تعبیر خواب مهمان

 • تعبیر خواب مهمانی

  اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت بود. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : تعداد بسیاری مهمان : مشکلات بزرگ در آینده دیگران مهمان دارند : مراقب سلامتی خود باشید یک مهمان ناخوانده : روابط عشقی شما بسیار آشفته است. یک میهمانی بزرگ : پول هنگفتی به شما می رسد . دختران جوان در یک مهمانی : پول هنگفتی از دست می دهید . با یک دختر جوان در یک میهمانی می رقصید : دوستان بسیاری خوبی خواهید داشت با یک مرد جوان در یک میهمانی می رقصید : یک مسئله مخفی فاش می شود . یک زن خواب ببیند که در یک میهمانی با شوهرش می رقصد : او با موفقیت روبرو خواهد شد . یک زن شوهردار در خواب با یک مرد دیگری میرقصد : پرگوئیها بین دوستان غوغا می کند یک زن مجرد در خواب با یک مرد مجرد برقصد : مراقب رقیب خود باشید یک زن مجرد در خواب با یک مرد متاهل برقصد : بیماری یک مرد متاهل در خواب با یک زن بیوه برقصد : او بزودی از زنش طلاق خواهد گرفت . دختران جوان در یک مهمانی برقصند : پول فراوان یک رقاص حرفه ای در یک مهمانی : با شخصی جذاب و دوست داشتنی آشنا می شوید . یک مرد که شغل آزاد دارد در خواب در یک مهمانی برقصد : موانع مختلف بر سر راهش پدیدار می شوید . در یک مهمانی رسمی شرکت می کنید : بدشانسی در کار در یک مهمانی کوچک شرکت می کنید : خوشبختی شما در یک مهمانی در بین رقاصان هستید : خبرهای بسیار خوش دریافت خواهید کرد . در مهمانی در میان زنهای متشخص هستید : شانس یک مهمانی ولی شما در آنجا نیستید : بزودی نامزد می کنید به یک مهمانی نگاه می کنید : پول خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن مهمان در خواب، بر مژده ی تولد فرزند پسر دلالت دارد. اگر کسی در خواب، مهمان ببیند و زنش حامله نبود، به زودی روزی پرنعمتی به او عطا میشود. دیدن مهمان کردن درخواب، دلیل بر اجتماع بود در چیزی. اگر بیند قومی را به مهمانی خواند، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز دارد. اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانی و در آن باغ بردند به مهمانی و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب میهمانی ای همراه با رقص و آواز ببینید ، علامت آن است که خبرهای لذتبخشی از کسی که دور از شما زندگی می کند خواهید شنید ، برای فردی جوان این خواب ، نشانة لذت بردن از تفریحات فراوان و یافتن دوستانی با شخصیت است • زنده شدن مادر و خوشحالی خانواده

  الناز: خواب دیدم مامانم که ۵ ماه پیش فوت شده زنده شده بود و همه اقوام و خانواده خوشحال بودند و مهمانی گرفته بودیم. دقیقا این خواب رو خاله ام و دو خواهر دیگه ام هم دیده اند. تعبیر زنده شدن مرده  چیست؟ تفسیر: در شرایط جاری جامعه، اعضاء خانواده ها از یکدیگر دور شده و به این ترتیب، مزیت اتحاد را از دست داده اند. واقعیت جهان انسانی این است که وقتی دو نفر هم دل شده و پشت هم قرار می گیرند، نیروی آن ها بیش از جمع نیروی تک تک آن ها است؛ یعنی اگر هر کدام توان بلند کردن ۲۰ کیلو بار را داشته باشند، جمع نیروی آن ها ۴۰ کیلو است؛ اما زمانی که دست به دست هم می دهند، قادرند چیزهایی با وزن به مراتب بیش از ۴۰ کیلو را بلند کنند. در این حالت، انرژی انسان ها ترکیب شده و تعالی می یابد. به همین دلیل است که در قرآن گفته می شود سپاه اسلام که یکدل و یکزبان باشند، هر سربازشان برابر ۱۰ سرباز کفر است. دوست خوبم، برای شما و نزدیکانتان فرصت این پیش آمده تا دلهایتان را به هم نزدیک کرده و بتوانید با اطمینان به یکدیگر و حمایت از هم زندگی یکدیگر را تعالی دهید. در رویای شما، مادر نماد پرورش دادن و زنده شدن نماد فرصت است. این بخت برای افراد خانواده پیش آمده تا باهم بودن را بیاموزند، به هم اعتماد کنند و از یکدیگر انگیزه زندگی بگیرند. باید بگویم، خانواده ای را می شناسم که وقتی در کنار هم بودند و از هم پشتیبانی می کردند، موهبت هستی از زمین و آسمان به سمتشان جاری شده بود و هنگامی که در دلهایشان موهبت مرد و نفاق حاکم شد، نه تنها اخلاقشان فرو پاشید، بلکه بسیاری از آن ها گرفتار بیماری و رنج و محنت شدند و حتی این بیماری های غریب بچه های نوجوان و جوانشان را هم در بر گرفت. زمانی که قدر محبت را ندانیم، موج خشم کیهانی به سمت ما فرود می آید.  برای شما و اطرافیانتان فرصتی فراهم شده تا به هم نزدیک شده و با حمایت و انرژی مثبت دادن به یکدیگر باهم بودنتان را تعالی دهید. قدر این فرصت را بدانید. معنی نمادها: مادر پرورش دادن. مادر عامل اصلی پرورش فرزند است. در رویا، مادر نماد پرورش دادن یا رسیدگی و توجه است. زنده شدن فرصت اقدام. زنده شدن به جاندار فرصت عمل کردن و اثرگذاری می دهد. در رویا، نماد فرصت است. خانواده برانگیزنده. خانواده در فرد کشش ها و انگیزه ها را ایجاد می کند. در رویا، نماد محرک و عامل برانگیختگی است. خوشحال اطمینان. خوشحالی در اثر اطمینان به درستی موضوع ایجاد می شود. بنابراین، نماد اطمینان است. مهمان سازگاری. مهمان شخص جدیدی است که در محیط وارد شده و افراد با حضور او خود را سازگار می کنند. در رویا، نماد سازگاری و مدارا است.

