دانشگاه پیام نور اصفهان بختیار دشت

 • حوزه هاي آبخيز ايران

  حوزه آبخيز درياي خزراين حوزه آبخيز كه مساحت آن به 173،300 كيلومتر مربع مي‌رسد، داراي شيب زياد بوده و بيشترين اختلاف ارتفاع حوزه آبخيز‌هاي كشور را كه بالغ بر 5500 متر است، به خود اختصاص داده است. در اين محدوده سيزده رودخانه با مساحت حوزه آبخيز بيش از هزار کليومتر مربع وجود دارد که رودخانه‌هاي ارس، سفيدرود، هراز و اترك از نظر وسعت حوزه آبخيز و ويژگيهاي اقليمي و تداوم آبدهي متفاوت از حوزه ديگر مي باشند.رودهاي فوق داراي حوزه آبخيز‌هاي كوهستاني وسيعي هستند و پوشش گياهي غالب آنها جنگلي است.حوزه خليج فارس و درياي عمان اين حوزه آبخيز با مساحت 437،150 كيلومتر مربع يكي از پهناورترين حوزه آبخيز‌هاي ايران محسوب مي‌گردد و رودخانه‌هاي غرب، جنوب غربي و جنوب زيرحوزه هاي سرچشمه گرفته از كوههاي زاگرس و بشاگرد و بلوچستان را در بر مي‌گيرد. جمعاً 29 رودخانه با مساحت بيش از 1000 كيلومتر مربع در اين زيرحوزه وجود دارد كه يا به درون كشور عراق جريان مي‌يابند و پس از پيوستن به رودخانة دجله به خليج فارس مي‌ريزند و يا بطور مستقيم به خليج مزبور و يا درياي عمان وارد مي‌گردند. برخي ازبزگترين رودخانه‌هاي اين حوزه آبخيز به ترتيب از شمال تا جنوب خاوري عبارتند از: سيروان، كرخه، كارون، جراحي، زهره، هله، موند، كل، ميناب و سرباز.در باب اهميت اين زيرحوزه فقط به اين نکته بسنده مي شود که رودهاي دشت خوزستان به تنهائي 30 درصد منابع آب کشور را دارا مي باشند.مساحت آبريز بيش از هزار كيلومتر مربع وجود دارد و زرينه‌رود بزرگترين و مهمترين آنها بشمار مي‌آيد.حوزه آبخيز درياچه اروميهمساحت اين حوزه درياجه اروميه 50،850 كيلومتر مربع است در اين حوزه درياجه اروميه هشت رودخانه با مساحت آبريز بيش از هزار كيلومتر مربع وجود دارد و زرينه‌رود بزرگترين و مهمترين آنها بشمار مي‌آيد.حوزه آبخيز درياچه نمك قممساحت حوزه درياچة نمك قم 89،650 كيلومتر مربع است و بخش بسيار ناچيز و كوچكي از آن نيز به درياچة حوض‌سلطان و كوير ميغان و دشت جنوبي قزوين وارد مي‌گردد. رودخانه‌هاي جاجرود، كرج، شور، قره‌چاي و قمرود به اين حوزه زهکشي مي شوند در اين محدوده شش رودخانه با مساحت بيش از هزار كيلومتر مربع وجود دارد كه رودخانة شور و قره‌چاي و قمرود بزرگترين آنها محسوب مي‌شوند.حوزه آبخيز اصفهان و سيرجاناين حوزه كه از زير حوزه ‌هاي كوچك باتلاق گاوخوني، كوير ابركوه، شوره‌زار مروس و كوير سيرجان تشكيل يافته است، داراي 90،700 كيلومتر مربع مساحت است و زاينده‌رود بزرگترين رودخانة آن بشمار مي‌آيد. انتقال آب کارون از طريق تونل کوهرنگ به زاينده رود از وقايعي است که بر بيلان هيدرولوژيک ... • پژوهشی درباره ی ایل بختیاری

