توری بافی با دو میل

 • جلیقه دامن بافتنی با دو میل

  جلیقه دامن بافتنی با دو میل

  ««  آموزش  بافت دامن تمام فون »» بافت این دامن ار دور کمر شروع می شود.دور کمر آیدا جون رو سانت بگیرید.1- با نخ  کاموای به ضخامت متوسط ؛ به اذای هر سانت ؛ دو دانه سر بیاندازید. 2 -  10 رج رکن ببافید.3  -   بعد شروع به ساده بافی کنید  و تا 3  رج ببافید .4  -  در رج روی بافتنی به فاصلّ هر 7 دانه یه ژته بیاندازید.( به آموزش زته انداختن در تصویر متحرک پایین توجه کنید)5  -  رج پشت بافت؛ همه به رو ببافید و ژته ها راتوری ببافید.6  -  با این دو رج گذشته  و بافت 4 رج دیگر بصورت ساده بافی ؛ جمعاً بعد ژته ها شش رج بافته اید .7  -  حالا در این رج مجدد بای زته انداخت . سعی کنید ژتۀ این ردیف در مابین دو  ژتۀ بالایی قرار بگیرد.8  -  هر 6 رج  این کار را تکرار کنید و به دلخواه به قد دامن اضافه کنید.در این دامن ؛ 6 ردیف ژته دار داریم که با نخ من 15 سانت شده و با حاشیۀ  برگدار  پایین دامن ؛ میشه 20 سانتی متر.9  -   5  سانت قبل از اتمام دامن  دو رج پنسی ( رکن ) ببافید . 10  -  بعد یک رج ساده بافی می بافیم . 11  -  دو دانۀ اول میل را ببافید - یک ژته  - دو دانۀ بعد را با هم بافته ( دوتا یکی کنید  - ژته - دو تا یکی - ژته و.....تا آخر  رج را ببافید .12  -  در پشت مدل تمام ژته ها را توری ببافید تا بعد بتوانید از داخل این ژته ها  نوار نقره ای  نیم سانتی رد کنید .13  -  حالا مجدداً دو رج رکن ببافید.آموزش بافت مدل  حاشیه برگی کشید توجّه :(  برگها دارای دو لبۀ خطی مشخص و یک رگبرگ مرکزی اند . )1  - یک دانه از رو ببافید برای درز و جای دوخت دامن . 2- ابتدای برگ باید دو تا یکی کنید( لبۀ خطی طرف راست برگ )  - یک ژته  - یکدانه از زیر ( رگبرگ وسط ) - یک ژته - و انتهای برگ دوتا یکی کنید . ( لبۀ خطی طرف چپ برگ  )  توجّه : اگر بخواهید یک لبۀ خطی زیبا و مشابه طرف راست داشته باشید باید اول جای این دو دانه را با هم عوض کنید =مثل پیچ  ( دومی را از روی اولی  بیاورید جلو و بعد دوتا یکی کنید.) 3 - ابتدا تا انتهای برگ دوم مثل مرحلۀ قبل تکرار شود ؛ تا انتهای رج .اگر شانس بیاورید و آخرین برگ هم یک برگ کامل در بیاید که چه بهتر و اگر آخرین برگتا ن نیمه ماند ؛ سعی کنید بصورت جبرانی ژته بیاندازید امّا دوتا یکی نکنید تا برگ کاملی بدست آید.  آخرش هم یک دانه از رو ببافید ؛  و اگر ب یک دانه در اخر  نداشتید؛  مثل سر انداختن اضافه کنید تا  برای جای دوخت دا من  هم جا داشته باشید. و پشت رج را ببافید.4 - این مدل را تا شش رج ببافید تا سه ردیف ژته در برگ ایجاد شود.5 - در این رج اول یک دانه از رو را ببافید - یک ژته ( فاصله اندار بین برگها) - دوتا یکی اول برگ - ژته - یک دانه زیر که رگبرگ مرکزی باشد ؛- یک ژته - و دو تا یکی  آخر برگ . حالا یک ژته ( فاصله اندار ... • آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل

  آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل

   بافت این دامن ار دور کمر شروع می شود.دور کمر آیدا جون رو سانت بگیرید.1- با نخ  کاموای به ضخامت متوسط ؛ به اذای هر سانت ؛دو دانه سر بیاندازید.2 -  10 رج رکن ببافید.3  -   بعد شروع به ساده بافی کنید  و تا 3  رج ببافید .4  -  در رج روی بافتنی به فاصلّ هر 7 دانه یه ژته بیاندازید.( به آموزش زته انداختن در تصویر متحرک پایین توجه کنید) 5  -  رج پشت بافت؛ همه به رو ببافید و ژته ها راتوری ببافید.6  -  با این دو رج گذشته  و بافت 4 رج دیگر بصورت ساده بافی ؛جمعاً بعد ژته ها شش رج بافته اید .7  -  حالا در این رج مجدد بای زته انداخت . سعی کنید ژتۀ اینردیف در مابین دو  ژتۀ بالایی قرار بگیرد.8  -  هر 6 رج  این کار را تکرار کنید و به دلخواه به قد دامن اضافه کنید.در این دامن ؛ 6 ردیف ژته دار داریم که با نخ من 15 سانت شده و با حاشیۀبرگدار  پایین دامن ؛ میشه 20 سانتی متر.9  -   5  سانت قبل از اتمام دامن  دو رج پنسی ( رکن ) ببافید .10  -  بعد یک رج ساده بافی می بافیم .11  -  دو دانۀ اول میل را ببافید - یک ژته  - دو دانۀ بعد را با هم بافته ( دوتایکی کنید  - ژته - دو تا یکی - ژته و.....تا آخر  رج را ببافید .12  -  در پشت مدل تمام ژته ها را توری ببافید تا بعد بتوانید از داخلاین ژته ها  نوار نقره ای  نیم سانتی رد کنید .13  -  حالا مجدداً دو رج رکن ببافید.آموزش بافت مدل  حاشیه برگی کشید توجّه :(  برگها دارای دو لبۀ خطی مشخص و یک رگبرگ مرکزی اند . )1  - یک دانه از رو ببافید برای درز و جای دوخت دامن . 2- ابتدای برگ باید دو تا یکی کنید( لبۀ خطی طرف راست برگ )- یک ژته  - یکدانه از زیر ( رگبرگ وسط ) - یک ژته - و انتهای برگ دوتا یکیکنید . ( لبۀ خطی طرف چپ برگ  )توجّه : اگر بخواهید یک لبۀ خطی زیبا و مشابه طرف راست داشته باشیدباید اول جای این دو دانه را با هم عوض کنید =مثل پیچ( دومی را از روی اولی  بیاورید جلو و بعد دوتا یکی کنید.)3 - ابتدا تا انتهای برگ دوم مثل مرحلۀ قبل تکرار شود ؛ تا انتهای رج .اگر شانس بیاورید و آخرین برگ هم یک برگ کامل در بیاید که چه بهترو اگر آخرین برگتا ن نیمه ماند ؛ سعی کنید بصورت جبرانی ژته بیاندازید امّادوتا یکی نکنید تا برگ کاملی بدست آید.  آخرش هم یک دانه از رو ببافید ؛و اگر ب یک دانه در اخر  نداشتید؛  مثل سر انداختن اضافه کنیدتا  برای جای دوخت دا من  هم جا داشته باشید. و پشت رج را ببافید.4 - این مدل را تا شش رج ببافید تا سه ردیف ژته در برگ ایجاد شود.5 - در این رج اول یک دانه از رو را ببافید - یک ژته ( فاصله اندار بین برگها)- دوتا یکی اول برگ - ژته - یک دانه زیر که رگبرگ مرکزی باشد ؛- یک ژته - و دو تا یکی  آخر برگ .حالا یک ژته ( فاصله اندار بین برگها) .6 -  برگ دوم با دو تا یکی شروع  و تا فاصله ...