 • چشم نظر مهمانان دندانم را شکست

  چشم نظر مهمانان دندانم را شکست

  زهرا: یک مهمانی بزرگ گرفتیم و کلی مهمان دعوت کردیم.همین که مهمونا اومدن من افتادم و دندان سمت راست بالا که کنار و پشت نیش است (نه پیش) شکست و تیکه تیکه با دست از دهانم دراوردم. دندان کناری این دندانم هم شکسته و لق شده بود. تو خواب حسم این بود که چشم نظره مهمونا باعث این بلا شده و خیلی ناراحت بودم.تفسیر: بدبینی باعث می شود فرد از دیگران فاصله بگیرد و فرصت های خوب برای شاد زیستن را از دست بدهد. هنگامی که دل آکنده از منفی بافی شده باشد و آدم فکر کند بقیه بدخواه او هستند، همیشه حالت جبهه گیری گرفته ای دارد و اجازه برقراری ارتباطی مفید و سازنده را نمی دهد. مهمانی جایی است که انسان ها از با هم بودن شاد می شوند؛ اما شما احساس خوبی نسبت به دیگران ندارید (چشم نظر مهمان ها). همین امر باعث می شود تا دندان های رابطه و بهره بردن از شرایط بشکند. دوست خوبم، دلتان را از افکار منفی پاک کنید و به دیگران اجازه دهید شما را دوست بدارند. از محبت خارها گل می شود.

 • راه پله بی پایان و انبوه مهمانان...

  آزاده: خواب دیدم خونه مون چند طبقه شده. هر طبقه که بالاتر می رم شیکتر می شه، کلی هم مهمون داریم؛ ولی پله ها و طبقات انگار تمومی نداشت و به جایی ختم نمی شد. تفسیر: مدگرایی می تواند به صورت یک اعتیاد انسان را گرفتار کرده و آرامش و فرصت بهره بردن از زندگی را از او بگیرد. سهیلا شیفته طرح های جدیدی بود که هر ماه در بازار دکوراسیون داخلی عرضه می شد. این اشتیاق او را واداشته بود تا در فواصل کوتاه زمانی کل دکوراسیون خانه را تغییر داده و مرتب در جستجوی یافتن چیزهای جدید باشد. اشتیاق به خرید و شیفتگی او به مد، توجه اش را از همسر دور کرده بود و متوجه تغییر حالات دخترشان نبود که سنین بلوغ را طی می کرد. سهیلا نمی دانست، این رویکرد افراطی بنیان های زندگی اش را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. در رویای شما، طبقه نماد موقعیت هایی است که می توان انتخاب کرد. انبوه مهمان ها تلاش دارند توجه فرد به امکان قرار گرفتن در هر کدام از آن موقعیت ها و سازگاری با شرایط را نشان می دهند. هر طبقه زیبایی خود را دارد و می توان گفت برای خواست های انسان مطلوب و درخور است؛ اما سفر فرد بر پلکان بی انتها، نشانگر سوق در تمایلاتی است که هرگز اقناع نشده و فرد را از ماهیت زندگی و امنیت روانی آن دور می کنند. دوست عزیز، تمایلات تنوع طلب و زیاده خواهانه را در خود مهار کرده و نگذارید کانون گرم زندگیتان گرفتار آفت شود. معنی نمادها: خانه امنیت و آرامش. طبقه موقعیت برگزیده. طبقه سطحی است که برای امر خاصی اختصاص داده می شود. در رویا، نماد موقعیت برگزیده یا جایگاه انتخاب شده است. مهمان سازگاری. مهمان شخص جدیدی است که در محیط وارد شده و افراد با حضور او خود را سازگار می کنند. در رویا، نماد سازگاری و مدارا است. پلکان مراتب. پلکان مراتب حرکت را نشان می دهد. در رویا نماد مراتب و سطح ها است. زیبا مطلوب. فهم از زیبایی امری نسبی است و مورد پسند بودن را نمایش می دهد. در رویا، نماد مطلوب و مورد پسند است.