  پژوهشی درباره ی ایل بختیاری

  پژوهشی درباره ی ایل بختیاریلوییامیر احمدیان ، بهرام ، 1387 ، پژوهشی درباره ی ایل بختیاری ، تهران، انتشارات آگاه مولف هدف از این پژوهش را  بررسی اوضاع  اجتماعی واقتصادی عشایر کوچنده ی بختیاری می داند . این کتاب حاصل ماموریتی بوده است که مولف برای مرکز آمار ایران انجام داده است. ماموریت مولف شناسایی و مطالعه ی تشکیلات سازمان اجتماعی ایل بختیاری برای سازماندهی اجرای سرشماری اجتماعی  - اقتصادی عشایر کوچنده ی  بختیاری بوده است.روش مطالعه به کار برده شده د این تحقیق ، روش مشاهده مستقیم ومصاحبه با منابع دست اول یعنی افراد مطلع ایل در مناطق ییلاقی وقشلاقی ر ورش اسنادی بوده است. این کتاب  ازیک مقدمه ، یازده فصل و یک بخش پایانی تشکیل شده است.در فصل اول که به کلیات  اختصاص دارد ، برای نخستین بار ، مساحت قلمرو ایل که بختیاری ها در آن ییلاق و قشلاق می کنند به تفکیک منطقه ی ییلاقی وقشلاقی بررسی  وبرآورد شده است.جغرافیای تاریخی بختیاری ، جمعیت وویژگی های آن از دیگر مباحث این فصل به شمار می روند. علاوه برآن به  تشکیلات سازمانی ، سلسله مراتب ایلی وتقسیمات ایلی نیزپرداخته است . نویسنده مطالبی درباره ی آب و هوای مناطق ییلاقی  و قشلاقی ، پوشش گیاهی  در مناطق ییلاق  و قشلاق بختیاری  ، کوه ها ، دشت و رودخانه های مناطق بختیاری نشین بیان می کند . تقسیمات طایفه های بختیاری و وابسته های آنان را به تفکیک بیان می کند . وضعیت زناشویی ، نسبت افراد با سواد ایل نسبت به  افراد بی سواد و نسبت افراد ایل که می توانند به فارسی صحبت کنند نسبت به افرادی که نمی توانند به فارسی تکلم کنند ، دراین فصل با ارائه  ی آمار مورد بررسی قرار می گیرند .فصل دوم ، اختصاص به اشتغال و فعالیت دارد که درآن مبانی نظری فعالیت واشتغال ، فعالیت ها و مبانی تقسیم کار ، ویژگی های کیفی ماهیت کار درجامعه ی عشایری بررسی شده وبراساس  اطلاعات سرشماری وضع فعالیت ، اشتغال وبیکاری و موقعیت شغلی شاغلان مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است .درجامعه ی عشایری ،  زمینه های اشتغال به گونه ای  است که برای هر فرد با هرسن وتوان ، شغلی فراهم است  . کودکان اززمانی که به 6 سالگی می رسند، به نحوی درفرایند تولید دخالت دارند . بنابراین ، به علت ساختار اجتماعی- اقتصادی جامعه عشایری ، دراین جامعه بر خلاف جامعه ی شهری وروستایی ، بیکاری به ندرت دیده میشود.دراین جامعه کهنسالانی که ازتوانایی جسمانی  انجام کارهای تولیدی بی بهره اند ، به نحوی در تولید دخالت دارند .  زیر اانتقال  تجربه به علت کم سوادی به صورت مکتوب صورت نمی گیرد . دراینجاست که احترام به ریش سفیدان و نقشی که آنان در جامعه ...

 • بروجن

  بُروجـِن یکی از شهرهای ایران است. بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است. این شهر در دشتی به وسعت حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع در شرقی‌ترین نقطه استان قرار گرفته‌است. بروجن مرتفع ترین شهر ایران می‌باشد و آن را بام ایران می‌نامند. ۱ تاریخچه ۲ وجه تسمیه ۳ جمعیت ۴ زبان ۵ فرهنگ و هنر ۶ محله‌ها ۷ مراکز آموزشی و دانشگاهی ۸ صنایع دستی ۹ آب و هوا ۱۰ افراد مشهور ۱۱ منابعتاریخچه باستان شناسان قدمت سکونت در شهرستان بروجن را به بیش از 9000 سال پیش اعلام کرده اند. به نوشتة محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب مرآة البلدان در زمان ناصرالدین شاه قاجار قریة بروجن تیول حسینقلی خان ایلخانی به شمار می‌آمد و وی قدری از اراضی آن را خریده بود. جمعیت بروجن در آن دوره به هزار خانوار می‌رسید و سه مسجد و سه رشته قنات داشت، مالیات آن ۹۳۰ تومان بود و هر سال دویست خروار بذرافشان داشت. سرشته‌اند ز حب الوطن چو آب و گلم نوشته‌اند بدین دفتر، از زبان دلم به دستم آینه دادند ز آفتاب و مباد که بند مهر بروجن ز پای دل گسلم در مورد وجه تسمیه شهر بروجن نظرات، متفاوتی وجود دارد: در کتاب سفرنامه ناصر خسرو بروجن به نام «ارجان» یا «ارغان» یاد شده که ساکنان آن از منطقه‌ای مابین سرحدات بختیاری و بهبهان کنونی به این مکان آمده و سکنی گزیدند. در این خصوص مطالعات بسیار زیادی صورت گرفته و حتی به کمک علم تیپ شناسی(مرفولو‍ژی) و ادله و اسناد تاریخی این وجه تسمیه اثبات شده‌است.((ارجان)) تا پایان قرن هفتم هجری به همین نام بود و از غربی ترین ایالات فارس محسوب می‌شده که جغرافیانویسان از آن به عنوان شهری با مردمی فرهنگی و اهل علم یاد کرده‌اند که پس از آن به مناطق گوناگونی از جمله بروجن مهاجرت کرده‌اند. عده‌ای دیگر چنین اظهار نموده‌اند که شهر اولیه در این محل به وسیله برج و باروهایی محصور بوده و به علت کثرت برجهای آن به نام بروجن یعنی دارنده برج‌های فراوان نامیده شده‌است و بنا بر قول دیگری ساکنین بروجن قبل از پیدایش به صورت هفت خانواده در محله اوره که یکی از دهات بوده زندگی می‌کردند که در اثر ظلم و ستم خوانین از این مکان فرار نموده به مکان فعلی آمدند که این مکان به نام اوره جسته نامیده شد که به مرور زمان به اورجن و سپس به بروجن تغییر نام یافت. البته اگر از نظر ادبیاتی بخواهیم بروجن را تحلیل کنیم به واژهٔ اورجن که متشکل شده از واژه‌های «اور + جن» است بی شباهت نیست و واژهٔ «اور» به معنی شهر و «جن» به معنی زن یا الهه آب تعبیر می‌شوند که در کل به معنی شهر آب یا شهر الهه آب می‌باشد که چشمه سیاسرد واقع در بروجن سندی است بر صحت آن.جمعیت رشد جمعیت بروجن پس ...