو مدل با ترکیب ستانده های متفاوت جهت تعیین ...

 • طراحی سیستم های مالی نظام سلامت جهت کاهش هزینه های کمر شکن سلامت

  عليرغم پيشرفتهاي حاصل شده، دستيابي به اهداف توسعه هزاره چندان هم ساده نيست و به عنوان يك چالش بزرگ باقي مانده است. در اين كوشش حمايت بيشتر فقرا در برابر خطرات سلامت امري حياتي است. پر واضح است كه شرايط بهداشتي بد بر پيشرفت اقتصادي و اجتماعي يك جامعه اثر مي گذارد كه این امر مستقيما رفاه مردم را كاهش مي دهد(مانند پايين بودن ميزان اميد به زندگي، بالا بودن مرگ و مير كودكان، گسترش بيماريهاي عفوني و...)(4).<?xml:namespace prefix = o /> سطح ضعيف سلامت بر بهره وري نيروي كار اثر مي گذارد و به طور كلي اقتصاد را ضعيف مي كند. به طور كلي دسترسي به خدمات بهداشتي نيازمند پرداخت توسط خود بيمار[1] (OOP) است. طبق داده هاي سال 2003 سازمان WHO، پرداخت توسط خود بيماران، بالغ بر يك سوم هزينه هاي بهداشتي مي شود كه در دو سوم كشورهاي فقير، اين امر وجود دارد. ميزان OOP در بسياري كشورها از اين هم بالاتر است(4).  اين وضعیت باعث ميشود که ميزان هزينه هاي ضروري فرد و خانواده مانند خوراك، پوشاك و مسكن كاهش يابد تا آنجایی كه حتي جهت تامين هزينه هاي مراقبت سلامت، خانواده ها اقدام به قرض گرفتن وام و يا فروختن دارايي هاي خود كنند. در نتيجه بسياري از خانوده ها دچار فقر مي شوند. به علاوه، پرداختهاي OOP مانعي بر سر راه دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي ضروري مي باشد. اين امر ممكن است باعث ايجاد چرخه معيوب فقر شود كه فرار از اين چرخه امكان پذير نیست. ايجاد دسترسي راحت و از نظر مالي قابل استطاعت، هزينه هاي مالي خانوار را كاهش داده و توانايي آنها را براي توليد درآمد افزايش مي دهد(4). اخيرا توجه فزاينده اي به حمايت بهداشتي از جامعه از طريق بيمه هاي سلامت صورت گرفته است كه به عنوان راهي بهتر و خوش آتيه براي كاهش ريسك هزينه هاي مراقبت سلامت در كشورهاي جهان سوم مد نظر قرار می گیرد(4). هر ساله بیش از 150 میلیون نفر در 44 میلیون خانواده در اثر اجبار برای پرداخت هزینه های سلامت با خطر مالی کمر شکن مواجه می شوند. این مقاله موقعیت هایی که این وضعیت امکان رخ دادن دارد و آن چه که سیاست گزاران جهت محافظت جامعه در برابر این خطر دنبال می کنند را به ما نشان می دهد(1).   · هزینه کمر شکن چیست و اهمیت آن در چیست؟ وقتی افراد مجبورند جهت دریافت مراقبت سلامت پرداخت یا پیش پرداخت داشته باشند، میزان پرداخت نسبت به درآمد می تواند تا حدی زیاد باشد که منجر به وضعیت مالی کمر شکن برای افراد یا خانواده ها شود. این هزینه های زیاد مراقبت، می تواند باعث آن شود که افراد مجبور به کم کردن هزینه های ضروری نظیر خوراک و پوشاک شوند، یا حتی از هزینه های آموزش کودکانشان کم کنند(1). هر ساله حدود 44 میلیون خانواده و بیش از ...