 • تعبیر خواب دیدن مرده در خواب

  تعبیر خواب دیدن مرده در خواب اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگر مرده در اين حالت چيزي به شما بدهد خوب است ولي اگر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي که يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسي در خواب ببيند لباس خود را به مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن است که سلامتش به خطر مي افتد و زيان مي بينيد و به آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست مي آوريد منبع  اینه علائم ظهور رااینجا ببینید

 • مرده دوست و مهمان است

  منوچهر مطيعي تهراني گويد: مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگر مرده در اين حالت چيزي به شما بدهد خوب است ولي اگر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي که يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسي در خواب ببيند لباس خود را به مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن است که سلامتش به خطر مي افتد و زيان مي بينيد و به آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست مي آوريد.

 • تعبیرخواب قاضی زاده..شماره تلفن برای تعبیرخواب قم..شرایط تعبیرخواب..معبرخواب

  اگر رسول الله لبت را بوسید یعنی زیاد صلوات بفرست اگر مرده را دیدی دستانش بسته است یا کور شده..خیرات میخواهد.. اگر مرده را دیدی با لباس تمیز یعنی جایش خوبست..  اگر مرده را با لباس کثیف و پاره دیدی یعنی شدید نیاز به اعمال دارد اگر مرده را دیدی دستانش کوچک شده نماز و ختم قرآن براش هدیه کن.. اگر مرده گرسنه بود و آب و غذا طلب کرد روزه قضا و خیرات میخواد اگه مرده ای رابوسیدی زیارت میری اگر مرده را میشناختی براش خیرات بده اگه درخواب دیدی در آب جاری ودریای زلالی زندگیت بر وفق مراد میشود اگه درخواب دیدی نان داغ و تازه میخوردی وضع مالیت خوب میشود اگر درخواب دیدی نان هست نمیتوانی نون بخوری مرگت نزدیک شده توبه كن» اگر در خواب ديدي ماه و ستاره در دامنت آمد بچه هايت خيلي آدم خوب ومعروفي ميشوند. اگر درخواب درحرم امامزاده اي بودي يعني به واجبات اهميت بده و از زيارت امامزادگان نزديك محل زندگيت غافل نشو.. اگه درخواب دیدی مرده ای عمرت بلند میشود ومکه میروی اگه درخواب دیدی مرده ای و دارن خاکت میکنن مکه میری یا زن نداشته باشی زن میگیری  یا کسی از نزدیکانت اولاد دار میشود اگه درخواب دیدی  کربلا رفتی بزودی زیارت قسمتت میشه اگه درخواب دیدی سوار الاغ یا اسب شدی زن میگیری اگه درخواب دیدی پرنده گرفتی ازدواج میکنی اگر در خواب دیدی خرگوش یا موش گرفتی در انتخابت برای ازدواج خیلی دقت کن... اگه درخواب دیدی تخم مرغ یا تخم پرندگان دیگر داری خدا بهت بچه میده اگر دیدی زیارت امامزادگان رفتی به زیارت امامزادگان شهرتون برو وبزودی حاجت روا میشی درخواب ديدن سيد و سادات اگرخواب دیدی سید شدی مقام معنویت بالا میرود اگه درخواب دیدی سادات ناشناس را زیارت میروی.. اگر میشناسیش به نام آن سید جدش را دیده ای مثلا اگر مقام رهبری را درخواب دیده ای به زیارت میروی چون جدش امام حسین  است.. بخاطر عظمت ائمه اطهار افرادعادی نمیتوانند خود ائمه را بی واسطه ببیند  به همين علت به شكل افراد صالح و علما ميبينند.. اگر امام خمینی را در خواب دیدی یعنی موسی بن جعفر دیدی..چون سید موسوی است.. اگرآیت الله گلپایگانی دیدی امام رضارو دیدی..چون اسمش رضاست.. دیدن سادات در خواب.دیدن جد آنان است... دیدن علما هم اگر سادات نباشند صاحب اسمشان را دیدی اگر آیت الله بهجت دیدی امام جواد دیدی چون اسمش محمد تقی است.. ممکنست علما بعد مرگشان به خواب کسی بیایند ونصیحتی به وی بکنند اگر نصیحتشان مطابق قرآن بود معتبر است وگرنه نه مثلانصیحت میکنند نماز بخون.خمس بده.گناه نکن و...  اگه درخواب دیدی بامحارمت نزدیکی و جماع کردی و در بیداری جنب نشدی مکه مشرف میشی اگه درخواب دیدی با کسی نزدیکی ...

 • تعبیر خواب مرده

  منوچهر مطیعی تهرانی: مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست. اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می‌کنید یا مهمانی برای شما می‌رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می‌برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می‌دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می‌افتد و زیان می‌بینید و به آبرویش لطمه وارد می‌آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید..