تحقیق آزمایشی

 • روش تحقیق آزمایشی

  مقدمهآزمایش دقیق ترین ودرعین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است.یکی از ویژگیهای عمده این روش کنترل است وبا عنایت به این ویژگی است که پژوهشگر توانایی تعیین روابط علت ومعلولی بین متغیرهای مورد پژوهش رادارد.به عبارت دیگر هدف آزمایش استنباط روابط علت ومعلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرارگرفته اند.آزمایش موقعیتی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درمورد یک یا چند فرضیه،به وسیله پژوهشگر طرح ریزی واجرامی شود.ماهیت آزمایش  روش آزمایش اولین بار توسط گالیله در سال 1589ودر مورد سقوط اجسام انجام شد. آزمایشهای اولیه ای نیز در بیولوژی توسط پاستور ودیگران صورت گرفت.امروزه آزمایش در علوم پزشکی معمول وعادی است و به همین دلیل مردم عادی اغلب فکر می کنند که آزمایش مساوی است با علم فیزیک .در علوم انسانی که مسائل پیچیده ترند،کمتر از روشهای آزمایشی استفاده می شود.در این حوزه از علم مسائلی وجود دارد که یک طرح آزمایشی ساده نمی تواند به آنها پاسخگو باشد.هدف آزمایش تعیین شرایطی است که در آن شرایط پدیده معینی اتفاق می افتد.از نقطه نظر عملیاتی  آزمایش عبارت است از مطالعه متغیر مستقل بر متغیر وابسته .در واقع آزمایش به ما کمک می کند تا شرایطی را که از طریق آن عمل مشاهده انجام می شود ،اصلاح کنیم ودر نهایت به یک نتیجه دقیق برسیم. مفهوم علیت مفهوم علیت همیشه مشکل آفرین است. این مشکل حتی در آزمایشهای بنیادی نیز مشاهده      می شود.مورد استفاده اولیه این مفهوم، همانطور که درقوانین جان استوارت میل آمده است. دلالت بر رابطه عینی بین پیش آمدها وپی آمدها  یا نتایج آنها دارد. با تاکید بر قانون تک متغیری ، پژوهشگر کوشش می کند کلیه عوامل به استثنای عامل آزمایشی را کنترل کندبه این ترتیب نتایجی حاصل می شود که ناشی از متغیر آزمایشی است . اما کنترل کلیه شریط حتی در علوم فیزیکی نیز به ندرت امکان پذیر است. در پژوهشهای علوم انسانی به ندرت می توان کلیه عوامل به استثنای متغیر آزمایشی را در گروههای پژوهشی یکسان نگه داشت. اگر پژوهشگر نتواند این متغیر ها را کنترل کند نتایج توام با اشتباه خواهد بود. آزمایش با سایر روشهای پژوهشی، بر اساس اینکه مشاهده در شرایط طبیعی صورت گرفته یا در شرایطی که به منظور اجرای عملیاتی بر روی یک عامل و بررسی نتایج آن ایجاد شده است ، تفاوت دارد . در مقایسه با روش زمینه یابی در آزمایش مراحلی تهیه وتنظیم می شود که از طریق آن وقوع عاملی که عملکرد آن مورد پژوهش است میسر می شود و تاثیر سایر عوامل کنترل می شود . بدینوسیله رابطه بین پدیده ها شناسایی می شود . از محاسن روش آزمایش این است که هم اقتصادی است وهم دقیق. آزمایش ... • روش تحقیق آزمایش و شبه آزمایش