 • آموزش بافت شال توری

  آموزش بافت شال توری

  طرز بافت شال گردن توری عموما شال گردن های توری با قلاب بافته میشن اما اینجا آموزش بافت شال توری با میل را براتون آماده کردم که گرمای بیشتری نسبت به نمونه های مشابه قلاب بافی داره مزیت بافت شال گردن توری اینه که دو کاربرد داره اول اینکه شال توری را میشه به عنوان شال گردن به دور گردن بست و دوم اینکه میشه بر روی سر انداخت . برای زیرش هم حجاب و مقنعه مناسبه ملزومات برای بافت شال توری : 2 کلاف 100 گرمی میل شماره 4.5 - 5 طرز بافت شال گردن توری :برای بافت شال گردن توری ابتدا 24 دانه سرانداخته 2 رج ساده ببافید.رج سوم دانه اول را گرفته +(2 دانه زیر+ 1ژته + 2 دانه یکی از زیر) پرانتز را تا آخر رج تکرار کنید +3 دانه زیر . رج چهارم و همه رجهای پشت دانه ها از رو بافته میشود . رج پنجم دانه اول را گرفته+ (2 دانه زیر+2 دانه یکی از زیر جابجا +1 ژته) پرانتز را تا آخر رج تکرار کنید + 3 دانه زیر . از رج 3 تا رج 5 بافت شال توری را مرتب تکرار کنید تا قد شال 170 سانت بشود بعد دو رج ساده بافته و دانه ها را کور کنید.   برای اینکه بافت شال توری را از نزدیک ببینید تصویر زیر را براتون قرار دادم    مطالب مرتبط با آموزش بافت شال گردن مدل توری  :  آموزش بافت انواع شال گردن  مدل انواع شال و کلاه زنانه  مدل شال بافتنی بچگانه  آموزش بافت شال گردن بچگانه آرشیو آموزش بافت شال و کلاه بافتنی وبلاگ

 • کت توری

      روش بافت در ادامه مطلب   برای بافت جلو لباس37 دانه سر انداخته وبا میل شماره 3 ببافید.برای حلقه یک بار سه دانه و دو بار یک دانه کور کنید . برای یقه یک بار 4 دانه ویک بار دو دانه و یک بار یک دانه کور کنید.پشت لباس با 60 دانه هم مانند جلو بافته می شود در قسمت یقه نیازی به کور کردن ندارید.بافت استین - 50 دانه سر انداخته مطابق نقشه ببافید. برای جای حلقه  یک بار 3دانه و 6 بار یک دانه در هر طرف کور کنید مابقی دانه ها باهم کور شود. بافت تزیینی دور یقه و استین و کت - در محل مورد نظر دانه گیری کنید دورج ساده ببافید. رج3- دودانه کور ویک ژته تا اخر رج - در رج 4 دانه ها همانطور که دیده می شوند بافته شوند ژته ها را طوری ببافید که توری شوند . در رج ها ی 5و6 ساده بافی کنید بعد همه دانه ها کور شوند. بافت را دولا کرده از ژشت بافت با نخ وسوزن بدوزید بند تزیینی باقلاب 40 زنجیره زده یک ردیف پایه کوتاه ببافید