  روش تحقیق آزمایش و شبه آزمایش[1] ¥اهداف و انتظارات:انتظار می رود که با رسیدن به اهداف این فصل بتوانیم: 1-       برای روش آزمایش و شبه آزمایش تعریفی علمی ارائه دهیم. 2-       آزمایش ها را از نظر دسته بندی و گروههای مورد آزمایش مقایسه نماییم. 3-       مراحل برنامه ریزی و اجرای تحقیق آزمایشی را تشریح کنیم. 4-       اعتبار درونی و بیرونی و عواملی که این اعتبار را به مخاطره می اندازند مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار دهیم. 5-       راههای جلوگیری ازاشتباه های متداول در طرح های آزمایشی ونیمه آزمایشی را بشناسیم و با مقایسه ی این روشها بتوانیم آزمایشی را عملاً طراحی کنیم. Ñکلید واژه های بحث: آزمایش،گروههای ساختگی،گروه واحد،اعتبار،کنترل، شبه آزمایشها یا مطالعات نیمه آزمایشی. § مقدمه: آزمایش پیشینه ای بسیار قدیمی در تحقیقات علمی دارد و در علوم طبیعی بالاترین و مهمترین شکل تحقیق است اما در علوم اجتماعی این شیوه پژوهش نوپاست.در آزمایش شیوه کار منطق استقرایی است. ما با کنترل یک یا چند عامل ((متغیر)) در یک پدیده اجتماعی به مطالعه کارآیی و نقش یک یا چند عامل دیگر می پردازیم به زبان ساده تر وریاضی باید گفت ما با تحلیل یک متغیر به جستجوی متغیر دیگر می پردازیم. (رفیع پور. 1381 : 61 – 72 ) آزمایش یا تجربه مصنوعی در علوم طبیعی در آزمایشگاه صورت می گیرد ولی در جامعه شناسی آزمایشگاهی وجود ندارد زیرا امکان مطالعه رفتارو کنش و واکنش های اجتماعی افراد تنها در جامعه و اجتماع وجود دارد نه در آزمایشگاه از این رو جهت آزمایش اجتماعی می بایست در سطح جامعه موارد مورد نظر را بررسی کرد. برای کار آزمایش ما به گروهی همگن (هم شکل در خصلت های اجتماعی) نیاز داریم تا با مقایسه آنها با یکدیگر در قالب دو گروه کنترل[2] و گروه آزمایش [3] فرضیه را آزمون کنیم . ازآنجا که افراد هم شکل وهمگن در اجتماع بسیار نادر هستند و معمولاً انسانها از نظر شرایط و توانایها با یکدیگر تفاوتهای فاحشی دارند انتخاب افراد همگن کاری سخت و طاقت فرساست و بهترین شکل حل این مسئله انتخاب آزمودنی ها به طور تصادفی از میان مجموعه کل است بدین ترتیب متغیرها اضافی خود به خود از دایره تحقیق حذف میشوند و می توان متغیرها و فرضیات مورد آزمون را بر روی آزمونها بررسی نمود. (دلاور. 1384 : 75 – 97 )   قسمت اول فصل = روش آزمایش 1- آزمایش از نظر دسته بندی و گروههای مورد آزمایش 1-1- گروههای ساختگی به عنوان وسیله ی تجربه ی جامعه شناسی. در اینجا هدف بررسی و مطالعه در مورد یک یا چند فرضیه ی اجتماعی است. مکانیسم کار از این قرار است گروهی از افراد را در جایی گرد هم می آورند.این گروه گاهی در عمل آزادند و گاهی مجبوربه ...

 • انواع پژوهش آزمایشی و غیرآزمایشی

  انواع پژوهش آزمایشی و غیرآزمایشی را با مثال ذکر کرده و توضیح دهید؟تحقیق را از نظر میزان کنترل محقق بر متغیرهای تحقیق می توان به غیر آزمایشی و آزمایشی طبقه بندی کرد.الف. تحقیق غیرآزمایشیبیشتر تحقیقاتی که در روان شناسی و تعلیم و تربیت انجام می گیرند، از نوع تحقیقات غیرآزمایشی هستند. در تحقیق غیرآزمایشی روابط بین متغیرهای دستکاری نشده مطالعه می شود. بدین معنا که محقق متغیرهای مورد مطالعه را شخصاً دستکاری نمی کند، بلکه آنها را به گونه ای که در گذشته اتفاق افتاده اند بررسی می کند و تاثیر آنها را بر یکدیگر و یا در سایر متغیرهای مورد نظر مورد مشاهده قرار     می دهند. یکی از دلایلی که محقق در تحقیق غیرآزمایشی متغیرها را دستکاری نمی کند، مربوط به جنبه های اخلاقی و انسانی تحقیق است.مثال1. فرض کنید محققی می خواهد اثر مصرف سیگار مادران باردار را در رشد جنین مورد مطالعه قرار دهد. متغیرهای این تحقیق عبارتند از :سیگار به عنوان متغیر مستقل و رشد جنین به عنوان متغیر وابسته. محقق به دلایل اخلاقی نمی تواند متغیر مستقل را دستکاری کند تا تاثیر آن را در متغیر وابسته مورد مشاهده قرار دهد. به عبارت دیگر او حق ندارد عده ای از مادران باردار را به کشیدن سیگار وارد کند و رشد فرزندان آنها را با فرزندان مادرانی که سیگار نمی کشند، مقایسه کند.اما به طور کلی در هر جامعه و در هر زمان پدیه هایی وجود دارند که بدون نیاز به مداخله  محقق اتفاق می افتند. کشیدن سیگار نیز یکی از این پدیده هاست. بعضی از زنان به هنگام بارداری سیگار می کشند و عده ای دیگر سیگار نمی کشند. محقق می تواند بدون مداخله در این متغیر، رشد فرزندان مادرانی را که در دوره بارداری سیگار کشیده اند، با رشد فرزندان مادران غیرسیگاری مقایسه کند و فرضیه خود را بیازماید.کرلینجر (1986) تحقیق غیرآزمایشی را به صورت زیر تعریف می کند : تحقیق غیر آزمایشی یک مطالعه تجربی نظامدار است که در آن دانشمند نسبت به متغیرهای مستقل کنترل مستقیم ندارد، زیرا آنها قبلاً رخ داده اند و یا در اصل دستکاری پذیر نیستند. از روی تغییر همزمان متغیرهای مستقل و وابسته، بدون مداخله مستقیم درباره روابط بین متغیرها، استنباط هایی به عمل می آید.در تحقیق غیرآزمایشی متغیر مستقل و وابسته مورد مشاهده قرار می گیرند. این مشاهده گاهی پیش از متغیر مستقل، گاهی بعد از آن و در مواردی نیز همزمان با آن مشاهده می شود و تغییرات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ملاحظه می شود که تحقیق آزمایشی و غیرآزمایشی هر دو از منطق یکسان پیروی می کنند. تنها تفاوت بین این دو نوع در کنترل مستقیم متغیرها و اعمال آرایش تصادفی است. در تحقیق غیرآزمایشی، ...

 • جزوه جلسه پنجم

  طرح های تحقیقات آزمایشی طرح تحقیق (پروپوزال) : پیش نویس روش کار است که محقق با استفاده از آن می داند در مورد رابطه متغیرهای مستقل و وابسته به نتایج معتبر دست یابد. طرح تحقیق یعنی طرح و نقشه کار. اهداف طرح تحقیق : 1-      یافتن پاسخ سئوالهای تحقیق 2-      کنترل واریانس (مهمترین هدف طرح تحقیق) منظور از کنترل واریانس چیست؟ در هر تحقیق سه واریانس وجود دارد. 1)      واریانسی که باید انرا به حداکثر رساند، واریانس مربوط به متغیر مستقل (واریانس نظام دار) با افزایش واریانس نظام دار بین گروه کنترل و آزمایش فاصله می افتد. 2)      واریانس که باید کنترل شود، واریانس متغیرهای مزاحم (ناخواسته) روشهای کنترل متغیرهای مزاحم ·         انتخاب تصادفی آزمودنی ها (بهترین روش) ·         حذف متغیرهای ناخواسته (شناسایی و حذف) ·         وارد کردن متغیرهای ناخواسته به پژوهش (اثر آنها را نیز بررسی کنیم) ·         همتا سازی گروه ها ·         کنترل آماری (تحلیل کوواریانس / آنکوا) 3)      واریانسی که باید کم شود، به حداقل رساندن واریانس خطا واریانس خطا ناشی از چیست؟ ·         ناشی از ابزار اندازه گیری ·         تفاوت های فردی     تفاوت های پارامتری و غیر پارامتری (پارامتری و غیرپارامتری از اصطلاحاتی است که در طرح های تحقیق استفاده می شود. بدین جهت در این قسمت نکاتی را درباره این اصطلاحات می آوریم) ازمون ها در علم آمار به دو دسته تقسیم می شوند. آزمون های پارامتری و آزمون های غیر پارامتری ویژگی های پارامتری : 1-      توزیع داده ها نرمال است 2-      واریانس گروه های کنترل و آزمایش برابر است 3-      مقیاس آن فاصله ای یا نسبی می باشد. 4-      نمونه آزمون های پارامتری : آزمون t ، آزمون f ، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس ویژگی های غیرپارامتری 1-      توزیع داده ها غیر نرمال 2-      عدم همسانی واریانس ها 3-      مقیاس اسمی یا رتبه ای 4-      نمونه آزمون های غیرپارامتری : خی دو، یومن ویتنی، کوروسکال والیس، فریدمن، آزمون میانه   ·         آزمون های پارامتری از توان آماری بالاتری برخوردار ترند. وقتی فرضیه صفر غلط باشد و پژوهش گر آنرا رد می کند. آزمون های پارامتری در رد فرضیه ی صفر در حالتی که غلط باشد، قوی تر هستند. ·         چگونه بفهمیم توزیع داده ها نرمال هستند : 1) آزمون کلموگراف – اسمیرنوف   2) آزمون شاپیرو ·         چگونه بفهمیم  واریانس ها با هم مساوی هستند : 1) آزمون f هارتلی   2) f لوین طرح های تحقیق آزمایشی (یادآوری : تحقیقات آزمایشی سه دسته بودند : 1) آزمایشی کامل (حقیقی)  2) نیمه آزمایشی (مقدماتی – پیش آزمون)  3) ...