 • الگوی بافت و آموزش بافت 9 مدل قلاب بافی

  الگوی بافت و آموزش بافت 9 مدل قلاب بافی

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wide Rib/کشباف پهناین بافت مضربی از ۱۰ به علاوه ۵ است. یعنی مثلا ۴۰ + ۵ میشود ۴۵.رج یک: طرف روی کار است. ۵ دانه از رو ببافید. * ۵ دانه از زیر ببافید. ۵ دانه از رو ببافید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید.رج دو: دانه های زیر را زیر و دانه های رو را رو ببافید-------------------------------------------------------------------------------------------------------------الگوی کوک قطره ایتعداد دانه ها باید مضربی از هشت به علاوه دو باشد.رج آماده سازی: طرف روی کار: دو تا رو, یکی زیر, یک دانه اضافه کنید. یکی زیر, دو تا رو, دو تا زیر. تا انتها به همین صورت , اخر رج باید دو تا رو باشد.رج یک:  دو تا زیر, دو تا رو, دو تا زیر, سه تا رو. تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر  رج زیر هستند.رج دو: دو تا رو, سه تا زیر, دو تا رو, دو تا زیر. تا انتها تکرار کنید. انتهای رج دو تا رو هست.رج سه: دو تا زیر, دو تا رو, دو تا زیر, سه تا رو. تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر رج زیر هستند.رج چهار: دو تا رو, سه تا زیر, دو تا رو, دو تا زیر. تا انتها تکرار کنید. انتهای رج دو تا رو هست.رج پنج: دو تا زیر, دو تا رو, دو تا زیر, سه تا رو. تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر رج زیر هستند.رج شش: * دو تا رو, یکی زیر, دانه ی بعد را از میله در بیاورید و تا شش رج زیر آن را بشکافید. یکی زیر ببافید. دو تا رو. یکی زیر, نخ را دور میل بیندازید. یکی زیر. از قسمت ستاره تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر رو هستند. رج هفت: دو تا زیر, سه تا رو, دو تا زیر, دو تا رو. تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر زیر هستند.رج هشت: دو تا رو, دو تا زیر, دو تا رو, سه تا زیر. تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر رو هستند.رج نه: دو تا زیر, سه تا رو, دو تا زیر, دو تا رو. تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر زیر هستند.رج ده: دو تا رو, دو تا زیر, دو تا رو, سه تا زیر. تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر رو هستندرج یازده: دو تا زیر, سه تا رو, دو تا زیر, دو تا رو. تا انتها تکرار کنید. دو دانه اخر زیر هستند.رج دوازده: * دو تا رو, یکی زیر, یه دونه اضافه کنید, یکی زیر, دو تا رو, یکی زیر, دانه ی بعد را از میله در بیاورید و تا شش رج زیر آن را بشکافید. یکی زیر ببافید. از * تا انتهای رج تکرار کنید. دو دانه اخر رو هستند.رج یک تا دوازده را تکرار کنید.اضافه شدن دانه در این بافت با روش ژته است. یعنی نخ را دور میل بیندازید.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------کوک خزه ایتعداد دانه هایتان باید مضربی از ۴ باشد. رج یک: طرف روی کار است.  دو دانه زیر ببافید. دو دانه رو. تا انتها به همین صورترج دو و سه: دو دانه رو ببافید. دو دانه زیر. تا انتهارج چهار: دو دانه زیر ببافید. ...