 • روش تحقیق علی- مقایسه‌ای وآزمایشی

  روش تحقیق علی- مقایسه‌ای   

 • روش آزمایش و شبه آزمایش

  آزمایش پیشینه ای بسیار قدیمی در تحقیقات علمی دارد و در علوم طبیعی بالاترین و مهمترین شکل تحقیق است اما در علوم اجتماعی این شیوه پژوهش نوپاست.در آزمایش شیوه کار منطق استقرایی است. ما با کنترل یک یا چند عامل ((متغیر)) در یک پدیده اجتماعی به مطالعه کارآیی و نقش یک یا چند عامل دیگر می پردازیم به زبان ساده تر وریاضی باید گفت ما با تحلیل یک متغیر به جستجوی متغیر دیگر می پردازیم. (رفیع پور. 1381 : 61 – 72 ) آزمایش یا تجربه مصنوعی در علوم طبیعی در آزمایشگاه صورت می گیرد ولی در جامعه شناسی آزمایشگاهی وجود ندارد زیرا امکان مطالعه رفتارو کنش و واکنش های اجتماعی افراد تنها در جامعه و اجتماع وجود دارد نه در آزمایشگاه از این رو جهت آزمایش اجتماعی می بایست در سطح جامعه موارد مورد نظر را بررسی کرد. برای کار آزمایش ما به گروهی همگن (هم شکل در خصلت های اجتماعی) نیاز داریم تا با مقایسه آنها با یکدیگر در قالب دو گروه کنترل[1][2] و گروه آزمایش [2][3] فرضیه را آزمون کنیم . ازآنجا که افراد هم شکل وهمگن در اجتماع بسیار نادر هستند و معمولاً انسانها از نظر شرایط و توانایها با یکدیگر تفاوتهای فاحشی دارند انتخاب افراد همگن کاری سخت و طاقت فرساست و بهترین شکل حل این مسئله انتخاب آزمودنی ها به طور تصادفی از میان مجموعه کل است بدین ترتیب متغیرها اضافی خود به خود از دایره تحقیق حذف میشوند و می توان متغیرها و فرضیات مورد آزمون را بر روی آزمونها بررسی نمود. (دلاور. 1384 : 75 – 97 )  قسمت اول فصل = روش آزمایش 1- آزمایش از نظر دسته بندی و گروههای مورد آزمایش 1-1- گروههای ساختگی به عنوان وسیله ی تجربه ی جامعه شناسی. در اینجا هدف بررسی و مطالعه در مورد یک یا چند فرضیه ی اجتماعی است. مکانیسم کار از این قرار است گروهی از افراد را در جایی گرد هم می آورند.این گروه گاهی در عمل آزادند و گاهی مجبوربه انجام اعمال خاص می شوند و مشاهده کنندگان زندگی گروه را مورد مطالعه قرار می دهند .  1-1-1- تجربه بر روی گروه واحد: در این نوع تحقیق یک گروه از افراد مورد تجربه قرار می گیرند و موضوع آزمونها وپرسش نامه ها و آزمایش های مختلفی واقع می شوند. می توان در مقابل گروه آزمودنی مانع هایی ایجاد نمود و طریقه روبه رو شدن و حل مشگل ازطرف گروه را مورد بررسی قراردادو همچنین می توان طریقه شکل گیری کدخداهای فکری در گروه را مورد مطالعه قرار داد و مسائلی از این دست .   1-1-2- تجربه مقایسه ای بر روی چند گروه : شیوه مطالعه همانند بالاست و همان مکانیزم را دارد یا این تفاوت که در اینجا دو گروه یا چند گروه افراد همگن در شرایط مختلفی که با یکدیگر متفاوتند قرار می گیرند و سپس با یکدیگر مقایسه می شوند . مانند ...