 • آموزش بافت انواع پاپوش

  آموزش بافت انواع پاپوش

  بافتش خیـــــــــــلی آسونه ...... یعنی هر کی بلد باشه میل و کاموا دستش بگیره میتونه ببافه ........... اصلا هم درز مرز نداره نه زیرش نه پشتش ... واسه همین پا رو اذیت نمیکنه ........ و امـــــــــــا ..... آموزش بافت پاپوش عروسکی ( من برای سایز 37 بافتم ، ولی شما میتونید اندازه رو تغییر بدید ... تو ادامه آموزش توضیح داده شده ) 14 دانه سر بگیرید و 24 رج جو دانه درشت ببافید  ( آموزش جودانه درشت ) سپس با بافت صاف ( یک رج از زیر و یک رج از رو ) ادامه دهید به این ترتیب که در ابتدای هر رج باید یک دانه اضافه شود ........ بافت را تا جایی ادامه میدهید که تعداد دانه هایتان به 36 دانه برسد وقتی دانه های روی میل به 36 دانه رسید به این ترتیب بافت را ادامه میدهید : سه دانه اول و سه دانه آخر را جودانه ببافید و دانه های وسط را بافت صاف بافت را آنقدر ادامه میدهیم تا به اندازه طول پایمان برسد سایز پای من 37 است و من 54 رج از وقتی بافت صاف شروع میشود بافتم ..... شما باید متناسب با طول پای خودتان اندازه بگیرید. سپس بعد از اینکه 54 رج بافت صاف بافتید دانه ها را بصورت ذهنی به سه قسمت تقسیم میکنید که برابر با 12 میشود 12 دانه را ببافید - 12 دانه کشباف یکی ببافید ( یکی زیر - یکی رو ) و از همانجا برگردید یعنی 12 دانه آخر را نبافید دوباره 12 دانه بافت کشباف و برگردید ، آخرین دانه کشباف را با اولین دانه 12 دانه سمت چپ با هم ببافید ... در تمام رج ها همین کار را تکرار کنید آخرین دانه کشباف را با اولین دانه بافت صاف یکی کنید تا زمانی که دانه های دو طرف تمام شود و تنها  12 دانه کشباف باقی مانده باشد ، در این مرحله 12 دانه را نیز کور کنید. دو قسمتی را که با فلش مشخص شده را به وسیله قلاب به هم وصل میکنیم و مابین آن را با بافت شلال میبافیم ... به جای اینکار میتوان از دوخت نیز استفاده کرد. سپس به اندازه 12 دانه از کشباف را شمرده عقب بیایید و با بافت 6 دانه پایه بلند بند روی پاپوش را ببافید میتوانید بلندی بند را با پوشیدن پاپوش تنظیم کنید دو ردیف مانده به آخر برای جا دکمه ی دانه از پایه ها را در وسط نبافید و به جای آن یک زنجیره ببافید و بقیه بافت ..... دکمه را دوخته .... پاپوش را بپوشید و لذت ببرید. آشنایی با بعضی مهارتهای زندگی پاپوش نوزاد آموزش کامل بافت پاپوش عروسکی برای سایز ۷۰ یا ۶ ماه این مدل به دلیل درخواستهای زیادی که از طرف دوستان داشتم برای آموزش انتخاب  شده، امیدوارم ببافید و لذت ببرید، در ضمن نمونه ای که آموزشش رو براتون میذارم  دقیقا نمونه ایه که خودم از روی عکس بافتم و عکس بافت خودم رو براتون در انتهای متن  گذاشتم که تقریبا شبیه به مدل داخل عکس در اومده اگر دوست داشتید از روی بافت  من  میتونید ...

 • چند مدل بافت(توری حصیری)

  چند مدل بافت(توری حصیری)

  مدل توری حصیری. . . من برای بافت این مدل ۲۹ دانه سر انداختم . رج اول : یک دانه حاشیه + ( یک دانه نبافته روی میل گرفته + ۲ دانه از زیر + دانه اول رو که نبافته بودید روی این دو دانه بکشید مانند تصویرزیر + یک ژوته )  + .... + یک دانه حاشیه . دانه ای که نبافته بودیم رو مانند تصویر زیر میگریم بعد میکشیم روی دو دانه ای که بافتیم در نهایت مانند تصویر زیر میشود رج دوم : همه دانه ها از رو بافته میشود . رج سوم : یک دانه حاشیه + یک دانه از زیر + ( یک ژوته + یک دانه نبافته روی میل + ۲ دانه از زیر + دانه ای را که نبافته بودید روی این دو دانه بکشید ) + ... + ۲ دانه از زیر + ۱ دانه حاشیه . رج چهارم : همه دانه ها از رو بافته میشود . دقت شود داخل پرانتز تکرار میشود . در تمام طول بافت این ۴ رج تکرار میشود . روی بافت پشت بافت منبع:http://nilofarshadab.blogfa.com/post-179.aspx